De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV."— Transcript van de presentatie:

1 ALV

2 Individueel Zorgplan Speerpunt roha 2013-2014 Waarom? Plan van aanpak
Uitkomst

3 Jaarrekening 2011

4 Jaarrekening 2011 Toegezonden ... BTW problematiek
Consolidatie van ketenzorg aktiviteiten Toename reserve Aantal Aktiviteiten vertraagd

5 Jaarrekening 2011

6 Contractering 2013

7 Contractering 2013 Groeimodel Achmea DM2: voor 2 jaar, tarief verlaagd
COPD: voor 2 jaar, tarief gelijk VRM voor 12+3 mnd, koptarief 2012 ontving de HA: DM €270 + max €44 AOF (€26,30 = 55% ROHA) COPD €176

8 Contractering - DM2 2012 266,19 65 10,38 15,00 26,32 3,50 €386,39

9 Contractering - COPD 2012 185,44 65,00 15,00 13,16 €278,60

10

11 Multidisciplinaire Raad
Doel: Draagvlak ketenpartners Kwaliteit Structuur Kwaliteitsontwikkeling en – toetsing; structurele verankering

12 Multidisciplinaire Raad
Vorm Adviesraad Initiatief HZNK als voorbeeld Vertegenwoordigers (oa patiëntenorganisaties, diëtiek, fysioth etc)

13 Multidisciplinaire Raad
Planning 2013 Opdrachtformulering MR Werving kandidaten Start 2e/3e kwartaal 2013 MR 4x per jaar

14

15 VRM in hoge versnelling
Hoe doe ik mee met de VRM-keten? Hoe structureer in mijn VRM-zorg, als ik later mee wil doen?

16 VRM in hoge versnelling
Hoe doe ik mee? Gestructureerd spreekuur Sec. Preventie (ACT of HartjeNoord) Registratie in CareSharing 0-meting op orde (per november)

17 VRM in hoge versnelling
Hoe doe ik mee? Begeleiding Eveline en/of David Contract Achmea: 12+3 maanden POH-S supplement 2013 Koptarief voor ROHA Onderzoek Achmea naar ‘trends’ Transmurale afspraken met BY, SLAZ, OLVG

18 VRM in hoge versnelling
Hoe structureer ik mijn VRM-zorg? Protocollen HIS KIS POH-S

19 VRM in hoge versnelling

20 VRM in hoge versnelling

21 VRM in hoge versnelling
Stappenplan ICPC HVZ op orde in HIS K74 angina pectoris K75 acuut myocardinfarct K76 andere chronische ischemische ziekten K77 decomp cordis (obv atheroslerose!) K89 CVA/TIA K91 atherosclerose K92.01 andere ziekten perifere art (PAV) K99.01 andere ziekten tr circulatorius

22 VRM in hoge versnelling
Stappenplan ICPC HVZ op orde in HIS Selectie ICPC-code’s Dossieronderzoek Exclusie DM2 of hartfalen Ruiter ‘CV’, en/of ‘CVH’ en ‘CVS’ Noteer achter ICPC de hoofdbehandelaar

23 VRM in hoge versnelling
Stappenplan Gegevens Risicoprofiel in HIS Invoer in CareSharing Hoofdbehandelaar Status ´Tijdelijk uit Project´ Oproepen (vragenlijst, lab) Aan de slag ....

24

25 VRM in hoge versnelling
Tips: Registratie in CareSharing Sec Preventie: geeft structuur Doe het compleet en volledig Pas starten met gestructureerde primaire preventie als sec preventie op orde Primaire preventie voorlopig in HIS houden (risicoprofiel)!! ROHA folder

26

27 VRM in hoge versnelling
Nog te regelen: Consultatie specialist Implementatie transmurale afspraken Medicatie beleid Beweegadvies Diëtiek Zelfmanagement interventies Individueel Zorgplan Inzet ECG, ABPM, Echo AAA ....

28 VRM in hoge versnelling

29 VRM in hoge versnelling
Nulmeting

30 VRM in hoge versnelling
Vragen? Vroem ... en starten!

31 Van maatschap ROHA naar:
VERENIGING ROHA

32 Even opfrissen: van maatschap naar Vereniging (1)
Akkoord bestuur april ALV ROHA april Overleg notaris mei Concept statuten | hhr mei – juni Bespreking notaris juni Vaststellen bestuur juni – juli ALV ROHA | akkoord? november Tekenen + KvK november

33 Van Maatschap naar Vereniging (2)
Wetsvoorstel Personenvennootschappen (Titel 7:13) ingetrokken (8 september 2011) Gisteren is bekend geworden dat Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Personenvennootschappen (Titel 7:13) alsmede de daarbij behorende invoeringswet gaat intrekken. Hij heeft dit al bij brief van 5 september 2011 aan de Tweede Kamer medegedeeld.

