De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns"— Transcript van de presentatie:

1 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Welkom bij Bouwrecht week 3 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

2 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Bouwwetgeving Woningwet Bouwbesluit Wet ruimtelijke ordening (2008) Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

3 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Woningwet Inhoud: Betreft voorschriften waaraan te bouwen en bestaande bouwwerken ten minste moeten voldoen om mensonwaardige woonomstandigheden te vermijden Wijziging woningwet april 2007 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

4 Bouw- en Woningtoezicht
Taken: Toetsen bouwplannen aan Ww en Wro Controleren uitvoering bouwwerk volgens verleende bouwvergunning Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

5 Bouwvergunningsstelsel
Indeling naar: Vergunningvrije bouwwerken Lichte vergunningplichtige bouwwerken Vergunningplichtige bouwwerken Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

6 Bouwvergunningsstelsel
Aanvraag, toetsing aan: Bestemmingsplan Bouwbesluit Bouwverordening Welstand Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

7 Wet ruimtelijke ordening
Doel Wro: Goede verdeling van de schaarse beschikbare ruimte in Nederland. Rekening dient te worden gehouden met wonen, werken, recreëren, natuur, etc. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

8 Wet ruimtelijke ordening
Beleidsvoering: Regeringsbeleid PKB Provinciaal beleid Structuurplan Gemeentelijk beleid Bestemmingsplan Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

9 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Bestemmingsplan Inhoudt: Plan-kaart Voorschriften Toelichting Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

10 Aanleiding nieuwe Wro 1965 - Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
WRO is vaak aangepast de rechtsbescherming is ingewikkelder dan nodig en de duur van de besluitvormingsprocedures is van grote projecten erg lang. 1 juli 2008 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

11 Belangrijke uitgangspunten van de nieuwe Wro
Decentraal wat kan, centraal wat moet. Iedere bestuurslaag op eigen niveau verantwoordelijk Nieuwe sturingsfilosofie, een onderscheid tussen: Beleid Normstelling Uitvoering Digitalisering/standaardisering van ruimtelijke plannen

12 De bestuurlijke bedoelingen bij de nieuwe Wro
Bestuurlijke eenvoud Minder bestuurlijke lasten Hogere effectiviteit en efficiëntie van overheid Te bereiken door: geen provinciale goedkeuring (achteraf), maar: kaderstelling vooraf (pro-actieve sturing) ontwikkelings- en uitvoeringsgerichte bevoegdheden: - snellere procedures

13 Wro: meer dan één wettelijke regeling
Wro-project omvat meer dan één nieuwe wet het bestaat uit: vijf formele wetten drie AMvB’s diverse ministeriële regelingen

14 De wetten in formele zin
de Wet ruimtelijke ordening de Wet grondexploitatie de Invoeringswet Wro de Wet “Vogelaar” en er komt nog een reparatiewet ....

15 De AMvB’s het Besluit ruimtelijke ordening het Invoeringsbesluit Wro
de AMvB ruimte: in voorbereiding

16 Overzicht stelsel Wro - Instrumenten
Gemeentelijk Provinciaal- en Rijksniveau Beleid Beleid Structuurvisie - Structuurvisie Normstelling Normstelling Bestemmingsplan - Algemene regels Beheersverordening - Aanwijzing (pro-actief en reactief) - Inpassingsplan Uitvoering Uitvoering Projectbesluit/ontheffingen - Projectbesluit Coördinatieregeling Exploitatieplan

17 Structuurvisies Wro Ruimtelijke visie op de leefomgeving in hoofdlijnen Verplicht Zo min mogelijk procedure- en vormvoorschriften Geen juridisch bindende normen Vertrekpunt voor concrete ruimtelijke beslissingen en inzet van uitvoeringsinstrumenten Bestemmingsplan Projectbesluit Instrument voor afstemming en coördinatie van het ruimtelijk beleid met andere overheden

18 Aanwijzing Pro-actief (artikel 4.2 / 4.4 Wro)
gericht tot (een specifiek gebied of beleidsaspect binnen) één of meer gemeenten geen rechtstreekse werking moet altijd door gemeenten worden geïmplementeerd in een bestemmingsplan Reactief (in bestemmingsplanprocedure: art. 3.8, zesde lid Wro) Zienswijze

19 Rijks of provinciaal inpassingsplan
Identiek aan bestemmingsplan Voor een gebied waar groot nationaal of provinciaal belang aan de orde is Inmiddels diverse rijks- en provinciale inpassingsplannen in voorbereiding, met name voor grotere energieprojecten

20 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Bouwbesluit Voorschriften omtrent: Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

21 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Bouwbesluit Toezicht op naleving door Bouwtoezicht Vergunning weigeren als strijdig met……. Bouwstop opleggen Dwangsom of terugbrengen oorspronkelijke staat Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

22 Uitgangspunten voor het nieuwe bouwbesluit:
Een ingrijpende verandering van de systematiek en de opbouw van het besluit. Er zijn een aantal voorschiften gewijzigd of geschrapt. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

