De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010

2 Doel bijeenkomst: Informeren personeel / teams over ontwikkeling kwaliteitsbeleid binnen Noordkwartier; Vragen, uitwisseling en (korte) discussie; Ruimte voor andere schoolzaken. Totaal ongeveer een uur

3 Thema’s: Kwaliteitsbeleid: wat is dat?
Beleid bovenschools: strategisch beleidsplan Schoolontwikkeling en Schoolplan Opbrengstgericht werken Leerlingen: zorg en begeleiding Leerkrachten: handelen en begeleiding Acties / tijdpad

4 Kwaliteitsbeleid: Wet Primair Onderwijs: Wat? Verantwoording naar:
Schoolplan: inspectie / intern Schoolgids: inspectie / ouders Klachtenregeling intern / (G)MR Inspectie toetst de kwaliteit

5 Kwaliteitsbeleid: Ontwikkeling: Wat? Verantwoording naar:
Opbrengsten: inspectie / intern Management & Organisatie inspectie / intern Financiële kaders / middelen inspectie / intern Intern toezicht inspectie

6 Kwaliteitsbeleid: Vorm geven door: Leerlingenzorg Opbrengsten Leraar
Management Schoolplan Strategische bestuursplan (ondernemersplan) Model: INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit)

7 LEREN EN VERBETEREN / ACT
INK model LEREN EN VERBETEREN / ACT KWALITEITSZORG UITVOEREN / DO 6. MANAGEMENT VAN PROCESSEN METEN / CHECK 10. RESUL-TATEN 7. WAAR- DERING DOOR PERSONEEL 8. LEERLINGEN OUDERS 9. DERDEN ORGANISEREN / PLAN 1. VISIE MISSIE & IDENTI-TEIT 2. BESTURING a: LEIDER SCHAP MANAGE MENT b: [CULTUUR KLIMAAT] 4. PERSONEELS BELEID 3. ONDERWIJS- KUNDIG 5. MIDDELEN

8 Strategisch beleidsplan
Wat is het primaire doel / identiteit van onze organisatie, waarom bestaan wij? Waar staan we voor, hoe doen we het? Wat willen wij op de lange termijn bereiken? Hoe gaan we de visie op middellange termijn realiseren? Wat zijn de belangrijkste factoren om de strategie en – doelstellingen te realiseren? Wat moeten we meten om (bij) te sturen en de voortgang te rapporteren?

9 Strategisch beleid Kernthema’s:
Noordkwartier: Waar willen we naar toe (o.a. krimp)? Identiteit: Wie willen we zijn (‘smoel’)? Bestuur & organisatie: Hoe organiseren we bestuur en management (kwaliteit/betaalbaar)? Profilering: Wat is onze ambitie? Marketing en PR: Hoe ‘verkopen’ we ons? (imago) Onderwijskwaliteit: Hoe helpen we de leerling en de leerkracht? Kwaliteit en toezicht: Verhouding opbrengsten-doelen (INK)? Leiderschap: Wat is nodig om dit te realiseren?

10 Opbrengstgericht werken
Verschillende niveaus: Bestuur: Strategisch beleid vaststellen / toetsen Bovenschools management: Beleid en opbrengsten Scholen: Profilering / kwaliteit Directies: Beleid en opbrengsten Middenkader: Uitvoering / organisatie OP / OOP: Competent / groei / ontwikkeling Leerling: Resultaten in brede zin Afspraken: schoolplan (meerjaren financieel en onderwijskundig beleid) managementcontract (jaarplan: acties en opbrengsten) monitoren beleidsontwikkeling en resultaten / opbrengsten

11 Schoolplan Wat is het primaire doel / identiteit van onze organisatie, waarom bestaan wij? Waar staan we voor, hoe doen we het? Wat willen wij op de lange termijn bereiken? Hoe gaan we de visie op middellange termijn realiseren? Wat zijn de belangrijkste factoren om de strategie en – doelstellingen te realiseren? Wat moeten we meten om (bij) te sturen en de voortgang te rapporteren?

12 Leerlingenzorg Richtingbepalende thema’s:
Directeur: Is verantwoordelijk voor gehele beleid (ontwikkeling, invoering, uitvoering en evaluatie) Leerkracht: Is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces en de zorg/begeleiding van de kinderen Intern begeleider: Leerkracht met taak: uitvoerend en coördinerend Functie: beleidsontwikkeling / aansturing en coaching Netwerk IB: Bovenschoolse aansturing leerlingenzorg Directieplatform: Bovenschoolse aansturing onderwijskundig beleid en leerlingenzorg (kaders) Kengetallen: Uniform LVS en toetsenpakket Tussen- en eindresultaten Kwaliteit: INK: cyclisch werken (PDCA)

