De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams congres opvoedingsondersteuning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams congres opvoedingsondersteuning"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams congres opvoedingsondersteuning
13 december 2012 Vlaams congres opvoedingsondersteuning OCMW Zottegem Voorstelling Huis van het Kind Zottegem door Kurt De Loor voorzitter OCMW Zottegem

2 Ontstaan Zottegems Kinderrechtenplan ter bestrijding van kinderarmoede
in de schoot van het Zottegems Kinderrechtenplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW Zottegem Het Huis van het Kind in Zottegem is ontstaan in de schoot van het ”Lokaal kinderrechtenplan ter bestrijding van kinderarmoede”. Dit Lokaal plan wil vanuit zijn meerwaarde van samenwerken en netwerken een voorbeeld zijn van een globale en multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen kinderarmoede.

3 Partners Kinderrechtenplan
De sleutelpartners : OCMW Zottegem CAW regio Aalst CKG Zonneheuvel (vzw Den Boomgaard) De netwerkpartners: Kind & Gezin, Kind & Preventie vzw, de kinderopvangsector, CLB’s, CGGZ, schooldirecties, diensten begeleid wonen, PISAD , … Stuurgroep OCMW Zottegem De sleutelpartners in dit lokaal plan zijn het OCMW Zottegem, het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Aalst (CAWRA) en het CKG Zonneheuvel. Zij staan in voor de opmaak, opvolging en bijsturing van het lokaal kinderrechtenplan. De overige netwerkpartners zijn Kind & Gezin, Kind en Preventie vzw, de kinderopvangsector, de Centra voor LeerlingenBegeleiding (CLB’s), Centrum Geestelijke GezondheidsZorg (CGGZ), schooldirecties, diensten begeleid wonen, het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD) , … enz. Deze diensten worden ruim geïnformeerd over het plan. Binnen de mogelijkheden van de partners worden concrete afspraken gemaakt over wat hun inbreng kan zijn in de uitvoering van het plan. De sleutel- en netwerkpartners vormen een stuurgroep die plan opvolgt, evalueert en waar nodig bijstuurt.

4 Recht op een veilige (thuis)-omgeving
Kinder- armoede Recht op een veilige (thuis)-omgeving Recht op onderwijs Recht op participatie Recht op gezondheid OCMW Zottegem Uitgegaan van “rechten” In elk van de rechtencirkels doelstellingen geformuleerd,….. Kort toelichten

5 Van netwerken en samenwerken
 naar “samenhuizen” OCMW Zottegem Schets evolutie op de locatie in de Kloosterstraat: Huur vleugel “domein” vzw Den Boomgaard, onmiddellijke nabijheid van CKG Zonneheuvel Eerst ZIBO dan ZIBOtheek Dan regiohuis Kind en Gezin + consultatiebureau Kind en Preventie VZW Dan dienst voor onthaalouders, Zibokaffee, Steunpunt opvoedingsondersteuning, Spreekuur familiale bemiddeling

6 Aanbod diensten OCMW Zottegem
Het Steunpunt Opvoedingsondersteuning (CAWRA i.s.m. OCMW) Voor iedereen die zorg draagt voor kinderen en jongeren van 3 jaar tot 18 jaar (ouders, stiefouders, grootouders, familie,…) Pedagogische adviesgesprekken Aanbod folders en brochures over opvoedingsthema’s Informatie over diensten die rond opvoeden werken Organiseren van vormingsavonden over opvoedingsthema’s ZIBOkaffee (CAWRA i.s.m. OCMW) ontmoetingsruimte voor kinderen tussen 0 en 3 jaar Vergezeld ouders of een opvoedingsverantwoordelijke ZIBO (OCMW) Het Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang dommelklasje Spreekuur familiale bemiddeling (CAWRA) Ongeveer één op vier minderjarigen in Vlaanderen maakt thuis een (echt)scheiding mee. Niet zozeer de scheiding maar wel het conflictgehalte van de scheiding is schadelijk voor het welzijn van de kinderen. Ook voor ouders en kinderen in een nieuw samengesteld gezin is het niet altijd makkelijk om het juiste evenwicht te vinden. Met het inrichten van een spreekuur familiale bemiddeling willen we de dialoog in deze moeilijkere gezinssituaties mogelijk blijven maken. Via het spreekuur familiale bemiddeling wordt informatie en advies, relatiebegeleiding, ouderschapsbemiddeling en (echt)scheidingsbemiddeling geboden. Bij dit alles gaat een bijzondere aandacht uit naar de belangen van de kinderen. ZIBOtheek (OCMW) speel-o-theek Thuisbegeleiding CKG Zonneheuvel De thuisbegeleiding van het CKG richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die hulp vragen omdat er zich bij de opvoeding van de kinderen problemen voordoen of dreigen voor te doen. Via de formule van thuisbegeleiding komt eenmaal per week een begeleider aan huis om ouders terug op weg te helpen met het opvoeden van de kinderen Dienst Onthaalouders (OCMW) Dagopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in familiale sfeer met aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind.    De Katrol (OCMW) studie- en opvoedingsondersteuning voor kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar. De begeleiding gaat minimum 2 maal per week door, bij de gezinnen thuis. Consultatiebureau Kind en Preventie vzw i.s.m. Kind en Gezin In een consultatiebureau voor het jonge kind kunnen ouders met hun kind van 0 tot 3 jaar terecht voor: wegen en meten, preventieve medische onderzoeken, gehoortest, vaccinaties, informatie en adviezen over de verzorging, voeding, hygiëne, veiligheid en opvoeding van hun kind. Regiohuis Kind en Gezin Kind en Gezin ondersteunt kwetsbare zwangeren en ouders in de zorg voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Men kan er terecht voor vragen over gezonde voeding, veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en vaccinaties. Dit gebeurt onder meer door: informatie aan zwangeren o.m. door deelname aan de infobeurs voor aanstaande ouders in het ziekenhuis huisbezoeken aan kwetsbare zwangeren een bezoek in de kraamkliniek één of meerdere bezoeken bij je thuis gratis consulten in het consultatiebureau spreekuur opvoedingsondersteuning (richt zich tot ouders met kinderen tot drie jaar die opvoedingsvragen hebben of opvoedingsspanning ervaren) telefonische dienstverlening via de K&G-lijn

