De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Overal Natuurkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Overal Natuurkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Met Overal Natuurkunde
goed voorbereid op het nieuwe examenprogramma natuurkunde Arjen Wielemaker, uitgever

2 Nieuwe editie! dus: Nieuw examenprogramma augustus 2013
Nieuwe onderwerpen Contexten en concepten CE-SE en vraagsoorten CE wensen van gebruikers editie 2007 dus: stevige herziening van de 2007-editie aansluitend op de nieuwe delen voor de onderbouw: Overal NaSk 2th en 2hv (2012) Overal Natuurkunde 3h en 3v (2013) Er is een groot verschil tussen de examenprogramma’s van 2007 en 2013 (nieuwe onderwerpen, concept-context, meer aandacht voor onderzoeken, ontwerpen en ,modelleren, andere vraagtypen in CE). Door blijven werken met de huidige methode is dus geen optie. Examenprogramma schrijft inhoud voor, geen didactiek! Docent hoeft dus niet radicaal anders les te gaan geven (zie NVOX, nov 2011, p 451) Vormgeving, structuur, inhoud en arrangement sluiten aan op die van de nieuwe onderbouwdelen, maar zijn wel waar nodig aangepast aan de Tweede Fase. Bijvoorbeeld: in de Tweede fase geen hoofdcontext per hoofdstuk.

3 Overzicht 4H 5H 4V 5V 6V

4 Arrangement havo vwo 4 5 6 Leerboek 4 havo Uitwerkingen 4 havo
Overal online 4 havo Leerboek 4 vwo Uitwerkingen 4 vwo Overal online 4 vwo 5 Leerboek 5 havo Uitwerkingen 5 havo Overal online 5 havo Leerboek 5 vwo Uitwerkingen 5 vwo Overal online 5 vwo 6 Leerboek 6 vwo Uitwerkingen 6 vwo Overal online 6 vwo Docentenpakket online Bij het prijsoverzicht aan het einde van de presentatie wordt ook de i-Padlicentie (Studiekit) genoemd.

5 Leerstof in boek en online
Voor alle leerlingen verplichte leerstof voor CE en SE: compleet in de leerboeken, SE-stof gemarkeerd SE-keuzedomeinen: keuzehoofdstukken via Overal online (digitaal) en Docentenpakket online (printbaar) Voordelen: dunne boeken, ruimte om eigen keuzes te maken en glashelder wat verplichte examenstof is.

6 Concepten en contexten
Conceptopbouw is verbeterd en aangepast aan de inhoud van het nieuwe examenprogramma Vakinhoud is leidend in nieuwe hoofdstukindeling Contexten komen aan bod: als introductie van de theorie (hoofdstuk- en paragraafopeningen) als ondersteuning van de begripsvorming als toepassing van de theorie in enkele meer contextgerichte hoofdstukken Hoofdstukken van leerjaar 4 lopen parallel, dus leerlingen kunnen tijdens of aan het einde van leerjaar 4 probleemloos switchen van havo naar vwo en omgekeerd. In 4 vwo nog geen keuzehoofdstukken SE i.v.m. benodigde voorkennis. Bewust gekozen om in leerjaar 4 zoveel mogelijk nieuwe onderwerpen uit het nieuwe examenprogramma te vermijden: Traditionele onderwerpen vormen de basis Voor docent minder veranderingen ineens in 2013.

7 Hoofdstukindeling leerjaar 4
4 havo Beweging in beeld Elektriciteit Kracht en beweging Trillingen en cirkelbewegingen Straling Energie en beweging Keuzehoofdstukken SE: Technische automatisering Optica 4 vwo Beweging in beeld Elektriciteit Kracht en beweging Trillingen en cirkelbewegingen Straling Energie en beweging Hoofdstukken van leerjaar 4 lopen parallel, dus leerlingen kunnen tijdens of aan het einde van leerjaar 4 probleemloos switchen van havo naar vwo en omgekeerd. In 4 vwo nog geen keuzehoofdstukken SE i.v.m. benodigde voorkennis. Bewust gekozen om in leerjaar 4 zoveel mogelijk nieuwe onderwerpen uit het nieuwe examenprogramma te vermijden: Traditionele onderwerpen vormen de basis Voor docent minder veranderingen ineens in 2013.

