De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanduiding van ankerplaatsen – Erfgoedlandschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanduiding van ankerplaatsen – Erfgoedlandschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Aanduiding van ankerplaatsen – Erfgoedlandschappen
Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

2 Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk IV Behoud van Erfgoedlandschappen Nieuwe vorm van bescherming, meer afgestemd met RO Doelstelling : goed beheer van waardevolle landschappen Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

3 Procedure Ankerplaats uit de landschapsatlas
Ministerieel besluit Voorlopige aanduiding als ankerplaats Advisering administratieve overheid en KCML Ministerieel besluit Definitieve aanduiding als ankerplaats Opmaak RUP of PA op 1 van de 3 planningsniveaus Erfgoedlandschap in een RUP of PA Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

4 Landschapsatlas Gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van de waardevolle landschappen van Vlaanderen = Landschapsatlas 381 ankerplaatsen in landschapsatlas Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

5 Wat is een ankerplaats ? Ankerplaats : gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen, dat een complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen, dat ideaal-typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representativiteit of ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

6

7 Procedure Ankerplaats uit de landschapsatlas
Ministerieel besluit Voorlopige aanduiding als ankerplaats Advisering administratieve overheid en KCML Ministerieel besluit Definitieve aanduiding als ankerplaats Opmaak RUP of PA op 1 van de 3 planningsniveaus Erfgoedlandschap in een RUP of PA Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

8 Formele aspecten voorlopig (12 maand) en definitief besluit
betekening gemeenten en provincies advies besturen (90 dagen) advies KCML (90 dagen) publicatie uittreksel in B.S. Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

9 Rechtsgevolgen ankerplaatsen
Aangeduide ankerplaatsen en vergunningen volgens art. 25 en Besluit Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen Zorgplicht volgens art. 26 Definitief aangeduide ankerplaatsen moeten meegenomen worden in ruimtelijke afweging bij opmaak RUP’s  advies Onroerend Erfgoed m.b.t. opname erfgoedlandschappen bij opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

10 Rechtsgevolg aangeduide ankerplaatsen zijn geen wettelijke basis voor de weigering van vergunningen of het opleggen van bijzondere voorwaarden, behalve voor vergunningsaanvragen van de administratieve overheid in definitief aangeduide ankerplaatsen Dus : richtinggevend voor alle vergunningen, bepalend voor vergunningen voor administratieve overheid in definitief aangeduide ankerplaatsen Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

11 Rechtsgevolgen ankerplaatsen
Aangeduide ankerplaatsen en vergunningen volgens art. 25 Zorgplicht volgens art. 26 Definitief aangeduide ankerplaatsen moeten meegenomen worden in ruimtelijke afweging bij opmaak RUP’s  advies Onroerend Erfgoed m.b.t. opname erfgoedlandschappen bij opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

12 Zorgplicht De administratieve overheid moet in al haar beslissingen inzake een eigen werk of handeling, of inzake het verlenen van een opdracht daartoe, of inzake een eigen plan of verordening, die een definitief aangeduide ankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden 1° voorkomen dat vermijdbare schade aan een typisch landschapskenmerk van een ankerplaats wordt veroorzaakt ; 2° door schadebeperkende maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, herstellen en compenseren. De administratieve overheid geeft in haar beslissingen aan hoe zij rekening heeft gehouden met de verplichtingen van dit artikel. Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

13 Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008: invulling zorgplicht
De administratieve overheid stelt een motiveringsnota op die volgende elementen bevat: - Naam van het werk, handeling, plan, verordening, Naam van ankerplaats of erfgoedlandschap met waarden en kenmerken, Beschrijving van het werk, …, met nadruk op aspecten die impact hebben op waarden en kenmerken, Verduidelijking van de impact; positief/negatief, Analyse van de negatieve effecten met schadebeperkende, herstel- of compenserende maatregelen, Conclusie voor de beslissing over werk, handeling, plan, verordening. Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

14 Rechtsgevolgen ankerplaatsen
Aangeduide ankerplaatsen en vergunningen volgens art. 25 Zorgplicht volgens art. 26 Definitief aangeduide ankerplaatsen moeten meegenomen worden in ruimtelijke afweging bij opmaak RUP’s  advies Onroerend Erfgoed m.b.t. opname erfgoedlandschappen bij opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

15 Procedure Ankerplaats uit de landschapsatlas
Ministerieel besluit Voorlopige aanduiding als ankerplaats Advisering administratieve overheid en KCML Ministerieel besluit Definitieve aanduiding als ankerplaats Opmaak RUP of PA op 1 van de 3 planningsniveaus Erfgoedlandschap in een RUP of PA Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

16 Wat is een erfgoedlandschap ?
Erfgoedlandschap: ankerplaats of deel ervan die, volgens de procedures van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, aangeduid is in de ruimtelijke uitvoeringsplannen of de plannen van aanleg De Vlaamse Codex trad in werking op 1 september 2009. Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

17 Rechtsgevolgen erfgoedlandschap
advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed bij vergunningsaanvragen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen. register en herkenningsteken mogelijkheid beheercommissie en beheersplan, premies, enz. planschaderegeling in ruimtelijke ordening Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

18 Vergelijking met beschermingen
ook ruimtelijk-structurerende waarde geen gebods- en verbodsbepalingen geen openbaar onderzoek bij aanduidingen na definitieve aanduiding rechtsgevolgen voor administratieve overheid definitieve aanduiding is een tussenstadium Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

19 Procedure Ankerplaats uit de landschapsatlas
Ministerieel besluit Voorlopige aanduiding als ankerplaats Advisering administratieve overheid en KCML Ministerieel besluit Definitieve aanduiding als ankerplaats Opmaak RUP of PA op 1 van de 3 planningsniveaus Erfgoedlandschap in een RUP of PA Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

20 Ministerieel besluit Art. 17 van het landschapsdecreet bepaalt welke elementen in de aanduidingsbesluiten moeten opgenomen worden: 1° de benaming van de ankerplaats; 2° de waarden die tot de aanduiding aanleiding gegeven hebben; 3° de landschapskenmerken die typisch zijn voor de ankerplaats, met inbegrip van de ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de waarden; 4° een aflijning van de ankerplaats op schaal 1/ die de grenzen ervan aangeeft. Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

21 Verantwoordingsdossier
situering in ruimere omgeving, incl. andere types van beschermingen en statuten omschrijving voorstel tot toekomstige ruimtelijke vertaling en visie op de ankerplaats kansen, knelpunten en aandachtspunten gewenste planologische afstemming en toetsing aan andere beleidsopties (RO, natuur, bos, landbouw, groen, water, …), inclusief knelpunten tov de huidige ruimtelijke bestemmingen een aantal sprekende foto's van de ankerplaats Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

22 27 ankerplaatsen definitief aangeduid
Stand van zaken maart 2010 27 ankerplaatsen definitief aangeduid Provincie Oost-Vlaanderen: 3 Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse bossen en Slindonk (Nevele, Lovendegem en Gent) 8 ankerplaatsen voorlopig aangeduid Provincie Oost-Vlaanderen: 2 1 erfgoedlandschap Provincie Antwerpen Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen

23 Info en vragen www.ruimte-erfgoed.be Algemene aspecten :
Ruimte en Erfgoed Mira Van Olmen Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel Meetjesland: Nele Vanmaele Gebr. Van Eyckstraat 2-6, Gent Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed Aanduiding ankerplaatsen


Download ppt "Aanduiding van ankerplaatsen – Erfgoedlandschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google