De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relationele databases en

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relationele databases en"— Transcript van de presentatie:

1 Relationele databases en
Hoofdstuk 9 Inleiding Relationele databases en SQL: basis SQL functies subqueries twee tabellen exists oefeningen Sondervick College – Veldhoven

2 Een aantal termen Database Gegevensbank = verzameling van gegegevens
DBMS Database Management systeem Relationeel model Een manier om een database te organiseren, nl. met tabellen Een rij in de tabel: Alle gegevens van een bepaalde kaart of record Kolommen in de tabel: Worden ook wel velden genoemd Een aantal DBMS’en: Access Filemaker Oracle MySQL Sondervick College - Veldhoven

3 Taken van een databasesysteem
Het opslaan van gegevens en het mogelijk maken van wijzigingen Het kunnen opvragen van informatie en het verwerken van informatie Het bewaken van de integriteit (dus het voorkomen van fouten) Sondervick College - Veldhoven

4 Voorbeeld database De voorbeelden op de volgende dia’s hebben betrekking op de database Bibliotheek, met de volgende tabellen: Tabel: LEERLINGEN LLNR - VOORNAAM - TUSSENVOEGSEL - ACHTERNAAM - STRAAT - HUISNUMMER - POSTCODE - PLAATS - TELEFOON - GESLACHT - GEB_DATUM - KLAS Tabel: AUTEURS AUTEURNR - VOORNAAM - VOORLETTERS - TUSSEN-VOEGSEL - ACHTERNAAM - GEB_DATUM - STERF_JAAR Tabel: BOEKEN BOEKNR - AUTNR - TITEL - RUBRIEK Tabel: EXEMPLAREN EXNR - BOEKNR - UITLEENBAAR - STATUS Sondervick College - Veldhoven

5 Kolommen met alleen een nummer
Er komen kolommen voor die alleen maar een nummer bevatten: LLNR / AUTEURNR / BOEKNR / EXNR Reden: Een nummer is altijd uniek. Je kunt twee leerlingen met exact dezelfde naam hebben, maar de leerlingennummers verschillen altijd. Met een nummer kun je gemakkelijk verwijzen naar een andere tabel. Sondervick College - Veldhoven

6 Basisstructuur van een eenvoudige query
SQL in Access Basisstructuur van een eenvoudige query Sondervick College - Veldhoven

7 SQL: select en from SELECT:
Achter SELECT geef je de kolommen op die je in de uitvoer wilt zien. Zet je achter select een sterretje in plaats van kolomnamen, dan krijg je de inhoud van alle kolommen op het scherm. FROM: Achter FROM geef je de naam van de tabel (of tabellen) waaruit deze kolommen komen. Sondervick College - Veldhoven

8 SQL: order by SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS FROM
LEERLINGEN ORDER BY ACHTERNAAM Door de opdracht ORDER BY wordt de lijst gesorteerd. Je kunt ook op twee of meer kolommen laten sorteren, door achter ORDER BY de twee kolommen op te geven. Sondervick College - Veldhoven

9 Nu wordt op de 3e kolom gesorteerd (ACHTERNAAM)
SQL: desc SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS FROM LEERLINGEN ORDER BY 3 DESC Nu wordt op de 3e kolom gesorteerd (ACHTERNAAM) DESC betekent: Aflopend (Descending), dus van Z naar A. Als er niets vermeld wordt (of ASC = ascending) wordt oplopend gesorteerd. Sondervick College - Veldhoven

10 SQL: distinct SELECT PLAATS FROM LEERLINGEN
Het resultaat is een lange rij van plaatsnamen. Die plaatsnamen kunnen meerdere keren voorkomen. SELECT DISTINCT PLAATS FROM LEERLINGEN Door DISTINCT wordt elke plaats maar één keer afgedrukt. Sondervick College - Veldhoven

