De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk"— Transcript van de presentatie:

1 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk
Stolteleergang 5 februari 2009 Stolteleergang 5 februari 2009

2 Opbouw Porter & Teisberg Medisch specialistische zorg Huisartsenzorg
Huisarts & Medisch specialist Hoe nu verder ? Actualiteit: Cooperatievorming Vlietland Stolteleergang 5 februari 2009 Stolteleergang 5 februari 2009

3 Porter & Teisberg: waar gaan we het over hebben?
Niet over Amerikaanse gezondheidszorg Maar over de ideeën van Porter die ons aanzetten tot … Stolteleergang 5 februari 2009

4 Stolteleergang 5 februari 2009
Denken over Verbeteringen In onze eigen organisatie Stolteleergang 5 februari 2009 4

5 Porter en Teisberg: Kern
Systeem van value based competition Waarde wordt toevoegd voor de patiënt Toegevoegde waarde: in kleinste organisat. eenheid: arts –patiënt relatie Leidt tot verbetering: kwaliteit, efficiency etc. Voor iedereen win-win situatie Stolteleergang 5 februari 2009

6 Stolteleergang 5 februari 2009
Porter …. Geeft geen oplossing, maar hoopt op verandering in manier van denken. Besef onderdeel uit te maken van een proces (value chain). Stolteleergang 5 februari 2009

7 Porter …. Dit is het begin van een proces……niet het einde.
Stolteleergang 5 februari 2009

8 Stolteleergang 5 februari 2009
Porter en Teisberg Focus toegevoegde waarde patiënt Concurrentie op resultaten Volledige zorgproces, medische conditie Hoge kwaliteit, minder kostbaar Meer ervaring, vergroot leereffect, schaal>, efficiency (expertteams) Regionaal/nationaal ipv lokaal Informatie = fundamenteel Innovatie belonen Stolteleergang 5 februari 2009

9 Stolteleergang 5 februari 2009
Dus...... - Focus - Excellent zijn op je unieke waarde Stolteleergang 5 februari 2009

10 Enkele discussiepunten Porter/1:
Fragmentatie zorgaanbod i.p.v. continuüm van zorg: Specialisatie aandoening vs rest in lokaal ziekenhuis (duur) “Hospitals exist for a reason”. Comorbiditeit bij ouderen & wie coördineert de zorg? Stolteleergang 5 februari 2009

11 Enkele discussiepunten Porter/2:
Preventieve zorg en eerstelijn? Betrokkenheid patiënt bij eigen zorg proces (ook leefstijl en compliance e.d.) ? Zegt niets over hoe en bekostiging / financiële prikkels Stolteleergang 5 februari 2009

12 2. Medisch specialistische zorg
Hedendaagse 21ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20ste eeuwse organisatievorm. Stolteleergang 5 februari 2009

13 Observaties ziekenhuis-
zorg Stolteleergang 5 februari 2009

14 Observaties ziekenhuiszorg…..
Gedrag: cultuur & motivatie Organisatie-graad: vergroting Bestuurlijk: relatie bestuur – m.s. Doelen/Inhoud zorg: specialisatie, “samenwerking” binnen/buiten muren Stolteleergang 5 februari 2009

15 Dus…… Door ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie /
medisch specialistische zorg Stolteleergang 5 februari 2009

16 Stolteleergang 5 februari 2009
Wat te doen ? Te breed: ziekenhuizen bieden alles aan i.p.v. keuzen Te smal: georganiseerd interventies/ vakgroepen i.p.v. integrale zorgcirkel Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal. Stolteleergang 5 februari 2009

17 Stolteleergang 5 februari 2009
Dus ? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit de toegevoegde (patienten) waarde? Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig) Stolteleergang 5 februari 2009

18 Stolteleergang 5 februari 2009
Segmenten van zorg: Acute/spoedzorg Planbare zorg routine complex Chronische zorg Topklinische zorg Topreferente zorg (UMC’s) Meerw patiënten: Bereikbaarheid/ toegankelijkheid (fysiek/ lokaal) Gespecialiseerde centra: ervaring, volume, efficiency (franchise) Integrale zorgproces Innovatie & ontwikkeling Uitkomst- indicatoren vs wat wil de patiënt? Stolteleergang 5 februari 2009

