De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 7 Informatieavond september 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 7 Informatieavond september 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●"— Transcript van de presentatie:

1 Groep 7 Informatieavond september 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Groep 7 2

2 Inleiding ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Onderwerpen:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Onderwerpen: Begin schooljaar en onze afspraken Enkele vakken uitgelicht Directe instructiemodel/ verlengde instructie Ontdekuur Huiswerk Taakspel Leerlingvolgsysteem Cito Entree Toets Bereikbaarheid - Vragen 2

3 Taal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Spelling:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Spelling: Kopie van spellingafspraken thuis. Nadruk leggen op de regel (!). Toetsing: Elke week op vrijdag dictee van woordpakket en regel! Verder volgens methode (signalering- en controletoetsen op dinsdag 1 x per 2 à 4 weken) Taal woordenschat en woord- en zinsbouw: Toetsing: Na twee blokken(1 blok 8 lessen) (woordenschat en taal) 4

4 Enkele onderdelen bij taal
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Lezen Luisteren Schrijven Woordenschat Woordbenoemen: Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, persoonlijk voornaamwoord, werkwoord, aanwijzend voornaamwoord. Zinsontleden: Persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp. Opbouw van teksten: Inleiding, kern, slot, oorzaak-gevolg, alinea’s, koppen, hoofd- en bijzaak. Werkwoordspelling: Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord. 4

5 Leesonderwijs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Begrijpend lezen: Lezen in beeld Tekstbegrip staat centraal, alle tekstsoorten komen aan bod. Maximaal zelfstandig leren Begeleiding op maat Werkt a.d.h.v. “sleutels” Begrijpend lezen: erg belangrijk voor voortgezet onderwijs!!! Dit verbeter je door te trainen met lezen en het vergroten van de woordenschat. Technisch lezen: Blijven oefenen. Kinderen die nog niet op niveau groep 7 zitten krijgen extra leesinstructie. Er is een nieuwe methode voor technisch lezen Timboektoe 5

6 Rekenonderwijs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wereld in getallen 4: nieuwste versie! Een blok bestaat uit 11 lessen. Les 12 is een toets waarin gekeken wordt of het kind de stof beheerst. 2 x 15 min op de computer Bijwerkboek en plusboek Groep 7 Basisvaardigheden (+ en – tot , handig vermenigvuldigen, delen) Meten (metriek stelsel, omtrek, oppervlakte, inhoud, geld, tijd, temperatuur, grafieken en tabellen) Verhoudingen/procenten/breuken (verhoudingstabel, gelijk- en ongelijknamige breuken, kortingspercentages) Getalbegrip (getallenlijn, kommagetallen) 6

7 Wereldoriëntatie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Aardrijkskunde: Geobas Geschiedenis: Wijzer door de tijd Groep 7: Europa Drie lessen op school Topografie wordt meegegeven als huiswerk, op school nagekeken. Elke vier weken worden de kinderen getoetst. We behandelen de tijd van 1500 tot 1850 na Chr. Vier lessen op school Samenvatting en werkschrift mee naar huis om te leren. Elke vier weken worden de kinderen getoetst. Enkele onderwerpen: Samenwerking EU Toerisme Landbouw Wonen in een wereldstad Enkele onderwerpen: Humanisme en Renaissance 80-jarige oorlog De gouden eeuw Vreemde werelden Dit jaar kiezen wij een nieuwe methode 7

8 Engels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Take it easy. 9
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Take it easy. Digibord methode. De lessen worden gegeven door een native-speaking digiteacher. De stof komt middels liedjes en kleine filmpjes aan bod. De leerlingen Verwerken de lesstof in de werkboeken. Toetsing: na ieder hoofdstuk. In de toetsen komen luistervragen, woordenschat,- grammatica, - en toepassingsoefeningen aan bod. Engelse woordjes gaan mee naar huis als huiswerk. Lesstof groep 7 komt deels terug in groep 8. 9

9 Bewegingsonderwijs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10 maandagochtend
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● maandagochtend Mocht uw kind niet kunnen meedoen, wilt u dit dan middels een briefje of een mailtje doorgeven? Zonder gymkleding en schoeisel mag er niet meegedaan worden. Wassen na sporten verplicht 10