8 Hoofdstukindeling leerjaar 5 en 6
5 havo Stoffen en materialen Kracht en evenwicht Golven Medische beelden Zonnestelsel en heelal Finale Keuzehoofdstukken SE: Aarde en klimaat Menselijk lichaam 5 vwo Stoffen en materialen Hemelmechanica Golven Medische beelden Astrofysica Keuzehoofdstukken SE: Biofysica Kernen en deeltjes 6 vwo Elektrische velden Magnetische velden en inductie Mechanica in samenhang Quantumwereld Finale Keuzehoofdstukken SE: Relativiteit Geofysica In de delen voor leerjaar 5 en 6 lopen de hoofdstukken havo en vwo minder parallel dan in leerjaar 4. Dit heeft te maken met de verschillende inhoud van de examenprogramma’s voor havo en vwo. De SE-keuzehoofdstukken voor havo sluiten aan bij de delen 4 havo en 5 havo. De SE-keuzehoofdstukken voor vwo sluiten aan bij de delen voor 5 vwo en 6 vwo vanwege de benodigde voorkennis uit leerjaar 4. Hoofdstuk finale = examenvoorbereiding en invulling domein H van het examenprogramma. Hoofdstuktitels onder voorbehoud Nieuwe onderwerpen vet

9 SE-keuzehoofdstukken
Structuur leerboek: inhoud Hoofdstukken SE-keuzehoofdstukken Numerieke antwoorden

10 preview: hoofdstukopening
SE-keuzehoofdstukken overzicht preview: hoofdstukopening

11 Grote contextfoto als introductie van het hoofdstuk.
Structuur hoofdstuk: opening Grote contextfoto als introductie van het hoofdstuk. Bij parallelle hoofdstukken havo en vwo elk een andere foto. Verschil met nieuwe onderbouwdelen: foto hoort niet bij centrale hoofdstukcontext, want die is er in de delen voor de Tweede Fase niet.

12 Structuur hoofdstuk: opening
Introtekst: waar gaat dit hoofdstuk over? Wegwijzer met overzicht van paragrafen, experimenten en ICT bij het hoofdstuk. Wegwijzer is handig hulpmiddel voor het maken van een hoofdstukplanning. Bij parallelle hoofdstukken havo en vwo verschillende startopdrachten bij de grote contextfoto, omdat de foto’s verschillen. Startopdrachten: opdracht met open karakter bij de grote contextfoto en verwijzing naar voorkennistest op de site.

13 Paragraafoverstijgende, contextrijke, examenachtige oefenopgaven.
Structuur hoofdstuk: afsluiting Paragraafoverstijgende, contextrijke, examenachtige oefenopgaven. Afsluitende onderdelen op de site: samenvatting, diagnostische toets, extra opdrachten, uitwerkingen van de afsluitend e oefenopgaven, modules Onderzoeken, Ontwerpen, Modelleren (vwo) In oefenopgaven kan ook kennis van eerdere hoofdstukken nodig zijn. Korte omschrijving van onderzoeks-, ontwerp- en (vwo) modelleeropdrachten

14 Paragraafoverstijgende, contextrijke, examenachtige oefenopgaven.
Structuur hoofdstuk: afsluiting Paragraafoverstijgende, contextrijke, examenachtige oefenopgaven. Al vanaf hoofdstuk 1 dus aandacht voor examenvoorbereiding. Oefenopgaven bevatten (bewerkingen) van examenopgaven (ook van de Nina-pilots).

15 Structuur paragraaf: start
Context als introductie van de paragraaf. Startopdracht met open karakter bij de introductiecontext. Introductiecontexten van havo en vwo in parallelle hoofdstukken deels verschillend (tekst, startopdracht, foto). Foto van de introductiecontext.

16 Structuur paragraaf: blokjes
Duidelijk herkenbare formules. Tussenkopje is begin van een blokje. Korte samenvatting aan het einde van een blokje. Kernwoorden in leertekst blokje zijn vetgedrukt en staan in het register van het boek. Per paragraaf zijn er gemiddeld 4 tot 5 blokjes. Bij havo door tussentijdse verwijzing naar opdrachten de mogelijkheid om de paragraaf in stukjes te behandelen (kleinere brokken leerstof). Havo: tussentijdse verwijzing naar opdrachten.

17 Beelden onderaan de pagina om de leertekst niet te onderbreken.
Structuur paragraaf: beeld Beelden onderaan de pagina om de leertekst niet te onderbreken.

18 Structuur paragraaf: beeld
Meerslagsbeelden: van concreet (links) naar abstract (rechts) Deels leertekstvervangende tekeningen.

19 Diagrammen met 0,5 cm-hokjes als in CE.
Structuur paragraaf: beeld Diagrammen met 0,5 cm-hokjes als in CE.

20 Duidelijk herkenbare kaders met uitgewerkte voorbeelden.
Structuur paragraaf: voorbeeldkaders Duidelijk herkenbare kaders met uitgewerkte voorbeelden. Maakt zelfstandig werken makkelijk.

