De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel

2 Structuur van de uiteenzetting
het kruispuntbankmodel de concrete toepassing van het kruispuntbankmodel prioriteiten voor de komende jaren besluit bereikte voordelen kritische succesfactoren belangrijkste hinderpalen

3 Kruispuntbankmodel organisatie van een goed beveiligde en efficiënte elektronische gegevensuitwisseling en procesoptimalisatie tussen tal van autonome actoren met respect voor hun autonomie en de hen toebedeelde opdrachten zonder massale centrale opslag van persoonsgegevens met het oog op een geïntegreerde elektronische dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers (burgers, ondernemingen, beroepsbeoefenaars, …) op basis van gemeenschappelijke principes inzake modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie elektronische uitwisseling van informatie beveiliging van informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer gecoördineerd, gestimuleerd en georganiseerd door een dienstenintegrator met een kruispuntfunctie

4 Verwachtingen van de gebruikers in de sociale sector
effectieve sociale bescherming degelijke ondersteuning van het sociaal beleid geïntegreerde diensten afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …) over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen afgestemd op de eigen processen met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten zo mogelijk automatisch verstrekt met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) performant en gebruiksvriendelijk aangeboden betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

5 Modellering van informatie
informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit definitie van informatie-elementen definitie van kenmerken van informatie-elementen definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

6 Eenmalige inzameling en hergebruik
informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (vb. gebruikers- en toegangsbeheer – zie lager) de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

7 Beheer van informatie een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende behoeften afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

8 Beheer van informatie elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

9 Uitwisseling van informatie
eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van de instantie die over de informatie beschikt of de instantie die de informatie nodig heeft of de dienstenintegrator (zie lager) de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

10 Uitwisseling van informatie
de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling de informatieverstrekking aan de betrokkenen

11 Beveiliging van informatie
via stapsgewijze verfijning wordt een instelling-overkoepelend informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van de ISO-normenreeks 27000 de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte informatie wordt gewaarborgd door een geïntegreerd geheel van structurele, organisatorische, ICT-technische, fysieke, personeelsgebonden en andere veiligheidsmaatregelen in uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de organisatiebehoeften, de toepassing van het beleid of de regelgeving

12 Beveiliging van informatie
de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt, buiten de gevallen waarin ze wettelijk is toegestaan, verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu de dienstenintegrator met kruispuntfunctie elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing

13 Beveiliging van informatie
elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens bij elke instelling die deelneemt aan het elektronisch gegevensverkeer wordt een interne informatieveiligheidsdienst ingericht met een adviserende, stimulerende, documenterende en intern controlerende functie

14 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie
beheerd door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de betrokken sector om hun vertrouwen te genieten een klantgerichte werking te waarborgen missie vastleggen van de visie inzake geïntegreerde elektronische dienstverlening in de betrokken sector vastleggen en promoten van de visie en de hoger vermelde gemeenschappelijke basisprincipes in de betrokken sector coördineren van de procesoptimalisatie programma- en projectbeheer vastleggen, implementeren en beheren van het samenwerkingsplatform technisch: architectuur en standaarden voor veilige uitwisseling van informatie semantisch: begripsharmonisatie en coördinatie van de aanpassingen van de regelgeving business logica and orchestratie bevorderen van dienstengeoriënteerde toepassingen

15 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie
missie veranderingsbeheer, vorming en coaching optreden als trusted third party voor de codering en anonimisering van gegevens beheer van een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de betrokken sector inhoud over welke personen is welke soort informatie waar beschikbaar m.b.t. welke periodes welke actoren zijn gerechtigd om welke informatie over welke personen in welke omstandigheden te verkrijgen welke actoren wensen welke informatie over welke personen in welke omstandigheden automatisch te verkrijgen functies preventieve toegangscontrole routering van informatie automatische mededeling van gewijzigde gegevens geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

16 Actoren in de Belgische sociale sector
2.000 instanties actief bij de inning van bijdragen voor of bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van de sociale verzekeringen (ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, pensioenen, gezinsbijslagen, …) in alle stelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) de sociale bijstand (leefloon, tegemoetkomingen aan gehandicapten, …) de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s 1.000 instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) > werkgevers

