De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken buisleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken buisleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken buisleidingen
Eerste bijeenkomst Kennistafel buisleidingen 12 februari 2007, Carla Speel

2 Stand van zaken buisleidingen
Maart 2005: Dossier buisleidingen van EZ naar VROM overgedragen Aanleiding: rapport “Samen voor de buis” (Enthoven) Tekortkomingen buisleidingendossier: Gebrek aan visie en aan wettelijke basis Gebrekkige doorwerking in ruimtelijke ordening Onvoldoende bekendheid kerngegevens Onvoldoende borging EV (knelpunten, incidenten) Gebrekkige security Onvoldoende bescherming tegen risico’s graven

3 Stand van zaken buisleidingen
Gebrekkige organisatie behandelingen incidenten Manco’s in toezicht en beheer Gebrekkige kennis buisleidingen bij overheden

4 Stand van zaken buisleidingen
Afgelopen 2 jaar: -Vertraging opgelopen door discussie met Gasunie over beleiduitgangspunten en risicomodellering buisleidingen -veel zaken uitgezocht (wetgeving, technische eisen buisleidingen) Brief aan Tweede Kamer “Stand van zaken aanpak buisleidingendossier” 23-1 in RMC besproken 9-2 in ministerraad behandeld 15-2 AO EV gepland Bij akkoord TK: beleidsuitgangspunten vastgesteld

5 Stand van zaken buisleidingen
Het huidige beleidskader: Structuurschema Buisleidingen 1985 concessiesystematiek Mijnwet, Gaswet circulaires aardgas (1984) en brandbare vloeistoffen (1991) vergunningstelsels RWS, Prorail, e.a. provinciale en gemeentelijke verordeningen (hier en daar) zelfregulering, NEN 3650 KLIC (melden van graafwerkzaamheden)

6 Stand van zaken buisleidingen
Nieuwe ontwikkelingen: Nieuwe Wro met vernieuwd instrumentarium Grondroerdersregeling (verplichte melding graafactiviteiten) Risicoregistratie voor externe veiligheid

7 Stand van zaken buisleidingen
Wat willen we regelen : wettelijke basis eisen aan aanleg, beheer, verwijdering; kwaliteitssytemen risiconormering (sanering; voorkomen nieuwe knelpunten) ruimtelijke inpassing en doorwerking toezicht incidentbehandeling

8 Stand van zaken buisleidingen
Nieuw beleidskader Uitgangspunten: aansluiten bij ‘tekortkomingen’ Enthoven AMvB Buisleidingen (‘Bevi’ voor buisleidingen) ruimtelijke inpassing borgen via instrumentarium Wro taakverdeling rijk-provincie bij aanleg nieuwe leidingen algemene zorgplicht en Veiligheidsmanagementsysteem risiconormering cf. EV met sanering van ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ situaties toezicht door VI i.s.m. SodM (EZ) incidentbehandeling

9 Stand van zaken buisleidingen
AMvB Buisleidingen algemene regels op basis van bestaande wetgeving (art 24 Wms; WRO/Wro; Wm) geen vergunningplicht; geen (nieuwe) buisleidingenwet risiconormering cf. Bevi ruimtelijke doorwerking: buisleidingen in bestemmingsplan gaat boven gemeentelijke en provinciale regelgeving

10 Stand van zaken buisleidingen
Ruimtelijke doorwerking en inpassing Wro biedt ruimtelijk instrumentarium: projectbesluit; coördinatiebevoegdheid; eventueel: inpassingsplan gemeentelijk; provinciaal; landelijk actualisatie van bestemmingsplannen op straffe van ‘boete’ buisleidingen ook in bestemmingsplan enige eisen aan inhoud bestemmingsplan; geen gedetailleerde bouwvoorschriften ‘in principe’ geen verplichting risicocontouren in bestemmingsplan

11 Stand van zaken buisleidingen
Risiconormering EV-benadering ook voor buisleidingen: PR, GR circulaireafstanden gaan verdwijnen knelpunten bestaande situaties: leidingbeheerder knelpunten nieuwe RO situaties: gemeenten nieuwe leiding: geen risico (gas; olie), ‘PR 10-6 op leiding’ verantwoording GR: nieuwe RO: door gemeente; nieuwe leiding: door rijk of provincie (nemer van het projectbesluit)

12 Stand van zaken buisleidingen
Eisen aan leidingbeheerder uitgangspunt zelfregulering; geen technische eisen in AMvB wel EV-norm, zorgplicht en rapportageverplichting uitwerking eisen in NTA voor veiligheidsmanagementsystemen leidingbeheerder toont aan dat aan zorgplicht is voldaan vrijwillige certificatie

13 Stand van zaken buisleidingen
Toezicht VI toezichthouder afspraken over taakafbakening met SodM (i.v.m. Mijnwet en Gaswet): toezichtsarrangement In 2007 definitieve aanpak vastgesteld RO: interbestuurlijk toezicht door VI (toetsen bestemmingsplannen)

14 Stand van zaken buisleidingen
Incidentbehandeling en rampenbestrijding nieuwe Handreiking buisleidingincidenten BZK wettelijke meldplicht bij incidenten gericht op betrokkenheid VROM wettelijke verplichting tot noodplan

15 Stand van zaken buisleidingen
Communicatie: Conferentie buisleidingen 8 maart 2007 Doel: Communicatie over voortgang programma Terugkoppeling knelpunten; ervaringen; feedback Bestemd voor andere Ministeries en betrokken instanties (IPO/VNG; Velin; Gasunie; Centrum Ondergronds Bouwen; Stichting buisleidingenstraat ZW; adviesbureau’s, GPKL etc.))

16 Stand van zaken buisleidingen
Vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten (georganiseerd door InfoMil in opdracht van VROM) Onderwerpen: Programma buisleidingen Nieuwe risicozonering buisleidingen Contouren nieuwe regelgeving buisleidingen Buisleidingen in bestemmingsplannen Toezicht op buisleidingen (door VI) Praktijk knelpunten (InfoMil) Project Ruimtelijke ordening ondergrond

17 Stand van zaken buisleidingen
Kennistafel buisleidingen: Doel is om praktijkervaringen tussen gemeenten uit te wisselen en beschikbaar te maken voor anderen Vormt ook input voor VROM nieuw op te stellen regelgeving!


Download ppt "Stand van zaken buisleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google