21 Duidelijk herkenbare vaardigheidskaders.
Structuur paragraaf: vaardigheden Duidelijk herkenbare vaardigheidskaders.

22 Structuur paragraaf: experimenten en ICT
Korte omschrijving van experimenten bij de paragraaf. Verwijzing naar complete leerlinginstructies op de site. Complete experimentinstructies staan in Word in het Docentenpakket online en zijn dus aanpasbaar door de docent. Korte omschrijving van ICT bij de paragraaf.

23 Structuur paragraaf: opdrachten
Opdrachten op A-, B-, C- en D-niveau. Numerieke antwoorden achterin het boek. Nieuwe vraagsoort CE: gesloten vraag. A = kennis, B = eenvoudige toepassing en inzicht, C = complexere toepassing en inzicht, D = niveaudifferentiatieopdracht. In vwo minder A-opdrachten dan in havo, meer B-C-D. In havo en vwo slechts deels dezelfde opdrachten. In nieuwe examens andere vraagsoorten (gesloten vragen en conceptuele vragen); daar bereidt de nieuwe editie leerlingen al vanaf het begin op voor. Hints vergemakkelijken zelfstandig werken (eerst zelf proberen - zonodig hint gebruiken – uitkomst rekenvraag controleren mbv numerieke antwoorden achterin boek - controleren mbv uitwerkingen). Opdrachten met een asterisk: hint op de site. Nieuwe vraagsoort CE: conceptuele vraag (ordening).

24 Leerdoelen aan het einde van de paragraaf.
Structuur paragraaf: leerdoelen Leerlingen kunnen de leerdoelen als checklist gebruiken als ze de paragraaf hebben afgerond. Leerdoelen aan het einde van de paragraaf.

25 ICT: alles direct bij de hand
Leerling-ICT = Overal online Docentenmateriaal = Docentenpakket online Beide in 1 geïntegreerde online omgeving, te bereiken via NB: dit is een voorlopige versie van de startpagina van de Overal-site in Noordhoffstijl.

26 ICT: alles direct bij de hand

27 ICT: alles direct bij de hand

28 Docentenpakket online
Toegang tot alle leerling-ICT Presentatieweergave leerboeken en leerling-ICT Plannings- en leerlingvolgsysteem Eigen materiaal toevoegen Overal community: materiaal delen met collega’s Handleidingen Pdf’s van SE-keuzehoofdstukken Module Onderzoeken, module Ontwerpen en Module Modelleren (vwo) Per hoofdstuk: Experimenten en onderzoeks- en ontwerpopdrachten in Word Toetsen Uitwerkingen

29 Toetsing Toetsen in Docentenpakket online:
ontwikkeld m.b.v. toetsexperts per hoofdstuk 2 toetsen met correctiemodel vanaf hs 1 nieuwe vraagsoorten CE met toetsmatrijs: verhouding open – gesloten vragen % rekenvragen (cf CE) verhouding A-B-C (cf CE) A-B-C vergelijkbaar met R-T1-T2/I (RTTI) in Arial 12 conform CE i.v.m. dyslectici

30 Praktische vaardigheden
Domein I van het nieuwe examenprogramma: onderzoeken, ontwerpen en modelleren In elk hoofdstuk ruime keuze aan: Experimenten Onderzoeksopdrachten Ontwerpopdrachten Modelleeropdrachten (vwo) In boek kort omschreven, complete instructies in Word via de site Op site: modules Onderzoeken, Ontwerpen en (voor vwo) Modelleren (theorie en kleine opdrachten) Aparte auteur (i.s.m. TOA) Flexibel aanbod: Leertekst los van experimenten, dus keuze aan docent of en wanneer hij een experiment inzet Complete instructies in Word = door docent aan te passen aan eigen wensen en situatie Experimentinstructies naar opzet Getting Practical: voorbereiden – uitvoeren - verwerken Modules kunnen naar eigen inzicht worden ingezet en zijn altijd als naslagmateriaal beschikbaar

31 Overal online Interactief oefenmateriaal voor het oplossen van rekenopgaven is ontwikkeld in de DWO van het Freudenthal Instituut, net zoals bij Moderne Wiskunde en Getal & Ruimte.

32 Overal online Navigatie via bladerboekje van het leerboek (incl eerdere leerjaren!) Module Onderzoeken, module Ontwerpen, module Modelleren (vwo) SE-keuzehoofdstukken (bladerboekje) Per hoofdstuk: Voorkennistest Hints bij lastige opdrachten Complete uitwerkingen Complete instructies voor experimenten en onderzoeks- en ontwerpopdrachten Animaties en simulaties met opdrachten, speciaal voor de methode gemaakt (deels nieuw gemaakt voor deze editie) Interactief oefenmateriaal voor het oplossen van rekenopgaven Tussentoets Diagnostische toets met advies voor extra oefening met extra opdrachten Samenvatting Interactief oefenmateriaal voor het oplossen van rekenopgaven is ontwikkeld in de DWO van het Freudenthal Instituut, net zoals bij Moderne Wiskunde en Getal & Ruimte.

