De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart 2009
Loopbaanexamen naar niveau A: administratieve en jurisdictionele beroepen Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart 2009 Loopbaanexamen naar niveau A

2 Onderscheid soorten beroepen
Administratief beroep orgaan van actief bestuur Geen gezag van gewijsde Wettigheid en opportuniteit Jurisdictioneel beroep - rechtscollege - gezag van gewijsde - enkel wettigheid Loopbaanexamen naar niveau A

3 Administratief beroep
Vormen: Op basis van orgaan Willig of oneigenlijk beroep (bij zelfde overheid) Hiërarchisch beroep (bij hiërarchisch hogere overheid) Beroep op de toezichthoudende overheid (in het kader van het bestuurlijk toezicht) Loopbaanexamen naar niveau A

4 Administratief beroep
Bestaan uitdrukkelijke normatieve bepaling: - Ja, georganiseerd administratief beroep Neen, geen georganiseerd administratief beroep Gevolgen voor opstarten procedure bij de Raad van State - enkel ontvankelijk na uitputting georganiseerd administratief beroep - stuiting duurt tot mededeling inzake het gevolg van eht ingesteld administratief beroep Loopbaanexamen naar niveau A

5 Jurisdictioneel beroep
Rechterlijke uitspraak (kan rechter zijn maar ook orgaan van actief bestuur) Vormelijk criterium - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Formele criteria - motiveringsverplichting ruimer - verplichting om uitspraak te doen - geschil dient aanhangig te zijn gemaakt (t.o.v. ultra petita beslissingen) - enkel uitspraak over opgeworpen middelen (uitz. Ambtshalve op te werpen middelen en Middelen van openbare orde) Loopbaanexamen naar niveau A

6 Jurisdictionele beroepen
Materiële onderscheidingscriteria: - specifieke beslissing in specifieke zaak (meestal inter partes karakter: uitz. Raad van State) - enkele wettigheidstoets - geschil definitief besechten (gezag van gewijsde) Loopbaanexamen naar niveau A

7 Gevolgen onderscheid Drie voorname gevolgen:
T.a.v. de handeling: Bij beslissing jurisdictioneel beroep einde aan het geschil; niet zo bij administratief beroep vernietiging, intrekking, opheffing T.a.v. de rechtszoekende: tegensprekelijk debat in een jurisdictioneel beroep, niet zo bij administratief beroep motivering verschillend - T.a.v. de procedure: bij beroep tegen jurisdictionele beslissing in laatste aanleg valt de oorspronkelijke tegenpartij uit het geding, niet zo bij adm.beroep Loopbaanexamen naar niveau A

8 Subjectieve rechten Twee vormen:
- jurisdictioneel monisme (België negentiende eeuw) Artikel 144 GW en toenmalige interpretatie artikel 145 GW - jurisdictioneel pluralisme (oprichting Raad van State o.b.v. artikel 145 en 146 GW) verschil tussen subjectieve en objectieve geschillen verschil tussen burgerlijke en politieke rechten (rechtspraak Grondwettelijk Hof: materieel criterium) Loopbaanexamen naar niveau A

9 Monisme/ Dualisme verschil tussen burgerlijke en politieke rechten (rechtspraak Grondwettelijk Hof: materieel criterium) Raad van State: - politieke rechten objectief contentieux Loopbaanexamen naar niveau A

10 Gewone rechter Toepassing artikel 159 Grondwet:
Onverminderd verklaren van onwettige administratieve rechtshandelingen - ook door administratieve rechtscolleges - wetten formele zin - alle overheidshandelingen (complexe rechtshandeling) Loopbaanexamen naar niveau A

11 Gewone rechter - rechtstreekse aanvechting van overheidsdaden
- administratieve feitelijkheid - kort geding (mileuverenigingen: stakingsvordering) Loopbaanexamen naar niveau A

12 Gewone rechter - overheidsaansprakelijkheid: jurisprudentiële evolutie
(voor 1920: imperiumhandelingen en bestuursdaden en na 1920: fout van het bestuur) van externe over interne onwettigheid naar zorgvuldigheidsplicht(wegverkeerstekenarrest) Loopbaanexamen naar niveau A

13 Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid - jurisdictionele aspecten:
Koepokinentingsarrest Aansprakelijkheid wetgevende macht (Francovich) Ontwikkeling beginselen van behoorlijk bestuur Verschaffen onjuiste informatie Loopbaanexamen naar niveau A

14 Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid:
Jurisdictionele ontwikkeling: Vernietiging door de raad van State levert bewijs van een fout Loopbaanexamen naar niveau A