19 Grote veranderingen realiseren
met kleine stapjes Stolteleergang 5 februari 2009

20 Kleine stapjes richting .....?
Meerjarenbeleid ASz: segmenten en klantenperspectief, visie-ontw. Denken in toegevoegde waarde patient: DBC, IGZ, CQ indexen …. P & C cyclus: o.a. indicatoren, productie/kosten, klantonderz.e.d. Business units (vakgroepen?) Zorgpaden/zorgprocessen Transmurale zorg en ketenzorg Stolteleergang 5 februari 2009

21 Stolteleergang 5 februari 2009
3. Huisartsenzorg Hedendaagse 21ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20ste eeuwse organisatie, structuur en management. Stolteleergang 5 februari 2009

22 Observaties huisartsenzorg
1. Gedrag: persoonlijk betrokken, cultuur: enthousiasme, vrijwilligheid en betrokkenheid 2. Organisatiegraad: van kleinschaligheid naar vergroting (veel eilandjes) 3. Doelen/Inhoud zorg: van generalisme & allround naar specialisatie, bv chronische (keten)zorg Stolteleergang 5 februari 2009

23 Dus…… Door ontwikkeling van de huisartsenzorg/ huisartsenorganisatie
Stolteleergang 5 februari 2009

24 Stolteleergang 5 februari 2009
Wat te doen ? Te breed: huisartsen bieden alles aan i.p.v. keuzen Te smal: GOED/HOED/groepspraktijken (samenwerking 1ste – 2 de lijn) i.p.v. integrale zorgcirkel Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal. Stolteleergang 5 februari 2009

25 Stolteleergang 5 februari 2009
Dus ? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit toegevoegde waarde patient? Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig) Organiseren & massa creëren Stolteleergang 5 februari 2009

26 Segmenten huisartsen zorg
Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur Acute zorg / spoed Planbare zorg Chronische zorg Palliatieve zorg (Preventie) Stolteleergang 5 februari 2009

27 Kleine stapjes richting? …..
Coöperatievormings tendens Verandering positie/machtsbalans regio Ontwikkeling regionale zorg & onderst: DM, COPD, EDC Maar??: Persoonlijke betrokkenheid? Verloskunde, Apotheek, en later 112 i.p.v. gewoon langsgaan Kwaliteitsverlies voor de patiënt – verbet. diabetes e.d. Versnippering zorg rondom patiënt Stolteleergang 5 februari 2009

28 4. Huisartsen & Specialist
Specialisten Zorg: Na verwijzing Zorg: proces-onderdeel, specialist Ziekte-insteek, kortdrnd Organisatie & gedrag: Institutie “Samenwerking” “Over”-geprofessionaliseerd Huisartsen Zorg Prtwachter, broodheer 2de lijn Zorg: rondom proces, regisseur, generalist Patient-insteek, langdr contact Organisatie & gedrag: Dicht bij burger Versnippering Aan het professionaliseren Stolteleergang 5 februari 2009

29 Stolteleergang 5 februari 2009
5. Hoe nu verder? Beleid: Verschuiving zorg: vraag en behandeling Opschaling zorg: 2 naar 1 en acad naar perifeer Doel: Allemaal: beste zorg voor patiënt (wat toeg waarde?) Dus: Zorg rondom patiënten organiseren Af van 1ste en 2de lijn, denken: diabeteszorg e.d. (vloeiende lijnszorg) onafhankelijk, wie wat waar doet Verschuiving specialist - generalist Stolteleergang 5 februari 2009

30 Stolteleergang 5 februari 2009
Hoe verder…. 1. Positionering en visievorming 2. Proces van organisatie & gedragsveranderingen (comminucatie!): Maar strijd om de eerstelijn!: financiën vs kwaliteit van zorg Alles zelf doen (financiele motieven) Uitbesteden aan meest professionele aanbieder (kwaliteit van zorg) Cultuur/zachte kant: leren samenwerken en afstemmen Ieders competenties beter benutten, complementair Elkaar respecteren Met elkaar in gesprek blijven (bellen ipv en!) Professionalisering organisatie Samen verder, win-win situatie Binding/Betrokkenheid creëren!!!!!! Stolteleergang 5 februari 2009

