De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeleid binnen het RMPI-Onderwijs Esther van Leeuwen en Colette Dams kwaliteitsfunctionarissen Stichting RMPI.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeleid binnen het RMPI-Onderwijs Esther van Leeuwen en Colette Dams kwaliteitsfunctionarissen Stichting RMPI."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsbeleid binnen het RMPI-Onderwijs Esther van Leeuwen en Colette Dams kwaliteitsfunctionarissen Stichting RMPI

2 Inhoud presentatie Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek 1.Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs a.Historie b.Opbouw kader c.Normhandboek d.Instrumenten 2.Intern auditsysteem 3.Ambities RMPI, relatie Passend Onderwijs 4.Afsluiting

3 Kwaliteitskader, historie Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek  Start kwaliteitstraject RMPI-Ziekenhuis: 2006  November 2009: RMPI-Ziekenhuis is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie aan alle randvoorwaarden voldoet om goede zorg te kunnen leveren. -Intern zaken goed op orde -Klant centraal -Werkt voortdurend aan verbetering van zorg- en dienstverlening Kwaliteit is het gebruiken van je gezonde verstand, terwijl je continu en structureel nagaat of datgene wat je levert, in overeenstemming is wat de klant uiteindelijk wil.

4 Kwaliteitskader, historie Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Binnen het (Speciaal) Onderwijs kennen we geen kwaliteitskeurmerk We kennen wel: het Toezichtskader van Inspectie Zelfevaluatiekader van de WEC-raad  Die kaders en onze eigen doelstellingen dienden als input voor de ontwikkeling van een eigen Kwaliteitskader, geïnspireerd door HKZ  2006: aangepaste ZEK uitgezet. Oordeel Inspectie: resultaten onvoldoende betrouwbaar en valide om te kunnen spreken van objectieve zelfevaluatie  Beschrijven best practices  Alles aanleiding ontwikkelen Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs

5 Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs, opbouw Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs: primair proces is leidend bestaat uit 5 gebieden, 23 standaarden en 146 normen uitgewerkt in best practices vastgelegd in normhandboek met verwijzingen naar RMPI- procedures en meetinstrumenten is en blijft in ontwikkeling! Start Proces 1. Voorlichting & info 2. Instroom 3. Plaatsing 4. Uitvoering & evaluatie onderwijs / AB Einde 5. Uitstroom Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek

6 Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs, opbouw Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Start Proces 1. Voorlichting & info 2. Instroom 3. Plaatsing 4. Uitvoering & evaluatie Einde 5. Uitstroom

7 Normhandboek Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Beschrijving normen Wat is de bijbehorende inspectie-indicator met eventuele toelichting? (indien aanwezig) Welke “best practices” zijn er binnen het RMPI-Onderwijs aanwezig? In welke (beleids)documenten is e.e.a. vastgelegd: welke procedures, beleidsstukken e.a. zijn aanwezig? Zijn er locatiespecifieke afspraken / documenten? Met welke kwaliteitsinstrumenten kan de norm beoordeeld worden? In januari 2009 zijn de normen getoetst middels interne audits.

8 Instrumenten Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Vooralsnog hanteert het RMPI-Onderwijs het volgende kwaliteitsinstrumentarium:

9 Intern auditsysteem Audit: systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan. (ISO 19011) Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek

10 Intern auditsysteem Geaccepteerde en valide methode voor objectieve zelfevaluatie Geen politiecontrole! Kijken naar samenhang tussen beleid, processen en prestaties Toetsen op alle niveaus van de organisatie Inzichtelijk krijgen van procesprestaties en de werking van de organisatie: (draait de PDCA-cirkel goed) Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek

11 Intern auditssysteem De intern auditoren: zijn collega’s uit de hele organisatie zijn professioneel getraind zijn onafhankelijk werken in duo’s om objectiviteit en volledigheid te garanderen zijn bekend met normen, processen en procedures zoeken naar feiten en bewijzen, niet naar meningen Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek

12 De auditprocedure Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek

13 Intern auditsysteem Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Fase 1: Voorbereiding Bepalen scope : wie en waar gaan we toetsen? Bepalen toetsingskader: op welke onderwerpen gaan we toetsen? Bepalen planning en inzet auditduo’s Verzamelen voorbereidende documenten: beleidsstukken, procesbeschrijvingen, protocollen, best practices, resultaten andere metingen Communicatie naar organisatie “opfrissen” auditoren

14 Intern auditsysteem Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Fase 2: Uitvoering Documentenanalyse : wat is de samenhang tussen documenten, wat is de werkwijze: wat is aantoonbaar geregeld? Auditgesprekken: 3 per locatie (locatiemanager, orthopedagoog, 1 à 2 leerkrachten en/of IB-er Zoeken naar verifieerbaar bewijs: wat is effectief operationeel? Soorten vragen: Hoe voer je je taken uit? Klopt dat met de procedure? Wat doe je als….(uitzonderingen)? Kun je me laten zien hoe en waar je registreert? Hoe leer je van jezelf en van anderen ?

