De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE IGZ, ANDERE RIJKSINSPECTIES EN EEN FRONTOFFICE ‘SAMENWERKENDE RIJKSINSPECTIES’:

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE IGZ, ANDERE RIJKSINSPECTIES EN EEN FRONTOFFICE ‘SAMENWERKENDE RIJKSINSPECTIES’:"— Transcript van de presentatie:

1 DE IGZ, ANDERE RIJKSINSPECTIES EN EEN FRONTOFFICE ‘SAMENWERKENDE RIJKSINSPECTIES’:

2 Start: najaar 2004 IGZ samen met: VROM-inspectie Arbeidsinspectie Voedsel en Waren Autoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 Toezicht op naleving van 49 wetten: 28 IGZ 5 VWA 7 AI 7 IV 2 IV&W (exclusief verordeningen van plaatselijke overheid.)

4 Voornaamste bevindingen van de onderzoekers: ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele verschillende toezichthouders; (ook lagere overheden) ziekenhuizen hebben bij rijksinspecties met name last van de ‘grote’ toezichthouders IGZ en AI; niet de daadwerkelijke bezoeken zijn een last maar de administratieve activiteiten die t.b.v. het toezicht moeten worden verricht;

5 het verkrijgen van vergunningen en verklaringen (o.a. bouw) leveren veel lasten op; onzorgvuldig gedrag van toezichthouders op procedureel gebied en de toenemende vraag om informatie van toezichthouder levert veel last op; ziekenhuizen zijn onbekend met programma’s van inspecties; inspectie wordt door samenleving/politiek verantwoordelijk gehouden voor misstanden: zij dekken zich in door o.a. grotere informatievraag.

6 Belangrijkste conclusies: beperking van toezichtslast is mogelijk door jaarlijks integraal inspectieprogramma bekend maken; stroomlijnen van informatiebehoefte; zorgvuldige toezichtprocedure; uitvoeren van inspectieprogramma’s op basis van afspraken met de ziekenhuizen.

7 Samenwerking krijgt vorm via drie trajecten: Meten van de toezichtlast Inrichten van een frontoffice Gezamenlijk jaarplan

8 Meten van de toezichtlast Start in najaar 2006 Afronding nabij: conclusies en aanbevelingen voor efficiënter en effectiever toezicht

9 Meten van de toezichtlast Kwantitatief: relatief lage toezichtlasten Doel: min 25% Kwalitatief: op basis van 12 belevingsfactoren worden verbeterpunten benoemd

10 Inrichten frontoffice IGZ DOMEIN ZIEKENHUIZEN Kabinet: ‘Bedrijven en instellingen in een domein krijgen te maken met één aanspreekpunt dat op een inzichtelijke manier het toezicht organiseert en naar buiten optreedt als één toezichthouder. Per 1-1-2007 zijn tenminste drie van deze frontoffices operationeel, namelijk voor de domeinen horeca, ziekenhuizen en primaire sector (landbouw)’.

11 Inspectieraad: Een frontoffice heeft als taak de toezichtlast tot een minimum te beperken Het frontoffice treedt met één gezicht op naar buiten Een toezichtgenieter hoeft slechts één keer dezelfde informatie te leveren aan het frontoffice Een toezichtgenieter valt onder één frontoffice Vanuit het perspectief van de toezichtgenieter is er sprake van gecoördineerd optreden van rijksinspecties Het frontoffice heeft een duidelijk mandaat en regiefunctie De inrichting van het frontoffice hangt af van de aard van het domein

12 Vaste elementen: Gezamenlijk jaarplan Gezamenlijke risicoanalyse Meten toezichtlast Informatie-uitwisseling Relatiebeheer

13 Optionele elementen: Gezamenlijk meerjarenplan Domein kennisbank Taakoverdracht aan andere inspecties Terugkoppeling inspectieresultaten

14 Inrichting frontoffice IGZ Drie partijen spelen een rol: Het IGZ-loket De IGZ en AI, VI, IVW, VWA De accounthouder

15 Rol IGZ loket: Per 1 januari 2007 één centraal aanspreekpunt voor de accounthouder, inspecties en ziekenhuizen (één-loket-gedachte); Eén emailadres voor alle inspectievragen van ziekenhuizen bij IGZ. Doorlinken naar andere betrokken inspecties (met controle op tijdige beantwoording). Ook andersom: via emailadres communiceren andere inspecties met ziekenhuizen.

16

17

18

19

20 Rol inspecties: Backoffice: contacten tussen ziekenhuizen en inspecties lopen in principe via IGZ-loket en accounthouder Vormen een team voor o.a. opstelling gezamenlijk jaarplan en andere gezamenlijke activiteiten (risico-analyse). ‘Denktank’ voor afstemming activiteiten.

21 Rol accounthouder: Het ‘gezicht van het toezicht’ Vooruitgeschoven IGZ-post Aanspreekbaar voor alle vijf inspecties; start eenvoudig (vragen/klachten in behandeling nemen) Ontwikkelt op termijn deskundigheid op terrein van andere inspecties (regulier!) Neemt op termijn eenvoudige taken van andere inspecties over Coördineert (op termijn) gezamenlijke acties/bezoeken

22 Gezamenlijk jaarplan Per 1 januari 2006 al eerste stap: bundeling onderdeel ziekenhuizen afzonderlijke jaarplannen 2006 tot één Jaarplan 2006. Per 1 januari 2007 bevat Jaarplan 2007 een gezamenlijk gedeelte met frontoffice taken van IGZ. Zoek aansluiting bij jaarlijkse overleggen tussen IGZ en Raden van Bestuur (instellingen) over bepaalde thema’s.

23 Voorbeelden van samenwerking Werkbelasting: AI start in najaar 2007 samen met IGZ een onderzoek naar werkdruk arts-assistenten naar aanleiding van wijziging Werktijdenbesluit per 1 april 2007. Naleving KEW: nu gezamenlijk bezoek en één rapport IGZ/AI/IVROM. Straks: één bezoekend inspecteur neemt waar voor andere inspectie.


Download ppt "DE IGZ, ANDERE RIJKSINSPECTIES EN EEN FRONTOFFICE ‘SAMENWERKENDE RIJKSINSPECTIES’:"

Verwante presentaties


Ads door Google