De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige subsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte beurzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige subsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte beurzen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige subsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte beurzen – Projectsubsidies voor kunstenaars – Creatieopdrachten — Internationale initiatieven — Publicaties en opnameprojecten

2 2 Projectsubsidies organisaties + kunstenaars: principe Wat dekt de projectsubsidie? - Het deficit van het project – dit is het verlies dat het project heeft: - na aftrek van de eigen inkomsten van de totale aanvaarde kosten - en dit in principe t.e.m. de realisatie van de plannen uit het aanvraagdossier

3 3 Organisatie van de kwaliteitsbeoordeling Kwaliteitsbeoordeling = een advies aan de Vlaamse Regering over de werking en het beheer + een kwalitatief inhoudelijk advies Administratie: advies over de werking en het beheer aanvraagdossiers Beoordelingscommissies: kwalitatief - inhoudelijk advies aanvraagdossiers

4 4 Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren. De projectsubsidies zijn gericht op het uitproberen van allerhande initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren.

5 5 Projectsubsidies organisaties: sectoren — architectuur — audiovisuele kunsten — beeldende kunsten — dans — festivals — kunsteducatie — muziek — muziektheater — Nederlandstalige dramatische kunst — sociaalartistiek — vormgeving — mengvormen

6 6 Toelichting bij de begroting Begroting: overzicht van de voorziene inkomsten en uitgaven verbonden aan het project - Waarop zijn de bedragen gebaseerd - Uitleg bij de verschillende begrote bedragen - NB: Voor duurzame goederen komt enkel het afschrijfgedeelte (pro rata) in aanmerking als kost Wat moet grondig worden toegelicht? - Lonen en vergoedingen (zie eerder) - Technische productiekosten - Inkomsten (uitkoopsommen, andere subsidies, ondersteuning van andere organisaties, eventueel elders aangevraagde subsidies,...)

7 7 Uitbetaling projectsubsidies organisaties + kunstenaars — Voorschot 90% — Saldo 10%: het saldo wordt uitbetaald wanneer: – vastgesteld wordt dat het project gerealiseerd werd; – en de decretale voorwaarden nageleefd werden. — Dit gebeurt na ontvangst en controle + bespreking van een werkingsverslag, dat ingediend wordt: – na realisatie van de plannen in het aanvraagdossier; – en (voor de organisaties ) uiterlijk 15 maanden na de officiële toekenning van de subsidie. — NB: Tracht hiermee rekening te houden in de kasplanning!

8 8 Subsidies individuele kunstenaars - Ontwikkelingsgerichte beurzen: aan kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden — projectsubsidies voor kunstenaars — Creatieopdrachten: aan de opdrachtgever ter ondersteuning van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, de muziek en de podiumkunsten

9 9 Projectsubsidies kunstenaars: doel — Vanaf 2010 kunnen er ook projectsubsidies aan kunstenaars toegekend worden. — Projectsubsidies aan kunstenaars worden toegekend aan kunstenaars ter ondersteuning van de realisatie van een specifiek project. Die projecten kunnen zich onder meer situeren op het vlak van de presentatie van een oeuvre, de reflectie inzake een oeuvre, of de productie van een specifiek werk.

10 10 Projectsubsidies kunstenaars: doel — Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars worden in principe verleend en uitbetaald aan de kunstenaar. — De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die subsidies, geheel of gedeeltelijk, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door de kunstenaar aan te wijzen rechtspersoon of feitelijke vereniging. Geef dit dus expliciet aan in de aanvraag.

11 11 Ondersteuning kunstenaars: voorwaarden — Minstens drie jaar betrokken zijn bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap — De aanvraag realiseren

12 12 Ontwikkelingsgerichte beurzen : criteria — het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale context; — het belang en de kwaliteit van het al door de kunstenaar afgelegde parcours; — de groeimogelijkheden en de consistentie van het oeuvre.

13 13 Ontwikkelingsgerichte beurzen : elementen aanvraagdossier — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre van de kunstenaar; — kritische teksten over het oeuvre; — een werkplan voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

14 14 Projectsubsidies kunstenaars : criteria — het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale context; — het belang en de kwaliteit van het al door de kunstenaar afgelegde parcours; — de groeimogelijkheden en de consistentie van het oeuvre; — de haalbaarheid van de voorgestelde financieringswijze van het project; — de kwaliteit van de eventuele projectpartners; — het belang van het project voor de verdere oeuvre-ontwikkeling van de kunstenaar.

15 15 Projectsubsidies kunstenaars : elementen aanvraagdossier — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre van de kunstenaar; — kritische teksten over het oeuvre; — de werktitel van het project; — de omschrijving van het project; — een situering van het project en het belang ervan binnen het oeuvre van de kunstenaar; — een sluitende begroting; — een voorstelling van de projectpartners.

16 16 Projecten kunstenaars: indienen aanvraagdossier Indiening: — per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs — aantal exemplaren gelijk aan het aantal leden van de beoordelingscommissie waaraan het dossier wordt voorgelegd en drie exemplaren voor de administratie — Indiendata (voor projectsubsidies vanaf 2010): – uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar; – 2° uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar; – 3° uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan;

17 17 Projectsubsidies kunstenaars: elementen afrekening Noodzakelijke elementen in afrekening (in de praktijk afrekenen vóór 15/10 van volgend jaar) : — het saldo van 10 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. — Indien de kunstenaar niet of laattijdig het project voltooit, kan de Vlaamse Regering de kunstenaar verplichten om de aan hem uitbetaalde subsidie geheel of ten dele terug te betalen. — Dus: uit het afrekeningdossier moet duidelijk blijken in hoeverre het project voltooid werd.

