De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie urgentiecodering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie urgentiecodering"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie urgentiecodering
Cel zorgregie Februari 2008 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 Dagindeling Informatief gedeelte: Algemeen kader van de zorgregie
Rol van MDT’s en toekenning/opvolging urgentiecodering Vraagstelling Pauze Bespreking praktijkvoorbeelden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Algemeen kader zorgregie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

4 BVR Zorgregie: doelstellingen
Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid Afstemmen van bestaande aanbod op vraag Gefundeerde planning van het nieuwe aanbod Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5 Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid
(Voortraject met zorgvraagverduidelijking) Zorgvraagregistratie (CRZ) en toekenning urgentiecodering Zorgbemiddeling en opvolging urgentiecodering (Prioriteiten bij het opnamebeleid) (Noodsituaties) (Klachtenprocedure) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

6 Operationalisering zorgregie
Convenants samenwerking met provincies Permanente cel en ROG-overlegstructuur Online cliëntregistratie Protocollen in de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie van 5 november 2007 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

7 Stapsgewijze inwerkingtreding uitvoeringsrichtlijnen
Vanaf 1 januari 2008, simultaan met de uitbouw van de geïntegreerde databank Eerste stappen: Melden beschikbaar ondersteuningsaanbod Prioriteitenregel naar mogelijkheden Vervolgens: Toekennen eerste nieuwe urgentiecodes Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

8 Doel van deze informatiesessie
Toelichting over de toekenning van urgentiecodering (= deel 2 van de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie) Ruimere info over algemeen kader van de uitvoeringsrichtlijnen, zie: Afzonderlijke sessies over de rol van contactpersonen zullen georganiseerd Communicatie naarmate de verdere toepassing van de uitvoeringsrichtlijnen en de opstart van de geïntegreerde databank Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

9 Zorgbemiddeling Contactpersoon: handelt namens een organisatie
Permanent proces Rechten van de zorgvragers Rolbeschrijving van de verschillende partners Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

10 Zorgbemiddelingsvergadering
Organisatie: structuur van ROG: regio’s en doelgroepen Gediversifieerd takenpakket in kader van zorgbemiddeling en opname Prioriteitencommissie op Vlaams niveau Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

11 Opnameprocedure Melden openstaande plaats (met omschrijving profiel en einddatum voor kandidaturen). Kandidatenlijst uit databank Mail naar contactpersonen Aan- en afmelden kandidaten Lijst van kandidaten per prioriteitengroep Opname (en motivatie bij afwijking) Meldingen in databank. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

12 Prioriteiten bij opname: wat geldt al vanaf 1 januari 2008?
Doorgeven van openstaande plaatsen, volgens reeds beschikbare procedure in de provincie via het coördinatiepunt Verplicht voor alle zorgvormen waarvoor de afspraken m.b.t. prioriteiten zullen gelden. Zoveel als mogelijk rekening houden met de prioriteitengroepen op basis van nu gekende gegevens. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

13 Noodsituatie Niet voor minderjarigen: IJH Onverwacht, acuut beleefd
Objectief vastgesteld Vereist onmiddellijke hulp binnen VAPH Plots wegvallen van sociaal netwerk Ernstige bedreiging van de lichamelijke en/of geestelijke integriteit Persoon met een handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

14 Noodsituatie Geen alternatieve oplossing sociaal netwerk of reguliere crisishulpverlening Ingaan op elk mogelijk aanbod Beperkt tot maximum 6 weken (eventueel éénmalig te verlengen tot 10 weken) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15 Belangrijkste processtappen
Persoon met handicap in noodsituatie Contactpersoon schat noodsituatie in aan de hand van checklist Noodopname en melding in de databank Evaluatie door coördinator zorgregie Bespreking op zorgbemiddelingsvergadering Procedure via prioriteitencommissie: knelpuntdossier na noodsituatie en toeleiding naar individuele convenantenregeling Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

16 Rol van MDT’s en toekenning/opvolging urgentiecodering
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17 Taken MDT’s volgens uitvoeringsrichtlijnen
Toekennen en opvolgen urgentiecodes Deelname aan overleg Mogelijkheid om op te treden als contactpersoon Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

