De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NETWERK GGZ KEMPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NETWERK GGZ KEMPEN."— Transcript van de presentatie:

1 NETWERK GGZ KEMPEN

2 Beleidscontext GGZ Beperking van residentiële capaciteit
Vermaatschappelijking: IBW, PVT, PZT, … Vraaggestuurde gedifferentieerde GGZ Gericht op de eigen leefwereld van de patiënt Gedeelde visie Federale én Vlaamse overheid 21 mei 2010: “Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken.”

3 Psy 107 Model met vijf functies

4 Psy 107 Alle actoren in een bepaalde gebied zijn samen verantwoordelijk voor alle hulpvragen in dit gebied Functies realiseren door middelen te bundelen Art.107: Herallocatie van BFM PZ Projectoproep om voorstel in te dienen (31/10/2010)

5 Inhoud Motivatie tot deelname Missie Visie Taakverdeling netwerk
Cliënten en familie als partners in de zorg Financiering en middelenallocatie Besluit

6 Motivatie Middelen en capaciteiten op vlak van GGZ in onze regio zijn schaars. Bestaande zorgaanbod biedt geen adequaat antwoord op alle bestaande zorgvragen: er is gebrek aan continuïteit van zorg, lange wachtlijsten, inefficiënt gebruik van bestaande middelen PSY 107 biedt kansen om zorgverlening te optimaliseren: Verwijziging door huisartsen beter laten verlopen Reïntegratie na ziekenhuisopname bespoedigen Minder en kortere opnames door een betere begeleiding en ondersteuning van cliënten in de thuissituatie Verhogen van levenskwaliteit van cliënten en familie We hebben specifieke ervaring op vlak van vermaatschappelijking van de GGZ: gezinsverpleging, outreaching, PZT, therapeutische projecten, enzovoort.

7 Missie We vormen een netwerk GGZ Kempen dat continu verbindingen maakt met de eerstelijns diensten en andere sectoren. We vertrekken vanuit een gemeenschappelijk waardenkader en visie, werken intensief samen en sturen onze zorg bij, uitgaande van de noden van de cliënt en recente wetenschappelijke inzichten. Op die manier werken we samen met de cliënt en zijn omgeving aan herstel.

8 Visie Cliënt en familie centraal maar ook zij hebben verantwoordelijkheid. Gedeelde visie op zorgaanbod en indicatiestelling. Samenwerken om lacunes in zorgaanbod aan te pakken. Stepped care: minst ingrijpende zorg heeft de voorkeur. Opname enkel indien ambulante zorg niet volstaat. Met echter zorg voor de draagkracht van mantelzorg. Initiatieven rond psychosociale rehabilitatie werken nauw samen en zoeken voortdurend naar nieuwe opportuniteiten en aansluiting bij reguliere initiatieven. Residentiële zorg (PZ, PAAZ) is intensief en gespecialiseerd. Woonvormen (IBW, PVT, GV) vormen een continuüm van gedifferentieerde zorgvormen. Efficiënt beheer van gemeenschappelijke middelen. Evidence based. Gedeelde methodiek. Eenvormige zorgcommunicatie. Samen werken aan competentieverhoging.

9 Functie 1: opdrachten Screening en indicatiestelling Crisisaanbod
Coaching en vorming van eerstelijnsdiensten

10 Functie 1: opdrachten Screening binnen 14d – 4w
Screening en indicatiestelling Screening binnen 14d – 4w Advisering eerste lijn: uitbouw van F1 als laagdrempelig contactpunt voor elke beroepsbeoefenaar om een GGZ probleem te melden + advies Kortdurende behandeling (invoeging eerstelijns psycholoog) Verwijzing naar gespecialiseerde GGZ Poortwachtfunctie?

11 Functie 1: opdrachten Crisisaanbod
- Dringende screening: binnen enkele dagen - Crisissituaties: binnen 24 u - Basispakket van zorg in functie van stabilisatie: op kantoor of in de thuissituatie (CKB team) - Samenwerking CKB team (F2)

12 Functie 1: opdrachten Coaching en vorming - Eerstelijnstactoren ondersteunen en versterken zodat ze psychiatrische problemen sneller kunnen erkennen en er adequaat mee omgaan. Hoe F1 realiseren? - Gezamenlijke organisatie vanuit huidige GGZ partners - Samenwerking met eerstelijnsdiensten (vb. CAW) - Voorzien personeelscapaciteit 4,5 FTE - Af te stemmen met eerstelijns psychologische functie - Ontwikkelen in samenspraak met eerstelijnsdiensten!