7 Voordelen van het samenhuizen
werkt drempelverlagend maakt diensten toegankelijker betere afstemming aanbod diensten afstemming openingsuren creëren van naadloze overgangen tussen diensten warme doorverwijzingen OCMW Zottegem Samenhuizen maakt de verschillende diensten toegankelijker Louter het “samenwonen” op zich, maakt al dat de drempels naar de verschillende diensten binnen het Huis van het Kind verlaagd worden. Zowel vrijwilligers als professionele krachten laten de bezoekers van het Huis van het Kind ook kennismaken met de andere diensten. Zo brengt de vrijwilliger van het consultatiebureau de mensen ook letterlijk over de drempel van de ontmoetingsruimte. De begeleiders van de speel-o-theek en ontmoetingsplaats leiden de bezoekers dan verder rond in de ruimtes en overlopen aan de hand van de gezamenlijke brochure “Huis van het Kind” de andere diensten in het Huis. Daarnaast zorgt het samenhuizen van de diensten er ook voor dat de vrijwilligers en professionele krachten van de verschillende diensten elkaar kennen. Op die manier kan een doordachte en warme doorverwijzing gebeuren naar het aanbod van de samenwonende diensten. Afstemmen van openingsuren Om de bezoekers maximaal van de aanwezige diensten in het Huis van het Kind te kunnen laten gebruikmaken, werden de openingsuren van de verschillende diensten op elkaar afgestemd. Zo kunnen bezoekers verschillende diensten consulteren bij eenzelfde komst naar het Huis. Afstemmen van het aanbod en het creëren van een naadloze overgang van Consultatiebureau naar Steunpunt Opvoedingsondersteuning In overleg met het team van Kind en Gezin in Zottegem werd afgesproken dat ouders met opvoedingsvragen bij kinderen, jonger dan 3 jaar, doorverwezen worden naar het spreekuur opvoedingsondersteuning van Kind en Gezin. Ouders met opvoedingsvragen bij kinderen, ouder dan 3 jaar, worden dan weer doorverwezen naar het steunpunt opvoedingsondersteuning (OCMW en CAW regio Aalst). Het letterlijk ‘samenwonen’ van beide diensten is een opportuniteit om die naadloze overgang tussen de werkingen van Kind en Gezin en het steunpunt opvoedingsondersteuning te bewerkstelligen. Het team van Kind en Gezin organiseert aparte consulten voor kinderen van 30 maand (RV-zittingen). In functie van het creëren van een overgang van de dienstverlening van het consultatiebureau naar het aanbod van het steunpunt opvoedingsondersteuning, willen we een aanbod vanuit het steunpunt opvoedingsondersteuning bieden in de wachtruimte van het consultatiebureau tijdens die RV-zittingen.

8 Kijken naar de toekomst
Gezamenlijk vrijwilligersbeleid Verruimen samenwerkingsverband Verruimen aanbod voor ouders van tieners OCMW Zottegem Gezamenlijk vrijwilligersbeleid Kind en Preventie vzw, het OCMW en het CAW werken op dit moment ook een strategie uit om tot een gezamenlijke werving van vrijwilligers te komen in het Huis van het Kind. Op die manier zouden vrijwilligers niet alleen een meerwaarde kunnen betekenen in het consultatiebureau, maar ook in de ZIBO(theek), Katrolwerking of in de ontmoetingsplaats. In de nabije toekomst Onze korte ervaring leert ons dat we nog een aantal belangrijke partners ontbreken in ons samenwerkingsverband. Daarom werden ook contacten gezocht met de (lokale afdelingen van de) gezinsbond, de mutualiteiten, de materniteit van het ASZ St-Elisabeth, de dienst Pas Thuis en een aantal organisaties die workshops en vormingen organiseren over allerhande opvoedingsthema’s. Met elk van deze partners wordt bekeken op welke manier de samenwerking met het Huis van het Kind kan verlopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd, ;-) …. Op termijn De huidige werking van het Huis van het Kind richt zich vandaag op ouders en kinderen tot 12 jaar. Uit evaluatie van de vormingsmomenten van het Steunpunt Opvoedingsondersteuning blijkt dat er ook heel wat vragen leven bij ouders met tieners en pubers. Het is dan ook de bedoeling van het OCMW om vanuit dit samenwerkingsverband, al dan niet aangevuld met andere partners, de dienstverlening uit te breiden naar ouders met tieners.


Download ppt "Vlaams congres opvoedingsondersteuning"

Verwante presentaties


Ads door Google