De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker"— Transcript van de presentatie:

1 Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker
De RI&E van doel tot middel AVR 2008

2 Inhoud van de workshop Hoe is arbozorg georganiseerd binnen MCH
Stappen om te komen tot nieuwe RI&E Waarom een nieuwe RI&E Hoe ziet het nieuwe proces er uit Hoe ziet het nieuwe instrument er uit Betrokkenheid van werknemersvertegenwoordiging Ervaringen tot nu toe AVR 2008

3 Medisch Centrum Haaglanden
Topklinisch Ziekenhuis met 2 ziekenhuislocaties 785 erkende bedden en circa 2700 medewerkers Decentrale besturingsfilosofie met integraal management 5 medische divisies en daarnaast ondersteunende bedrijven AVR 2008

4 Arbozorg binnen MCH Maatwerkregeling
Expertise binnen afdeling AVR binnen HRM Stafmedewerker arbo Stafmedewerker gevaarlijke stoffen Bedrijfsfysiotherapeut Reïntegratieconsulent Bedrijfsarts Bedrijfsmaatschappelijk werk Arbocontactpersonen op afdelingen AVR 2008

5 Arbocontactpersonen (ACP)
Taken van de ACP-er Inventariseren arbeidsomstandigheden (RI&E) Adviseren en ondersteunen leidinggevende en medewerkers bij AVR (PvA) Informeren nieuwe medewerkers over AVR Brengt AVR in werkoverleg Aanspreekpunt onderwerpen AVR, zoals gevaarlijke stoffen Beheer documentatie (RI&E, BOEG) Ergocoach AVR 2008

6 Ondersteuning Arbocontactpersoon
Interne basisopleiding van 4 dagen Zes jaarlijkse bijeenkomsten Zes nieuwsbrieven per jaar Individuele ondersteuning door medewerkers AVR Intranetsite met informatie over arbeidsomstandigheden AVR 2008

7 Stappen om te komen tot nieuwe RI&E
Inventarisatie ervaringen vorige RI&E Vaststellen van verbeterpunten Aanpassen van proces van RI&E Aanpassen van systematiek van RI&E Pilot nieuwe systematiek Instructie uitvoering nieuwe RI&E Uitrol nieuwe systematiek AVR 2008

8 Waarom een nieuwe RI&E? ervaringen uit het verleden
In 2008 moeten we, als heel MCH, een nieuwe RI&E uitvoeren volgens bestaande cyclus Bij de vorige uitvoering is de RI&E als doel ervaren Zwart gat na opsturen Plan van Aanpak Veel administratieve handelingen Overlap met Kwaliteit, MTO etc. Oude systematiek gebaseerd op de RI&E zorg van 2002/2003, niet tussentijds aangepast AVR 2008

9 Opmerkingen over de vragen uit RI&E zorg 2002/2003
Vragen sluiten niet aan bij proces op de afdeling, hierdoor herkent de uitvoerder zijn eigen afdeling niet Onbalans in vragen, de vragen variëren van detailvraag tot procesvraag AVR 2008

10 Gewenste verbeteringen
Digitaal systeem Integratie met andere systemen als Barometer en MTO Minder handelingen/administratie Betere kwaliteit en balans vragen (Betere) terugkoppeling vanuit AVR Aanpassen aan actuele regelgeving AVR 2008

11 Tijdspad nieuwe RI&E (1)
Eind 2006 inventarisatie ervaringen Begin 2007 vaststellen verbeteringen 1e helft 2007: vaststellen proces vaststellen inhoud zoeken softwareleverancier 2e helft 2007: Bouwen van digitale RI&E Pilot RI&E AVR 2008

12 Tijdspad nieuwe RI&E (2)
Begin 2008 Instructie naar medewerkers Uitrol van RI&E Opstellen werkwijze interne audit 2e helft 2008 Uitvoeren interne audits Uitvoeren externe audit AVR 2008

13 De nieuwe RI&E Hoe ziet het er uit?
Proces RI&E Het nieuwe instrument AVR 2008

14 De nieuwe RI&E Proces RI&E
Keuze van de modules Invullen van de modules Rondgang Wegen van risico’s Opstellen van het Plan van aanpak Bespreking van het Plan van Aanpak Interne audit Externe audit Jaarlijkse update AVR 2008

15 De nieuwe RI&E Proces RI&E, modules
Algemeen en beleid Onderzoek en behandeling van patiënten Verpleging en verzorging Laboratoriumwerk Reiniging en sterilisatie instrumenten en toebehoren Schoonmaak Voedingsbereiding- en uitgifte Administratieve werkprocessen Bedrijfshulpverlening en beveiliging Transport en Logistiek Techniek en onderhoud Verbouw, bouw, beheer en sloop Kinderdagverblijf Medicamentenbereiding Apotheek AVR 2008

