De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lectorenoverleg Applied Science

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lectorenoverleg Applied Science"— Transcript van de presentatie:

1 Lectorenoverleg Applied Science
Eva van Cooten 22 Mei 2012

2 Inhoud Platform Bèta Techniek en Topsectoren Centres of expertise
Centra voor innovatief vakmanschap Hier komt uw titel te staan | 2

3 Platform Bèta Techniek
Het Platform Bèta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen te zorgen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici, om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie De ambitie van het Platform Bèta Techniek is dat 40% van alle afgestudeerden (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo) een bètatechnische opleiding heeft genoten Programma’s gericht op bèta en techniek van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs Programma’s gericht op het bevorderen van excellentie in het onderwijs Ondersteunen van de topsectoren bij de totstandkoming van de Human Capital Agenda’s Hier komt uw titel te staan | 3

4 Human Capital Agenda’s Topsectoren
Topsectoren willen voldoende human capital voor het realiseren van hun ambities -> het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector op werknemers Topsectoren willen gekwalificeerd human capital voor het realiseren van hun ambities -> het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven Uitdagingen voor de topsectoren nu de groei van de beroepsbevolking stagneert : productievere activiteiten, vernieuwende combinaties van werken, leren en innoveren Hier komt uw titel te staan | 4

5 Human Capital Agenda’s
Alle topsectoren benadrukken in de HCA's het belang van instroom in bètatechnische opleidingen op alle niveaus Een grote winst van het opstellen van de human capital agenda’s is dat de topsectoren een visie hebben (door)ontwikkeld op de kennisinfrastructuur van hun topsector Topsectoren nemen verantwoordelijkheid voor acties rondom aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijk met het onderwijs. Topsectoren vragen overheid om financiering en flexibilisering wet- en regelgeving De uitwerking van de HCA’s verschilt sterk per topsector

6 Human Capital Agenda’s
Actielijnen op 4 thema’s: Aansluiting onderwijs – bedrijfsleven versterken (regionale) netwerken, afstemming curricula, ondernemerschap Instroom, doorstroom Instroom verhogen op alle niveaus, imago van de sector Aantrekken en behouden van personeel aantrekken van internationale kenniswerkers, imago van de sector, zij-instroom, loopbaanontwikkeling Productiviteit en inzetbaarheid Sociale innovatie, leven lang leren

7 Centres of expertise/ Centra voor innovatief vakmanschap
Zes centra: Mbo: IJ5 Lab CIVOM: Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Onderhoud in Mobiliteit M.A.C.: Automotive Centrum voor Innovatief Vakmanschap Hét Centrum voor Chemie Hbo: ACE: Automotive Centre of Expertise CEW: Centre of Expertise Watertechnologie

8 Centres of expertise Aanvragen via de instellingsplannen van de hogescholen Totaal 21 miljoen euro Expertcommissie adviseert de Review Commissie Hoger Onderwijs Deze expertcommissie hanteert de criteria zoals in het beoordelingskader van de RC: Het CoE past in het profiel van de instelling; het gaat om integrale zwaartevorming rond onderwijs en onderzoek, gebaseerd op de (economische) zwaartepunten in de regio; Er is sprake van co-financiering en publiek-private samenwerking; De instelling dient al in haar voorstel aannemelijk te maken dat het perspectief dusdanig is dat zij in 2013 aan alle voorwaarden kan voldoen.

9 Centres of expertise 40 voorstellen voor Centres of expertise
Op twee hogescholen na initiëren alle hogescholen een Centre of expertise of participeren daarin In sommige (top)sectoren komt elke hbo met een eigen voorstel, in andere sectoren komen meerdere hbo’s met een gezamenlijk voorstel De Centres of expertise worden door hogescholen als een kansrijke mogelijkheid gezien om profilering en zwaartepuntvorming vorm te geven Hier komt uw titel te staan | 9

10 Economische zwaartepunten – voorbeeld Chemie

11 Economische zwaartepunten – voorbeeld Life Sciences & Health

12 Centra voor innovatief vakmanschap: verankeren met toptechniek in bedrijf
Meer vakbekwame technici door regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Centrale doelstellingen: De regiovisie Programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap

13 Programmalijn 1: vmbo en mbo techniek
Twee routes naar meer vmbo’ers en mbo’ers techniek: Route 1: Doorlopende vakmanschapsroute vmbo-mbo voor mbo niveau-2/3 Route 2: Herwaardering en herprofilering brede mbo-techniek opleidingen niveau-4 via de technologieroute

14 Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap
Doelstellingen: Publiek-private samenwerking: Verregaande samenwerking tussen een mbo-instelling en het innovatief bedrijfsleven Zes centra in zes topsectoren Link met regionale speerpunten Totaal 11,4 miljoen euro Maximaal 1,9 miljoen euro per centrum Bedrijfsmatig geleid: na vijf jaar volledig zelfvoorzienend Business-based innovation Toptechniek in bedrijf | 14

15 Randvoorwaardelijke Criteria Programmalijn 2
Het centrum past binnen de gedeelde regiovisie voor het technisch (voorbereidend) beroepsonderwijs; Het centrum profileert zich binnen één bepaalde topsector, met een duidelijke focus en concentratie, waarbij rekening wordt gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de student; Er is sprake van gelijkwaardige betrokkenheid van relevante (innovatieve) bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners, blijkend uit de kosten- en batenanalyse per partner, en een geformaliseerd samenwerkingsverband; 50% cofinanciering komt vanuit het consortium, waarvan minimaal de helft vanuit het bedrijfsleven. Cofinanciering kan ook in kind zijn, zoals huisvesting en personeel; Het centrum heeft toegang tot kennis, door een aansluiting met en inbreng vanuit een kennisinstelling (hbo-instelling en/of universiteit of equivalent).

16 Aanvragen CIV Hier komt uw titel te staan | 16

17 Tijdslijn

18 Contact www.platformbetatechniek.nl www.centresofexpertise.nl
Hier komt uw titel te staan | 18


Download ppt "Lectorenoverleg Applied Science"

Verwante presentaties


Ads door Google