De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heilige Geest in het Oude Testament

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heilige Geest in het Oude Testament"— Transcript van de presentatie:

1 De Heilige Geest in het Oude Testament

2 De Heilige Geest in het Oude Testament
Frank Jabini Boek: ‘Gods Geest vóór Pinksteren’ (pag. 19) “Het uitgangspunt van dit boek is dat wij de Heilige Geest nooit kunnen begrijpen zonder het Oude Testament”

3 De Heilige Geest in het Oude Testament
“Uw goede Geest hebt U gegeven om hen te onderwijzen” (Ne9:20). “Ook was de hand van God in Juda om hen eensgezind te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders, volgens het woord van de HEERE” (2Kr30:12).

4 De Heilige Geest in het Oude Testament
Gods Geest in de tijd van Mozes Gods Geest in de tijd van de Richteren Gods Geest in de tijd van koning David Gods Geest in de tijd van Ezra en Nehemia Gods Geest in de tijd van de profeten

5 1. Gods Geest in de tijd van Mozes
Bezaleël: Ex 31:1-4 Mirjam: Ex 15:20 70 oudsten: Num. 11:25

6 2. Gods Geest in de tijd van de Richteren
a) Othoniël: Richt 3:9-10 “Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE. En de HEERE deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste: Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij. En de Geest van de HEERE was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde.

7 2. Gods Geest in de tijd van de Richteren
b) Gideon: Richt. 6: “Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen” + “En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het landeromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.”

8 2. Gods Geest in de tijd van de Richteren
c) Simson: Ri13:24-25 “De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op, en de HERE zegende hem. En de Geest des HEREN begon hem aan te drijven…” NBG

9 3. Gods Geest in de tijd van koning David
a) David was jong toen hij als koning gezalfd werd: 1Sm16:13 “Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan.” NBG

10 3. Gods Geest in de tijd van koning David
b) HG praat door David: Mk12:35-36 “En Jezus antwoordde en zei… Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: …. “

11 3. Gods Geest in de tijd van koning David
c) HG maakte hem bewust van zonde: Ps 32:3-4

12 4. Gods Geest in de tijd van Ezra en Nehemia
Ezra een onderwijzer Ezra 7:9 “Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was.”

13 4. Gods Geest in de tijd van Ezra en Nehemia
Nehemia een project manager Ne 2:4-5 “Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning…” Ne 2:8 “En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was.”

14 5. Gods Geest in de tijd van de profeten
1Pt1:10-11 “Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.”

15 5. Gods Geest in de tijd van de profeten
Ezechiel: Ez 11:5 “Toen viel de Geest van de HEERE op mij en Hij zei tegen mij: Zeg: Zo zegt de HEERE…”

16 5. Gods Geest in de tijd van de profeten
Joël: Joël 2:28-29 “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten”


Download ppt "De Heilige Geest in het Oude Testament"

Verwante presentaties


Ads door Google