23 Veranderingen in de systematiek:
De eisen voor de bouwwerken zijn niet langer per bouwwerk weergegeven, maar per beoordelingsaspect zijn de voorwaarden voor de verschillende bouwwerken weergegeven. De verschillende functies van bouwwerken worden aangeduid als gebruiksfuncties en sub- gebruikfuncties. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

24 Verschillende gebruiksfuncties:
Woonfunctie Bijeenkomstfunctie Celfunctie Gezondheidszorgfunctie Industriefunctie Kantoorfunctie Logiesfunctie Onderwijsfunctie Sportfunctie Winkelfunctie Overige gebruiksfunctie Bouwwerk geen gebouw zijnde Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

25 Sub-gebruiksfuncties:
Dit is de gebruiksfunctie binnen een categorie Zo is ‘woonfunctie’ een hoofdgebruiksfunctie. Als sub-gebruiksfuncties van ‘woonfunctie’ worden bijvoorbeeld onderscheiden: ‘woonfunctie gelegen in een woongebouw’ ‘woonfunctie van een woonwagen’ ‘andere woonfunctie’ Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

26 Voorbeeld gebruiksfuncties:
Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

27 Indeling van afdelingen in het nieuwe bouwbesluit
Voor elk hoofdaspect van beoordeling, bijvoorbeeld ‘beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie’, heeft het Bouwbesluit een afdeling. Als het Bouwbesluit ook eisen stelt aan bestaande bouw, is de afdeling gesplitst in twee paragrafen. Eén voor nieuwbouw en één voor bestaande bouw. Zo niet, dan bestaat een afdeling slechts uit één paragraaf, alleen voor nieuwbouw. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

28 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Indeling paragrafen Het eerste artikel van een paragraaf geeft voor een beoordelingsaspect het kader aan voor de voorschriften. Lid 1 geeft de functionele eis. Lid 2 geeft aan dat met de in de tabel vermelde prestatie-eis(en) wordt voldaan aan de functionele eis. Lid 3 (eventueel aanwezig) geeft aan voor welke gebruiksfunctie(s) de functionele eis niet van toepassing is. De prestatie-eisen zelf en soms ook daarbij behorende grenswaarden zijn te vinden in de zogenoemde aansturingtabel die is opgenomen aan het eind van ieder eerste artikel van iedere paragraaf. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

29 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
De aansturingtabel Deze tabellen wijzen de voorschriften van het beoordelingsaspect aan die voor de verschillende gebruiksfuncties van toepassing zijn. Deze voorschriften, in de tabel ‘de leden van toepassing genoemd’, volgen steeds weer na die tabel. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

30 Gebruiksfuncties en hun gemeenschappelijke ruimten
Ruimten en bouwdelen die deel uitmaken van meerdere gebruiksfuncties moeten voldoen aan alle eisen die het Bouwbesluit daarvoor, vanuit die verschillende gebruiksfuncties, aangeeft. Altijd geldt de zwaarste eis. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

31 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Fase 2 Van het bouwbesluit Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

32 Uitbreiding van eisen in het Bouwbesluit
Het nieuwe Bouwbesluit heeft ook prestatie-eisen voor andere bouwwerken dan woningen en kantoren, zoals winkels en restaurants. Een gedeeltelijke uitwerking van artikel 5 van de Woningwet (Hiermee wordt vooral tegemoet gekomen aan de sterke wens van het bouwbedrijfsleven om alle publiekrechtelijke bouwvoorschriften geharmoniseerd op één plaats te kunnen vinden) Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

33 Wijzigingen in de voorschriften
Toegankelijkheidssector Er is alleen nog maar sprake van één toegankelijkheidssector, die toegankelijk is voor iedereen en dus ook voor rolstoelgebruikers. Bezettingsgraadklasse Nu wordt niet alleen voor ventilatie onderscheid gemaakt maar ook voor brandveiligheid en vluchten. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

34 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
De aanvrager van een bouwvergunning moet bij de aanvraag opgeven voor welke klasse hij de in het gebouw ondergebrachte gebruiksfuncties geschikt wil maken. Daarbij kan hij voor verschillende gedeelten van een gebruiksfunctie andere klassen kiezen. Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

35 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Veranderingen Vloerafscheidingen, trappen en afscheidingen van trappen en hellingbanen Brandveiligheid Vrije doorgang Toegankelijkheidssector in utiliteitsgebouwen Bruikbaarheid van utiliteitsgebouwen Energiezuinigheid Geluidswering tussen woningen Voor de veranderingen zie bijgevoegd document Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns

36 Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns
Vervallen Oppervlaktetemperatuur Uitzicht vanuit utiliteitsgebouwen Bruikbaarheideisen voor woningen Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns


Download ppt "Copyright 2010 by ir. Jos Ariëns"

Verwante presentaties


Ads door Google