18 Stapsgewijze invoering in overleg met de betrokken partners
Afspraken met de gemandateerden van de verschillende MDT-varianten ivm stapsgewijze invoering Actie-onderzoek: interscorerbetrouwbaarheid handleiding voor toekenning en opvolging Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

19 Belang van urgentiecodes (UC)
Prioriteiten bij opname: Prioriteitengroep wordt bepaald op basis van duur met bepaalde urgentie bij CRZ Urgentiecode is voorwaarde voor knelpuntdossier voor zorgbemiddeling of zorgafstemming Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

20 Nieuwe positie MDT tov cliënt
Beslissende rol: Toekennen/opvolgen urgentiecodering vanuit neutrale derde-perspectief op basis van vastgelegde criteria Kwaliteitsvolle UC is een belangrijke voorwaarde voor een rechtvaardig opnamebeleid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

21 Datum toekenning urgentiecodering
Bij registreren vraag bij de CRZ: code -1 (UC nog niet gekend) Bij toekenning UC door MDT binnen de 3 maand wordt datum registratie behouden als datum UC. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22 Mogelijke situaties t.o.v. opmaak MDV
vóór opmaak MDV bij opmaak MDV na opmaak MDV geen link met MDV, MDT betrokken vanuit andere opdracht geen link met MDV, geen betrokken MDT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

23 Opvolging urgentiecode
Op vraag van één van de betrokken actoren Steeds na bepaalde tijd UC 1 & 2 na 12 maanden UC 3 & 4 na 24 maanden Regeling als cliënt niet akkoord gaat met urgentiecode wordt uitgewerkt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

24 Subjectieve urgentiecode
Genoteerd door MDT Bepaald door de persoon met beslissingsbevoegdheid tot de opname (vb. cliënt, ouder(s), voogd, jeugdrechter) Vraag: binnen welke termijn wenst u beroep te doen op de gevraagde ondersteuning? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

25 Termijnen urgentiecode
Urgentiecode Oplossing binnen 1 3 maanden 2 12 maanden 3 2 jaar 4 4 jaar 5 passieve termijnvraag -1 urgentie nog niet toegekend Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

26 Geobjectiveerde urgentiecode
Inschatting door MDT Vanuit onafhankelijke derde-perspectief Op basis van vastgelegde criteria (bijlage 6.1 van de uitvoeringsrichtlijnen) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

27 Situaties die geen urgentiecode vereisen
Migratievragen Binnen zelfde zorgvorm Naar minder intensieve ondersteuning. Persoon die binnen de twee jaar na overstap van tehuis naar beschermd of geïntegreerd wonen aangeeft dat dit onvoldoende ondersteuning biedt: automatische P1 voor zelfde soort tehuis. Een vraag om over te stappen van de minderjarigenzorg naar de meerderjarigenzorg wordt wel met een urgentiecode geregistreerd Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

28 Migratie naar minder intensieve zorgvorm
Meerderjarigen: nursing, langverblijver kortverblijf, bezigheidstehuis, geïntegreerd wonen, zelfstandig wonen, tehuis werkenden, beschermd wonen, dagcentrum, pleegzorg, begeleid wonen, begeleid werken, WOP, thuisbegeleiding Minderjarigen: OBC, langverblijver kortverblijf, internaat, semi-internaat niet-schoolgaanden, semi-internaat schoolgaanden, pleegzorg, ambulante begeleiding vanuit (semi-)internaat, thuisbegeleiding Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

29 Urgentiecode zonder tussenkomst MDT
Artikel 7 en 8 (inschrijvingsbesluit VAPH): automatisch urgentiecode 2 Artikel 7: tijdelijke erkenning thuisbegeleiding, 1ste aanvraag voor kinderen jonger dan 6 jaar, erkenning voor 1 jaar OBC Artikel 8: spoedprocedure: erkenning voor 3 maanden UC 1 kan enkel via MDT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

30 Belangrijke begrippen: profiel
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor open plaats. Doel: matchen van profielen (aanbod-cliënt). Voorlopig: zorgvorm, benodigd ticket, handicapprofiel,.. Optioneel: regio, leeftijd,… Verdere operationalisering na advies permanente cel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

31 Belangrijke begrippen: knelpuntdossier
voor zorgbemiddeling voor planning of afstemming na noodsituatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

