De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Highlights flex-BV Masterclass M&A Café, Joyce Leemrijse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Highlights flex-BV Masterclass M&A Café, Joyce Leemrijse"— Transcript van de presentatie:

1 Highlights flex-BV Masterclass M&A Café, Joyce Leemrijse
19 september 2012

2 Onderwerpen Achtergrond flexibilisering en stand van zaken Oprichting
Kapitaal & uitkering van dividend Benoeming & ontslag bestuurders Overdracht aandelen Flexibel stemrecht & stemrechtloze aandelen Winstrechtloze aandelen & afwijking winstgerechtigdheid

3 Achtergrond flexibilisering
BV bestaat sinds 1972 Kloon van NV; wettelijk keurslijf is steeds meer gaan knellen Europese ontwikkelingen: vrijheid van vestiging

4 Stand van zaken Invoering: 1 oktober 2012 Onmiddellijke werking!
Overgangsrecht helpt slechts gedeeltelijk

5 Oprichting BV Nu: duurt 1 of 2 weken
Straks: aanzienlijk sneller, want minder formaliteiten: geen euro storten geen verklaring van bank geen verklaring van accountant bij inbreng anders dan in geld (Nog) wél notariële akte Geen preventief toezicht (sinds 1 juli 2011)

6 Kapitaal Maatschappelijk kapitaal wordt facultatief
Nominale waarde blijft, maar mag luiden in andere valuta dan euro Aandelen van een bepaalde soort (A en B), maar ook aanduiding (nrs ): bijv. aan houders van aandelen nrs kan bevoegdheid worden toegekend tot bijv. benoeming bestuurder of goedkeuring bestuursbesluit Kapitaalbescherming vervalt

7 Uitkering van dividend (1)
AVA bevoegd tot winstbestemming (= hoofdregel, afwijking mogelijk) 2 testen moeten worden uitgevoerd Beperkte balanstest uitkering is mogelijk voor zover eigen vermogen groter is dan wettelijke + statutaire reserves Continuïteitstest AVA-besluit tot uitkering heeft geen gevolgen als bestuur geen goedkeuring heeft verleend bestuur weigert goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat BV na uitkering opeisbare schulden niet kan voldoen bestuur moet bij deze toets ca. 1 jaar vooruit kijken en alle omstandigheden in acht nemen

8 Uitkering van dividend (2)
Sanctie bij verkeerde inschatting door bestuur: aansprakelijkheid bestuurders indien zij ‘wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien’ aansprakelijkheid voor het tekort dat door uitkering is ontstaan Ontsnappingsmogelijkheid bestuurder: geen verwijt + niet nalatig in treffen maatregelen tegenstemmen in bestuursvergadering voldoende? Onder omstandigheden ook aansprakelijkheid van de aandeelhouder die uitkering ontving indien deze ‘wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat…’ aandeelhouder moet dan zijn ontvangen dividend terugbetalen aan BV

9 Benoeming & ontslag bestuurders
Benoeming bestuurders AVA, of vergadering van houders van s/a-aandelen Benoeming ‘eigen’ bestuurder door aandeelhouder is dus mogelijk geen omslachtige regeling aandeelhoudersovereenkomst meer nodig Ontslag door orgaan dat heeft benoemd, plus evt. ander orgaan (bijv. RvC) Grosso modo zelfde regeling voor benoeming/ontslag commissarissen

10 Overdracht van aandelen
Verplichte blokkering verdwijnt Vrijheid in vormgeven van blokkeringsregeling (in statuten) aanbieding mede-aandeelhouders / goedkeuring orgaan / combinatie(s) geen blokkering (!) (= vrije overdraagbaarheid) eigen prijsbepalingsregeling Lock-up regeling overdracht van aandelen gedurende bijv. 5 jaar uitsluiten (statutair) Drag along & tag along tag along is statutair mogelijk drag along is volgens minister niet altijd statutair mogelijk (omdat, kort gezegd, vaak teveel afhankelijk van wil grootaandeelhouder)

11 Flexibel stemrecht & stemrechtloze aandelen
Stemrecht: naar rato van aandelen of nominaal bedrag statutaire afwijking is op bijna elke wijze mogelijk (meervoudig stemrecht) Aandelen zonder stemrecht statutaire regeling wél recht op winst of reserves let op: wél vergaderrecht (kan niet worden uitgesloten) Toepassing: als alternatief voor: certificering (?) preferente aandelen (?)

12 Winstrechtloze aandelen & afwijking winstgerechtigdheid
Niet toegestaan onder huidig recht! Aan winstrechtloze aandelen is wél stemrecht verbonden moet dit stemrecht materieel zijn? nee Toepassing: bijv. in situaties waarin nu prioriteitsaandelen worden gebruikt Afwijking in winstgerechtigdheid van aandelen mét winstrecht: statutair, maar ook ‘telkens’ bij eenstemmig besluit van alle aandeelhouders dus niet in aandeelhoudersovereenkomst?

13 Vragen?


Download ppt "Highlights flex-BV Masterclass M&A Café, Joyce Leemrijse"

Verwante presentaties


Ads door Google