De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” 6 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” 6 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” 6 november 2013

2 CONTEXT: Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012 – 2015 van de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging 6 november 2013 2

3 Voorstellen Voor het Departement Binnenlandse Zaken werden meerdere voorstellen geformuleerd, waaronder sommige betrekking hebben op de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, meer bepaald op het Rijksregister. 6 november 2013 3

4 Het doel van deze voorstellen is tweeledig: De volledigheid van het RR versterken:  Nieuwe gegevens  Oorspronkelijk - nieuwe inschrijvingen: “ Elk in België geboren kind, van wie de ouders niet ingeschreven zijn in de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en voor wie een geboorteakte werd opgemaakt, wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de akte werd opgemaakt als het de Belgische nationaliteit bezit, en in het wachtregister in de andere gevallen.”  Amendement Kamercommissie Binnenlandse Zaken 23.10.2013 – Bepaling ingetrokken Administratieve vereenvoudiging:  e-Birth en e-Death  Elektronische handtekening 6 november 2013 4

5 Nieuwe gegevens Afstamming in stijgende lijn (reeds opgenomen in de bevolkingsregisters) – IT 110 Afstamming in dalende lijn, in de eerste graad in rechtstreekse lijn – IT 114 6 november 2013 5

6 Afstamming in stijgende en dalende lijn De afstamming in stijgende lijn (IT 110) en in neerdalende lijn (IT 114) worden wettelijke informatietypes. Het wetsontwerp is momenteel in behandeling in de Kamer (Doc 53-2922) : http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?se ction=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm= /site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=5 3&dossierID=2922 6 november 2013 6

7 Overname van de informaties 110 – 114 in de bestaande dossiers  De datum van inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de registratie van de informaties burgerlijke stand door de gemeente van de gebeurtenis en tot het opnemen van de afstamming in stijgende en dalende lijn in het RR wordt door de Koning bepaald, maar uiterste datum 1 januari 2015.  De bestaande dossiers zouden binnen een termijn van 1 jaar na inwerkingtreding van de bepalingen moeten bijgewerkt worden. 6 november 2013 7

8 Afstamming in stijgende lijn – IT 110 Het overnemen van deze informatie in de bestaande dossiers zou geen al te grote problemen mogen opleveren. Immers, de informatie is reeds opgenomen in de bevolkingsregisters en vandaar in het RR. 6 november 2013 8

9 Afstamming in stijgende lijn – IT 110  Statistieken Personen ingeschreven in Belgische gemeente: 11.162.338 (observatiedatum 27.05.2013). 6 november 2013 9 Aantal IT 110 in dossier Aantal dossiers RR% 0226.691 2,03 110.357.715 92,79 2472.892 4,24 389.637 0,80 414.768 0,13 5 of meer635 0,01

10 Afstamming in neerdalende lijn – IT 114  Voor de "normale afstamming", zullen zich vermoedelijk weinig problemen stellen.  Voor de afstamming van vreemde onderdanen zal veel afhangen van de werkwijze die werd toegepast bij het opnemen van de informatiegegevens (eerst op basis van een verklaring, vervolgens na voorlegging van een document, fictieve nummers RR, …).  Voorbeeld : indien het dossier slechts één IT110 bevat, kan het Rijksregister het nodige doen om de informatie automatisch over te nemen in het dossier van de ascendanten. 6 november 2013 10

11 Afstamming in neerdalende lijn – IT 114  Het RR zal al het mogelijke doen om de bijwerking van de dossiers door de gemeenten zo vlot mogelijk te laten verlopen.  Gelet op het gevoelige karakter van deze informaties, zowel voor de betrokken personen als voor de gebruikers van het RR, is het aangewezen om een controle van de ingevoerde gegevens uit te voeren.  De burger moet op één of andere manier zijn akkoord geven betreffende de informatiegegevens die op hem betrekking hebben en die voor zijn afstamming werden geregistreerd.  Mogelijkheden: Typebrief opstellen die naar de ouder wordt gestuurd (opvolging door de gemeente mag geen zware werklast meebrengen; overlast aan de loketten tot een minimum beperken). 6 november 2013 11

12 Nieuwe gegevens Rechtsonbekwaamheid – Akten en beslissingen betreffende de rechtsbekwaamheid van de meerderjarige en de rechtsonbekwaamheid van de minderjarige, evenals de vermelding van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige vertegenwoordigd of bijstaat (reeds opgenomen in de bevolkingsregisters) – IT 111 en 113 6 november 2013 12

13  Wet van 17 maart 2013 (B.S. van 14 juni 2013).  De onbekwaamheid maakt voortaan onderscheid tussen de persoon en zijn goederen, met meerdere mogelijkheden en een soepel statuut dat op korte termijn kan evolueren.  De nieuwe codes worden van kracht op 1 juni 2014 (datum van inwerkingtreding van de wet). De codes zijn bijgevolg nog niet van toepassing voor de volgende verkiezingen op 25 mei 2014. 6 november 2013 13 Hervorming van de onbekwaamheid

14 Het opnemen van deze nieuwe wettelijke informatiegegevens beantwoordt aan een vraag van talrijke actoren: notarissen, instellingen voor sociale zekerheid,… De gemeenten zullen een termijn van één jaar krijgen om deze nieuwe informatiegegevens in te vullen 6 november 2013 14 Nieuwe gegevens

15 Administratieve Vereenvoudiging e-Birth en e-Death = inschrijving in het RR, door de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvindt, van de informatiegegevens die op een akte van de burgerlijke stand vermeld staan.  De toekomstige wet gaat de inschrijving aan de bron van gebeurtenissen van burgerlijke stand verplicht maken. 6 november 2013 15

16  WETTELIJK GEZIEN: VERWIJZING NAAR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 APRIL 1984 “De Koning stelt de procedure en modaliteiten vast van deze registratie, net zoals van de procedure van verificatie van de informatiegegevens door de overheden bedoeld in artikel 4, eerste lid (  de gemeenten)” 6 november 2013 16 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING


Download ppt "Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” 6 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google