13 Functie 2: ambulante behandeling
Ambulante behandeling via raadpleging Team voor crisisinterventie en kortdurende behandeling LZA team

14 Functie 2 Ambulante behandeling via raadpleging
Behandelteam CGG: algemene volwassenenwerking Behandelteam CGG: specifieke problematieken (forensisch team + verslaving) Polikliniek OPZ Geel

15 Functie 2 CKB team: crisisinterventie en kortdurende behandeling Indicatie: ernstige psychiatrische aandoening bij personen met een psychiatrische aandoening waarbij de crisis dermate ernstig is dat zonder tussenkomst van het ambulant team, hospitalisatie noodzakelijk is Aanbod: screening en acute zorg in de thuissituatie indien nodig tot de crisis opklaart. Preventie van opname waar mogelijk. Doorverwijzing vanuit F1/psychiaters in het netwerk. 24/24 en 7/7 beschikbaar 14 FTE (interdisciplinair): psychiater, 8 VPK, 2 MW, 2 psychologen, 1 FTE teamleider Caseload 35 tot 40 patiënten. Nauwe samenwerking met huisartsen!

16 Functie 2 LZA team: ambulante behandeling voor langdurig zorgafhankelijken Richt zich naar langdurig zorgafhankelijke personen en hun netwerk Methodiek: FACT Individueel casemanager voor meeste cliënten ACT/shared caseload voor cliënten met hoge zorgnood Caseload van 200 – 220 cliënten ( inwoners) Opstart 1 team (10 FTE)  4 à 5 FACT-teams Doorstart van twee equipes psychiatrische pleegzorg (gezinsverpleging) psychiatrische thuiszorg (PZT Psoikos)

17 Functie 3 Psychosociale rehabilitatie: diverse initiatieven rond sociale integratie en sociale inclusie van de doelgroep Dagbesteding Vrijetijdsaanbod Sport Vorming Vrijwilligerswerk Betreft huidig aanbod DAC OPZ, Twijgje, Kunsthuis, … Doel is aanbod verder op mekaar afstemmen Samenwerken met regulier aanbod waar mogelijk (vb. samenwerking lokale besturen, sociale huisvesting, etc)

18 Functie 4 OPZ Geel: PAAZ: 30 A bedden
Intensieve residentiële zorg OPZ Geel: Dagkliniek Residentiële zorg (volwassenen 135 A + T bedden) PAAZ: 30 A bedden Op termijn zorg en behandeling intensifiëren Bijkomend aanbod PAAZ Turnhout?

19 Functie 5: woonzorg Beschut Wonen Kempen VZW
Gespecialiseerde woonvormen Beschut Wonen Kempen VZW Psychiatrische Pleegzorg OPZ Geel Psychiatrisch Verzorgingstehuis Doel: samen zorgen voor een continuum van gediversifieerde woonvormen zodat er een passend antwoord is op diverse vragen. Op termijn: centrale aanmelding

20 Cliënten en familie als partners in de zorg
Cliënten en familie staan centraal betrokkenheid, actieve rol en verantwoordelijkheid mantelzorgers Cliëntenvereniging: opstart klankbordgroep

21 Financiering en middelenallocatie
Open boekhouding Samenbrengen van middelen Herallocatie 15 Tf bedden en 150 tf plaatsen Financiële inzet van de verschillende partners

22 Projectbeheer Coördinatiecomité actoren GGZ Netwerkcoördinator
Werkgroepen rond concrete functies en thema’s Klankbordgroep cliënten/families Actieve participatie eerstelijnsactoren

23 Besluit Gedragenheid door artsen en zorgpartners om samen het ‘Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen’ uit te bouwen Waarin cliënten en familie een actieve rol opnemen Ter verbetering van hun levenskwaliteit Grote uitdaging, veel mogelijkheden!


Download ppt "NETWERK GGZ KEMPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google