De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid Marleen Roggeman Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 17 juni 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid Marleen Roggeman Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 17 juni 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid Marleen Roggeman Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 17 juni 2003

2 Competentiemanagement “avant la lettre” in MVG Sinds begin jaren ‘90 Cyclus prestatiemanagement –Wat te bereiken : resultaatgebieden –Hoe te bereiken : functioneringscriteria (vaktechnische en gedragscompetenties) –45-tal functiefamilies als basis Interne selectie voor afdelingshoofden en DG’s Interne mobiliteit tussen departementen

3 Beter bestuurlijk beleid Herverkaveling Vlaamse overheid : van 1 MVG + 5 WI’s + 40-tal VOI’s  13 homogene beleidsdomeinen (departement en verzelfstandigde agentschappen ) Responsabilisering en deregulering Politiek primaat Beleidsafstemming Afslanking kabinetten Nieuwe rol voor hoofden van departementen en agentschappen

4 Doelstelling competentiemanagement VO Uitgangspunten VR : –Competenties centraal in alle HR-processen –Gemeenschappelijke taal op vlak van competenties voor de VO –Ondersteunen van gemeenschappelijke waarden en corporate identity

5 Programma competentiemanagement Ontwikkelen van gemeenschappelijk instrumentarium –competentiewoordenboek –handleiding : gemeenschappelijke principes bij het hanteren van competenties in de verschillende HR-processen –toekomst : functiegebouw met competenties Vraaggestuurde projecten

6 Aanpak competentiewoordenboek Bestaande modellen in de Vlaamse overheid Expertise externe partners Buitenlandse voorbeelden overheid (vooral ABD Nederland) Discussie werkgroep HR-deskundigen VO

7 Competentiewoordenboek –lexicon van alle gedragscompetenties Vlaamse Overheid (31) –competenties gegroepeerd in clusters –alle competenties worden gedefinieerd en geïllustreerd met gedragsindicatoren –4 waardegebonden competenties die gelden voor de gehele Vlaamse overheid (vanuit project top) –per competentie 3 niveaus met een set concrete meetindicatoren (specifieerbaar)/waardegebonden competenties hebben 4 niveaus

8 Project nieuwe topfuncties Uitklaren nieuwe rol en verantwoordelijkheden van hoofd van departement en agentschap Vereiste kritische competenties om die rol in te vullen In kader van BBB, beheersovereenkomsten, mandaten, mobiliteit

9 Aanpak topfuncties Studie documenten BBB Groepsdiscussies met afdelingshoofden Interviews met leidend ambtenaren MVG en VOI’s en kabinetsmedewerkers Panel leidend ambtenaren Bespreking insteek seminarie leidend ambtenaren Ambtelijke validatie in panel leidend ambtenaren en trekkers BBB op politiek niveau Validatie VR?

10 Functiebeschrijving top Beleidsvoorbereiding Participatie aan de beleidsraad Opdracht, lange en korte termijnplanning Beleidsuitvoering Monitoring en bijsturing van de beleidsuitvoering Leidinggeven (personeelsbeleid) externe communicatie en relaties Samenwerking tussen entiteiten binnen en buiten beleidsdomein Samenwerking met de bestuursorganen (EVA)

11 Generiek profiel top Waardegebonden competenties (4) –Klantgerichtheid : met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten klanten onderkennen en er adequaat op reageren –Betrouwbaarheid : handelen vanuit de principes van integriteit,zorgvuldigheid,objectiviteit,gelijke behandeling,correctheid en transparantie. Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid opnemen.

12 Generiek profiel top –Samenwerken : een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat(team,entiteit of organisatie) ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is –Voortdurend verbeteren : voortdurend verbeteren van de werking door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit, bereidheid tot voortdurend leren en openstaan voor verandering

13 Klantgerichtheid Vereist niveau voor top : niveau 4 Zorgt in het belang van de gemeenschap voor een klantgerichte benadering in de organisatie –zet systemen op om kwaliteit te garanderen –peilt op systematische wijze naar noden van de klant –houdt in beslissingen en acties naar klanten toe het algemeen belang voor ogen …. Andere niveaus : –N3 : onderzoekt actief wensen en noden van klanten –N2 : waarborgt een kwaliteitsvolle dienstverlening –N1 : is servicegericht

14 Generiek profiel top Gedragscompetenties(6) –Conceptueel denken (visie) –Overtuigingskracht –Besluitvaardigheid –360° inlevingsvermogen –Richting geven –Delegeren

15 Generiek profiel top Vaktechnische competenties : kennis van management in een overheidscontext –processen rond financiën en begroting en hun relatie met managementinformatie –inzicht in personeelsmanagement als instrument om bij te dragen aan de strategische opties –inzicht in strategische mogelijkheden en beperkingen van ICT

16 Generiek profiel top –regelgeving managen en efficiënt inzetten als instrument om doelen VR te realiseren –inzicht in besluitvormingsprocessen overheid –in staat zijn een beleid te voeren waarin diversiteit als troef wordt beschouwd Naast generiek profiel (waardegebonden, gedragscompetenties, vaktechnische competenties) is er ruimte voor het toevoegen van functiespecifieke vaktechnische competenties

17 Huidig profiel MVG-toekomstig profiel VO conceptueel denken impact teamleiderschap resultaatgerichtheid samenwerken met anderen politieke feeling communicatie-openheid organisatiebetrokkenheid klantgerichtheid betrouwbaarheid voortdurend verbeteren besluitvaardigheid 360°inlevingsvermogen delegeren richting geven samenwerken conceptueel denken(visie) overtuigingskracht

18 Vergelijking top -middenkader Klantgerichtheid N4 betrouwbaarheid N4-3 voortdurend verbeteren N4 samenwerken N4-3 besluitvaardigheid N3-N2 360°inlevingsvermogen N3 delegeren N3-N2 richting geven N3-N2 conceptueel denken(visie) N3-2 overtuigingskracht 3-2 klantgerichtheid N4 betrouwbaarheid N3 voortdurend verbeteren N3 samenwerken N4-3 besluitvaardigheid N2 360°inlevingsvermogen N2 richting geven N2 ontwikkelen van anderen N2 analytisch denken N2 synthetisch denken N3 overtuigingskracht N2

19 Gebruik van competentiekaders Band met missie, visie,waarden (waardegebonden competenties) Opstellen vereiste profielen (vb personeelsplan) Selectie (werving- promotie-mobiliteit) Functioneringsevaluatie Ontwikkeling Verloning (?)

20 Huidig gebruik topmanagement Planning en evaluatie  interactie tussen het politieke en administratieve niveau –functiebeschrijving –competenties –doelstellingen (resultaatgericht en ontwikkelingsgericht) Evaluatie topdown(minister), zelf en medewerkers  evt. managementtoelage Ontwikkeling Selectie

21 Effecten? gemeenschappelijke taal vergemakkelijkt de communicatie transparantie vergroot billijkheid en geloofwaardigheid kan stijgen integratie


Download ppt "Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid Marleen Roggeman Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 17 juni 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google