De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Samenvatting Een onderzoek is uitgevoerd naar de tevredenheid van de decanen van VMBO-scholen over de dienstverlening van het ID College. Niet alleen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Samenvatting Een onderzoek is uitgevoerd naar de tevredenheid van de decanen van VMBO-scholen over de dienstverlening van het ID College. Niet alleen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Samenvatting Een onderzoek is uitgevoerd naar de tevredenheid van de decanen van VMBO-scholen over de dienstverlening van het ID College. Niet alleen de totale tevredenheid maar ook de tevredenheid naar vestiging, domein en verzorgingsgebied is bepaald. Het onderzoek, dat door middel van telefonische interviews is uitgevoerd, heeft geleid tot 37% respons. Dit is een goede respons. De totale decaantevredenheid bedraagt een 8.0. Dit is een goede score. Zeer positief is de hoge tevredenheid over het nakomen van afspraken en de responssnelheid van de contactpersonen. In het algemeen zijn de decanen binnen het verzorgingsgebied minder tevreden dan de decanen daarbuiten, maar vanwege de verschillen in ‘n’ zijn de verschillen tussen de twee groepen indicatief. De belangrijkste verbeterthema’s hebben te maken met het niveau van het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op het VMBO (doorlopende leerlijn). Verder is de informatievoorziening via de website en aan de leerlingen van de VMBO-school een verbeterpunt.

2 2 Doelstelling, doelgroep, methode, segmenten en periode Doelstelling: Het in kaart brengen van de decaantevredenheid, belang, concurrentieprestatie, imago en loyaliteit ten aanzien van het ID College. Doelgroep: Decanen van VMBO’s Segmenten: vestigingen, domeinen en binnen/buiten verzorgingsgebied Methode: er zijn drie persoonlijke interviews gehouden met voorlichtingscoördinatoren van het ID College waarna de vragenlijst verder is aangescherpt. Vooraankondiging door het ID College en telefonische interviews door Integron. Periode: Maart 2007

3 3 Deel 1: Tevredenheid

4 4 Tevredenheid totaal Gemiddelde tevredenheid: 8.04 (verbeterpotentieel 14%) Minst tevreden over kwaliteit van het onderwijs meest tevreden over informatie/communicatie.

5 5 Tevredenheid spontaan In het algemeen is 96% van de decanen tevreden over het ID College. De decanen waarderen het ID College met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.2 (spontaan genoemd).

6 6 Ranking tevredenheid 10 meest tevreden kwaliteitsaspecten De tevredenheid ligt vooral op het gebied van informatie/communicatie.

7 7 Tevredenheid per vestiging (1) Vestiging: Gemiddelde tevredenheid: Woerden: 8.3 Leidschendam: 8.2 Zoetermeer: 8.1 Leiden: 8.0 Katwijk: 7.9 Gouda: 7.8 Alphen aan de Rijn: 7.6 Decanen van de vestiging Gouda zijn t.o.v. de andere decanen minder tevreden betreffende de onderstaande punten (score ≤ 7.0): Kwaliteit van de opleidingen in de techniek Kwaliteit van de opleidingen in Uiterlijke verzorging De aansluiting van het onderwijs van het ID College op het VMBO De door het ID College gekozen communicatiestructuur in de vorm van één voorlichtingscoördinator per regio Decanen van de vestiging Woerden zijn t.o.v. de andere decanen minder tevreden betreffende de onderstaande punten (score ≤ 7.0): Kwaliteit van de opleidingen in de welzijn Kwaliteit van de opleidingen in Sport en Bewegen Kwaliteit van de opleidingen in Uiterlijke verzorging Deze vestiging is echter juist meer tevreden over de informatievoorziening via de brochure.

