De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012"— Transcript van de presentatie:

1 Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012

2 Agenda

3 Regelgeving Algemeen examenreglement
Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de instelling (door ICTS) Facultaire/Departementale aanvulling (berekeningsmethodes) Facultaire/Departementale aanvullingen kunnen door de centrale ondersteuningsdiensten ingevoerd worden. Tolerantieregels De tolerantieregels worden jaarlijks onderhouden door de ondersteuningsdiensten. Er is een kopieerfunctionaliteit voor de volgende academiejaren. Op die manier wordt het onderhoud gereduceerd tot de aanpassingen. Het aanpassen van de tolerantieregels kan aanleiding geven tot conflicten met de vroeger aangevraagde toleranties. Hierbij geldt het principe dat een vroeger toegelaten toleranties niet meer automatisch kan worden teruggenomen.

4 Regelgeving Algemeen examenreglement
Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de instelling (door ICTS) Uit het examenreglement van In concreto :

5 Regelgeving Algemeen examenreglement
Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de instelling (door ICTS) Uit het examenreglement van :

6 ES parameters in template

7 ES parameters in template

8 ES parameters in template

9 Regelgeving Facultaire/Departementale aanvulling (berekeningsmethodes)
Artikel 147. Weging Voor het vaststellen van het behaald percentage over een gehele opleiding worden de punten behaald voor elk opleidingsonderdeel gewogen volgens het aantal studiepunten dat ermee verbonden is. Het staat de faculteit na advies van de permanente onderwijscommissie vrij te bepalen of op de resultaten voor de onderscheiden opleidingsonderdelen of groepen van opleidingsonderdelen nog een bijkomende weging wordt toegepast. In voorkomend geval bepaalt de faculteit ook hoe deze weging gebeurt. Deze regeling wordt in de programmagids of schriftelijk bekendgemaakt voor het begin van het academiejaar. Zij kan, voor een student die de opleiding doorloopt in de minimaal vastgelegde nominale tijd, niet aangepast worden. De opleidingsonderdelen die beoordeeld worden volgens het model geslaagd/niet-geslaagd, worden in de berekening van het percentage niet meegeteld. Tolerantieregels De tolerantieregels worden jaarlijks onderhouden door de ondersteuningsdiensten. Er is een kopieerfunctionaliteit voor de volgende academiejaren. Op die manier wordt het onderhoud gereduceerd tot de aanpassingen. Het aanpassen van de tolerantieregels kan aanleiding geven tot conflicten met de vroeger aangevraagde toleranties. Hierbij geldt het principe dat een vroeger toegelaten toleranties niet meer automatisch kan worden teruggenomen. In afwijking van wat in b) hierboven wordt bepaald kan de faculteit, na advies van de permanente onderwijscommissie, beslissen dat : - slechts een beperkt volume tolereerbare onvoldoendes, uitgedrukt in studiepunten, mag voorkomen in een bepaalde groep opleidingsonderdelen; en/of - voor bepaalde opleidingsonderdelen een onvoldoende niet tolereerbaar is en dus steeds leidt tot het niet-slagen.

10 Regelgeving Tolerantieregelgeving
Tolerantiekrediet = 10 % (aantal studiepunten opleiding – aantal studiepunten vrijstellingen) Vrijstellingen : ‘gewone’ vrijstellingen, vrijstelling met behoud van resultaat (VBR), vrijstellingspakket, deelvrijstellingen Overgangsmaatregelen ! Studenten hebben reeds een studieverleden in gefaseerde opleidingen Impact geslaagde programmajaren 10 % (aantal studiepunten opleiding – aantal studiepunten van de afgeronde programmajaren – studiepunten latere vrijstellingen) aantal studiepunten afgeronde programmajaren : credits, getolereerde opleidingsonderdelen, vrijstellingen. * Vanaf 2010 – 2001 geldt nultolerantie vanaf de masters.

