De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijk Re-integratie Profiel © PRP Scan ► ‘prima startpositie voor re-integratie’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijk Re-integratie Profiel © PRP Scan ► ‘prima startpositie voor re-integratie’"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijk Re-integratie Profiel © PRP Scan ► ‘prima startpositie voor re-integratie’

2 Dr. Arnold Goedhart

3 ‘Bepaling cliëntenprofiel’ Twee soorten profielen bij selectie voor functie Profiel van capaciteiten/interesses: afgestemd op functie Profiel van beperkingen/problemen: algemene screening

4 In de intake voor re-integratie ligt het accent op algemene screening, omdat: Re-integratie is gericht op het identificeren en ontwikkelen van ieders capaciteiten en interesses Specifieke capaciteiten/interesseprofielen niet relevant vanwege de brede doelgroep Naast een goed inzicht in mogelijke beperkingen/problemen is de mate van ‘werkbereidheid’ van groter belang bij de intake en de planning van de begeleiding, dan een profiel van capaciteiten/interesses

5 De PRP-scan van UB4M biedt profiel van beperkingen/problemen omdat: Beperkingen/problemen van persoonlijke aard beter op een ‘onpersoonlijke’ manier gevraagd kunnen worden Het gesprek daarover zou wel passen bij een intake in de GGZ bijvoorbeeld, maar niet bij een intake voor re-integratie Gestandaardiseerde gegevens worden verkregen over gebieden die van belang zijn voor de begeleiding

6 Wat hebben de ervaringen in Almelo ons geleerd over de PRP-scan? 1. De cliënten vulden de scan zonder problemen in en bleken openhartig te antwoorden, met name over werkbereidheid 2. De grootste problemen van cliënten liggen op het gebied van levensstijl (ongezond) en algemene lichamelijke gezondheid 3. Werkbereidheid staat in het schema als probleem, maar dient welbeschouwd begrepen te worden als een capaciteit/interesse factor, conform het model van Raz

7 Wat hebben de ervaringen in Almelo ons geleerd over de PRP-scan? 4. Een geringe mate van Beschikbaarheid (een werkbereidheid factor) bleek sterk samen te hangen met psychische problemen en gematigd samen te hangen met fysieke en sociale problemen 5. Uitkeringsduur en werkervaring hangen niet samen met werkbereidheid, maar geslacht en samenleven met partner/kinderen hebben invloed op de Actieve Werkoriëntatie (een andere werkbereidheid factor)

8 Overzicht van problemen en beperkingen 1. Verwachting percentage afwijkende scores: 15-25% 2. Bij Fysieke Gezondheid is vooral de levensstijl (roken, drinken, bewegen) een probleemgebied 3. Bij Sociaal-maatschappelijk functioneren valt de geringe deelname aan de samenleving op

9 Werkbereidheid als ‘waardevolle keuze’ in model van Raz: Componenten van Waardevolle keuzeWerkbereidheid Waarden↔Positieve waardering van werk Commitments↔Kansen zien, initiatieven ontplooien Handelwijzen↔Doortastendheid

10 Voorwaarden van waardevolle keuze: adequate fysieke gesteldheden, nodig om keuzen te kunnen realiseren adequate psychische vermogens, nodig om werkelijk te kunnen kiezen en om zich te kunnen identificeren met de eigen keuzes handelingsmogelijkheden: een zekere onafhankelijkheid (een zekere vrijwaring van interferenties door anderen) en een toereikende diversiteit aan keuzemogelijkheden om een eigen invulling te kunnen geven aan een waardevol leven De voorwaarden komen expliciet aan de orde in de PRP- scan (én in het project!!), de factor Werkbereidheid dient de aspecten van een waardevolle keuze zo goed mogelijk weer te geven!

11 Aspecten van Werkbereidheid: Beschikbaarheid: de mate waarin belemmeringen ontbreken en er een zekere bereidheid bestaat om te gaan werken Succesverwachting: de mate waarin men kansen ziet om zelf aan werk te komen en positief staat tegenover het Focusproject Actieve werkoriëntatie: de mate waarin men zelf op zoek is en bereid is om concessies te doen om werk te krijgen

12 Deze aspecten geven een indruk van de componenten van een waardevolle keuze in het schema van Raz De scores op de betreffende schalen zijn genormeerd van 1-10. Het blijkt dat het gemiddelde op Beschikbaarheid en Succesverwachting (7,2 resp. 7,0) duidelijk hoger ligt dan het gemiddelde op Actieve werkoriëntatie (6,0).

13 Werkbereidheid en biopsychosociale problemen De aanwezigheid van lichamelijke, psychische of sociaal-maatschappelijke problemen leidt tot een lagere Beschikbaarheid en, in mindere mate, tot een lagere Succesverwachting. Cliënten met problemen zijn echter even bereid tot actie als de anderen. Emotionele problemen hangen iets sterker samen met Beschikbaarheid dan lichamelijke problemen, sociale problemen hangen minder sterk samen.

14 Werkbereidheid en demografische kenmerken Leeftijd, opleiding, duur van de werkeloosheid en aantal jaren werkervaring blijken niet of nauwelijks samen te hangen met de aspecten van Werkbereidheid Geslacht en leefsituatie blijken vooral samen te hangen met Actieve Oriëntatie op het werk en, in mindere mate, met Beschikbaarheid, zie grafiek waarin beide gegevens zijn samengenomen.

15 Persoonlijk Re-integratie Profiel © PRP Scan ► ‘prima startpositie voor re-integratie’

16 Ruurd Reitsma

17 1. Ontwikkeling interactieve scans (snijvlak arbeid & gezondheid) Smart Scan Doelgroepspecifieke scans 2. Uitvoering van de scans zelf (diagnostiek/analyse) 3. Aansturen en toepassen van wetenschappelijk onderzoek (KOC)

18 Historie Toepasbaarheid van bestaand BPS-model voor het bedrijfsleven (G. Engel; Science,1977) Gemodificeerd BPS toevoeging Arbeidscomponent (UB4M; 2001) Doel Inzichtelijk maken van interacterende problematiek tbv client en bedrijfsleven (individueel / collectief) Gezondheids- en re-integratiemanagement.

19 Persoonlijk Re-integratie Profiel © KENNISMAKING PRP-scan ! WORKSHOP !


Download ppt "Persoonlijk Re-integratie Profiel © PRP Scan ► ‘prima startpositie voor re-integratie’"

Verwante presentaties


Ads door Google