8 8 Tevredenheid per vestiging (2) Decanen van de vestiging Alphen aan de Rijn en Katwijk zijn beide minder tevreden over de bereikbaarheid van contactpersoon van het ID College. Decanen van de vestiging Alphen aan de Rijn zijn t.o.v. de andere decanen ook minder tevreden betreffende de onderstaande punten (score ≤ 7.0): Kwaliteit van de opleidingen in de economie De kwaliteit van het gebruikte studiemateriaal Toegankelijkheid van de docenten (goed benaderbaar/open voor discussie) De decanen van de vestiging Katwijk zijn t.o.v. de andere decanen minder tevreden betreffende de onderstaande punten (score ≤ 7.0): Pro-actief meedenken en informeren door de contactpersoon van het ID College Nakomen van afspraken door de contactpersoon van het ID College Kwaliteit van de opleidingen in de welzijn

9 9 Tevredenheid per domein Domeinen: Gemiddelde tevredenheid: Dienstverlening: 8.2 Economie: 8.1 Welzijn: 8.0 Gezondheidszorg: 7.9 Techniek en ICT: 7.9 Decanen die het meest te maken hebben met de domeinen Gezondheidszorg en Techniek en ICT zijn het minst tevreden. Decanen van het domein Techniek/ICT zijn minder tevreden t.o.v. andere decanen betreffende de onderstaande punten (score ≤ 7.0): De kwaliteit van het gebruikte studiemateriaal De aansluiting van het onderwijs van het ID College op het VMBO (doorlopende leerlijn)

10 10 Tevredenheid in de tijd 53% van de decanen vindt dat de dienstverlening van het ID College de afgelopen 2 jaar is verbeterd, 43% vindt dat deze gelijk is gebleven en 4% vindt dat de dienstverlening is verslechterd. n=41 Deze punten komen overeen met de meest tevreden aspecten!

11 11 Deel 2: Belang

12 12 Belang totaal Gemiddeld belang: 1.66 => van alle gemeten aspecten bij alle decanen wordt 40% als zeer belangrijk ervaren. Dit betekent dat de decanen verwachtingsvol zijn. Als alle decanen alle aspecten zeer belangrijk vinden, dan is de score een 1, dus: hoe dichter bij de 1 hoe belangrijker een aspect is. Informatie/communicatie meest belangrijk, aanbod opleidingen minst belangrijk. Belang 1.0 – 1.5 = zeer belangrijk 1.5 – 2.0 = belangrijk 2.0 – 2.5 = minder belangrijk < 2.5 = niet belangrijk

13 13 Belang per segment Verzorgingsgebied Binnen, 1.7 Buiten, 1.7 Vestiging: Gouda, 1.6 Leiden, 1.6 Leidschendam, 1.6 Katwijk, 1.6 Woerden, 1.7 Zoetermeer, 1.8 Alphen aan den Rijn, 1.9 Domeinen Dienstverlening, 1.6 Economie, 1.7 Gezondheidszorg, 1.7 Techniek en ICT, 1.7 Welzijn, 1.7 Het belang ligt voor de segmenten redelijk dicht bij elkaar.

14 14 Ranking belang Top 10 Laagste 10 Het belang ligt vooral bij de kwaliteit van het onderwijs en informatie/communicatie.

15 15 Deel 3: Concurrentieprestatie

16 16 Concurrentiekracht totaal Gemiddelde concurrentiekracht: 19% => vanaf 20% spreken we van een onderscheidend vermogen, dus het ID College is nagenoeg onderscheidend. Kwaliteit van het onderwijs is het enige punt waarop het ID College niet onderscheidend is.

17 17 Belangrijkste concurrenten ROC Leiden en Mondriaan worden gezien als de 2 belangrijkste concurrenten. n=157

18 18 Sterke punten concurrenten De sterkste punten van de overige scholen zijn goede informatieverstrekking en voorlichting en het brede aanbod. n=123

19 19 Deel 4: Imago

20 20 Imago totaal De decanen zien het ID College het meest als marktgericht, innovatief en eigentijds en het minst als hét educatieve kenniscentrum in de regio en als kennisintensief. é

21 21 Deel 5: Loyaliteit

22 22 Loyaliteit totaal Decanen zijn zeer loyaal aan het ID College. 95% van de decanen werken ook in de toekomst samen met het ID College. Daarnaast zouden ze ook de relatie met het ID College willen intensiveren (62%) en bevelen ze het ID College aan bij relaties/ andere decanen (63%).

