De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MASTERPROEF I Opleidingsonderdeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "MASTERPROEF I Opleidingsonderdeel"— Transcript van de presentatie:

1 MASTERPROEF I Opleidingsonderdeel
Gedeelte van het scriptieproject uitwerken Op basis van overleg tussen promotor/begeleider en student (individueel). Student neemt initiatief Daarnaast seminaries waarin systematische en interactieve begeleiding wordt voorzien

2 Concrete uitwerking Structuur: 5 seminaries verplicht volgen
Opdrachten uitvoeren Op het eind van seminarie opdracht Inleveren ten laatste één week voor volgende seminarie (op het secretariaat), samen met vragen/problemen/bedenkingen Vragen/problemen/bedenkingen en feedback wordt dan plenair behandeld in volgend seminarie

3 Inhoud scriptieseminaries
Algemene inleiding 28/09, 14u30, Aud 4 Probleemstelling van scriptie 18/10, 17u, Aud 4 Methodologie (1 te volgen) Experimenteel onderzoek, 14/11, 13u, Aud 4 Vragenlijsten, 16/11, 16u30, Aud 4 Literatuurstudie (in overleg met promotor) Resultaten Discussie

4 Nuttige Info Uitgangspunt is APA manual. Verkorte versie Plonsky, M. (2000). Psychology with style: a hypertext writing guide (v3.1). University of Wisconsin, Stevens Point. Beschikbaar op Website van de vakgroep: onder ‘algemene ad valvas’: Infobundel Transparanten Vandierendonck, A. (2002).

5 Evaluatie Procesevaluatie: tijdig uitvoeren opdrachten
Resultaatsevaluatie: eindpaper op einde 2e semester bij FSA ingediend Beoordeling: realisaties obv overleg, probleemstelling, methode, coherent, conform informatie seminaries, APA

6 Paper In overleg met promotor/begeleider
Minimaal probleemstelling, vraagstelling, plan met tijdstraject Klemtoon kan verschillen Voor empirische en methodologische studies is onderzoeksplan (methode) onontbeerlijk 15 tot 40 blz (inclusief referenties), lettertype 12, anderhalve interlinie, volgens APA, bij FSA indienen

7 Voorbeelden paper Student A:
5 blz inleiding gebaseerd op oefenpaper probleemstelling 10 blz nagenoeg volledig uitgewerkte methode Student B: 10 blz inleiding met probleemstelling 5 blz methode gebaseerd op oefenpaper Student C: 10 blz inleiding 10 blz methode 10 blz resultaten

8 Opdracht tegen volgende keer
“werk de probleemstelling van uw scriptie uit op maximaal 2 bladzijden”. Opdracht minstens 1 week voor volgende scriptieseminarie indienen op secretariaat vakgroep (3e verdieping).

9 Wat is een thesis? Beslaat +/- 50 blz. (15000 woorden)
Volgt de structuur van een wetenschappelijk artikel (onderzoek of literatuurstudie) Volgt de APA richtlijnen deontologie, behandelen van proefpersonen, citeren en refereren (plagiaat!) ...

10 Beoordeling van een thesis
Door 3 mensen Promotor 2 ZAP-leden of AAP-leden van andere vakgroepen dan promotor met minstens 3 jaar onderzoekservaring Eindcijfer is rekenkundig gemiddelde van de 3 scores Bij meer dan 4 punten verschil is overleg tussen beoordelaars nodig

11 Structuur van een thesis
Bestaat uit: Inleiding (+/- 15 blz) Methode (5 tot 10 blz) Resultaten (5 tot 15 blz) Discussie (5 tot 10 blz)

12 Inleiding Literatuurstudie op basis van wetenschappelijke bronnen
Situering van het onderwerp binnen de relevante literatuur - Algemene situering - Meer specifieke situering binnen de reeds bestaande literatuur - Wat wordt nieuw toegevoegd: wat zijn de onderzoeksvragen Bereidt voor op de hypothesen en onderzoeksvragen (laatste blz. inleiding) Is zeer gericht op het introduceren van onderzoek (literatuur of empirisch)

13 Inleiding: een aantal tips
Je thesis moet door psychologen kunnen worden gelezen Wordt beoordeeld door prof. of ervaren assistent (toon dat je je verworven kennis kan toepassen/integreren op een door jou gekozen domein binnen de psychologie) Niet alle bronnen zijn even wetenschappelijk: tijdschriften (jaartal, impact, citaties, opgenomen in databases), boeken (basiswerken, database) zie les klinische psychologie 3° Ba (Prof; R. De Raedt).

14 Inleiding: een aantal tips
Jouw inleiding = meest recente overzicht Maak je een wetenschappelijke stijl eigen: Bronnen integreren ipv na elkaar beschrijven (let op met opsommen) Let op met vertalingen uit het Engels Let op met te complexe zinnen Probeer anderzijds ook niet te populariseren Vermijd zoveel mogelijk letterlijk citeren (pagina vermelden)

15 Inleiding: een aantal tips
Start best met degelijke review-artikels, maar let op originaliteit eigen werk Consulteer eens een paar thesissen op jouw vakgebied Vermijd eerst een hele stapel literatuur te lezen zonder notities, maar schrijf terwijl je leest Refereer juist naar de bron: APA regels!

16 Methode Bij empirisch onderzoek meest gestructureerde deel
Bestaat uit drie delen: beschrijving (1) populatie, (2) procedure, en (3) meetinstrumenten [ or stimuli and material] Streef een zo groot mogelijke overeenkomst na tussen methode (bvb. meetinstrumenten) en inleiding (bvb. onderzoeksvragen, hypothesen). Uit inleiding moet duidelijk worden waarom bepaalde operationalisatie is gekozen

17 (1) populatie Hoeveel Verdeling geslacht, leeftijd, beroep, IQ, ernst van stoornis, ... Eventuele matching met controlegroep Let op met ‘experimentele groep’ voor klinische populaties (experimentele groep is voorbehouden voor experimenteel onderzoek)

18 (2) procedure Hoe personen gerecruteerd
Hoe personen deontologisch correct behandeld Anonimiteit (gesloten omslag, geen namen, geen inkijk van anderen,...) Written consent Mogelijkheid om uit te stappen Debriefing, ... Gedetailleerde beschrijving van opeenvolgende fasen (repliceerbaarheid)

19 (3) meetinstrumenten Hoe heb je je hypothesen/onderzoeksvragen geoperationaliseerd (vragenlijsten, codeerschema, reactietijden, ...) Beschrijving van het meetinstrument (meetpretentie) Validiteit, betrouwbaarheid, interne consistentie (cronbach’s alpha), ...

20 Resultaten: empirisch onderzoek
Beschrijvende en verklarende statistiek Volg de structuur van je onderzoeksvragen en hypothesen Beschrijf statistische toets en resultaten Standaardformulering (APA) Resultaten in tabel Enkel weergave van resultaten, nog GEEN interpretaties

21 Resultaten Gebruik DE juiste statistische techniek (meetniveau van de variabelen, multivariaat, eventuele correcties, ...) Bij literatuurstudie: werk systematisch, selecteer grondig je bronnen (beschrijf dit proces), ...

22 Discussie Terugkoppeling van resultaten naar de literatuur
Wat betekenen de resultaten (ga niet te ver) let op mogelijke alternatieve verklaringen Beperkingen van het onderzoek Tips voor verder onderzoek Tips voor de praktijk (niet te speculatief)


Download ppt "MASTERPROEF I Opleidingsonderdeel"

Verwante presentaties


Ads door Google