De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Lissabonstrategie (2000-2010) Strategie voor groei en werkgelegenheid door de Europese Raad Doel: “Om van Europa de meest concurrerende en dynamische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Lissabonstrategie (2000-2010) Strategie voor groei en werkgelegenheid door de Europese Raad Doel: “Om van Europa de meest concurrerende en dynamische."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Lissabonstrategie (2000-2010) Strategie voor groei en werkgelegenheid door de Europese Raad Doel: “Om van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken die in staat is tot duurzame en economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.” (Europese Raad van Lissabon 2000, 23 en 24 maart) 3 pijlers: economisch – milieu – sociaal

3 De sociale pijler Een beslissende impact te hebben op de uitroeiing van armoede En verder : * creëren van een hechtere sociale samenhang * investeren in mensen * meer en betere banen, ook voor kansengroepen * bevorderen van alle aspecten van gelijke kansen 2005 : klemtoon komt te liggen op job-groei => afzwakking van de sociale pijler

4 Stand van zaken: een aantal cijfers 1 op 7 of 15% van de Belgen heeft een verhoogd risico op armoede. Dit komt overeen met 1.600.000 personen. In Vlaanderen is dit 10%, in Wallonië 19,5% en in Brussel 26,3%. 1 op 6 van de Europeanen heeft een verhoogd risico op armoede

5 5% van de werkende Belgen heeft een verhoogd risico op armoede Het armoederisicopercentage voor alleenstaande ouders is gelijk aan 39,5% 6% van de bevolking leeft in een huishouden met twee of meer achterstallen voor basisbehoeften (facturen voor gas, elektriciteit, water, huur, hypothecaire lening, gezondheidszorgen) 32% van de bevolking had problemen met de kwaliteit van de huisvesting in 2008. Dit percentage was hoger onder de 20% laagste inkomens, namelijk 49% Een laaggeschoolde sterft drie tot vijf jaar vroeger dan een hooggeschoolde en heeft zelfs 18 tot 25 minder gezonde jaren te verwachten dan een hooggeschoolde In de laagste sociaaleconomische groepen meldt maar 60 procent van de mensen in goede gezondheid te zijn, tegenover 87 procent in de hoogste groepen.

6 eisen voor een nieuwe Europese strategie revendications pour une nouvelle stratégie européenne

7 Foto Brandpunt 23

8 Armoede Uitbannen Tegen 2020 De Europese Unie moet zich engageren om het armoedecijfer drastisch te doen dalen en moet daartoe als indicator de ambitieuze 0%- doelstelling voorop schuiven. Bannir la pauvreté d’ici 2020 L’Union européenne doit s’engager à faire chuter le chiffre de la pauvreté, en avançant comme indicateur l’objectif ambitieux de 0%.

9 De sociale Open Methode van Coördinatie Versterken De Europese Unie moet de Open Methode van Coördinatie voor sociale bescherming en sociale inclusie (“de sociale OMC”) versterken en verder uitbouwen om de sociale pijler in haar beleid, en in het bijzonder in de nieuwe Europese Strategie vanaf 2010, te versterken. Renforcer la Méthode Ouverte de Coordination L’Union européenne doit renforcer et approfondir la Méthode Ouverte de Coordination (« la MOC sociale ») dans les domaines de la protection sociale et de l’inclusion sociale afin de renforcer le pilier social dans sa politique, particulièrement dans le cadre de la nouvelle Stratégie européenne à partir de 2010.

10 Vooruitgang meten De Europese Unie moet naast het Bruto Binnenlands Product (BBP) aanvullende vooruitgangsindicatoren formuleren, nastreven en opvolgen, zoals bvb. indicatoren die de kloof tussen arm en rijk meten. Mesurer progrès A côté du Produit Intérieur Brut (PIB), l’Union européenne doit formuler, rechercher et suivre des indicateurs de progrès complémentaires, indicateurs qui permettent de mesurer l’écart entre riches et pauvres.

11 G

12 Participatie van mensen in armoede aan het beleid De Europese Unie moet uiterlijk tegen eind 2010 een plan ontwikkelen dat de volwaardige participatie van mensen in armoede in het Europees beleidsvormingsproces verzekert, in samenwerking met verenigingen van en met mensen in armoede en met organisaties die mensen in armoede vertegenwoordigen. Participation des personnes en situation de pauvreté a la politique Pour la fin 2010 au plus tard, l’Union européenne doit développer un plan en collaboration avec des organisations représentant des personnes en situation de pauvreté et des associations de personnes en situation de pauvreté. Ce plan devrait assurer la pleine participation des personnes en situation de pauvreté dans le processus politique européen.

13 Foto Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen

14 Toereikend Inkomen Europa moet aan elke EU-inwoner een minimuminkomen garanderen dat mensen in staat stelt een menswaardig leven te leiden. Revenu suffisant L’Europe doit garantir un revenu minimum permettant à chaque citoyen de l’UE, de mener une vie humaine et digne. Cet objectif doit être réalisé d’ici 2020.

15 Foto: Brandpunt 23

16 Activeringsbeleid Het activeringsbeleid van de EU en de lidstaten van mensen in armoede moet gericht zijn op sociale inclusie, waarin werk een belangrijk instrument kán zijn, maar geen wondermiddel is in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Politiques d’activation Les politiques d’activation des personnes en situation de pauvreté de l’UE et des Etats Membres doivent viser l’inclusion sociale, au sein de laquelle l’emploi PEUT être un instrument important mais n’est pas le remède-miracle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

17 Duurzaam en kwaliteitsvol werk De Europese Unie moet in een nieuwe strategie verzekeren dat er voldoende tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor diegene in de werkende bevolkingsgroep die in staat zijn om te werken. De EU moet als prioriteit de kwaliteit en duurzaamheid van jobs naar voor schuiven en mag zich niet blindelings fixeren op het bereiken van de 70% - doelstelling. Emploi durable et de qualité Au moyen de sa nouvelle stratégie, l’Union européenne doit assurer suffisamment d’emplois de qualité pour les personnes appartenant à la population active en capacité d’assumer un travail. Elle doit avancer comme priorité la qualité et la durabilité des emplois, et ne peut pas se fixer aveuglement sur l’objectif de 70%.

18 Actieve Inclusie Toepassen In oktober 2008 werd de aanbeveling van de Europese Commissie voor de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, goedgekeurd. Deze aanbeveling moet vanaf 2010 een richtlijn worden, waarbij de klemtoon moet liggen op het samengaan van de drie onderdelen (toereikend inkomen, inclusieve arbeidsmarkt en toegang tot diensten). Appliquer l’inclusion active En octobre 2008, la recommandation de la Commission Européenne pour l’inclusion sociale des personnes exclues du marché du travail a été acceptée. Cette recommandation doit devenir une directive à partir de 2010, dans laquelle l’accent est porté de façon égale sur les trois éléments qui forment une seule entité (le revenu suffisant, le marché du travail inclusif et l’accès aux services).

19


Download ppt "De Lissabonstrategie (2000-2010) Strategie voor groei en werkgelegenheid door de Europese Raad Doel: “Om van Europa de meest concurrerende en dynamische."

Verwante presentaties


Ads door Google