De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Word door Lenny Hoeks.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Word door Lenny Hoeks."— Transcript van de presentatie:

1 Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Word door Lenny Hoeks

2 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Onderwerpen Sjablonen systemen gegevens bewaren in een ini-file macro’s in een externe file beveiliging sjablonen Sjablonen systemen gekoppeld aan databases invulvelden invoegen vanuit platte tekst velden verwijderen, koppeling normal custom document properties, ranges naam document instellen Documenten beheer macro buttons Functies in Word overnemen Standaarlettertype instellen, werken met klassen autoexec, autoclose DocumentBeforeClose

3 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Gegevens in Ini file (1) [AANTAL] aantal=6 [OFFICIEEL] officieel1=mevrouw Van den Berg officieel2=mevrouw Demmers officieel3=mevrouw Stuivenberg officieel4=mevrouw Schermer officieel5=mevrouw Van der Willik [TELEFOON] telefoon1=5 94 telefoon2=6 03 telefoon3=5 95 telefoon4=6 18 telefoon5=5 93

4 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Gegevens in Ini file (2) Public Const strConsulenten1 As String = "\DetacheringsConsulenten.txt" Dim strConsulenten As String Dim intI As Integer Dim strKeuze As String Sub ConsulentenLijst() strKeuze = “officieel" On Error Resume Next strConsulenten = ActiveDocument.AttachedTemplate.Path & strConsulenten1 ActiveDocument.FormFields(strKeuze).DropDown.ListEntries.Clear With ActiveDocument.FormFields(strKeuze).DropDown.ListEntries For intI = 1 To System.PrivateProfileString(strConsulenten, "AANTAL", "aantal").Add Name:=System.PrivateProfileString(strConsulenten, UCase(strKeuze), LCase(strKeuze) & CStr(intI)) Next intI End With End Sub

5 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Gegevens in Ini file (3) Sub Telefoonlijst() On Error Resume Next strConsulenten = ActiveDocument.AttachedTemplate.Path & strConsulenten1 strKeuze = "consulent" For intI = 1 To System.PrivateProfileString(strConsulenten, "AANTAL", "aantal") If ActiveDocument.FormFields(strKeuze).Result = System.PrivateProfileString(strConsulenten, UCase(strKeuze), LCase(strKeuze) & CStr(intI)) Then Exit For Next intI strKeuze = "telefoon" ActiveDocument.FormFields("telefoon").Result = System.PrivateProfileString(strConsulenten, UCase(strKeuze), LCase(strKeuze) & CStr(intI)) ActiveDocument.Fields.Update End Sub

6 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Beveiliging sjablonen Public Const PASWOORD As String = “Lynx" Sub BeveiligenDocument() ActiveDocument.Protect wdAllowOnlyFormFields, True, PASWOORD End Sub Sub BeveiligingErAf() ActiveDocument.Unprotect PASWOORD End Sub

7 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Sjablonen met database Public dbMain As New ADODB.Connection Public rsTeksten As New ADODB.Recordset Public SQL As String Denk hierbij aan de ActiveX verwijzing welke verwijzing!!!

8 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Sjablonen met database (2) 'Briefgegevens ophalen dbMain.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Persist Security Info=False;" & _ "Data Source=" & PLAATS_DATABASE SQL = "SELECT * FROM Teksten WHERE Briefnummer=" & _ CInt(TekstInCell(docGegevens.Tables(2).Cell(2, 2).Range.Text)) & ";" rsTeksten.Open SQL, dbMain, adOpenStatic, adLockReadOnly strTekst = rsTeksten("Tekstfragment") strBijlage = rsTeksten("Bijlage") strOndertekening = rsTeksten("Ondertekening") blnAanhef = rsTeksten("Aanhef") rsTeksten.Close dbMain.Close

9 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Tekst in Database Artikel 1>>3,0>>Aanstelling De aanstelling wordt gewijzigd met ingang van [wijzigingsdatum]. [PlaatsWerkzaamheden] is de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Werkgever houdt zich het recht voor genoemde plaats te wijzigen.

10 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Invulvelden invoegen vanuit platte tekst (1) Dim strTekst As String Application.ScreenUpdating = False InstellingenBehEnGebrui.ZoekinstellingenResetten 'TekstvakkenInvoegen ActiveDocument.Bookmarks("BeginDocument").Select Do While Zoeken("\[*\]",, True) = True strTekst = Mid$(Selection.Text, 2, Len(Selection.Text) - 2) Selection.FormFields.Add Range:=Selection.Range, Type:= _ wdFieldFormTextInput Selection.PreviousField.Select Selection.FormFields(1).TextInput.EditType Type:=wdRegularText, Default:=strTekst Loop

11 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Invulvelden invoegen vanuit platte tekst (2) Function Zoeken(Optional strZoekTekst As String = "", _ Optional strVervangTekst As String = "", _ Optional blnJokers As Boolean = False, _ Optional blnFormat As Boolean = False, _ Optional varWrap As Variant = wdFindStop, _ Optional varReplace As Variant = wdReplaceNone) As Boolean With Selection.Find.Text = strZoekTekst.Replacement.Text = strVervangTekst.Wrap = varWrap.Format = blnFormat.MatchWildcards = blnJokers End With Zoeken = Selection.Find.Execute(Replace:=varReplace) End Function

