De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De groepsvereniging een nieuwe juridische structuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De groepsvereniging een nieuwe juridische structuur."— Transcript van de presentatie:

1 De groepsvereniging een nieuwe juridische structuur

2 Agenda Besluit LR: naar de vereniging Wat is een vereniging? Huidige situatie: de groep als ‘onderdeel’ van SN Verenigingenrecht en aansprakelijkheid Nieuwe situatie: de groepsvereniging De beheersstichting HR van SN Omzettingstraject

3 Besluit Landelijke Raad De landelijke raad heeft op 18 juni 2005 besloten om de huidige groepen te vervangen door zogenaamde groepsverenigingen. ‘Groepsvereniging’ is geen juridische term, het dient binnen scouting om het verschil met de groep ‘oude stijl’ aan te geven.

4 Wat is een vereniging? De vereniging, is net als de stichting, een rechtspersoon. Een natuurlijk persoon neemt deel aan het ‘rechtsverkeer’ en heeft rechten en plichten (overeenkomsten sluiten, eigenaar zijn etc.). Als natuurlijke personen samenwerken, kunnen zij een rechtspersoon oprichten. In plaats van de samenwerkende personen is dan de rechtspersoon zelfstandig de drager van rechten en plichten.

5 Huidige situatie Alle jeugd- en kaderleden zijn lid van de vereniging Scouting Nederland (SN). Binnen SN behoort een lid tot een groep

6 Groep Huidige situatie in beeld Leden zijn lid van de vereniging SN Vereniging SN JanPiet Kla as Kim Mar ia Ann a Stichting

7 Huidige situatie: de groep De groep is statutair een orgaan (of afdeling) van SN (vgl. 2:41a BW). De groep is geen vereniging (en geen rechtspersoon). De juridische kwalificatie van de groep is betwistbaar: de groep zou door de rechter toch als vereniging kunnen worden aangemerkt.

8 …vervolg Er bestaat vaak een stichting ten dienste van de groep. –Deze stichting neemt voor en namens de groep deel aan het rechtsverkeer; –Alleen een rechtspersoon kan eigenaar zijn van een registergoed; –Sommige subsidieverleners verlangen een rechtspersoon.

9 Verenigingen Een vereniging is een rechtspersoon: zelfstandig drager van rechten en plichten. Niet de ‘samenwerkende’ personen zijn gebonden, maar de rechtspersoon waarin zij samenwerken (‘buffer’). Twee soorten verenigingen: –met volledige rechtsbevoegdheid; en –met beperkte rechtsbevoegdheid.

10 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ook ‘formele vereniging’ genoemd. Kan eigenaar van een registergoed zijn en kan erfgenaam zijn. De vereniging is aansprakelijk, het bestuur in beginsel niet. Zorg dat KvK-gegevens altijd up-to-date zijn i.v.m. aansprakelijkheid van bestuurders (geldt ook voor de stichting)!

11 Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Ook ‘informele vereniging’ genoemd. Kan geen geen eigenaar van registergoederen (clubgebouw) zijn en kan geen erfgenaam zijn (wel legataris of lastbevoordeelde) Bestuursleden naast de groep hoofdelijk (d.w.z. ieder voor de gehele schuld) aansprakelijk  uitzondering op de hoofdregel bij een rechtspersoon.

12 … vervolg Inschrijfbaar bij KvK  aansprakelijkheid wordt subsidiair, maar dat helpt onvoldoende. Als de vereniging de schuld niet kan betalen, is alsnog de bestuurder aansprakelijk. Als een groep zich inschrijft bij de KvK is dat een expliciete erkenning dat de groep een informele vereniging is  risico

13 Nadelen huidige structuur Complex; Onduidelijkheid omtrent en risico’s voor aansprakelijkheid van leden, bestuursleden, de groep en SN; Stichting nodig voor rechtspersoonlijkheid en om registergoederen te verkrijgen –Groep is afhankelijk van stichting –‘algemeen bestuur’ van de stichting is niet zonder risico.

14 Nieuwe situatie in beeld Leden zijn lid van de vereniging SN èn van de groepsvereniging. Vereniging SN JanPiet Kla as Kim Mar ia Ann a Groepsvereniging

15 Nadelen groepsvereniging Moeite en kosten van de omzetting. Maar: SN neemt in beginsel de kosten van de notaris voor haar rekening. Kosten KvK jaarlijks ca. € 25,00.