33 Overal online Interactief oefenmateriaal voor het oplossen van rekenopgaven is ontwikkeld in de DWO van het Freudenthal Instituut, net zoals bij Moderne Wiskunde en Getal & Ruimte.

34 Kortom: Optimale examenvoorbereiding
Waarom kiezen voor Overal 4e editie Natuurkunde? Optimale examenvoorbereiding Gevarieerd materiaal voor eigen keuzes en boeiende lessen Een evenwichtige mix van concepten en contexten Gemakkelijk mee te werken door leerling en docent Doorlopende leerlijn vanuit de nieuwe onderbouwdelen En natuurlijk: significant lagere kosten per leerling per leerjaar door: Ontkoppelen leerboek en ICT 1 leerboek per leerjaar In examenjaar alleen examendeel nodig Optimale examenvoorbereiding Boek is basis voor het examen (voor alle leerlingen verplichte stof, met duidelijk onderscheid SE-CE). Aanbod SE-keuzestof via de site Veel aandacht voor nieuwe vraagsoorten die in de nieuwe eindexamens voorkomen Gevarieerd materiaal voor eigen keuzes en boeiende lessen De nieuwe editie biedt voldoende ruimte voor persoonlijke invulling door de docent door een ruim aanbod aan experimenten en onderzoeks-, ontwerp- en modeleeropdrachten en rijke ICT. Evenwichtige mix van concept en context Vakinhoud is leidend in een nieuwe, heldere conceptlijn door de hoofdstukken en delen. Afwisselende contexten dienen als introductie van de theorie, begripsondersteuning en toepassing van de theorie. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk mee te werken door leerling én docent glasheldere, vaste structuur en rustige vormgeving prima zelfstandig mee te werken door leerlingen: uitgewerkte voorbeelden, rijk aanbod aan oefenmateriaal met herkenbaar onderscheid in niveau, en hints bij lastige opdrachten één boek per leerjaar nodig, ook in het examenjaar alle ICT voor leerling en docent in één omgeving om lessen voor te bereiden, te geven en vorderingen te volgen. Doorlopende leerlijn Perfecte aansluiting op de nieuwe onderbouweditie (Nask 2thv en Natuurkunde 3hv: inhoud structuur en vormgeving

35 Verschijningsdata Leerboeken 4 h en 4v verschenen!
ICT-demo leerjaar 4 nov ‘12 Andere onderdelen 4h en 4v voorjaar ‘13 Alles voor 5h en 5v voorjaar ‘14 Alles voor 6v voorjaar ‘15

36 Prijzen 2013 Leerboek € 66,95 Uitwerkingen € 17,50
Overal online per jaar €12,50 Docentenpakket online per school per jaar € 195,00 i-Padlicentie per leerling per jaar € 29,50 Methodelicentie

37 Prijzen per leerjaar per leerling
Boekenfonds ICT? Intern zonder ICT € 16,74 met ICT € 29,24 Extern € 21,42 € 33,92 Gemiddeld over 4 en 5 havo en over 4, 5 en 6 vwo IBF: 25% EBF: 32% Ed 2007 (incl ICT): Havo IBF 38,80 Havo EBF 49,67 Vwo IBF 33,58 Vwo EBF 42,98

38 De zes voordelen van de Methodelicentie
Altijd beschikken over al het lesmateriaal U werkt altijd met al het beschikbare papieren en digitale lesmateriaal van een methode voor een vaste prijs, per leerling per jaar U bepaalt zelf het tempo van innovatie U kiest ieder jaar uw ideale mix van boeken, computer en tablet en bepaalt zelf wat past bij uw manier van lesgeven Altijd werken met de nieuwste edities Als er een nieuwe editie verschijnt, heeft u deze direct tot uw beschikking Ieder jaar nieuwe werkboeken U krijgt ieder jaar nieuwe werkboeken, zodat uw leerlingen er gewoon in kunnen schrijven Inclusief al het docentenmateriaal Altijd toegang tot toetsen, handleidingen, planningen én presentatiemateriaal voor het digitale schoolbord Altijd de mogelijkheid om met een tablet te werken U kiest of en wanneer u start met tabletonderwijs


Download ppt "Met Overal Natuurkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google