31 Stolteleergang 5 februari 2009
Discussiepunten Toegevoegde waarde: ten koste van???: - tw van specialisatie gaat ten koste van integrale benadering patient (huisarts) - tw medische aandoening/integrale zorgcirkel vs Integrale patientenbenadering, ook ikv comorbiditeit Toegevoegde waarde = uitkomst van iets, gerelateerd aan doel - tw op verschillende niveau’s, andere doelen Stolteleergang 5 februari 2009

32 Stolteleergang 5 februari 2009
Welke niveau? Toeg. waarde Vrager/pat Aanbieder Micro Individueel Arts-patient Meso Groep pat/diagn categorieen Instellingsniveau Macro Landelijk pat organ. Gezondheidszorg-niveau Nw econo-mie Maatschappelijk Maatschap- pelijk niveau Stolteleergang 5 februari 2009

33 6. Actualiteit: Coöperatievorming Vlietland
Deelnemers Coop (7 leden, 74% belang)): DSW 3 Verpleeg-&verzorgingshuizen Specialisten en medewerkers Vlietland Coöperatie huisartsen ???? (26%) Doel: betrokken partijen zonder winstoogmerk gaan samenwerken en investeren in kwalitatief regionale (keten) zorg Stolteleergang 5 februari 2009

34 Stolteleergang 5 februari 2009
Coop. Vlietland Reden/Oorzaak: financieel Stand van zaken: Verhuizing nieuwbouw Overeenstemming tussen deelnemers Samenwerkingsovereenkomst getekend Samen 18,5 miljoen investeren Streven voor 1 juli 2009: Oprichting Cooperatie en nw regionale bestuurlijke structuur Vlietland gerealiseerd (BV) Geen overname! (zelfstandigheid leden) Formele procedures VWS, CS, NZa NMa e.a.: afronding voor 1 juni 2009 Stolteleergang 5 februari 2009

35 Stolteleergang 5 februari 2009
Ziekenhuis: Stichting wordt BV Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang Coöperatie fungeert als Holding Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA) Raad van Commissarissen c Stolteleergang 5 februari 2009

36 Beoogde structuur 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%)
V&V (3) MS & personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Vlietland BV (was Stichting Vlietland) R.v.C. Stolteleergang 5 februari 2009

37 Meerwaarde cooperatie-model?
Governance (Toezicht): - Belangen van leden - Correctie achterban Besturing (RvB-ms): - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering Integrale zorg: - Positieve impuls regionale ketenzorg Meer gelijk gerichte belangen Stolteleergang 5 februari 2009

38 Stolteleergang 5 februari 2009
Voordelen Patienten: Dicht bij huis: versterking regionale zorg Toegevoegde waarde: kwal. verhoging, ketenzorg, integrale zorg en contin. Sluit aan bij toekomstige vraagontwikkeling: vergrijzing, co-morbiditeit >… Zorgaanbieders: Behoud regionale zorgaanbod totale keten incl zh Wederzijdse betrokkenheid, belang en afstemming keten Zicht/dicht op kwaliteit van zorg in de keten Zorgverzekeraar: Behoud regionale ziekenhuis, 70% DSW verzekerden = invloed beleid Kwaliteit van (keten)zorg & efficiency Belangrijker speler op regionale vlak (itt landelijke verzekeraars) Stolteleergang 5 februari 2009

39 Stolteleergang 5 februari 2009
Kritiekpunten Marktwerking: concurrentie vs samenwerking Gescheiden rollen marktpartijen Keuzevrijheid patienten Belang verzekeraar vs belang zh: (kosten vs kwaliteit) Motie Schippers (dec 2008): verzekeraars mogen geen aanbieders overnemen (tenzij beperkte periode) Amerikaanse “toestanden” (HMO) s Kaiser Permanente NZa: Aanmerkelijke marktmacht? Misbruik AM? Mededingingswet Stolteleergang 5 februari 2009

40 Verandering roept weerstand op. Onder druk wordt alles vloeibaar!
Stolteleergang 5 februari 2009

41 Stolteleergang 5 februari 2009


Download ppt "Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk"

Verwante presentaties


Ads door Google