15 Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid:
Jurisdictionele ontwikkeling - aansprakelijkheid rechterlijke macht (Anca-arrest) - foutloze overheidsaansprakelijkheid (verstoorde evenwicht) - pagina’s 916 tot en met 918 (bijzondere aansprakelijk): niet te kennen Loopbaanexamen naar niveau A

16 Gewone rechter Overheidsaansprakelijkheid:
Ten aanzien van het personeel - orgaan of aangestelde (achterhaald) - wet 10 februari 2003 cf. Arbeidsovereenkomstenwet Loopbaanexamen naar niveau A

17 De Raad van State - afdeling wetgeving - afdeling bestuursrechtspraak
Loopbaanexamen naar niveau A

18 De Raad van State Afdeling wetgeving:
- verlenen van adviezen aan wetgevende vergaderingen, federale regering, gemeenschaps- en gewestregeringen en eht Verenigd College - opmaken van tekst van voorontwerpen van wet, decreet, ordonnantie, besluit, reglement of amendement uitgaande van een regeringsleider Loopbaanexamen naar niveau A

19 Raad van State Afdeling wetgeving: - coördinatie van wetgeving
- rol bij bevoegdhseidcontrole en bij belangen/bevoegdheidsconflict Loopbaanexamen naar niveau A

20 Raad van State Afdeling wetgeving:
- facultatief advies Vz. Wetgevende vergadering - facultatief advies voor leden van regeringen over wetsvoorstellen en amendementen Loopbaanexamen naar niveau A

21 Raad van State Afdeling wetgeving: Verplicht advies
- Vz ingeval één derde leden erom verzoekt of meerderheid leden taalgroep, of twaalf leden parl. Overlegcomm. (K en S) Loopbaanexamen naar niveau A

22 Raad van State Afdeling wetgeving:
Verplichte raadpleging door leden van regering bij ontwerpen van wet en reglementaire besluiten Uitz: teksten buiten klassieke wetgeving; hoogdringdheid (uitz. Voorontwerpen) Loopbaanexamen naar niveau A

23 Raad van State Afdeling wetgeving:
Sancties: geen voor wetgeving, onwettigheid voor besluiten Kenmerken advies: - niet-bindend - juridisch - beredeneerd Loopbaanexamen naar niveau A

24 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: - annulatieberoep
- administratieve cassatierechter Loopbaanexamen naar niveau A

25 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak:
Annulatieberoep (artikel 14 RvSt-wet): - wegens machtsoverschrijding - wegens machtsafwending - niet-naleving van substantiële of opstraf van nietigheid voorgeschreven vormvereiste Telkens onwettigheid Loopbaanexamen naar niveau A

26 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak annulatieberoep:
- externe onwettigheid (onbevoegdheid en niet-naleving vormvoorwaarden) - interne onwettigheid: inhoud bestuurshandeling Loopbaanexamen naar niveau A

27 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: Annulatieberoep:
- externe onwettigheid: Onbevoegdheid (ratione loci, ratione temporis, ratione materiae) Niet-naleving vormvoorwaarde (adviezen, hoorplicht, motivering, etc.) Loopbaanexamen naar niveau A

28 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: Annulatieberoep:
Interne onwettigheid: - inhoud bestuurshandeling (discretionaire bevoegdheid) - machtsafwending (gebruik bevoegdheid voor ander doel) Loopbaanexamen naar niveau A

29 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak: - ontvankelijkheid
belang: persoonlijk, rechtstreeks, griefhoudend, actueel, wettig, functioneel, door de wet erkend Uitvoerbare beslissing; eenzijdige beslissing Impliciete afwijzing Belgische administratieve overheden Georganiseerd administratief beroep Loopbaanexamen naar niveau A

30 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Termijn: zestig dagen
Heropening door arrest Grondwettelijk Hof Heropening door onbevoegdheid andere rechtbank Loopbaanexamen naar niveau A

31 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Gevolgen arresten
vernietiging ex tunc en erga omnes Heropening door onbevoegdheid andere rechtbank afwijzing enkel over voorgelegd geschil Loopbaanexamen naar niveau A

32 Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak:
- administratief kort geding: Schorsing van adm. Rechtshandelingen Twee voorwaarden: - ernstige middelen (zie andere procedure) - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - één verzoekschrift Loopbaanexamen naar niveau A

33 Raad van State Administratieve cassatierechter:
- subjectief adm. Geschil Raad voor vreemdelingenzaken, raad voor studievoortgangsbeslissingen Loopbaanexamen naar niveau A

34 Raad van State Administratieve cassatierechter:
- cassatie tegen laatste aanleg gewezen beslissingen - geen belang vereist Gevolgen - inter partes - terug naar jurisdictioneel orgaan dat beslissing had genomen. Loopbaanexamen naar niveau A


Download ppt "Prof. Dr. Alexander De Becker 24 maart 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google