11 Regelgeving Tolerantieregelgeving
Tolerantiekrediet Niet geslaagde programmajaren, een uitgesteld programmajaar, voorafnames, niet afgesloten programmajaar  geen impact op de herberekening van het beschikbaar tolerantiekrediet Diplomaruimte 3 Resterend tolerantiekrediet = 10 % (180 stp – 65 stp (pj 1) – 4 stp) = 11 stp 20 stp credits 4 stp vrijstelling 2 2008, NG 55 stp credits 5 stp getolereerd 5 stp vrijstelling 1 2007, G

12 Regelgeving Studie-efficiëntie
Verhouding studiepunten verworven studiepunten versus feitelijk opgenomen studiepunten Per examenperiode berekend Wel of niet in de berekening ? Verworven studiepunten: Geen studiepunten van opo’s met toleranties of blanco resultaat Wel studiepunten van opo’s met score NA, GR en FR Wel studiepunten van opo’s met credit via doorstroom Feitelijk opgenomen studiepunten: Geen studiepunten van de vrijstellingen BA SCH MA (niet voor VB MANAMA PG SLO Creditcontract)

13 Regelgeving Berekeningen
Diplomaruimte percentage Per examenperiode Indicatief percentage Actueel academiejaar : ‘blanco’, GR  NIET OPO’s met kwalitatieve schaal  NIET NA, FR  0/20 ingeval van OPO met kwantitatieve schaal In geval van ‘best’ resultaat : best resultaat van OPO, niet het resultaat van de examenperiode. Input : Afgelegde opleidingsdelen Behaalde credits uit het verleden (exclusief de credits uit succesvol afgesloten programmajaren of jaardelen) Aangevraagde toleranties uit het verleden (exclusief de toleranties uit succesvol afgesloten programmajaren of jaardelen) Resultaten van het huidig academiejaar (geldige resultaat, best resultaat voor tolereerbare opleidingsonderdelen) Vrijstellingen met behoud van resultaat VANAF SWITCH DIPLOMARUIMTE

14 Regelgeving Berekeningen
Eindpercentage ≠ Diplomaruimtepercentage (voor studenten met succesvol afgeronde programmajaren of jaardelen) Wetgeving = behaalde percentages zijn een verworven recht berekening diplomasupplement = Diplomaruimtepercentage voor de anderen

15 Regelgeving Berekeningen
% Opleiding % Diplomaruimte OPO31 OPO32 OPO1 3 OPO2 % pj 3 W3 OPO3n OPO3 OPO21 OPO22 2 OPOm % pj 2 W2 OPO2n OPO11 1 OPO12 % pj 1 W1 OPO1n

16 Facultaire regelgeving Percentageberekening
3 2 1 In welke programmajaar is het opleidingsonderdeel afgelegd ? Berekeningsregels worden per programmajaar gespecifieerd. Berekening voor afgewerkte programmajaren (volledig pakket) Welke opleidingsonderdelen in het kader van de opleiding ? Vrijstellingen met behoud van resultaat ? Indicatief percentage !

17 Facultaire regelgeving Percentageberekening : diplomaruimte
Percentageberekening : varianten Studiepunten (standaard) Studiepunten overrule ! Gewicht per opleidingsonderdeel Ongewogen : de meest elementaire vorm Studiepunten, inclusief relatieve weging Vooral bacheloropleiding, relatieve verlaging van het aandeel van de eerste bacheloropo’s. Vast groeperingen, deelpercentages Voorgedefinieerde selecties Restcategorie Uitwisselingsvakken

18 Percentageberekening
Studiepunten overrule In principe weging per studiepunten Bij uitzondering krijgen enkele OPO’s een andere weging, dan deze van hun studiepunten Opsomming van opleidingsonderdelen Programmawijzigingen Verleden moet je meenemen ! Geen academiejaar OPO’s Uitwisselingvakken (individueel per student) Toegevoegde opleidingsonderdelen

19 Percentageberekening
Gewicht per opleidingsonderdeel Weging voor een of meerdere opleidingsonderdelen Niet vernoemde opleidingsonderdelen  restcategorie Enkel restcategorie = ongewogen Opsomming van opleidingsonderdelen Programmawijzigingen Verleden moet je meenemen ! Uitwisselingvakken Toegevoegde opleidingsonderdelen

20 Percentageberekening
Studiepunten, inclusief relatieve weging Aanleiding : opleidingsonderdelen uit de eerste fase van een bacheloropleiding moeten minder zwaar doorwegen Referentie met voor de diplomaruimte : verschillende wegingen per programmajaar Opsomming van opleidingsonderdelen Impact op programmawijzigingen Toegevoegde opleidingsonderdelen Uitwisselingsvakken

21 Percentageberekening
Vaste groepering, deelpercentages Vóór de invoer van diplomaruimte, gebruikt voor een laatste licentiejaar of laatste masterjaar, alsook om stages een specifiek aandeel toe te kennen.

