De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum voor Leerlingenbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding Het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding dateert van 1 december Het bepaalt dat de psycho-medisch-sociale centra (PMS-centra) en de equipes voor medisch schooltoezicht (MST-equipes) ophouden te bestaan op 1 september Er worden nieuwe diensten opgericht: de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) die vanaf deze datum tot 1 september 2003 worden geïmplementeerd en personeel en taken van de vroegere PMS-centra zullen overnemen, zij het vanuit een andere invalshoek (daar komen we later op terug). De hoofddomeinen waarop de PMS-centra actief waren, blijven ook de 4 domeinen waarop de CLB een ondersteuning zullen bieden.

2 Opdracht De centra dragen bij tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren, zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Een van de kritieken op de PMS-werking was dat de specifieke opdracht van deze centra niet meer duidelijk was, waardoor ze met een imagoprobleem zaten. Het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding geeft deze nieuwe centra opnieuw een zeer brede opdracht. Het was de bedoeling van het decreet van bij de aanvang geen grote beperkingen op te leggen, zodat de invulling van de nieuwe CLB-werking maximale ruimte kreeg. Hierdoor staan we op het einde van de implementatieperiode opnieuw voor een profieldiscussie. Een grondige evaluatie van de voorbije drie jaar moet een helderder profiel opleveren en de nodige decretale aanpassingen duidelijk maken.

3 Basisafspraken Het belang van het kind staat centraal
Multidisciplinaire aanpak Gezamenlijke verantwoordelijkheid van centrum, school en ouders Onafhankelijk - beroepsgeheim Gratis Binnen de grote vrijheid die in de implementatieperiode nog gelaten wordt, legt het decreet toch een aantal basisafspraken vast. De belangrijkste zijn:... Het clb werkt ook subsidiair (aanvullend, ondersteunend). In de praktijk betekent dit: doet niet wat anderen beter en efficiënter kunnen doen.

4 De domeinen 4 begeleidingsdomeinen Vraaggestuurd - verplicht aanbod
Preventief waar mogelijk, remediërend waar nodig Emancipatorisch Het CLB werkt ook vraaggestuurd. Dit betekent niet: “u vraagt, wij draaien”. Het betekent wel dat elke ernstige vraag bespreekbaar is en dat met de cliënten (leerlingen, ouders en/of school) afspraken kunnen worden gemaakt over wat wel en wat niet mogelijk is. Daarnaast hebben de CLB ook een verplicht aanbod (medische consulten, vaccinatiestatus, opvolging problematische afwezigheden,...) Het centrum werkt preventief waar mogelijk en remediërend waar nodig. Het CLB neemt niet langer de eerstelijnsrol op maar krijgt een draaispilfunctie op de tweede lijn. Daar komen we later op terug. De centra werken emancipatorisch d.w.z. dat ze de nodige ondersteuning bieden opdat de cliënt voldoende sterk wordt om zelfstandig te beslissen en eigen verantwoordelijkheden op te nemen. Dit alles doen de CLB voor de 4 grote begeleidingdomeinen, die we nu even van nabij bekijken.

5 CLB Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren
Preventieve gezondheidszorg Schoolloopbaan CLB Het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding dateert van 1 december Het bepaalt dat de psycho-medisch-sociale centra (PMS-centra) en de equipes voor medisch schooltoezicht (MST-equipes) ophouden te bestaan op 1 september Er worden nieuwe diensten opgericht: de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) die vanaf deze datum tot 1 september 2003 worden geïmplementeerd en personeel en taken van de vroegere PMS-centra zullen overnemen, zij het vanuit een andere invalshoek (daar komen we later op terug). De hoofddomeinen waarop de PMS-centra actief waren, blijven ook de 4 domeinen waarop de CLB een ondersteuning zullen bieden.

6 Psycho-sociaal functioneren
Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Psycho-sociaal functioneren CLB Opvoedingsproblemen Sociale vaardigheden Mishandeling – verwaarlozing Holebi-problematiek Aanpassingsproblemen Gedragsproblemen (agressie, pesten, moeilijke klassen,...) Verslavingsproblematiek Faalangst, depressie, suïcide, rouwverwerking … De vermelde onderwerpen geven we bij wijze van voorbeeld. Het psycho-sociaal functioneren omvat het gehele terrein van de socio-emotionele ontwikkeling en de problematieken die daarmee verband houden.

7 Preventieve gezondheidszorg
Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Preventieve gezondheidszorg CLB Medische onderzoeken Algemene consulten = opstellen van een algemeen gezondheidsbilan Gerichte consulten = tussentijdse evaluatie van specifieke gezondheidsrisico’s Bijzondere consulten = een algemeen consult voor het B.O. Het domein van de preventieve gezondheidszorg omvat naast de medische consulten ook tal van andere activiteiten waarbij de centra een uitvoerende of ondersteunende rol kunnen hebben. We noemen er enkele...