17 Actoren in de Belgische sociale sector
FW RVA Gebruikers Internet FedMAN Isabel NIC Backbone RSZ KSZ

18 Actoren in de Belgische sociale sector
RSZ POD MI RSZPPO FOD SZ RSVZ burger en onderneming VSI VSI HVZ FOD WASO RKW RVA PDOS interUI netwerk RIZIV FAO NIC: intermutual. netwerk SIGE-DIS FBZ RVP RJV DOSZ andere actoren sociale sector

19 Dienstenintegratie in de sociale sector
een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector bestaande uit drie onderling gerelateerde tabellen de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke soorten gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke soorten gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers

20 Dienstenintegratie in de sociale sector
een netwerk met basisdiensten tussen alle openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere relevante overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel een unieke identificatiesleutel voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming een coherent gegevensmodel over de hele sociale sector heen een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake de inzameling, de validatie, de opslag, het beheer en de elektronische terbeschikkingstelling van informatie in authentieke vorm, met als gevolg een eenmalige inzameling en een multifunctioneel hergebruik van de informatie doorheen de hele sociale sector

21 Dienstenintegratie in de sociale sector
220 gestructureerde berichten en een 120-tal webservices in productie tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector, telkens uitgebouwd na procesoptimalisatie, en in productie gesteld na machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) papieren informatie-uitwisseling tussen actoren in de sociale sector is afgeschaft in 2012 werden 784 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, wat evenveel papieren uitwisselingen bespaarde

22 Aantal berichten

23 Webservices Volume 2008/2009/2010/2011/2012: / / / / / / Gemiddeld volume per maand in 2012: 7,3 miljoen Responstijd: 2008/2009/2010/2011/2012 : 3,27 sec / 3,73 sec / 2,68 sec / 2,02 sec / 1,33 sec / 1,10 sec / 0,86 sec

24 Bijdragebons werknemers vroeger
werkgever Ziekenfonds RIZIV RSZ controle

25 Bijdragebons werknemers nu
werkgever Ziekenfonds RSZ RIZIV controle

26 Verhoogde tussenkomst: wat ?
bepaalde categorieën van sociaal verzekerden (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen, rechthebbenden op leefloon, …) hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

27 Verhoogde tussenkomst vroeger
gemeente Ziekenfonds

28 Verhoogde tussenkomst nu
gemeente NIC

29 Dienstenintegratie in de sociale sector
49 elektronische diensten voor ondernemingen, zowel in de vorm van de uitwisseling van elektronische berichten van toepassing tot toepassing, als in de vorm van onderling geïntegreerde portaaltransacties 50 aangifteformulieren zijn afgeschaft de 30 resterende elektronische aangifteformulieren zijn gemiddeld teruggebracht tot 1/3 van het aantal rubrieken de aangiften worden beperkt tot 3 momenten de onmiddellijke aangifte van aanwerving en ontslag (kan enkel elektronisch) de trimestriële aangifte van lonen en arbeidstijden (kan enkel elektronisch) het zich voordoen van een sociaal risico (kan elektronisch of op papier) in 2012 werden meer dan 26 miljoen elektronische aangiften verricht door alle werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing op basis van een bevraging van het Belgisch Federaal Planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector sedert 2002 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

30 Dienstenintegratie in de sociale sector
front office tewerkstelling terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonbevorderende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd aanbod van een toepassing om, met gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen

31 Dienstenintegratie in de sociale sector
portaal herstructurering van de ondernemingen met drie rubrieken, met verwijzing naar relevante reglementering: onderneming in herstructurering: beschrijft welke scenario’s een onderneming in herstructurering kan volgen, zoals een faillissement, een overgang of ontslag van werknemers begeleidingsmaatregelen: bespreekt de mogelijkheden waarvan werknemers na een herstructurering gebruik kunnen maken: outplacement, begeleiding door een tewerkstellingscel en het brugpensioen behoud van tewerkstelling: geeft informatie over de regelingen waarvan bedrijven in economisch moeilijke tijden gebruik kunnen maken: het systeem van tijdelijke werkloosheid, verschillende tewerkstellingsondersteunende maatregelen en anticrisismaatregelen

