De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huidige situatie taal Nederlands: raamwerk Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huidige situatie taal Nederlands: raamwerk Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1

2 Huidige situatie taal Nederlands: raamwerk Nederlands
beheersingsniveaus uitgedrukt in 5 deelvaardigheden In kwalificatiedossiers en brondocument

3 commissie Meijerink Opdracht was:
ontwikkel een referentiekader voor de doorlopende leerlijnen taal en rekenen Doel: verhoging niveau taal en rekenen door betere afstemming

4 commissie Meijerink Opdracht is gerealiseerd in een half jaar
Doel (verhoging niveau) bereikbaar door: Duidelijkheid over niveaus Niveau zelf niet hoger, maar meer leerlingendeelnemers halen niveau

5 Meijerink Meerwaarde advies Meijerink : Doorlopende leerlijnen
Gemeenschappelijk referentiekader Gemeenschappelijke terminologie

6 Rapport van de Expertgroep Doorlopende leerlijnen
Taal en Rekenen

7 F- fundamentele kwaliteit: accent op functioneel gebruiken.
S- streefkwaliteit: gericht op verdiepen: formaliseren, generaliseren en abstraheren.

8 Referentiekader Meijerink
rekenen verdeeld in vier domeinen in ‘schoolse’ termen beschreven

9 Raamwerk en Meijerink raamwerk getallen hoeveelheden maten ruimte en
vorm gegevensverwer- king en onzekerheid verbanden veranderingen formules meijerink ver-houdingen meten en meetkunde verbanden getallen verhoudingen meten meetkunde gegevensverwer king en onzekerheid verbanden veranderingen formules

10 Rekenen Van F2 naar F3 Getallen Werken met negatieve getallen
Machten, wortelteken Maatsystemen Volgorde van bewerkingen Getalgevoel Getallenlijnen Afronden Gebruik van de / een rekenmachine

11 Rekenen Van F2 naar F3 Verhoudingen Gebruik van verhoudingen
In recepten en schaal berekeningen Meten en meetkunde Vlakke en ruimtelijke figuren Oppervlakte, omtrek en inhoudsberekeningen Verbanden Centrummaten Extra en interpoleren Grafieken ( de soorten en de verschillen en toepassingen) Excell gegevens in grafiek zetten

12 Raamwerk Rekenen Wiskunde versie 1.0

13 Doelen Raamwerk Rekenen/wiskunde uit kerntaken & werkprocessen zichtbaar te maken in kwalificatiedossiers Inhoud en niveau(s) daarvan aan te duiden

14 Verschillende niveau’s
X1 De situatie is vertrouwd en eenduidig. Handelingen zijn concreet en eenvoudig. Y1 De situatie kan meer of minder vertrouwd zijn, is complex Vraagt om handelingen volgens bekende en vaste procedures. Meer handelingen nodig om een probleem op te lossen. Informatie moet gecombineerd kunnen worden 14

15 Rekenprofielen & rekentaken een methode
Rekentaak Rekenvaardigheid binnen een werkproces van een kwalificatie. Dat doen ze op het niveau, volgens het Raamwerk Rekenen en Wiskunde en uitgesplitst naar de 4 Rekenvaardigheden. Rekenprofiel Grafische weergave van de Rekenvaardig-heidsniveaus voor een kwalificatie 15

16 Werkproces Rekentaken RV Niv Verzorgt goederenopslag Goederen verdelen
Goederen vinden in magazijn G/H R/V X2 X1

17 Rekenprofiel niveau 2 opleiding LM
Getallen/ hoeveel-heden, maten (G/H) Ruimte en vorm (R/V) Gegevens-verwerking, onzekerheid (G/O) Verbanden, veranderingen (V/V) Z2 Z1 Y2 Y1 X2 X1

18 Rekenprofiel niveau 4 Opleiding OM
Getallen/ hoeveel-heden, maten (G/H) Ruimte en vorm (R/V) Gegevens-verwerking, onzekerheid (G/O) Verbanden, veranderingen (V/V) Z2 Z1 Y2 Y1 X2 X1

19 Kaders rekenen/wiskunde MBO
Referentiekader Meijerink Voor alle onderwijstypen jaar Komt in de wet MBO: voor leren, loopbaan burgerschap Raamwerk rekenen/wiskunde MBO Voor (v)mbo Geen wettelijke status MBO: Voor functioneel gebruik rekenen/wiskunde mn in relatie tot beroepscompetenties (KD)

20 Voortgang referentiekader taal en rekenen
Zie: Brief OCW dd Haalbaarheidsonderzoek 2F en 3F Concretisering alle niveaus Aanpassing 3F: specifieker voor MBO Ontwikkeling diagnostische toetsen Ontwikkeling examen MBO4

21 Reactie MBO Raad Veldraadpleging mbo + advies MBO Raad:
Draagvlak voor referentiekader en referentieniveaus Meerwaarde doorlopende leerlijn Verdere uitwerking beroepsonderwijs Vaststellen examenprogramma’s Haalbaarheid voor ‘iedereen’ (vooral n1, 2,3) bepalen

22 Gevolgen paritaire commissie
Opnieuw vaststellen niveau Nederlands vanuit beroep (opnieuw) Vaststellen niveau rekenen/wiskunde vanuit beroep

23 Aandachtspunten Voor Nederlands: Kans om niveaus bij te stellen
Niveaus in kwalificatiedossier vanuit beroep Niveau beroep mag afwijken van LL&B Controleer of hogere eisen echt noodzakelijk zijn Vraag om verantwoording over hoe niveaus zijn vastgesteld

24 Aandachtspunten Voor Rekenen/wiskunde:
Niveaus in kwalificatiedossier vanuit beroep Niveau beroep mag afwijken van LL&B Controleer of hogere eisen echt noodzakelijk zijn Vraag om verantwoording over hoe niveaus zijn vastgesteld

25 Enquête binnen VMBO 35% van de scholen wordt niet getoetst op rekenvaardigheid 15 % van de scholen hebben geen steunlessen voor rekenen Per week wordt aan rekenen van minuten besteed Bij 65 % van de opleidingen is er specifieke rekendeskundigheid 25

26 Wat missen onze studenten
Gebruik van de rekenmachine De prioriteitsregels Procenten onder en boven het honderd Verhoudingen Getal gevoel en schatten Hoofdrekenen Afronden Meetsystemen Negatieve getallen Transfer van leer-opgaven naar de opgave in de toets.

27 Specifieke problemen Vmbo MBO Lln zonder wiskunde
Van wie is het rekenen? Project NVvW: RekenVOort MBO Rekenen in kader van beroep (KD) én rekenen voor het Examen (3F) Basisvaardigheden en/of functioneel gebruik

28 Verwijzingen Raamwerk rekenen/wiskunde MBO Rapport Meijerink
Rapport Meijerink MBO 2010 steunpunt Taal en Rekenen 28


Download ppt "Huidige situatie taal Nederlands: raamwerk Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google