11 Alleen de leerlingen, die als geslacht M hebben, worden afgedrukt
SQL: where Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de rijen, die moeten worden afgedrukt. Voorwaarden geef je achter het sleutelwoord: WHERE SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM FROM LEERLINGEN WHERE GESLACHT = "M" Alleen de leerlingen, die als geslacht M hebben, worden afgedrukt Sondervick College - Veldhoven

12 SQL: like Je mag wildcards gebruiken bij de voorwaarden, maar je moet dan geen = maar like als vergelijkingsoperator gebruiken. SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM FROM LEERLINGEN WHERE VOORNAAM like "M*" Alle leerlingen, waarvan de voornaam met een M begint, worden afgedrukt Sondervick College - Veldhoven

13 SQL:Wildcards en vergelijkingsoperatoren:
* In Access: er mag alles staan (ook meerdere tekens) % Standaard SQL: er mag alles staan (ook meer tekens) ? In Access: één willekeurig teken _ Standaard SQL: één willekeurig teken < en > Kleiner dan / groter dan <= en >= Kleiner dan of gelijk aan / groter dan of gelijk aan < > Niet gelijk aan Sondervick College - Veldhoven

14 SQL: is null SELECT * FROM LEERLINGEN WHERE TELEFOON IS NULL
Dit betekent: Er is niets ingevuld Sondervick College - Veldhoven

15 SQL: Samengestelde voorwaarden
Als er aan meer dan één voorwaarde moet worden voldaan gebruik je AND SELECT * FROM LEERLINGEN WHERE ACHTERNAAM = "Bakker" AND TUSSENVOEGSEL = "de" AND VOORNAAM = "Jantine" Alleen de gegevens van Jantine de Bakker worden afgedrukt Sondervick College - Veldhoven

16 SQL: OR Als aan de ene of aan de andere voorwaarde moet worden voldaan gebruik je OR Deze OR is niet exclusief. D.w.z.: rijen die aan allebei de voorwaarden voldoen worden ook afgedrukt. SELECT * FROM LEERLINGEN WHERE KLAS = "4A" OR KLAS = "4B" Leerlingen die in klas 4A of 4B zitten worden afgedrukt, dus je krijgt een lijstje van de leerlingen van 4a en van 4b Sondervick College - Veldhoven

17 Functies in SQL Het aantal getallen of woorden in de kolom
COUNT(KOLOMNAAM) SUM(KOLOMNAAM) De som van alle getallen in de kolom MAX(KOLOMNAAM) De grootste waarde in de kolom MIN(KOLOMNAAM) AVG(KOLOMNAAM) De kleinste waarde in de kolom De gemiddelde waarde in de kolom Sondervick College - Veldhoven

18 SQL: subqueries We willen weten welke leerling de hoogste boete heeft betaald na het lenen van een boek Dat doen we eerst m.b.v. twee queries, of als je de naam van de leerling ook wilt weten, zelfs drie 1: Wat is de maximale boete die betaald is? 2: Welke leerling(en) moesten die boete betalen? Daarna laten we zien hoe het ook met één query kan m.b.v. subqueries Sondervick College - Veldhoven

19 SQL: subqueries We gaan eerst de maximale boete uitzoeken m.b.v. een query: SELECT MAX (BOETE) FROM UITLENINGEN Die maximale boete blijkt 4 euro te zijn Dan zoeken we uit welk leerlingennummer uit de tabel UITLENINGEN bij die maximale boete hoort. Deze twee queries gaan we combineren tot één query Deze twee queries gaan we combineren tot een query SELECT LLNR FROM UITLENINGEN WHERE BOETE = 4 Sondervick College - Veldhoven

20 SQL: subqueries Dit is een subquery SELECT LLNR FROM UITLENINGEN
WHERE BOETE = ( SELECT MAX (BOETE) FROM UITLENINGEN ) Nu weet je alleen het LLNR en nog niet de naam. Als je die wilt weten moet er nog een subquery bij. Die staat op de volgende dia Sondervick College - Veldhoven

21 SQL: subqueries SELECT NAAM, KLAS FROM LEERLINGEN WHERE LLNR IN
( SELECT LLNR FROM UITLENING WHERE BOETE = ( SELECT MAX(BOETE) FROM UITLENINGEN ) ) Sondervick College - Veldhoven