32 Dienstenintegratie in de sociale sector
elektronische diensten voor burgers de burgers verkrijgen hun rechten maximaal automatisch op basis van de onderlinge elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector voor de rechten die niet automatisch kunnen worden verstrekt, worden geleidelijk aan geïntegreerde elektronische diensten aangeboden via portalen van de actoren in de sociale sector 15 diensten zijn operationeel 30 nieuwe diensten zijn voorzien

33 Dienstenintegratie in de sociale sector
elektronische diensten voor derden, onder meer transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers elektronische indiening van een pensioenaanvraag (RVP) indienen van een wilsverklaring inzake euthanasie

34 Dienstenintegratie in de sociale sector
elektronische diensten voor derden, onder meer transactie voor deurwaarders vierde weg – sociale notificatie: de openbare of ministeriële ambtenaren worden in de mogelijkheid gesteld om hun berichten en inlichtingen via elektronische weg over te maken transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT verificatie van het recht op sociaal telefoontarief Limosa eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch grondgebied

35 Dienstenintegratie in de sociale sector
een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning geïntegreerde portaalomgeving met informatie over alle aspecten van de sociale zekerheid elektronische transacties voor burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en beroepsbeoefenaars geharmoniseerde instructies en een beschrijving van het gehanteerde, multifunctionele informatiemodel een persoonlijke pagina voor elke burger, onderneming, dienstverlener en beroepsbeoefenaar een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s)

36 United Nations Public Service Award 2006

37 European Public Service Award 2007

38 Actoren in de gezondheidssector
> zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, klinische laboratoria, apothekers, kinesisten, thuisverplegenden, …) > 300 zorginstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, …) ziekenfondsen overheidsinstellingen federaal (FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, …) gemeenschappen

39 eHealth-platform

40 Geïntegreerde portaalomgeving

41 Naar een netwerk van dienstenintegratoren
(Corve, Easi-Wal, CIBG, …) GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Diensten- repository Diensten- integrator (KSZ) Diensten- repository ISZ Extranet sociale sector ISZ Diensten- integrator (eHealth) Internet Arts FOD ISZ VPN FOD Diensten- repository Fedman Diensten- integrator (Fedict) Apotheker Ziekenhuis POD Diensten- repository

42 Gebruikers- en toegangsbeheer
identificatie: uniek identificatienummer van de entiteit authenticatie van de identiteit van een natuurlijk persoon: in functie van het vereiste beveiligingsniveau elektronische identiteitskaart gebruikersnummer, paswoord en burgertoken gebruikersnummer en paswoord verificatie van hoedanigheden en mandaten: toegang tot gevalideerde authentieke bronnen autorisatie tot gebruik van een toepassing: beheer door aanbieder van de toepassing uitgebouwd via een generiek policy enforcement model

43 Policy Enforcement Model

44 Policy Enforcement Point (PEP)
onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Actie op toepassing Actie GEWEIGERD Policy op Gebruiker Toepassing toepassing TOEGESTAAN Toepassing Actie ( PEP ) op toepassing Beslissings Beslissings aanvraag antwoord Policy Beslissing ( PDP )

45 Policy Decision Point (PDP)
op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing ( PEP ) Beslissings Beslissings aanvraag antwoord Informatie Policy Vraag / Ophalen Antwoord Policies Beslissing ( PDP ) Informatie Vraag / Antwoord Policy Administratie Policy Informatie Policy Informatie ( PAP ) ( PIP ) ( PIP )

46 Policy Administration Point (PAP)
omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP Autorisatie Ophalen beheer PAP Policies PDP Beheerder Policy repository

