De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland
Maarten Hajer Twitter: #PBLkrimp

2 Opbouw Drie soorten krimp: wat komt op ons af?
Gevolgen: woningmarkt en economie Beleidsstrategieën Uitvoeringsproblemen Oplossingsrichtingen Beleidsaanbevelingen

3 3x demografische krimp 2008-2040
Bron: PBL/CBS (PEARL 2009)

4 Demografische krimp Bron: PBL/CBS (PEARL 2009)

5 Demografische krimp Bron: PBL/CBS (PEARL 2009)

6 Gevolgen: de woningmarkt
‘Ontspannen woningmarkt’ Meer keuzevrijheid woonconsument: vragersmarkt Lagere woningprijzen dan nationaal gemiddelde Verhuurbaarheidsproblemen Afzetproblemen en langere verkooptijden Concentratie van lagere inkomensgroepen Nadelen vooral voor aanbieders Problemen slaan eerst neer in minst aantrekkelijk delen van de woningvoorraad

7 Gevolgen: de economie Relatie demografie - economie is complex
Demografische krimp heeft gevolgen voor bevolkingsgerelateerde bedrijvigheid Afzetproblemen en leegstand Afname potentiële beroepsbevolking heeft gevolgen voor arbeidsmarkt Kleiner arbeidsaanbod, concurrentie om arbeidskrachten Ook ontwikkelingen in de vraag naar arbeid zijn belangrijk Demografische krimp bemoeilijkt de herstructurering van bedrijventerreinen

8 Beleidsstrategieën: huidige krimpregio's
In eerste instantie bestrijden i.p.v. begeleiden Vooral woningmarktstrategieën van gemeenten In economisch beleid geen of nauwelijks aandacht voor krimp Pas sinds kort woningmarktstrategieën gericht op begeleiden van krimp en regionale afstemming

9 Beleidsstrategieën: krimp bestrijden
Bron: BZW 200x Bron: Gemeente Delfzijl Bron:

10 Beleidsstrategieën: krimp begeleiden
Bron: Severijn 2006 Bron: Bron:

11 Beleidsstrategieën: krimp begeleiden
Bron: Parkstad 2006

12 Beleidsstrategieën: van bestrijden naar begeleiden en anticiperen
Het belang van economische strategieën Begeleiden i.p.v. bestrijden, want bestrijden niet effectief Regionale samenwerking en afstemming wenselijk

13 Uitvoeringsproblemen
Groei-denken Krimp als tijdelijk, omkeerbaar Huidige handelingspatronen Angst voor negatieve spiraal Gebrek aan middelen Minder inkomsten, meer kosten voor transformatie Regels Angst voor planschadeclaims Beleid hogere bestuurslagen gericht op groei ‘Anticipeerregio’s’ niet in beeld

14 Oplossingsrichtingen
Nieuw denkkader: krimp komt, krimp is niet tijdelijk Nieuwe handelingspatronen: meer samenwerking Nieuwe middelen: nieuwe bronnen aanboren (sloopfonds?, verevening?) Bestaande regels beter gebruiken Nieuwe WRO helpt formering regionale samenwerking Meer aandacht voor krimp op hogere schaalniveaus Regionale diversiteit gaat toenemen; denk aan ‘anticipeerregio’s’

15 Beleidsaanbevelingen - 1
H.M. Enzensberger: ‘bestuurders van de terugtocht’ Gemeenten: Transformatie-opgave beperken door tijdig te anticiperen Krimp vraagt niet alleen om woningbouwbeleid maar ook om economisch beleid Beleidsinspanningen richten op anticiperen en begeleiden van krimp i.p.v. reageren en bestrijden Regionale aanpak en afstemming + financiële afspraken Betrekken private partijen en maatschappelijke organisaties

16 Beleidsaanbevelingen - 2
Rijk en provincies: Krimp wordt een veel breder vraagstuk; bewustwording onder lokale bestuurders en bedrijfsleven vergroten Gemeenten en regio's faciliteren bij het oplossen van uitvoeringsproblemen Rijk en provincie zullen ook zelf hun huidige denkkader, handelingspatronen, financieringssysteem, regelgeving en beleid moeten herformuleren.

17 Tot slot Zie voor meer informatie
Web: Twitter: #PBLkrimp


Download ppt "Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google