34 Van Maatschap naar Vereniging(3)
Keuze maken | stappen zetten Coöperatie – Vereniging – BV’s PvE: ‘lean & mean’, functioneel, klaar voor de toekomst – ‘multiple voorbereid’ – regelen aansprakelijkheid - controleerbaar door de leden – ALV als hoogste orgaan – naast de Stichting

35 Van Maatschap naar Vereniging(4)
Akte van oprichting Vereniging ROHA

36 Van Maatschap naar Vereniging(4)
De oprichtingsakte in kort bestek Van lid van de maatschap >> naar lid van de Vereniging Formulier ‘akkoord opheffing maatschap’ Formulier ‘aanmelding lidmaatschap Vereniging’

37 Van Maatschap naar Vereniging(5)

38 Van Maatschap naar Vereniging(6)

39 Van Maatschap naar Vereniging(7)
Huishoudelijk reglement In kort bestek Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam Artikel 1 Doel 1. Het huishoudelijk reglement (hierna te noemen: ‘het reglement’) van de Vereniging ROHA (hierna te noemen: ‘de ROHA’), één en ander aan partijen genoegzaam bekend, heeft tot doel de in de statuten van de ROHA opgenomen bepalingen met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden nader uit te werken. Onderhavig reglement heeft tot doel het overleg en de besluitvorming over de aangelegenheden welke ter vrije invulling of nadere uitwerking staan, nader vast te leggen.

40 Toekomst Roha contractering en (keten)zorg kaderartsen en buurtkliniek

41 heden ziektespecifieke ketens (DM/COPD, etc..) waarvoor integraal tarief DM en COPD. VRM vanaf 2013 via koptarief weinig samenhang tussen ketens (nog) geen individueel zorgplan maar protocollair

42 toekomst afhankelijk van politiek
van ziekte specifieke naar patientgerichte zorg. (individueel zorgplan) ketens smelten samen zorggroepen groeien verder tot multidisciplinaire groepen die op veel vlakken ondersteuning bieden aan de huisarts(praktijk)

43 wat wil Achmea? Groeimodel: stimulatie zorggroepen om zich te ontwikkelen dmv verschillende tariefsoorten Achmea stuurt 7/2012 brief naar alle zorggroepen met nieuwe model en aan te leveren stukken

44

45

46 hoe beter je presteert des te meer verantwoordelijkheid en financiele middelen
toekomst is voor een goed georganiseerde zorggroep. Zelfs 2e lijns inkoop ook meer ruimte voor innovatie

47 Hoe worden we beoordeeld?
in juli 2012 aanleveren documenten/data/contracten etc... in september uitslag

48

49 score Roha behoudt integrale tarieven DM en COPD
VRM 2013 via koptarief Innovatieve projecten vergoed? Naar regiobudget?

50 POH-s Veranderingen 2013

51

52

53 Kaderartsen Roha

54 Bestuur heeft behoefte aan afspraken over inzet kaderartsen
Binnen Roha verschillende kaderartsen maar nog geen duidelijke taken

55 voorstel bestuur: voor iedere keten 1 kaderarts contracteren (enkele uren per week) Bestuur wil ook in gesprek met ‘overige’ kaderartsen, wellicht toegevoegde waarde vastomlijnd takenpakket Bestuur bereid deel opleidingskosten te vergoeden bij contract met Roha (3jr) alleen bij leden die opleiding nog volgen of gaan volgen. Alle kaderartsen met interesse dienen zich voor 1 januari te melden bij het bestuur (Koos).

56 Buurtkliniek

57 innovatie visie Roha: innovatieve concepten voor leden ontwikkelen
Visie Roha: positie huisartsen versterken door meer zorg in de buurt te organiseren onder hoede van de huisarts zelf (niet 2e lijn!) en expertise huisartsen vergroten Substitutie, hoe geef je dit vorm? zonder dat het ten koste gaat van bv werkdruk, budget huisartsenzorg etc..

58 Buurtkliniek Ondersteuning huisartsen in de ‘buurt’ door een centrum waar patienten worden behandeld die niet in het ziekenhuis thuishoren maar waarbij de huisarts aanvullende expertise nodig heeft

59 Buurtkliniek Start met CVR: ecg’s, holter’s, 24 uur rr etc...maar ook patienten met klachten van palpitaties, aspecifieke POB, screening vaatlijden Gespecialiseerd CCU VP met telemetrische back up ZH/specialist, later ook kaderhuisarts?

60 Buurtkliniek Met wie: VU, Lucas Andreas ZH, Cardiologie centra en Achmea

61 Buurtkliniek Achmea wil financieren onder innovatieproject, ROHA deelt deel startkosten. Pilot Amsterdam West.

62 2 jaar na start implementatie
DM en Kwaliteit 2 jaar na start implementatie

63 DM Protocol Werkgroep Contacten 2e lijn Contractering

64 Kwaliteit Kwaliteitscyclus Survey Monkey Kwaliteitsbezoeken

65 Afsluiting Naar de toekomst gericht, waar ligt de uitdaging

66 66

67 67


Download ppt "ALV."

Verwante presentaties


Ads door Google