22 Percentageberekening
Nieuw ! Onderhoudstransactie Facultaire regels Ondersteuningsdiensten Weergave transactie Facultaire regels ES-medewerkers YC290 YC289

23 Percentageberekening
Standaard : per studiepunt ! Variant gekozen !

24 Percentageberekening
Template procedure Gecontroleerde verwerking Teksten K(N), L(N), K(E) , L(E) Gecontroleerde toegang Voorgedefinieerde rubriek Vereiste

25 Percentageberekening bijkomende vereiste onder vaste rubriek
Zelf opo’s selecteren ! Voorgedefinieerde vereiste toevoegen !

26 Onderwijsaanbod ! DRAG & DROP

27 Percentage berekening
Modules zijn versleept, maar nog Niet opgeslagen Let op : geen dubbel gebruik !

28 Percentageberekening
Ingeklapt informatie Detail informatie getoond

29 Percentageberekening
Bestaande vereiste Of Voorgedefinieerde vereiste

30 Percentage berekening

31 Percentageberekening

32 Percentageberekening

33 Percentageberekening gewicht per opleidingsonderdeel

34 Percentageberekening relatief gewicht

35 Percentageberekening
Relatieve weging op specifieke opleidingsonderdelen

36 Percentageberekening
Voorgedefiniëerd (om niet te vergeten)

37 Percentageberekening

38 Percentageberekening
Onderwijsaanbod DRAG & DROP

39 Percentageberekening

40 Percentageberekening

41 Percentageberekening (afdrukvorm)

42 Percentageberekening wijziging van berekeningsmethode

43 Percentageberekening
Varianten Studiepunten Studiepunten, inclusief relatieve weging Vaste wegingen Vaste groeperingen, deelpercentages

44 Percentageberekening
Specifieke functionaliteiten Selecties Verzameling van opleidingsonderdelen Een of meerdere modulegroepen Vrij selecteren Voorgedefinieerde selecties Uitwisselingsvakken Bestaande vereiste Restcategorie Proef Stage

45 Percentageberekening
Specifieke functionaliteiten Eenvoudige drag en drop functionaliteiten Wijziging wegingen Wijziging teksten (zowel nederlands als engels) Wijziging van berekeningsmethoden Verwijderen van vereisten Afdrukbare vorm

46 Percentageberekening
Overgangsmaatregelen Succesvol afgewerkte programmajaren blijven gelden % Opleiding % Opleiding OPO31 % Diplomaruimte OPO32 OPO1 3 OPO2 % pj 3 W3 OPO3n W3 OPO3 + OPO21 OPOm W2 OPO22 2 % pj 2 W2 OPO2n OPO11 OPO11 1 1 OPO12 OPO12 % 78,50 W1 % 78,50 W1 OPO1n OPO1n

47 Percentageberekening overgangsmaatregelen
Gebruik kleine verhoudingswaarden Situatie student bepaalt weging van diplomaruimte %

48 Tolerantieregels Varianten Maximum x studiepunten toleranties
Groep van opleidingsonderdelen Modulegroep Set van modulegroepen Geen tolerantie voor opleidingsdeel Verzameling van opleidingsonderdelen Binnen modulegroep

49 Tolerantieregels

50 Tolerantieregels

51 Tolerantieregels

52 Tolerantieregels Aantal studiepunten tolerantie
Teksten (tolerantiedossier) Eenvoudige invoer DRAG en DROP

53 Tolerantieregels geen onvoldoende

54 Tolerantieregels afdrukbare vorm
Teksten worden getoond !

55 Tolerantieregels Voorgedefinieerd
Geen onvoldoende voor … Uitwisselingsvakken Stage Proef (bachelorproef, masterproef) Max x onvoldoende voor … X = 1, 2, 3, …, 12 (indien nodig bijvragen) Stages, proef. Enkel zinvol in geval van meerdere stage-opleidingsonderdelen X = 3, 4, …,12


Download ppt "Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012"

Verwante presentaties


Ads door Google