15 Intern auditsysteem Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Fase 3. Rapportage Auditoren noteren bevindingen volgens vast format wat conform de norm is (sterke punten) en wat niet (verbeterpunten) Controle op objectiviteit en volledigheid door lead-auditoren Locatie stelt met team SMART verbeterplan op; opname in jaarplan Afdeling kwaliteit “scoort” en “weegt” alle rapportages: wat zijn de rode lijnen voor het gehele onderwijs en wat per locatie Monitoring en uitvoering van de verbeterplannen via werkoverleg, hertoetsing, locatiebezoeken

16 Intern auditsysteem Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Opbrengsten na 1e auditronde RMPI-Onderwijs Goed beeld verkregen van alle 18 locaties: waar moeten we gezamenlijk aan werken, wat geldt alleen voor individuele locaties als verbeterpunt Bv: Centraal beleid “landt” soms niet tot in de klas Opbrengst auditoren: succesverhalen van andere locaties zorgt ook voor nieuwe inzichten voor de eigen locatie Opbrengsten locaties: Op alle locaties is kwaliteit extra nadrukkelijk besproken Hernieuwd enthousiasme om zaken uit te werken Realisatie eigen successen, maar ook ruimte voor zelfkritiek

17 Ambities RMPI-Onderwijs Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Vrijwel alle Cluster 4 –scholen worstelen met de vraag hoe voldoende onderwijskwaliteit geboden kan worden aan de zeer complexe doelgroepen.* Ambitie RMPI: ontwikkelen van een ‘geaccrediteerd certificatie-schema’ voor het speciaal onderwijs en op termijn wellicht het reguliere onderwijs. Resultaat: een gestandaardiseerd normenschema dat extern en objectief getoetst wordt dmv audits (zoals bij ISO en HKZ). Externe deskundigen aangetrokken * Cluster 4 De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Publicatie Inspectie voor het Onderwijs, mei 2007.

18 Ambities RMPI Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Beschrijving traject 1. Augustus 2009 – maart 2010: Ontwikkeling normhandboek/toetsingskader 2. April 2010 – september 2010: Ontwikkelen toetsingssysteem / beoordelingsprocedure 3. Vanaf september 2010: Periodiek en onafhankelijk toetsen van de norm

19 Ambities RMPI Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek KMS alleen is geen garantie voor betere onderwijskwaliteit Ook aandacht schenken aan: verbetering competenties en gedrag leerkrachten Wellicht veranderen cultuur RMPI-Onderwijs gaat dit traject wetenschappelijk inzetten m.b.v. de RMPI-Academie en externe deskundigen Bv. observaties en coaching van leerkrachten, intervisie: wetenschappelijk begeleid en onderzocht vanaf 0-meting, regelmatige evaluatie, feedback en bijstelling.

20 Accreditatie en Passend Onderwijs Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Accreditatie zegt iets over validiteit van het KMS: externe toetsing, gedragen door sector, uniformiteit Kwaliteitscertificaat is bewijs: gebruiken voor communicatie naar samenwerkingspartners Herkenning voor samenwerkende scholen, verwijzers, ouders Binnen de sector: onderscheidend: wij hebben onze zaakjes op orde!

21 Afsluiting Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek Startpunt was : verbeteren eigen kwaliteit van het RMPI-Onderwijs Ambitie is: een geaccrediteerd kwaliteitssysteem à la ISO, HKZ Accreditatie alleen zinvol indien nut en noodzaak door de sector, partners en overheid worden onderkend en erkend Interesse, vragen en opmerkingen van andere (cluster 4) scholen zijn daarom van harte welkom!


Download ppt "Kwaliteitsbeleid binnen het RMPI-Onderwijs Esther van Leeuwen en Colette Dams kwaliteitsfunctionarissen Stichting RMPI."

Verwante presentaties


Ads door Google