18 18 Projectsubsidies kunstenaars: elementen afrekening Noodzakelijke elementen in afrekening — Op basis van Kunstendecreet en wetgeving Rijkscomptabiliteit ligt de verantwoordelijkheid bij niet uitvoeren of niet correct afrekenen hier dus integraal bij de kunstenaar zelf. — Vgl. Projectsubsidies voor organisaties: de rechtspersoon is daar verantwoordelijk.

19 19 Creatieopdrachten : criteria — de opdrachtgever moet beschikken over rechtspersoonlijkheid of een natuurlijke persoon zijn; — het opdrachtwerk moet door de opdrachtgever worden gepresenteerd; — het opdrachtwerk moet een origineel werk zijn; — het opdrachtwerk mag door de kunstenaar niet gecreëerd worden in opdracht van een onderwijsinstelling als proef die hij moet afleggen aan dezelfde onderwijsinstelling.

20 20 Creatieopdrachten : elementen aanvraagdossier — de omschrijving van de creatieopdracht en het belang ervan binnen het oeuvre van de kunstenaar; — een toelichting van de motivering en het doel van de opdracht door de opdrachtgever; — een sluitende begroting; — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre; — een fotokopie van de overeenkomst; — de bestemming van het werk en de relevantie van die bestemming; — de toegankelijkheid van het werk voor het publiek; — de manier waarop het werk ontsloten wordt.

21 21 Creatieopdrachten : elementen overeenkomst (1) — de voornaam, de achternaam, het adres, de nationaliteit, de geboortedatum, de geboorteplaats en het nummer van de bank- of postrekening van de kunstenaar ; — de voornaam, de achternaam en het adres van de gevolmachtigde, die de overeenkomst ondertekent namens de opdrachtgever ; — de overeengekomen vergoeding voor de opdracht ; — de aard van de opdracht ; — de uiterste datum waarop de kunstenaar de opdracht moet indienen bij de opdrachtgever en deponeren ; — de uiterste datum waarop de opdracht voor het eerst door de opdrachtgever uitgevoerd of gepresenteerd zal worden ;

22 22 Creatieopdrachten : elementen overeenkomst (2) — de bepaling dat het contract opgemaakt is in twee originelen, één voor elk van de contracterende partijen ; — de handtekening van de kunstenaar en de handtekening van de opdrachtgever; — de datum waarop en de plaats waar het contract werd ondertekend; — de voorwaarden waaronder de vergoeding wordt betaald aan de kunstenaar.

23 23 Contacten en links — Architectuur en vormgeving: architectuurenvormgeving@vlaanderen.bearchitectuurenvormgeving@vlaanderen.be — Audiovisueel: audiovisuelekunsten@vlaanderen.beaudiovisuelekunsten@vlaanderen.be — Beeldende kunst: beeldendekunst@vlaanderen.bebeeldendekunst@vlaanderen.be — Dans: dans@vlaanderen.bedans@vlaanderen.be — Festivals: festivals@vlaanderen.befestivals@vlaanderen.be — Kunsteducatie: kunsteducatie@vlaanderen.bekunsteducatie@vlaanderen.be — Kunstencentra en Werkplaatsen: kunstencentraenwerkplaatsen@vlaanderen.bekunstencentraenwerkplaatsen@vlaanderen.be — Muziek: muziek@vlaanderen.bemuziek@vlaanderen.be — Muziektheater: muziektheater@vlaanderen.bemuziektheater@vlaanderen.be — Publicaties: culturelepublicaties@vlaanderen.beculturelepublicaties@vlaanderen.be — Sociaal-artistiek: sociaalartistiek@vlaanderen.besociaalartistiek@vlaanderen.be — Theater: theater@vlaanderen.betheater@vlaanderen.be

24 24 Contacten en links Steunpunten: Vlaams Theater Instituut: www.vti.bewww.vti.be Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst: www.bamart.bewww.bamart.be Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.bewww.vai.be Muziekcentrum Vlaanderen: www.muziekcentrum.bewww.muziekcentrum.be Ondersteunende organisaties: Nieuw Internationaal Cultureel Centrum: www.nicc.bewww.nicc.be Verenigde Organisatievormen Beeldende Kunst: www.vobk.bewww.vobk.be Sociaal-artistiek: Kunst en Democratie: www.cdkd.bewww.cdkd.be Overleg KunstenOrganisaties: www.overlegkunsten.orgwww.overlegkunsten.org Federatie van Organisaties uit de Kunsteducatie: www.kunsteducatie.bewww.kunsteducatie.be Voor vragen aangaande de oprichting en werking van een vzw:Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s: www.vsdc.bewww.vsdc.be Voor het oprichten van een vzw: Website van het Belgisch Staatsblad www.just.fgov.be daarna aanklikken ‘Rechtspersonen’ www.just.fgov.be Voor alle vragen van zakelijke en juridische aard: www.kunstenloket.bewww.kunstenloket.be


Download ppt "1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige subsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte beurzen."

Verwante presentaties


Ads door Google