De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom www.agodi.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom www.agodi.be."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Een instrument om werk te maken van gelijke onderwijskansen
Inschrijvingsrecht Een instrument om werk te maken van gelijke onderwijskansen Sara De Meerleer

3 Recht op inschrijving Start inschrijvingen Weigeren Voorrang Aanmelden

4 Recht op inschrijving

5 Principe van de chronologie

6 Pedagogisch project & schoolreglement
Inschrijving na ondertekening voor akkoord van het pedagogisch project & het schoolreglement Voorafgaand aan de inschrijving aanbieden Wijziging Ouders informeren Uitwerking in daaropvolgend schooljaar Ouders niet akkoord wijziging Inschrijving beëindigd op 31/08 lopende schooljaar Wanneer is een ll nu ingeschreven?

7 Hele schoolloopbaan Voortgang leerproces garanderen Uitzondering 1
herinschrijving overgang kleuter naar lager onderwijs Capaciteit kleuter > capaciteit lager Uitzondering 2 Inschrijving laten doorlopen overgang autonome kleuterschool naar lagere/ basisschool scholen gelegen binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen gescheiden door maximum 2 percelen of een weg Schoolreglement

8 2. Start inschrijvingen

9 Start inschrijvingen basisonderwijs
Eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar Uitzondering: jongste kleuters geboren einde kalenderjaar Elke inschrijvingsperiode start met een voorrangsperiode: Broers en zussen Kinderen van personeel Indicator- en niet – indicatorleerlingen (moet in LOP)

10 Start inschrijvingen Duur voorrangsperiode: minimum 2 weken
Uitzondering: personeel Inschrijvingen chronologisch Uitzondering: aanmelden Bepaald in overleg met schoolbesturen binnen gemeente/ LOP Bekend maken aan belanghebbenden

11 Uitzondering Uitzondering 1: Uitzondering 2: Voorwaarde:
Samen nemen van voorrangsperiodes Uitzondering 2: Starten vanaf eerste schooldag september Voorwaarde: Geen leerlingen vervat door betrokken voorrangsperiode weigeren Afwijkingen op eerste schooldag maart

12 3. Weigeren

13 Weigeringsgronden (Basisonderwijs)
Toelatingsvoorwaarden Alternerend naar school gaan Capaciteit Definitief verwijderd Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd) Eerst inschrijven onder ontbindende voorwaarde Vaststelling onvoldoende draagkracht

14 Capaciteit (Basisonderwijs)
Totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur per niveau als maximaal aantal leerlingen ziet. Verplicht niveau School Vestigingsplaats Niveau kleuter en lager onderwijs Kan Niveau geboortejaar/ leerjaar Anderstalige nieuwkomers Voorwaarden voldoen

15 Capaciteit Bekend maken aan alle belanghebbenden/ LOP Capaciteit
Bepalen voor de start van de inschrijvingen Enkel verhogen Meedelen aan andere schoolbesturen Goedkeuring LOP Overcapaciteitsgroepen

16 Overcapaciteitsgroepen
Anderstalige nieuwkomers Leerlingen die geplaatst zijn door een jeugdrechter of door het comité voor bijzondere jeugdzorg (semi) internen Residentiële voorziening Terugkeer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs Lopende of voorafgaand schooljaar ingeschreven in het buitengewoon onderwijs GON

17 Overcapaciteitsgroepen
Terugkeer van leerlingen in gewoon onderwijs uit buitengewoon onderwijs Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Kinderen die behoren tot zelfde leefeenheid en zelfde capaciteitsniveau

18 4. Voorrang

19 Voorrang voor kinderen die tot dezelfde leefeenheid behoren
“broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen”

20 Voorrang voor kinderen van personeel

21 Personeel Lopende tewerkstelling van 104 dagen Personeel van de school
Tewerkgesteld via arbeidsovereenkomst in de school

22 Voorrang indicator leerlingen & niet - indicatorleerlingen

23 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen
Indicatorleerlingen (IND) lage opleiding moeder thuisloos trekkende bevolking schooltoelage Niet – indicatorleerlingen (n IND)

24 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen
Relatieve aanwezigheid? (RA) Procentuele verhouding aantal leerlingen dat beantwoordt aan één of meer van de indicatoren versus totaal aantal leerlingen Om te bepalen hoeveel plaatsen men zal voorbehouden voor elk van beide groepen van lln, gebruikt men de RA.