23 23 Deel 7: Overige vragen

24 24 Opleidingen (1) 74% zegt bekend te zijn met alle mbo-opleidingen die het ID College aanbiedt. De specifieke opleidingen economie en welzijn worden het meest gekozen door de leerlingen. N=85

25 25 Opleidingen (2) De decanen missen de opleiding techniek het meest in het pakket van het ID College. n=35

26 26 Leerwegen De meeste leerlingen zitten in de theoretische leerweg. N=91

27 27 Uitstroom sectoren De meeste leerlingen stromen uit naar de sector economie (54%) en zorg en welzijn (42%). n=84

28 28 Uitstroom scholen De meeste leerlingen gaan naar het ID College of naar ROC Leiden. n=164

29 29 Trends De belangrijkste trends die spelen binnen het onderwijspakket van het VMBO zijn competentie gericht leren, beter begeleiden en ondersteunen van de leerling en het maken van een portfolio. n=68

30 30 Pluspunten van het ID College De belangrijkste pluspunten voor de leerlingen zijn volgens de decanen de bereikbaarheid en de kleinschaligheid van de school. n=74 Vooral vestigingen Gouda, Zoetermeer en Leiden

31 31 Minpunten van het ID College Voor veel leerlingen is volgens de decanen de bereikbaarheid (36%) juist een minpunt en ook de grote hoeveelheid lesuitval (22%). n=55 Vooral vestigingen Leidschendam en Woerden

32 32 Verbeterpunten Ondanks de hoge tevredenheid betreffende het contact en de informatievoorziening, kan het ID College de relatie met de decanen verbeteren door nog meer en intensiever contact te hebben en door meer informatie te verstrekken. n=82

33 33 Nieuwsbrief De decanen zijn tevreden over de nieuwsbrief, 7.2.

34 34 Deel 8: Conclusies en aanbevelingen

35 35 Conclusies (1) Respons Goede respons (37%) Tevredenheid Gemiddelde tevredenheid: 8.04 => goede prestatie, verbeterpotentieel 14%. 10 decanen (10%) zijn in meer of mindere mate ontevreden. Informatie/communicatie scoort het hoogst, 8.3. Kwaliteit van het onderwijs scoort het laagst, 7.8. De decanen waarderen het ID College met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.2 (spontaan). Belang Informatie en communicatie is het meest belangrijk voor de decanen. Concurrentieprestatie Het ID College is competitief (19%) ROC Leiden en Mondriaan worden gezien als de 2 belangrijkste concurrenten en met deze scholen hebben de decanen tevens het beste contact. De sterkste punten van deze scholen zijn de goede informatieverstrekking en voorlichting en het brede aanbod.

36 36 Conclusies (2) Imago Het ID College wordt het meest gezien als marktgericht, innovatief en eigentijds. Het ID College wordt het minst gezien als hét educatieve kenniscentrum in de regio en als kennisintensief. Loyaliteit 95% werkt ook in de toekomst samen met het ID College. 63% zou het ID College aanbevelen. 62% wil de relatie met het ID College intensiveren. Verbeterpunten Het onderwijs heeft voldoende (mbo-) niveau De aansluiting van het onderwijs van het ID College op het VMBO (doorlopende leerlijn) Duidelijke informatievoorziening van het ID College aan leerlingen van uw school Duidelijke informatievoorziening via de website Kwaliteit van de opleidingen in de welzijn Kwaliteit van de opleidingen in de gezondheidszorg

37 37 Conclusies (3) Overige vragen: De specifieke opleidingen economie en welzijn worden het meest gekozen door de leerlingen. De decanen missen de opleiding techniek het meest in het pakket van het ID College. De meeste leerlingen zitten in de theoretische leerweg. De leerlingen stromen het meest uit naar de sector economie (54%) en zorg en welzijn (42%) en gaan naar het ID College of naar het ROC in Leiden. De belangrijke trends die spelen binnen het onderwijspakket van het VMBO zijn competentie gericht leren, beter begeleiden en ondersteunen van de leerling en het maken van een portfolio. De belangrijkste pluspunten van het ID College zijn de bereikbaarheid en de kleinschaligheid van de school. Voor veel leerlingen is de bereikbaarheid juist een minpunt en ook de grote hoeveelheid lesuitval is een minpunt. Het ID College kan de relatie met de decanen verbeteren door meer en intensiever contact te hebben en meer informatie te verstrekken. 39% heeft behoefte aan meer contact met het ID College. De decanen zijn tevreden over de nieuwsbrief, 7.2.


Download ppt "1 Samenvatting Een onderzoek is uitgevoerd naar de tevredenheid van de decanen van VMBO-scholen over de dienstverlening van het ID College. Niet alleen."

Verwante presentaties


Ads door Google