47 Policy Information Point (PIP)
ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met hoedanigheden, mandaten, …)

48 Implementatie over sectoren heen

49 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen aansluiting van de FOD Justitie op het netwerk van de sociale zekerheid (toegang van de arbeidsrechtbanken en –auditoraten); uitbouw e-PV gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen externe preventiediensten steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag)

50 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals het repertorium van de gezinsbijslagen het pensioenkadaster de Kruispuntbankregisters terbeschikkingstelling van authentieke bronnen binnen het netwerk van de sociale zekerheid voor de pensioen- en solidariteitsinstellingen uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens ondersteuning fraudebestrijding: datamatching en datamining

51 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ samenwerking tussen de betrokken actoren met het oog op een snellere en vereenvoudigde verwerking van alle facturen inzake gezondheidszorg afkomstig van alle zorgverleners voor personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door het OCMW in het kader van medische hulpverlening (project e-Carmed)

52 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
DB2P (tweede pensioenpijler - gegevensbank “Opbouw aanvullende pensioenen”) verzameling van gegevens met betrekking tot alle Belgische en buitenlandse voordelen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvulling vormen op het wettelijke pensioen doelstelling: een betere controle uitoefenen op de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving met betrekking tot de pensioenen van de tweede pijler continue integratie in het sectoraal repertorium van de pensioeninstellingen dat beheerd wordt door de KSZ; deze instellingen zijn aangifteplichtig aan de gegevensbank "Opbouw aanvullende pensioenen“ raadplegen van de gegevensbank door de FOD Financiën en FSMA in functie van fiscale en sociale controle raadplegen van de gegevensbank door de burger

53 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
DOLSIS-toepassing en bijhorende webservices de gemachtigde instellingen hebben in alle veiligheid en in het kader van hun opdrachten toegang tot diverse basisinformatie met betrekking tot de ondernemingen en de door hen tewerkgestelde natuurlijke personen om onder meer de lijst van de personen te bepalen die een werkgever in dienst heeft vast te stellen of de werkgever (een) vreemdeling(en) in dienst heeft na te gaan of de werkgever wettelijk in orde is (bv. of de indiensttreding van een werknemer overeenstemt met de geldigheidsduur van diens arbeidsvergunning) toegang in productie door de inspectiediensten van de 3 Gewesten, de Duitstalige Gemeenschap, het RIZIV en de FOD Buitenlandse Zaken

54 Nieuwe diensten voor de ondernemingen
vermindering van de administratieve lasten van de werkgevers volledige informatisering van het werkgeversrepertorium en van het proces tot erkenning van het werkgeversstatuut (fase 1) automatisering van de informatiestromen betreffende de arbeidsongevallen, tussen de werkgevers en de verschillende overheidsdiensten waaronder MEDEX

55 Nieuwe diensten voor de ondernemingen
verdere ontwikkeling LIMOSA: eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar verdere veralgemening van de elektronische aangiften van sociale risico’s door ondernemingen en mandatarissen (inzonderheid in de sector uitkeringen en werkloosheid)

56 Nieuwe diensten voor de burgers
beperking van de administratieve formaliteiten voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen via een doeltreffende informatie-uitwisseling, een automatische toepassing van de sociale tarieven voor de gerechtigden die aan de voorwaarden voldoen (onder meer inzake energie, telefonie en communicatie, openbaar vervoer) automatische toepassing van de derdebetalersregeling voor alle raadplegingen en voor de zorgverlening aan de chronisch zieken vereenvoudiging en snellere toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan alle personen die er mogelijk recht op hebben vereenvoudiging van de formaliteiten voor de personen met een handicap om sneller de uitkeringen en de sociale vergoedingen te ontvangen ondersteuning aan de personen met een handicap bij het indienen van hun aanvraag en bij de opvolging van hun dossier afspraken voor de beschikbaarstelling van de raadpleging van de beslissingen betreffende de handicaps aangegeven klanten: OCMW's, Vlaams departement onderwijs (dienst studietoelagen)

57 Nieuwe diensten voor de burgers
eBox burger elektronische brievenbus waarin elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de verschillende socialezekerheidsinstellingen kan ontvangen doelstelling = een unieke online-service voor alle interacties met de overheid ontwikkelen elke burger kan dus online en in alle veiligheid zijn persoonsgegevens raadplegen officiële mededelingen ontvangen attesten aanvragen, ontvangen en archiveren

