De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. M. Janssens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. M. Janssens"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. M. Janssens

2 Welkom en mededelingen Psalm 1: 1 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 1: 1 Stil gebed, votum en groet Psalm 2: 2, 3 Gebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 6-16 Gezang 75: 13, 14, 15 Verkondiging, deel I Gezang 430: 7

3 Evangelische Liedbundel 314
Orde van de dienst - 2 Verkondiging, deel II Gezang 304: 3 Verkondiging, deel III Gezang 237: 2, 4, 6 Verkondiging, deel IV Gezang 157: 3, 4, 7 Verkondiging, deel V Evangelische Liedbundel 314

4 Gebeden Collecte Geloofsbelijdenis Zegen
Orde van de dienst - 3 Gebeden Collecte Geloofsbelijdenis Zegen

5 “De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10: 21) Spreuk van de week:

6 Welkom en mededelingen

7 Gezegend hij, die in der bozen raad
Psalm 1: 1 Gezegend hij, die in der bozen raad niet wandelt, noch met goddelozen gaat, noch zich door spotters in de kring laat noden, waar ieder lacht met God en zijn geboden, maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft en dag en nacht met zijn geboden leeft.

8 Stil gebed, votum en groet

9 Die in de hemel is gezeten lacht,
Psalm 2: 2, 3 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: "Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid."

10 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit.
Psalm 2: 2, 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht."

11 Gebed

12 Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 6-16

13 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Gezang 75: 13, 14, 15 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
Gezang 75: 13, 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Gezang 75: 13, 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

16 Thema van de verkondiging:
“Met wijsheid leven” geloofsvolwassenheid Gods geheime wijsheid geestelijke kennis alles beoordelen en zelf niet beoordeeld worden onze gedachten

17 geloofsvolwassenheid

18 Ik heb U lief, o wonderschone, ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Gezang 430: 7 Ik heb U lief, o wonderschone, ik heb U lief, Gij zijt mijn God. Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; ik heb U lief, ook in de nood. Ik heb U lief, o schoonste licht, gezegend Aangezicht!

19 2) Gods geheime wijsheid

20 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
Gezang 304: 3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

21 3) geestelijke kennis

22 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
Gezang 237: 2, 4, 6 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

23 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,
Gezang 237: 2, 4, 6 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

24 Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon,
Gezang 237: 2, 4, 6 Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

25 alles beoordelen en zelf niet beoordeeld worden

26 Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen,
Gezang 157: 3a, 4, 7 Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw liefde doet mij leven. Hoe groei ik in uw lichte schijn, hoe bloei ik op, daar ik mag zijn een rank met U verweven.

27 U, mijn liefde, mijn verlangen.
Gezang 157: 3b, 4, 7 Aan U blijft nu heel mijn leven weggegeven, om te ontvangen U, mijn liefde, mijn verlangen.

28 Hoe liefelijk is uw gelaat; als Gij uw ogen op mij slaat,
Gezang 157: 3, 4a, 7 Hoe liefelijk is uw gelaat; als Gij uw ogen op mij slaat, dan doet de vreugd mij beven. Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; uw woord en geest, uw vlees en bloed, zij zijn mijn ziel, mijn leven.

29 Herder, neem mij in uw armen.
Gezang 157: 3, 4b, 7 Heer des hemels laat, getrouwe, mij aanschouwen uw erbarmen. Herder, neem mij in uw armen.

30 Hoe is Hij mij zo innig na, de Alfa en de Omega,
Gezang 157: 3, 4, 7a Hoe is Hij mij zo innig na, de Alfa en de Omega, mijn hart doet Hij ontbranden. Hij zal mij tot zijn lof en prijs opnemen in zijn paradijs, dan klap ik in de handen.

31 toef niet langer, kom o Here.
Gezang 157: 3, 4, 7b Amen, amen, kom mij troosten allerschoonste, mijn begeren, toef niet langer, kom o Here.

32 onze gedachten

33 Evangelische liedbundel 314: 1, refrein, 2, refrein
Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud, puur goud.

34 Evangelische liedbundel 314: 1, refrein, 2, refrein
Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.

35 Evangelische liedbundel 314: 1, refrein, 2, refrein
Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon. Vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U zuiver als uw Zoon. Heilig mij.

36 Evangelische liedbundel 314: 1, refrein, 2, refrein
Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.

37 Danken en bidden

38 Collectes: Diaconie Kerk

39 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

40 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

41 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

42 Zegen

43 Tot volgende week.


Download ppt "Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. M. Janssens"

Verwante presentaties


Ads door Google