10 ADIM Model ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Dit is een middel om een duidelijke gestructureerde instructie neer te zetten die aansluit op de manier waarop kinderen het beste kunnen leren! ADIM-model Wat weten we al, Wat gaan we leren Uitleg(instructie) Van samen naar zelf oefenen. is het gelukt? , vaak gedaan met een samenwerkingsopdracht om kinderen enthousiast en betrokken te krijgen bij de lesWat gaan we leren. Duidelijk een doel neerzetten van de les. Kinderen weten wat ze straks geleerd hebben en waar we precies mee bezig gaan. Uitleg(instructie) samen met de gehele groep wordt de nieuwe stof aangeboden. Van samen naar zelf oefenen. De eerste opdrachten doen we samen, de kinderen die zelf aan de slag kunnen gaan dat zelfstandig doen andere kinderen volgen nog even de leerkracht. Kinderen die moeite hebben met de leerstof krijgen in een kleine groep een verlengde instructie is het gelukt? Wat was het doel van de les, door samen na te kijken en over de lesstof te praten controleer ik maar ook de kinderen of ze de lesstof kennen/beheersen 11

11 Ontdekuur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● De groepen 6 t/m 8 werken met de methode: Zoek het zelf uit. De methode biedt uitdagende Ontdekkaarten bij de kennisgebieden: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Samenleving. De kinderen kiezen zelf een onderwerp waarover zij méér willen ontdekken. In groep 7 maken alle leerlingen een werkstuk, een spreekbeurt (incl. powerpoint presentatie). Daarnaast mogen ze ook vrije presentatievormen kiezen. informatiebronnen: internet en bibliotheekboeken (zelf doen) Naast de ontdekkaarten werken de leerlingen ook met het Ontdekkasteel. Zij werken hier in tweetallen aan techniekdozen. Hulpouder gezocht voor de maandag en donderdag middag voor Ontdekkasteel en ontdekuur tot uur 11

12 Huiswerk ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Gebruik van de agenda. Vanaf volgende week verplicht een agenda met weekindeling. 1 x per vier weken: aardrijkskunde toets , topografie en geschiedenis. De klus van de week. Deze wordt iedere dinsdag meegegeven en uiterlijk de week erop ingeleverd. Taal, Reken of Engels blad. Spelling: elke maandag woordpakket en regel mee, dictee op vrijdag Huiswerkmap (gekregen van school) altijd mee. Incl. agenda. 12

13 Taakspel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wat houdt het taakspel in.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wat houdt het taakspel in. Het taakspel gebruiken wij op drie momenten in de klas. Tijdens instructie, zelfstandig werken en Vijf kaartjes per groepje, dat betekent dat je samen verantwoordelijk bent. Voor wat hoort wat! De leerlingen bedenken zelf de beloning.

14 Leerlingvolgsysteem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14 CITO Rekenen
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● CITO Rekenen CITO Begrijpend lezen CITO Spellingvaardigheid. CITO DMT CITO Woordenschat Resultaat: A = zeer goed (ver boven het gemiddelde) B = ruim voldoende (boven het gemiddelde) C = voldoende (gemiddeld) D = matig (onder het gemiddelde) E = onvoldoende Daarnaast zijn er natuurlijk alle methodetoetsen. Alles wordt bijgehouden in een digitaal administratiesysteem. 14

15 CITO Entreetoets ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Cito Entree: Middel om te kijken welke onderdelen leerlingen nog moeilijk vinden. Hier wordt eind groep 7 en groep 8 extra aandacht aan besteed. Uit de Cito Entree toets komt niet een specifiek advies voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Wél geeft het heel gedetailleerd weer waar uw zoon/dochter goed en minder goed in is. Tijd: april/mei. De toets is verspreid over diverse dagdelen over twee à drie weken. 15

16 Bereikbaarheid ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● werkdagen: maandag t/m donderdag juf Amanda , vrijdag juf Katinka of juf Ida Website: : groep 7. Voor een actuele agenda én de laatste ontwikkelingen in de groep! 15

17 Tot slot…. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wilt u graag wat bespreken met de leerkrachten? Maak dan even een afspraak: mondeling, via de mail of per telefoon. Liefst niet ‘s morgens om half negen dan wil ik graag aandacht aan de leerlingen besteden. Bij uitzonderlijke dingen en bijzondere dingen die direct van belang zijn natuurlijk wel. Deze presentatie staat op de website. Gezocht een klassenouder! Gezocht ouders die willen helpen bij de vossenjacht Bij de uitgang liggen nog folders van Squla. 15


Download ppt "Groep 7 Informatieavond september 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●"

Verwante presentaties


Ads door Google