16 Voordelen groepsvereniging Alle groepen dezelfde structuur: ondersteuning vanuit SN; Geen stichting meer nodig (geen conflicten tussen stichting en groep)  directe invloed op en controle van de materiële en financiële belangen; Indien stichting beheersstichting wordt: geen betwistbare bestuurssamenstelling.

17 …vervolg De situatie op papier sluit beter aan bij de werkelijkheid en de beleving van de leden. De landelijke raad (= de algemene vergadering van SN) heeft inmiddels besloten dat de groepsvereniging wordt ingevoerd. Past bij bedoeling Scouting Nederland. Sluit aan bij bedoeling wetgever.

18 We hebben een stichting ‘over’ Verschillende mogelijkheden: Beëindigen In stand houden: –Gebruiken als ‘buffer’ tegen aansprakelijkheid (gebouw in de stichting laten zitten) –Nadeel: dubbele bijdrage KvK –Wel statuten wijzigen: i.v.m. betwistbaar ‘algemeen bestuur’ en invloed van de groepsvereniging op de stichting.

19 De groepsvereniging intern Twee organen: –Groepsbestuur (bestuur) –Groepsraad (algemene vergadering) Verhoudingen geregeld in de statuten van de groepsvereniging (zoals beschreven in nieuw HR van SN) Groepsraad bestaat uit de kaderleden. De jeugdleden zijn geen ‘volwaardige’ leden.

20 De groepsvereniging: groepsbestuur (art. 18 HHR) Het groepsbestuur bestaat ten minste uit: a.de groepsvoorzitter; b.de groepssecretaris; c.de groepspenningmeester; d.de groepsbegeleider. De functies van groepsvoorzitter en groepsbegeleider zijn onverenigbaar met de functie van leidinggevende bij een speleenheid.(art 19 HHR)

21 De groepsvereniging: groepsraad (art. 13 HHR) De samenstelling van de groepsraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden van de vereniging, namelijk: 1.de leden van het groepsbestuur; 2.de leidinggevenden bij de speleenheden in de groepsvereniging; 3.de overige personen die een functie in de vereniging vervullen; 4.eén (1) afgevaardigde namens een eventueel tot de groepsvereniging behorende jongerentak; 5.eén (1) wettelijk vertegenwoordiger per leeftijdsgroep van de in de groepsvereniging aanwezige leeftijdsgroepen van jeugdleden.

22 Bestuur Groepsraad benoemt het bestuur (en kan bestuursleden schorsen en ontslaan). Het bestuur bestuurt. Het bestuur legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de groepsraad, o.a. een balans en staat van baten en lasten. Daarna verleent de groepsraad decharge aan het bestuur.

23 Groepsraad Vormt het beleid in de groep. Vergadert minimaal twee maal per jaar. Controleert het bestuur en heeft daarvoor ook de instrumenten.

24 Beheersstichting Doel: beheren van de bezittingen van de groep (oude stijl) of groepsvereniging. Niet nodig bij groepsvereniging, want de groepsvereniging kan zelf eigenaar zijn (ook van een clubgebouw). Vermogen is afgezonderd van crediteuren van de vereniging. Bestuur bestaat ten minste voor 2/3 uit leden van de groepsraad van de vereniging. Groepsraad belangrijkste orgaan Zoveel mogelijk aansluiten bij huidige situatie

25 Beheersstichting: bestuur (art. 52 HHR) Het bestuur van de stichting heeft maximaal 7 leden; De meerderheid van het aantal leden in het bestuur bestaat uit leden uit de groepsraad van de groepsvereniging; De leden vanuit de groepsraad verkozen komen gelijkelijk voort uit de samenstelling van de groepsraad, maar niet elke geleding behoeft vertegenwoordigd te zijn, behoudens de leidinggevenden bij de speleenheden van de vereniging. Einde lidmaatschap vereniging is ook einde bestuurslidmaatschap.

26 Vragen? © / alle rechten voorbehouden 2006


Download ppt "De groepsvereniging een nieuwe juridische structuur."

Verwante presentaties


Ads door Google