De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

April 20, 2010 Werkplan 2010. April 20, 2010 Programmering Wp 2010 Iteratief proces Mix van korte studies en trajecten voor een periode van 2 tot 4 jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "April 20, 2010 Werkplan 2010. April 20, 2010 Programmering Wp 2010 Iteratief proces Mix van korte studies en trajecten voor een periode van 2 tot 4 jaar."— Transcript van de presentatie:

1 April 20, 2010 Werkplan 2010

2 April 20, 2010 Programmering Wp 2010 Iteratief proces Mix van korte studies en trajecten voor een periode van 2 tot 4 jaar Werkplan 2010 afgestemd met RWS en NGO's Projecten staan op het punt te starten of zijn reeds gestart Zomer start programmering Wp2011

3 April 20, 2010 Werkpakket 2010 VerkenningenVeldinventarisatiesOnderzoek Studies 2010 in de vorm van: Het MLTP Focus van het MLTP Langere onderzoekstrajecten

4 April 20, 2010 Verkenningen Kleine kort lopende onderzoeken die tot doel hebben om: -Aftasten of nader onderzoek nodig is op bepaalde onderwerpen -Onderzoeken van belang voor het hele programma naast het onderzoek aan de brandingszone en het strand -Vooronderzoeken om ter ondersteuning en sturing van het hoofdonderzoek -Ad hoc onderzoeken voor het beantwoorden van directe vragen van RWS en NGO’s

5 April 20, 2010 Ecosysteem Verkenning: Slibtransport In samenwerking met het zandwinprogramma worden de kennisvragen rond slibtransport in beeld gebracht. Studie wordt later dit jaar gestart. Verkenning: Morfologie-ecologie van getijbekkens Beschrijving lange termijn ontwikkeling van het ecosysteem van de getijbekkens Waddenzee en de Zeeuwse delta. Dit vormt de basis waartegen het effect van suppleties op de ontwikkeling van het ecosysteem in deze getijbekkens beken moet worden. Als startpunt worden de resultaten uit de morfologische studie naar de deze getijbekkens van Wang en de Ronde (2009) gebruikt.

6 April 20, 2010 Ondiepe kustzone Verkenning: Ontwerp groene suppletie Een doorlopend project waarbij de resultaten uit de onderzoeken doorvertaald worden naar randvoorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van suppleties. Het doel is toe te werken naar een set ecologische randvoorwaarden waaraan suppleties worden: ontworpen; uitgevoerd; geëvalueerd en eventueel gemodelleerd Verkenning: Nadere analyse aanspoeling van bodemfauna Vervolg op de studie uit 2009. Hierin wordt: de relatie tussen aanspoelsels en de bodemfauna gemeenschap tot circa 3 km uit de kust nader bekeken De statistische analyse naast invloeden van suppleties uitgebreid met andere invloeden zoals klimaat, visserij, etc. bekeken in hoeverre de bemonsteringen op Ameland aangevuld kunnen worden met de gegevens van aanspoelsels.

7 April 20, 2010 Ondiepe kustzone Veldinventarisatie: Bodemfauna en sedimentdynamiek branding en (nat) strand Onderdeel van een onderzoekstraject van 4 jaar. T0-situatie voor suppletie, vervolg inventarisaties in 2011, 2012 en 2013 Op basis van het veldonderzoek wordt een beeld geschetst van de fysische omstandigheden en de aanwezige bodem- en visgemeenschap in de brandingszone. Basis voor onderzoek naar: -Bepalende factoren voor de aanwezigheid van bodemfauna -Rekolonisatie van bodemfauna -Sedimentdynamiek van de brandingszone -Migratie en vestiging van bodemfauna -Voedselrelaties van bodemfauna -Kinderkamerfunctie -Effect van suppleties op het ecosysteem

8 April 20, 2010 Duinen Studie: Vegetatie respons op suppleties en deltailonderzoek in proefgebieden In samenwerking met OBN (50-50) Onderzoekstraject van 2 jaar, 1ste jaar Een analyse van de respons van vegetatie en fauna op de verschillende suppletieregimes en de koppeling van de ontwikkeling van de zeereeptypes langs de NL kust op grote schaal (habitattypen) en kleine schaal (transecten). Het detailonderzoek naar de effecten op bodem, vegetatie en fauna van de verschillende geomorfologische responstypen. Bemonstering van transecten van primaire duintjes tot in de grijze duinen naar sedimentaanvoer, chemische samenstelling van de bodem, bodemontwikkeling, plantensoortensamenstelling en structuur van de vegetatie alsmede herbivore insecten en bodemfauna. Met behulp van luchtfoto’s, zandvangers en veldwaarnemingen wordt onder verschillende weersomstandigheden getoetst hoe ver het zand naar binnen waait. Als basis wordt de studies van Arens et al in 2008 en 2009 naar de ontwikkeling van de duinen gebruikt.

9 April 20, 2010 Voedselwebrelaties Verkenning: Voedselfunctie en voedselweb-relaties in de brandingszone en het strand. Kortlopende studie. De invulling is nog niet vastgesteld.


Download ppt "April 20, 2010 Werkplan 2010. April 20, 2010 Programmering Wp 2010 Iteratief proces Mix van korte studies en trajecten voor een periode van 2 tot 4 jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google