16 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Invullen
Invullen door Arbocontactpersoon en/of Zorgmanager Vragen: zijn de risico’s van een proces beheerst Nadere informatie over vragen Wegen van het risico Maatregel in Plan van Aanpak AVR 2008

17 De nieuwe RI&E Proces RI&E, rondgang
Instructie naar uitvoerder: Ga gericht kijken op basis van het invullen van de vragenlijst Vraag collega’s hoe zij tegen het risico aankijken en er mee omgaan Betrek zonodig de deskundigheid van de afdeling Arbo, Verzuim en Reïntegratie om een risico te beoordelen Hou rekening met situaties die op een bepaalde tijd of incidenteel voorkomen AVR 2008

18 De nieuwe RI&E Proces RI&E, wegen van risico’s
Gebruik van standaardmethodiek De ernst van een risico (R) is afhankelijk van: de waarschijnlijkheid dat werknemers aan het gevaar worden blootgesteld (W); de frequentie waarmee deze blootstelling optreedt (B); het effect dat de blootstelling heeft voor de betrokken werknemers (E). In formule-vorm : R = W x E x B AVR 2008

19 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Wegen van risico’s
AVR 2008

20 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Wegen van risico’s
Prioriteit Actie > 160 Hoog 1 Noodzakelijk 70 – 160 Middel 2 Wenselijk < 70 Laag 3 Overwegen AVR 2008

21 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Plan van Aanpak
Bron Verbeterpunt Gewenst eindresultaat Start Deadline Locatie Wie Status Acties Risicoscore Prioriteit Datum gerealiseerd Aanpassen kwaliteits-documenten AVR 2008

22 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Plan van Aanpak
Instructie naar uitvoerder: Bespreek Plan van Aanpak in werkoverleg met als doelen: Verkrijgen van input van medewerkers over mogelijke oplossingen Bekend maken van resultaten van de RI&E AVR 2008

23 De nieuwe RI&E Interne Audit
Deze wordt vanaf 2008 standaard uitgevoerd door de afdeling Arbo, Verzuim en Reïntegratie Aandachtspunten: Consistentie aanwezigheid verbetermaatregel bij geconstateerd risico Volledigheid van de verbetermaatregel Relatie risico en gekozen prioriteit Betrokkenheid medewerkers bij de uitvoering AVR 2008

24 De nieuwe RI&E Externe Audit
Door gecertificeerde arbeidshygiënist Lopende het jaar op basis van voortgang Toetst op: de RI&E volledig en betrouwbaar is; de RI&E in overeenstemming is met de werkelijke en actuele situatie in het bedrijf; in de RI&E de actuele inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn zijn verwerkt. Doet een steekproef AVR 2008

25 De nieuwe RI&E Proces RI&E, Jaarlijkse update
Hier denken we nog over na en gaan dit waarschijnlijk doen op de werkwijze zoals bij de Barometer van kwaliteit wordt gehanteerd: Kopie maken (afgeronde punten verdwijnen) Vragen langslopen en eventueel aanpassen Indien nodig nieuwe verbeterpunten opvoeren AVR 2008

26 De nieuwe RI&E Het instrument
Keuze voor software leverancier is gevallen op Compassweb omdat: Eenvoudige internetapplicatie Zelfde leverancier als barometer kwaliteit, hierdoor herkenbaar voor zorgmanager Goede beheerderfunctie voor Organisatiestructuur Modules en vragen AVR 2008

27 De nieuwe RI&E Het instrument
AVR 2008

28 Betrokkenheid van medewerkervertegenwoordiging
Afspraken in maatwerkregeling Toetsing door gecertificeerde arbeidshygiënist Instemming proces RI&E Informatie Inzicht in nieuwe instrument van RI&E Terugkoppeling pilot Voortgang uitvoering AVR 2008

29 Tot nu toe technische verbeteringen
Ervaringen tot nu toe Tot nu toe technische verbeteringen Nauwelijks opmerkingen over de inhoud Gebruiker ervaart de software als gemakkelijk Als beheerder kunnen we makkelijk wijzigen in de organisatiestructuur Traject met ondernemingsraad kostte veel tijd AVR 2008

30 Ervaringen tot nu toe (2)
Interne audit wordt als nuttig ervaren Gebruik van risicoranking is beperkt Output fysieke documenten sneller gewenst dan verwacht Het (serieus) uitvoeren van de RI&E vraagt veel tijd AVR 2008

31 Koppeling kwaliteit, MTO etc.
Aandachtspunten Koppeling kwaliteit, MTO etc. Borging bedrijfsbrede (arbo)processen (arbomanagementsysteem) Kwaliteit van rapportages Hoe om te gaan met afdelingsoverstijgende knelpunten Volgen van uitvoering van verbeterpunten AVR 2008


Download ppt "Maatwerk in de RI&E door interactie met de gebruiker"

Verwante presentaties


Ads door Google