32 Belangrijke begrippen: instapbereid
Indien de cliënt een plaats krijgt aangeboden waarbij het profiel matcht, zal hij op korte termijn instappen. Cliënt onderneemt stappen om benodigde ticket te verkrijgen en maakt kennis met het aanbod. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

33 Belangrijke begrippen: exclusieve voorkeur
Cliënt is onder geen beding bereid om te overwegen naar een andere voorziening dan de voorziening van zijn eerste voorkeur te gaan. Indien een cliënt omwille van zijn zorgvraag en profiel (o.a. regio) maar in één voorziening terecht kan wordt dit niet beschouwd als exclusieve voorkeur. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

34 Belangrijke begrippen: weigering
Wat? Het niet ingaan op een aangeboden plaats met passend profiel na procedure met kandidaatstelling. Gevolgen? Eerste en tweede weigering, urgentiecode van 1 of 2 naar 1bis of 2 bis. Derde weigering: van 1bis of 2bis naar 3. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

35 Afspraken bij overgang minderjarigen naar meerderjarigen
Registratie kan vanaf 17 jaar Is nooit migratievraag Schoolgaanden en cliënten (semi-)internaat niet-schoolgaanden: UC 1 of 2 mogelijk vanaf 19 jaar knelpuntdossier mogelijk vanaf 21 jaar Niet-schoolgaanden: UC 1 of 2 mogelijk vanaf registratie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 In welke situatie kan men geen geobjectiveerde urgentiecode 1 of 2 krijgen?
5 jaar PVT of RVT bij registratie bij CRZ Exclusieve voorkeur Niet instapbereid Schoolgaand jonger dan 19 jaar Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

37 In welke gevallen moet eerst 2 jaar urgentiecode 3 toegekend worden?
Vraag naar meer intensieve zorg binnen dezelfde ‘soort’ zorg: Ambulant: begeleid wonen, WOP, thuisbegeleiding Semi-residentieel: dagcentrum, begeleid werken Residentieel: nursingtehuis, bezigheidstehuis, geïntegreerd wonen, zelfstandig wonen, tehuis werkenden, beschermd wonen, pleegzorg Geldt enkel bij meerderjarigen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

38 Beschrijving urgentiecode 1
Hoogst urgent, instapbereid, nood aan handicapspecifieke ondersteuning, vaak gevolg van een gebeurtenis Onhoudbare situatie (vanuit de professionele inschatting) Ernstige gevolgen voor persoon zelf of zijn omgeving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

39 Beschrijving urgentiecode 2
Urgent, instapbereid, nood aan handicapspecifieke ondersteuning Huidige situatie kan nog enkele maanden volgehouden worden, doch de gevraagde ondersteuning is dringend Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

40 Beschrijving urgentiecode 3
Matig urgent, opname gewenst binnen 2 jaar Actieve voorbereiding: aanvraag ticket, uitkijken naar een voorziening Als er nu een aanbod zou zijn, wordt dit in overweging genomen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

41 Beschrijving urgentiecode 4
Actieve termijnvraag Opname van personen met urgentiecode 4 is niet toegelaten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

42 Beschrijving urgentiecode 5
Passieve termijnvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

43 Uitgesloten van registratie
Lijstpatiënten PEC-ticket geweigerd en termijn om in beroep te gaan verstreken Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

44 Stapsgewijze invoering
Vanaf 1 maart 2008: Toekennen van urgentiecodes bij opmaak MDV Registratie in excel Maandelijks doorsturen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

45 Stapsgewijze invoering
Volgende stappen: Handleiding voor kwaliteitsvolle toekenning UC op basis van actie-onderzoek Afspraken op beleidsniveau voor verdere implementatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

46 Bespreking praktijkvoorbeelden
Voorbeelden uitgeschreven in bundel Opgesplitst: minderjarigen-meerderjarigen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

47 Dank voor uw aandacht Contactgegevens coördinatoren zorgregie:
Antwerpen: Micheline De Gussem 473/ Limburg: Evi Vangeneugden 0473/ Oost-Vlaanderen: Lies Ouvry 0473/ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

48 Dank voor uw aandacht Vlaams-Brabant en Brussel: Liesbet Maes 0473/ West-Vlaanderen: Marc Sevenhant / Projectcoördinator zorgregie: Janick Appelmans 02/ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "Informatiesessie urgentiecodering"

Verwante presentaties


Ads door Google