22 SQL: Tabellen combineren
We willen weten wie de auteur is van het boek met de titel: De woeste wandeling. Daarvoor moeten we twee tabellen combineren: AUTEURS en BOEKEN Deze nummers moeten gelijk zijn Deze nummers moeten gelijk zijn Tabel Boeken: Boeknr Auteurnr Titel Pub_jaar Rubriek 88 47 De woeste wandeling 1981 nederl 89 48 Jan van Gent 1968 Tabel Auteurs: Auteurnr Voornaam Achternaam Geb_jaar 47 Willem Frederik Hermans 1921 48 Ward Sondervick College - Veldhoven

23 Denk bij een query met twee tabellen altijd om de join (zie hierboven)
SQL: subqueries De query, die de naam van de auteur van het boek met de titel De woeste wandeling levert, is: Dit noem je een join SELECT TITEL, VOORNAAM, ACHTERNAAM FROM BOEKEN, AUTEURS WHERE TITEL = "De woeste wandeling" AND BOEKEN.AUTEURNR = AUTEURS. AUTEURNR Denk bij een query met twee tabellen altijd om de join (zie hierboven) Sondervick College - Veldhoven

24 SQL: GROUP BY Met GROUP BY kun je groeperen: de rijen van een kolom worden ingedeeld in groepen, die dezelfde gegevens in een kolom hebben. Daar kun je dan een functie op toepassen, bijv. het aantal rijen tellen, of de getallen optellen. Voorbeeld: geef de plaatsen, waar leerlingen wonen, met het aantal leerlingen per plaats SELECT PLAATS, COUNT(*) FROM LEERLINGEN Het aantal per plaats wordt geteld GROUP BY PLAATS Sondervick College - Veldhoven

25 SQL: HAVING Stel je bij het gebruik van GROUP BY een extra voorwaarde aan de uitkomst van de functie, dan doe je dat met HAVING Alleen de plaatsen waar meer dan vijf leerlingen wonen worden afgedrukt SELECT PLAATS, COUNT(*) FROM LEERLINGEN GROUP BY PLAATS HAVING COUNT(*) > 5 Sondervick College - Veldhoven

26 SQL: Exists Geef de leerlingen die nooit een boek geleend hebben
De query, waarin je om de boeken vraagt die de leerling heeft geleend, moet geen resultaten opleveren! SELECT VOORNAAM, ACHTERNAAM Die zijn er dus niet! FROM LEERLINGEN WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM UITLENINGEN WHERE UITLENINGEN.LLNR = LEERLINGEN.LLNR) Sondervick College - Veldhoven

27 SQL-oefeningen Er komen nu een aantal vragen die betrekking hebben op een database waarin de administratie van rundveehouderijen wordt bijgehouden Bedenk na elke opgave zelf wat de sql-query zal zijn, druk dan op PageDown of klik op de muis Sondervick College - Veldhoven

28 Rundvee administratie: De tabellen en velden Kolommen of Velden
Bedrijven Koeien Tabellen Jaarprod Sondervick College - Veldhoven

29 Geef naam, adres en plaats van het bedrijf met nummer 213
SQL, de basis Geef naam, adres en plaats van het bedrijf met nummer 213 Select naam,adres,plaats From bedrijven Where bedrijfsnr=‘213’ ; Sondervick College - Veldhoven

30 Alle kolommen Geef alle gegevens van de koeien van het bedrijf met nummer 213 gesorteerd op geboortedatum Select * From koeien Where bedrijfsnr=‘213’ Order by gebdat ; Sondervick College - Veldhoven

31 Select distinct plaats
Duplicaten voorkomen Geef een lijstje van alle plaatsen waar bedrijven zijn gevestigd (elke plaats maar één keer tonen) Select distinct plaats From bedrijven ; Sondervick College - Veldhoven

