De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisgroep Kwaliteit 1 maart 2013 info Q op bovenschools niveau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisgroep Kwaliteit 1 maart 2013 info Q op bovenschools niveau."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisgroep Kwaliteit 1 maart 2013 info Q op bovenschools niveau

2 Opbouw minimumlijstje Kwantitatieve cijfers a)Algemene gegevens: verloop lln, ziekteverzuim b)Opbrengsten c)Gegevens zorg en begeleiding Kwalitatieve informatie d) Kwaliteit onderwijsleerproces e) Kwaliteit leerlingenzorg

3 Algemene gegevens school Aantal lln, nu, vorig jaar, prognoses, stand t.o.v. opheffingsnorm Percentage ziekteverzuim, nu, vorig jaar, aantal zieke lkr. schoolbestuur Criteria voor geaccepteerd verschil Wie doet wat bij afwijkingen? Norm? Analyse bij afwijking? Met school op zoek naar verklaringen

4 Opbrengsten (eind) school Gebruikt extern genormeerde eindtoets Relateert eigen scores aan norm schoolbestuur Hoe stellen scholen eindresultaten vast Hoe informeert school het bestuur Welke lln doen mee Welke normen worden gehanteerd Trendanalyse? Nadere analyse bij onvoldoende scores

5 Opbrengsten (tussen) school Heeft genormeerd LVS, eigen LVS, observatiesysteem Houdt zich aan afnamemomenten Houdt zich aan afnamevoorschrift Gebruikt voorgeschreven en/of eigen normen schoolbestuur Hoe stellen scholen tussenopbrengsten vast van tech lezen, rekenen, begr lezen? Hoe informeert school het bestuur Welke normen? Trendanalyse? Nadere analyse bij onvoldoende scores

6 En verder rond opbrengsten school Zicht op vervolgloopbaan lln, analyse hiervan Zicht op doorstroom lln 1- 8, analyse schoolbestuur Wat is het criterium, de norm, wat te doen bij afwijkingen

7 Zorgleerlingen school Beschreven wat ‘zorgleerling’ is Overzicht van aantal zorgleerlingen Hoeveel hebben eigen leerlijn dat niet zal leiden tot beheersingsniveau gr 8 Bij hoeveel lln wordt gewenste resultaat gehaald schoolbestuur Een norm voor aantal zorgleerlingen? Informatie over aantallen Analyse bij afwijkingen

8 Kwalitatieve gegevens Moeilijker in kaart te brengen Niet (vaak) te vangen in harde cijfers Meer (kwalitatieve) rapportage

9 Kwaliteit Onderwijsleerproces school Er is basisprogramma ontluikende geletterdheid en gecijferdheid Moderne methoden voor taal en rekenen, voldoen aan kerndoelen Afgestemd op lln populatie Programma worden integraal gebruikt Afspraken over tijd aan rekenen en taal schoolbestuur Klopt het aanbod? Blijkt uit rapportage dat schoolleiding praat met lkr, bewaakt, controleert Heeft schoolleiding zicht op Q leerkrachten, instructievaardigheden, ped.did. vaardigheden Heeft schoolleiding zicht op bijdrage lkr aan schooldoelen?

10 Kwaliteit leerlingenzorg school 2 keer in kleuterperiode voortgang taal/ wisk/ soc emo 2 keer per jaar gr 3-8 basisvaardigheden Analyse van de uitkomsten op leerling, groeps en schoolniveau Verbeteracties op basis van analyse schoolbestuur Uit kwalitatieve rapportage moet blijken Dat school systeem heeft voor lln zorg Dat de school analyseert op ind, groeps en schoolniveau Dat school planmatig werkt aan verbeteringen (ind, groeps, schoolniveau)

11 Kennisgroep Kwaliteit 1 maart 2013 Q als proces Martin van den Oetelaar

12 Kwaliteit = meten Waarheid A => ‘toestanden’ Waarheid B wel / niet PDCA “maakbaarheid”

13 Kwaliteit = ontwikkeling=> ‘proces’ reflectie denk – besluit – doe – leer => “leerbaarheid” reflectie Reflectie impliceert meten en vergelijken!

14 Waarheid A Waarheid B wel / niet PDCA “maakbaarheid” reflectie denk – besluit – doe – leer => “leerbaarheid” reflectie Verantwoording Verantwoordelijk Controle Wantrouwen Uitwisseling Gezamenlijk Bijdrage Vertrouwen


Download ppt "Kennisgroep Kwaliteit 1 maart 2013 info Q op bovenschools niveau."

Verwante presentaties


Ads door Google