12 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Invulvelden invoegen vanuit platte tekst (3) Sub ZoekinstellingenResetten() Selection.Find.ClearFormatting Selection.Find.Replacement.ClearFormatting With Selection.Find.Text = "".Replacement.Text = "".Forward = True.Wrap = wdFindStop.Format = False.MatchCase = False.MatchWholeWord = False.MatchWildcards = False.MatchSoundsLike = False.MatchAllWordForms = False End With Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceNone End Sub

13 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Velden verwijderen Sub BeveiligingErafEnOntkoppelen() On Error GoTo ErrHand ActiveDocument.Sections(3).Range.Fields.Unlink ActiveDocument.Unprotect ActiveDocument.AttachedTemplate = Normal Exit Sub ErrHand: MsgBox Err.Number & vbNewLine & _ Err.Description,, TITLE End Sub

14 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Custom Document Properties Sub CDPsMaken(strNaamDocument1 As String, strNaamCDP As String, varWaardeCDP As Variant, _ Optional varTypeCDP As Variant = msoPropertyTypeString) Documents(strNaamDocument1).CustomDocumentProperties.Add _ Name:=strNaamCDP, LinkToContent:=False, Value:=varWaardeCDP, _ Type:=varTypeCDP End Sub CDPsMaken DocumentNaam, "Datum", "1-1-2000", msoPropertyTypeDate Documents(DocumentNaam).CustomDocumentProperties("Datum") = Date CDPsMaken DocumentNaam, "Kenmerk", strKenmerkAchternaam Documents(DocumentNaam).CustomDocumentProperties("Kenmerk") = rsTeksten("Omschrijving")

15 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Ranges Dim rngDocument As Range Set rngDocument = objDoc.Content rngDocument.SetRange Start:=objDoc.Tables(objDoc.Tables.Count).Range.End, _ End:=rngDocument.End objSjabloon.Paragraphs(objSjabloon.Paragraphs.Count).Range.InsertA fter _ vbNewLine & vbNewLine & Trim$(rngDocument.Text)

16 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Documentnaam voorstellen Als een document nog niet is opgeslagen, kun je een suggestie geven voor de file naam in Bestand, Eigenschappen. ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) = “DocNaam" With Dialogs(wdDialogFileSummaryInfo).Title = “Titel Document".Execute End With ‘om het pad te bepalen With Dialogs(wdDialogFileSaveAs).Name = "c:\windows\temp\".Show End With

17 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Documentbeheer With Application.FileSearch.NewSearch.LookIn = strMapnaam.SearchSubFolders = False.FileName = "*.doc" If.Execute > 0 Then For intI = 1 To.FoundFiles.Count msgbox.FoundFiles(intI) Next intI Else MsgBox "Geen documenten gevonden." End If End with

18 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Waarschuwingen uitzetten With Application.DisplayAlerts = wdAlertsNone ‘code.DisplayAlerts = wdAlertsAll End With

19 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Wordopdrachten ondervangen Sub FileClose() MsgBox "wordt afgesloten" End Sub

20 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Pad vastleggen Sub FileSave() Dim UserSaveDialog As Dialog Set UserSaveDialog = Dialogs(wdDialogFileSaveAs) ‘als het document al ooit is opgeslagen, wordt het opgeslagen If ActiveDocument.Path <> "" Then ActiveDocument.Save Exit Sub End If With UserSaveDialog.Name = "C:\My Documents" If.Display Then If LCase$(Left$(CurDir, 15)) <> "c:\my documents" Then MsgBox “U kunt het document hier niet opslaan.“, vbCritical, TITEL Exit Sub End If ‘opslaan van het document UserSaveDialog.Execute End If End With End Sub

21 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Klasse declareren In Klasse Module: (GebeurtenisKlasse2) Public WithEvents appWord as Word.Application

22 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Event declareren In een module: Dim X As New GebeurtenisKlasse2 Sub Register_Event_Handler() Set X.App = Word.Application End Sub Sub Autoexec() Register_Event_Handler End Sub

23 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 DocumentBeforeClose Private Sub App_DocumentBeforeClose(ByVal Doc As _ Document, Cancel As Boolean) Select Case MsgBox("Het document " & Doc.Name & " wordt gesloten" & vbNewLine & "wilt u dat? ", vbYesNo, “VBA Word") Case Is = vbNo Cancel = True Case Is = vbYes ActiveDocument.Saved = True ‘SendKeys "N" End Select End Sub

24 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 Lettertype instellen Private Sub App_NewDocument(ByVal Doc As Document) Private Sub App_DocumentChange() ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Font.Name = "Comic Sans MS" End Sub

25 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 AutoClose Public Sub AutoClose() ‘geef aan dat het document nog opgeslagen dient te worden ‘er verschijnt dan een venster om het document op te slaan ActiveDocument.Saved = False ‘het document wordt niet opgeslagen of gesloten als er op annuleren wordt gedrukt... SendKeys "{ESC}" End Sub

26 VBA Word Nationale Officedag6 maart 2008 De Rooie Zebra Red Zebra denkt met u mee als het gaat over het vereenvoudigen en stroomlijnen van uw administratieve handelingen. Red Zebra realiseert dit middels de MS Office omgeving. Dat varieert van het professioneel opmaken van Word documenten en PowerPoint presentaties, tot het maken van sjablonen en huisstijl systemen in Word, bedrijfsspecifieke tools in Excel, documentbeheersing middels VBA. Het maken van databases en de koppeling hier naartoe kan ook gerealiseerd worden. Tevens verzorgt Red Zebra onderwijs in bovengenoemde disciplines.


Download ppt "Nationale Officedag6 maart 2008 VBA voor Word door Lenny Hoeks."

Verwante presentaties


Ads door Google