13 Inzet versterken leer-kracht
Thema’s: Didactisch handelen: Versterken vaardigheden / competenties Klassenmanagement Reken- en taalvaardigontwikkeling 2. Leerlingenbegeleiding: Verbeteren / versterken zorg&begeleiding Groeps- en handelingsplannen Toetsresultaten 3. Onderwijsaanbod: Adaptief werken / onderwijs op maat Passend onderwijs Onderscheidend Profiel / concept 4. Leerkrachtbegeleiding: Directeur: VHM / gesprekkencyclus Intern begeleider: inhoudelijke ondersteuning Inhoudelijk traject Cadenza

14 Acties / tijdpad 2009-2010: Strategisch beleid:
Vaststellen kernthema’s strategisch beleidsplan Zelfevaluatie prestatie-indicatoren Concept beleidsplan Taal- en rekenaanbod: Inventarisatie behoefte begeleiding / ondersteuning op scholen Concept voorstel plan van aanpak Leerlingenzorg: Vaststellen minimumpakket toetsen voor alle scholen Concept voorstel plan van aanpak aanschaf materialen Criteria opbrengsten (CITO) toetsen / Parnassys Personeelsbeleid: Inventarisatie opleiding reken- en taalcoördinator Beleid functiemix / informatie ib-ers Directeuren: Betrokken bij planvoorbereiding (informatie, voorlichting, bespreking)

15 Intakegesprekken Taal/Rekenen
Acties Planning 2009 2010 Werkgroep September oktober november januari februari maart april mei juni Vereniging [Sjoerd B.] Strategische heroriëntatie Noordkwartier [kernthema’s] Sjoerd B. Verenigingsprofiel in prestatie indicatoren en lopende tekst Theo W. Zelfevaluatie 04-06 Ad v. D Bovenschools [] Studieochtend directeuren VHM 25-05 Ad B. 1 x 2 1 x 1 School Onderzoek scholen Taal/Rekenen Intakegesprekken Taal/Rekenen Fred/Bert Uiterlijk bovenschoolse matrix gereed rond taal en rekenaanbod Intern Begeleiders [Jannes de V.] Updaten Leerlingvolg-systemen Besluit nemen over monitor LVS Trainingsdag voor Ib-ers en directeuren rond monitor LVS Uniform format ontwikkelen voor opbrengst- rapportage

16 Acties 2010-2011 2010 2011 Planning Werkgroep september oktober
november Overleg 4-11 januari februari maart Overleg 3-3 april mei Juni Vereniging [Sjoerd B. ] Strategisch beleidsplan Theo W. 1 x 8 Actieplannen inrichten 1 x 4 Early warning systeem 1 x 2 Claire R. Borging: handleidingen Theo W Borging: handleidingen/ Procedures Bovenschools Tweedaagse over resultaatgericht leidinggeven [Eelde? 2 gr.] 02/03-09 14/15-09 Marco K. KWZ (1 daagse) [Schoolprofiel] 19-10 Bas v. L. 1 x 5 (concept profiel) (1 daagse) [Evaluatie] 7-12 Training directeuren VHM [1 dagdeel] 18-01 Henk P. Ad B. 1 x 1 Fred K. [2 dagdelen] 15-02 [Bezinning] 15-03 (format SP) Schoolleiders Invulling nader te bepalen (1 daagse) [Actieplannen] 24-05 Bas v. L School Teampresentaties Project OGW Vóór 15-09 Sjoerd B. Geert M. Nà of zoveel eerder als mogelijk Studiedagdeel VHM per school (14 x) 8 x 2 6 x 2 (14 x) Ad v.D. 6 x 3 Jessica K. 4 x 3 Jaap d. J Meting VHM 5 x 2 Schrijven schoolprofiel Ondersteuning op afroep per school 5 x 3 Jaap d J. 5 x 1 6 x 1 Schrijven zelfevaluatie Bovenschools aanbod instructie gereed Schrijven schoolplan Intern Begeleiders [Jannes de V.] Opbrengst- Rapportage per school gereed Trainingsdag Ib-ers en directeuren rond Taal en Rekenen per school gereed

17 Acties 2010-2011 Strategisch beleid: Strategisch bestuursbeleidsplan
Schoolplan: Model schoolplan met algemeen deel Schoolspecifiek door directeur / team Invoering INK-model: prestatie-indicatoren (opbrengsten) Directies: Managementcontracten: monitoring / toezicht / begeleiding / ondersteuning Opleiding en certificering directeuren VHM Taal- en rekenaanbod: Uitvoering plan van aanpak (Cadenza) Leerlingenzorg: Parnassys implementeren en inrichten m.b.t. LVS en kengetallen IB-netwerk / directieplatform Noordkwartier Overlegstructuur directeur – ib-er Leerkrachten: Afnemen VHM en gesprekkkencyclus (o.a. POP / TOP / coaching&begeleiding)

18 Werkgroep Kwaliteitsbeleid:
Samenstelling: Sjoerd Boonstra (vz.) Henk Ebbers Rita Joustra Jannes de Vries Samenwerking VCPO Noord-Groningen Regie: BM Noordkwartier Uitvoering: Cadenza

19 Reacties ?? Vragen ?? Opmerkingen ??


Download ppt "Kwaliteitsbeleid Teampresentatie september 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google