58 Nieuwe diensten voor de burgers
eBox burger werking activering van de eBox via MySocialSecurity.be automatische verwittiging van de burger via het meegedeelde adres zodra een officiële mededeling van de overheid beschikbaar is in zijn eBox inloggen op beveiligde eBox via eID en pincode (of token) toegevoegde waarde krachtig communicatiekanaal voor gecertificeerde zendingen zoals aangetekende zendingen goed alternatief voor de interacties aan het loket belangrijke informatie en attesten zijn continu in de 'Cloud' beschikbaar voor de burger

59 Nieuwe diensten voor de burgers
integratie individuele pensioenrekening ambtenaren (project Capelo) een elektronisch pensioendossier voor elke ambtenaar in overheidsdienst, met inbegrip van contractuele ambtenaren naast de aangeleverde actuele gegevens via DMFA werden in 2012 de historische gegevens verzameld voor de ambtenaren in dienst op 1/1/2011 bij de werkgevers van de openbare sector doelstelling: een overzicht verkrijgen van de loopbaan en een schatting van het pensioen vanaf 55 jaar berekening van de pensioenen vanaf 2013 volledig via het elektronisch dossier laten verlopen verdere voorbereiding van het gebruik van moderne technologieën (gsm, smartphone, iPad,…) met het oog op proactief en interactief elektronisch contact met de burger (over zijn dossier, mogelijk wijziging van zijn rechten, impact van een beslissing op latere rechten) enerzijds en van het ter beschikking stellen van een eBox ten behoeve van de burger anderzijds

60 Nieuwe diensten voor de burgers
project Athena & loopbaanplanningsysteem bouwen van een volwaardige multisectoriële loopbaandatabank met geconsolideerde gegevens (samengebracht uit verschillende authentieke bronnen) uitwerken van een anomaliebeheer dat volledig afgestemd is tussen de OISZ en de werkgevers garanderen van een performante dienstverlening aan zowel de betrokken instellingen als de sociaal verzekerden en het middenveld, waarbij bijvoorbeeld een overzicht kan worden geboden van de loopbaan of de mogelijkheid wordt geboden om simulaties uit te voeren inzake de impact van bepaalde keuzes (bijvoorbeeld loopbaanonderbreking of tijdskrediet) op de sociale rechten (uitkeringen of pensioenen), rekening houdend met de loopbaan (carrière planning systeem)

61 Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters
bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister verdere evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door de actoren in de sociale sector andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten,…) andere instanties met een opdracht van algemeen belang ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid interactieve raadpleging raadpleging in massa automatische mededeling van wijzigingen

62 Afschaffing van de SIS-kaart
vanaf 1 januari 2014 zullen de ziekenfondsen geen SIS-kaarten meer uitreiken het nieuwe systeem, dat momenteel uitgewerkt wordt, zal de twee functionaliteiten van de SIS-kaart moeten dekken de sociaal verzekerde identificeren zijn verzekerbaarheid raadplegen tijdens een overgangsperiode zal de SIS-kaart nog gebruikt kunnen worden voor de identificatie zullen de houders van de SIS-kaarten hun kaart ook nog na 1 januari 2014 moeten bewaren

63 Afschaffing van de SIS-kaart
het elektronische identiteitsbewijs zal worden gebruikt voor de correcte identificatie van de sociaal verzekerde het uitlezen van zijn INSZ het INSZ staat vermeld op de verschillende elektronische identiteitsbewijzen geldige elektronische identiteitsbewijzen in België eID Kids-ID (kinderen < 12 jaar) elektronische kaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van landen buiten de Europese Unie die in België verblijven