8 Preventieve gezondheidszorg
Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Preventieve gezondheidszorg CLB Medische onderzoeken Algemene consulten * 2de kleuterklas * 5de leerjaar * 1ste en 3de secundair Gerichte consulten * 1ste kleuterklas * 1ste en 3de leerjaar Bijzondere consulten * Vóór of onmiddellijk na instap in B.O. * Om de 2 jaar Het domein van de preventieve gezondheidszorg omvat naast de medische consulten ook tal van andere activiteiten waarbij de centra een uitvoerende of ondersteunende rol kunnen hebben. We noemen er enkele...

9 Preventieve gezondheidszorg
Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Preventieve gezondheidszorg CLB Vaccinaties Difterie – Tetanus – Polio - Pertussis * 1ste leerjaar Mazelen – Bof - Rubella * 5de leerjaar Hepatitis B + baarmoederhalskanker * 1ste secundair Difterie – Tetanus - Pertussis * 3de secundair Hersenvliesontsteking serogroep C * alle leerlingen van 3 tot 18 jaar Het domein van de preventieve gezondheidszorg omvat naast de medische consulten ook tal van andere activiteiten waarbij de centra een uitvoerende of ondersteunende rol kunnen hebben. We noemen er enkele...

10 Preventieve gezondheidszorg
Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Preventieve gezondheidszorg CLB Profylaxe besmettelijke ziekten Visuele & auditieve problemen Psycho-somatiek Gezonde voedingsgewoonten Eetstoornissen (obesitas – anorexia) Tienerzwangerschappen Hygiëne Seksuele voorlichting & anticonceptie ... Het domein van de preventieve gezondheidszorg omvat naast de medische consulten ook tal van andere activiteiten waarbij de centra een uitvoerende of ondersteunende rol kunnen hebben. We noemen er enkele...

11 Leren en studeren Leerproblemen
Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Leren en studeren CLB Leerproblemen Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,...) Ontwikkelingsproblemen Ontwikkelingsstoornissen (autisme,...) Studiemotivatie Studievaardigheden Hoogbegaafdheid Minderbegaafden Leren en studeren is het begeleidingsdomein dat het meest aansluit bij de traditionele taken van de school. De centra hebben in de loop der jaren een deskundigheid uitgebouwd op het gebied van “leren leren”, studiemotivatie en studievaardigheden, maar ook op het terrein van de leer- en ontwikkelingsstoornissen. Traditioneel waren de PMS-centra ook bekend voor hun “begaafdheids- en intelligentie-onderzoeken”. Op deze terreinen behouden zij daarom ook een ondersteunende rol.

12 Schoolloopbaan Opvolging bij tuchtmaatregelen Leerplichtcontrole
Psycho-sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloop-baan Schoolloopbaan CLB Opvolging bij tuchtmaatregelen Leerplichtcontrole Beroepsoriëntering - schoolverlaters Studiekeuzebegeleiding Binnen gewoon onderwijs Verwijzing naar BuO Begeleiding bij risico-keuzes Loopbaanbegeleiding, waarvan de schoolloopbaanbegeleiding een belangrijk onderdeel is, was ooit de aanleiding om voorlichtingsdiensten voor beroepskeuze en centra voor beroepsoriëntering op te richten. Zij waren de voorlopers van de PMS-centra en dus ook van de CLB. Dit terrein is dan ook vele jaren het deskundigheidsterrein van deze diensten geweest. De maatschappelijke evolutie bracht mee dat de schoolloopbaanbegeleiding en de studiekeuzebegeleiding uitgroeiden tot het begeleiden van jongeren bij het maken van hun levenskeuzes. Hierdoor evolueerde ook de deskundige adviesverstrekking naar een opvoedingstaak voor het onderwijs, waarbij de centra voor leerlingenbegeleiding vanuit hun historische deskundigheid uiteraard een sterke ondersteunende rol kunnen opnemen. Daarnaast kregen de centra ook een controlerende rol bij problematische afwezigheden en bij de opvolging van tuchtmaatregelen die kunnen leiden tot het verwijderen van de leerling van de school... (Een opdracht die tot verwarring leidt omdat men moeilijk advocaat en rechter tegelijk kan zijn)

13 Contactgegevens MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 8u30 – 12u00 13u00 – 16u00 dinsdag gesloten tussen 13u00 en 16U00 TELEFOON: 011/ ADRES: Eloi Hellenboschstraat z/n, 3970 Leopoldsburg TEAM: Peggy Peeters Paramedisch werker Jos Beirnaert Arts Kiymet Cesur Maatschappelijk werker Nele Pellin Psycho – pedagogisch consulent


Download ppt "Centrum voor Leerlingenbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google