25 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen
Relatieve aanwezigheid school t.o.v. bv. relatieve aanwezigheid gemeente

26 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen
NIND Dubbele contingentering Contingent IND + contingent NIND = 100% Reeds ingeschreven leerlingen opnemen in contingent Uitgestelde inschrijving

27 5. Aanmelden

28 Aanmelden Wat? Waarom? Kenbaar maken van intentie tot inschrijving
Optimaliseren inschrijvingsproces Streven naar evenredige verdeling

29 Aanmelden 1 periode of deelperiodes Tijdslijn Voor & tijdens aanmelden
Geen inschrijvingen Uitzondering: inschrijven broers & zussen/ kinderen van personeelsleden Niet weigeren Na aanmelden Inschrijven volgens chronologie

30 Aanmelden Individuele school of scholen samen
Goedkeuren LOP Kennisgeving schoolbesturen andere scholen gemeente Indienen aanmeldingsdossier Commissie inzake Leerlingenrechten 1 september 2014

31 Ordenen van aangemelde leerlingen
Respecteren voorrang: Kinderen zelfde leefeenheid Kinderen van personeel Overige kinderen Toepassen dubbele contingentering

32 Ordenen van aangemelde leerlingen
Ordeningscriteria Afstand domicilieadres leerling tot school Afstand werkadres van één van beide ouders Toeval ( in combinatie met a of b of d) Rangorde in keuze (in combinatie met a of b of c)

33 Recht op inschrijving Start inschrijvingen Weigeren Voorrang Aanmelden

34 Vragen? Omzendbrief inschrijvingsrecht (BaO/2012/01)
Omzendbrief inschrijvingsregister (BaO/2012/03) Agodi – Sara De Meerleer Veerle Van de Velde

35 Leerplichtcontrole Kurt Van Damme

36 Overzicht Leerplicht Opdrachten AgODi Controle op de inschrijvingen

37 Leerplicht Basisprincipe: Start leerplicht: Einde:
elk kind van zes tot en met 17 jaar oud volgt onderwijs Start leerplicht: 1ste september v/h jaar waarin de leerling 6 wordt Einde: 30ste juni v/h jaar waarin de leerling 18 wordt (of datum van 18e verjaardag)

38 Leerplicht Voltijds tot 16 jaar Deeltijds tot 18 jaar (werkplekleren)
Leerplicht is geen schoolplicht Regelmatig schoolbezoek is vereist

39 Leerplicht Vrijstelling: Diploma secundair onderwijs reeds behaald
Ernstige fysieke of mentale handicap (Commissie van Advies voor Buitengewoon Onderwijs - CABO) NIET voor huwelijk of zwangerschap!

40 Leerplicht Mogelijke sancties: 1ste overtreding: geldboete
2de overtreding: geldboete of gevangenisstraf

41 Opdrachten AgODi Controleren: inschrijvingen; in- en uitschrijvingen;
registratie van de aan- en afwezigheden. DISCIMUS

42 Opdrachten AgODi Sensibiliseren:
Wanneer leerlingen de eerste drie schooldagen problematisch afwezig zijn (luxeverzuim); Wanneer leerlingen één jaar niet regelmatig aanwezig zijn.

43 Vertrekpunt: Rijksregister
Alle leerplichtigen in het Vlaamse Gewest Bevolkingsregister + wachtregister + vreemdelingenregister Situatie op 1 september

44 Vergelijking door AgODi
Leerlingenlijsten van de Vlaamse scholen Alle leerlingen geregistreerd onder het stelsel van huisonderwijs: Individueel huisonderwijs Privéscholen Kinderen die school lopen in het buitenland

45 Vergelijking door AgODi
Kinderen met vrijstelling leerplicht Leerlingenlijsten van Franse Gemeenschap Leerlingenlijsten van Nederland

46 Vergelijking door AgODi
Meer dan 99% van de leerlingen kan geschrapt worden De leerplichtigen die vorig schooljaar niet in orde waren met de leerplicht en nu opnieuw niet in orde -> parket

47 Brieven naar ouders Eén brief en indien nodig herinneringsbrief
Uit de reacties: Ongeveer 60% van de leerlingen blijken wel in orde te zijn; Beperkt aantal dossiers naar parket Beperkt aantal dossiers verder intern opgevolgd Rest -> verder naar de gemeenten

48 Lijsten naar gemeenten
Eerst: lijst vergelijken met update Rijksregister Daarna: lijsten naar gemeenten En tenslotte: gemeenten aan zet!

49 Parket Antwoorden van de gemeenten worden verwerkt en dossiers gaan naar parket Niet het absolute eindpunt: dossiers kunnen herroepen worden

50 % van het totaal aantal leerplichtigen
Leerplichtcontrole Procedure Basisonderwijs Secundair onderwijs Aantal leerlingen % van het totaal aantal leerplichtigen Brief naar ouders 2.206 0,55 % 2417 0,58 % Brief naar de gemeente 623 0,15 % 584 0,14 % Naar procureur 102 0,03 % 191 0,05 % Cijfers schooljaar

51 Leerplichtcontrole Leerlingenkenmerken van de niet ingeschreven leerlingen: Relatief meer niet-Belgen Veel 17-jarigen Wonen vaker in grootsteden (vooral Antwerpen) Weinig verschil tussen jongens en meisjes

52 Vragen? Omzendbrief afwezigheden (BaO/2002/11) Agodi – 02.553.93.72
Kurt Van Damme


Download ppt "Welkom www.agodi.be."

Verwante presentaties


Ads door Google