64 Afschaffing van de SIS-kaart
vanaf 2014 wordt een isi+-kaart uitgereikt aan de personen die niet over een elektronisch identiteitsbewijs kunnen beschikken maar die wel beschikken over een sociale dekking om in België gezondheidszorg te ontvangen aan alle kinderen jonger dan 12 jaar de isi+-kaart zal de identificatie van de houder ervan toelaten aangezien de kaart het INSZ zal bevatten isi+ « Identification Sociale / Sociale Identificatie / Soziale Identifizierung » de + (superscript) wijst op het aanvullende karakter ten opzichte van de Belgische elektronische identiteitsbewijzen de ziekenfondsen zullen de isi+-kaart uitreiken aan hun leden die hiervoor in aanmerking komen

65 Afschaffing van de SIS-kaart
de verzekerbaarheidsgegevens zijn beschikbaar via het beveiligde MyCarenet-netwerk, dat ontwikkeld en beheerd wordt door het RIZIV de ziekenfondsen het NIC in aanwezigheid van de sociaal verzekerde raadpleegt de gezondheidsprofessional de verzekerbaarheidsgegevens, nadat hij als toegangssleutel het INSZ heeft ingevoerd dat hij uitgelezen heeft aan de hand van het elektronische identiteitsbewijs de isi+-kaart de nog geldige SIS-kaart (gedurende een overgangsperiode)

66 Afschaffing van de SIS-kaart
in 2013 zullen de apothekers starten met de online raadpleging momenteel (eind april) maakt 51 % van de officina's reeds gebruik van het nieuwe systeem de bedoeling is dat alle apothekers tegen juli 2013 instappen geleidelijk aan zullen alle gezondheidsprofessionals de verzekerbaarheid online raadplegen

67 Afschaffing van de SIS-kaart
dit nieuwe systeem heeft vooral als voordeel dat de gegevens steeds actueel zijn de gezondheidsprofessional raadpleegt het actuele statuut inzake gezondheidszorgverzekering rechtstreeks bij de bron kan steeds nagaan of de patiënt verzekerd is en, in geval van toepassing van de derdebetalersregeling, het remgeld bepalen dat betaald moet worden voor de verstrekking de ziekenfondsen moeten deze gegevens niet langer kopiëren op een drager en de sociaal verzekerde moet ook niet meer vragen dat zijn gegevens zouden worden bijgewerkt

68 Evolutie datawarehouse
evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, ADSEI,…) telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via 3 webtoepassingen online statistieken/lokale cijfers online statistieken/globale cijfers online statistieken/socio-economische mobiliteit ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

69 Evolutie van de authentieke bronnen
snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. geboorten wijzigingen van burgerlijke staat wijziging van gezinssamenstelling overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen opname van alle relevante entiteiten activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

70 Informatie-uitwisseling - fiscale sector
wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionaliteitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen voorbeelden door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) door FOD Financiën aan sociale sector mededeling en raadpleging van de belastbare inkomsten aan/door actoren in de sociale sector (onder meer Taxi-As en Cadnet)

71 Bereikte voordelen grotere efficiëntie lagere lasten en kosten, bvb.
eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage-techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde dienstverlening snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde actor real time feedback voor de gebruiker

72 Bereikte voordelen grotere effectiviteit
hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces minder fraudemogelijkheden nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

73 Kritische succesfactoren
elektronische dienstverlening als een structureel hervormingsproces procesherziening gecoördineerde back-offices geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau breed maatschappelijk draagvlak vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren

74 Kritische succesfactoren
wettelijk kader dat de gemeenschappelijke basisprincipes inzake informatiebeheer afdwingbaar maakt oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren

75 Belangrijkste hinderpalen
zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesoptimalisatie te kleine financiële marge voor innovatie actoren zien de ontwikkeling van elektronische dienstverlening soms als een bedreiging tekort aan competenties en kennis => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector en de gezondheidssector

76 Belangrijkste hinderpalen
nood aan een radicale cultuurverandering van hiërarchie naar netwerken afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de interne organisatie van de actoren empowerment ipv loutere dienstbaarheid belonen van ondernemerschap ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

77 Meer informatie website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
portaal van de sociale zekerheid persoonlijke website van Frank Robben

78


Download ppt "Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel"

Verwante presentaties


Ads door Google