De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorgsysteem SPO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorgsysteem SPO"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorgsysteem SPO
Claudy Oomen Oberon is een adviesbureau op het gebied van onderwijs. Begin 2004 is SPO samen met Oberon een kwaliteitstraject gestart. Doelstelling was een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen voor alle bij SPO aangesloten scholen. Presentatie 6 december 2005

2 Doelstellingen inspireren scholen en bestuur
in kaart brengen kwaliteit ontwikkelingen kunnen volgen gespreksstof voor scholen en bestuur De overheid heeft een nieuw toezichtskader opgezet waarbij de scholen zichzelf moeten gaan evalueren. Uitgangspunt is de eigen autonomie van de scholen en het zelf inzetten van middelen. Bij het volgen van de ontwikkelingen gaat het om de kwaliteit van de hele school en niet om de kwaliteit van individuele leerkrachten. presentatie 6 december 2005

3 Uitgangspunten autonomie coproductie soberheid instrumentonafhankelijk
aansluiting Met “coproductie” wordt de samenwerking bedoeld tussen SPO, de scholen en Oberon. “Soberheid” wordt nagestreefd door niet meer vragen op te nemen dan nodig is en het kwaliteitszorgsysteem stapsgewijs in te voeren. “Instrumentonafhankelijk” hierbij wordt getracht bestaande instrumenten waar mogelijk aan te passen. Met “aansluiting” wordt bedoeld dat wordt aangesloten bij de praktijk van de scholen en bij wat de inspectie graag wil zien. presentatie 6 december 2005

4 Kwaliteitszorgmodel leider-schap proces-sen resulta-ten input
throughput leider-schap perso-neel visie cultuur & klimaat midde- len proces-sen output waarde-ring maat-schappij klanten personeel resulta-ten Het kwaliteitszorgmodel is gebaseerd op het INK-model. Het INK-model is hierbij toegespitst op de onderwijssituatie. Belangrijk is dat niet alleen naar de resultaten wordt gekeken maar naar het hele proces. Met “input” worden variabelen bedoeld als type wijk, leerlingen- en leerkrachten- populatie. Deze variabelen zijn bepalend voor de resultaten. De “troughput” geeft aan wat er in de school gebeurd. Onder “personeel” valt bijvoorbeeld ziekteverzuim. Onder “cultuur & klimaat” wordt onder andere sfeer en veiligheid verstaan. “Middelen” zijn bijvoorbeeld financiën en huisvesting. Voorbeelden van “resultaten” zijn de cognitieve resultaten van leerlingen en de sociaal emotionele resultaten. presentatie 6 december 2005

5 Project in vier stappen
inventarisatie uitwerken model: startdeel en vervolgdeel instrumentatie startdeel beperkte ondersteuning implementatie startdeel Mogelijk vervolg: instrumentatie en beperkte ondersteuning implementatie vervolgdeel Met de “inventarisatie” wordt de beginsituatie bedoeld. presentatie 6 december 2005

6 Inventarisatie (stap 1)
analyse schoolplannen en LOA2-plannen analyse Inspectiebeoordelingen en -rapportages vragenlijst per school Uitkomsten: Beleidsprioriteiten: onderwijsleerproces, leerstofaanbod, zorg en begeleiding, visie, leiderschap, personeel Startpositie gunstig, gebruik kwaliteitszorginstrumenten nog in kinderschoenen Met “LOA2-plannen” wordt het scholen achterstandenbeleid bedoeld. presentatie 6 december 2005

7 Uitwerking SPO-kwaliteitszorgmodel (stap 2)
11 aandachtsgebieden + 28 kwaliteitsaspecten indicatoren per kwaliteitsaspect start- en vervolgdeel In het “startdeel” worden aspecten meegenomen die essentieel zijn om van het begin af aan in te voeren. In het “vervolgdeel” zijn aspecten opgenomen die in een iets later stadium worden ingevoerd. Als aparte bijlage is een schematische weergave van het SPO-kwaliteitszorgmodel bijgevoegd. Hierbij staat per kwaliteitsaspect aangegeven of het in het start- of vervolgdeel is opgenomen. presentatie 6 december 2005

8 Voorbeeld: aandachtsgebied processen
Kwaliteitsaspecten: onderwijsleerproces leerstofaanbod zorg en begeleiding leertijd communicatie ouderbetrokkenheid presentatie 6 december 2005

9 Voorbeeld: kwaliteitsaspect onderwijsleerproces
de leraren hanteren binnen de les werkvormen die leerlingen activeren de leraren stemmen het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen de onderwijsactiviteiten zijn gestructureerd en doelmatig presentatie 6 december 2005

10 Voorbeeld: aandachtsgebied waardering klanten
Kwaliteitsaspecten: Waardering (toekomstige) ouders Waardering leerlingen presentatie 6 december 2005

11 Voorbeeld: kwaliteitsaspect waardering (toekomstige) ouders
Waardering voor leer- en werkklimaat Waardering voor veiligheid Waardering voor informatievoorziening Waardering voor participatiemogelijkheden Waardering voor inspraakmogelijkheden Waardering voor het functioneren van het personeel Waardering voor het onderwijs Waardering voor resultaten presentatie 6 december 2005

12 Instrumentatie startdeel (stap 3)
Selectie van instrumenten Opstellen beoordelingscriteria: dekking model SPO, aanschaf en gebruik Beoordeling instrumenten Bij de “instrumenten” wordt een onderscheid gemaakt in cijfermatige gegevens bijvoorbeeld toetsresultaten en procesgegevens waaronder integrale kwaliteitszorginstrumenten vallen. presentatie 6 december 2005

13 Selectie instrumenten
Cijfermatige gegevens: Cito-leerlingvolgsysteem, leerlingenadministratiesystemen, personele en financiële administratie Procesmatige gegevens: Bij voorkeur integraal kwaliteitszorginstrument. Kwaliteitsmeter PO het meest geschikt presentatie 6 december 2005

14 Kwaliteitsmeter PO: op maat maken
Matrix Kwaliteitsmeter PO niet geschikt: vervangen door vragenlijst directie/IB-er Iedere indicator uitgewerkt in een aantal vragen Zelfevaluatie docenten: bekeken of indicatoren en bijbehorende vragen goed uitgewerkt zijn, vervolgens aangepast Waarderingsvragenlijsten personeel, klanten (ouders, en leerlingen) en maatschappij: vervolgdeel “PO” staat voor Primair Onderwijs. presentatie 6 december 2005

15 Vervolgstappen Technisch mogelijk maken Implementatie
Instrumentatie en implementatie vervolgdeel Bekeken is of de indicatoren van het SPO model in de Kwaliteitsmeter PO voorkwamen. Als dit niet het geval was, is de Kwaliteitsmeter daarop aangepast. Het INK-model heeft de mogelijkheid om zaken aan te passen. Bij de “implementatie” wordt een startbijeenkomst voor directeuren gehouden. Dit wordt een interactieve sessie. Daarna wordt een en ander uitgetest. presentatie 6 december 2005


Download ppt "Kwaliteitszorgsysteem SPO"

Verwante presentaties


Ads door Google