32 Samengestelde voorwaarde
Geef de nummers van de koeien die in 2002 een melkproductie hadden van meer dan 8000 kg. Select koenr From jaarprod Where jaar=‘2002’ and kgmelk>8000; Sondervick College - Veldhoven

33 Select naam, adres, plaats
Wildcards Geef naam, adres en plaats van alle bedrijven waarvan de postcode met 92 begint Select naam, adres, plaats From bedrijven Where postcode like ‘92*’ ; Sondervick College - Veldhoven

34 Geef het aantal koeien dat ze op het bedrijf met nummer 213 hebben
De rijen tellen Geef het aantal koeien dat ze op het bedrijf met nummer 213 hebben Select count(*) From koeien Where bedrijfsnr=‘213’ ; Sondervick College - Veldhoven

35 Geef het totaal aantal kg. melk dat in 2002 is gemolken
De som van alle getallen in een kolom Geef het totaal aantal kg. melk dat in 2002 is gemolken Select sum(kgmelk) From jaarprod Where jaar=‘2002’ ; Sondervick College - Veldhoven

36 Select bedrijfsnr, count(*) From koeien
Verdeel in groepjes en tel de aantallen daarin Geef een lijstje van alle bedrijfsnummers met het aantal koeien op dat bedrijf Select bedrijfsnr, count(*) From koeien Group by bedrijfsnr; Sondervick College - Veldhoven

37 Select koenr, sum(kgmelk) From jaarprod Group by koenr;
Groeperen N.B.:achter group by en achter select altijd dezelfde kolomnamen zetten ! Geef een lijstje van alle koe-nummers met het aantal kg. melk dat ze in totaal hebben gegeven Select koenr, sum(kgmelk) From jaarprod Group by koenr; Sondervick College - Veldhoven

38 Geef een lijstje van alle moeders die meer dan 10 kinderen hebben
Having Geef een lijstje van alle moeders die meer dan 10 kinderen hebben Select moeder, count(*) From koeien Group by moeder Having count(*)>10; Sondervick College - Veldhoven

39 Kgmelk=(select max(kgmelk) from jaarprod where jaar=‘2002’) ;
Een subquery Geef het nummer van de koe die in 2002 de grootste hoeveelheid melk gaf Select koenr from jaarprod where Kgmelk=(select max(kgmelk) from jaarprod where jaar=‘2002’) ; Sondervick College - Veldhoven

40 Select koenr from koeien Where bedrijfsnr in (select
Subquery met in Geef een lijstje van de koenummers van de koeien van bedrijven die gevestigd zijn in Oenkerk Select koenr from koeien Where bedrijfsnr in (select bedrijfsnr from bedrijven where plaats = ‘Oenkerk’) ; Sondervick College - Veldhoven

41 Twee tabellen gebruiken
Geef van koenr 213 de geboorte-datum en de naam en plaats van het bijbehorende bedrijf Select gebdatum,naam,plaats From bedrijven, koeien Where koenr=‘213’ and bedrijven.bedrijfsnr=koeien.bedrijfsnr; Sondervick College - Veldhoven

42 Drie tabellen gebruiken
Geef een lijstje met de nummers en de geboorte-data van de koeien en de naam en plaats van het bedrijf van de koeien die in 2002 meer dan 8000 kg. melk gaven. Select koeien.koenr,gebdat,naam,plaats From bedrijven, koeien, jaarprod Where kgmelk>8000 and jaar=‘2002’ and bedrijven.bedrijfsnr=koeien.bedrijfsnr and koeien.koenr=jaarprod.koenr; Sondervick College - Veldhoven

43 Select distinct bedrijfsnr from koeien
Exists en not exists Geef alle bedrijfsnrs van bedrijven die geen koeien hebben die meer dan 8000 kg. melk hebben gegeven Select distinct bedrijfsnr from koeien Where not exists (select koenr From jaarprod where kgmelk>8000 And jaarprod.koenr=koeien.koenr); Einde Sondervick College - Veldhoven


Download ppt "Relationele databases en"

Verwante presentaties


Ads door Google