De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Compliance en toezicht in de accountantspraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Compliance en toezicht in de accountantspraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Compliance en toezicht in de accountantspraktijk
Jan Wietsma AA

2 Ontwikkeling compliance
Ontstaan midden jaren negentig Oorzaak: voorwetenschap bij de handel in effecten bij banken 1999: doorbraak compliance door aanname wet Nadere regeling toezicht effectenverkeer

3 Ontwikkeling compliance
Kernprobleem: Situaties waarbij het maken van winst (de commerciële doelstelling van een onderneming) en het handhaven van integriteit met elkaar conflicteren Situaties waarin de integriteit van de medewerker en de organisatie met elkaar conflicteren

4 Compliance in de accountancy

5 De compliancecirkel

6 Compliance versus integriteit
Compliance richt zich op naleving van de organisatie aan wet- en regelgeving en de wijze waarop deze is vastgelegd in procedures en organisatorische maatregelen Integriteit richt zich op de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgesprongen met mensen en middelen, met collega’s, met klanten of afnemers van producten

7 Compliance versus integriteit
Verbinding compliance en integriteit: Beide hebben te maken met de cultuur van de organisatie: Hoe krijg je mensen zo ver dat ze zich aan de gestelde regels houden?

8 Randvoorwaarden handhaven compliance en integriteit
De structuur van de organisatie Risico van doorbreken integriteit groter dan gedacht De cultuur van de organisatie De waarden en normen Stabiel gegeven Risico’s informele structuur

9 Compliance en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Glazen huis Vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer

10 Stelsel van kwaliteitsbeheersing
Met name Handboek met procedures e.d. Aanpassen procedures Instructies Opleggen sancties Plan Uitvoeren conform Handboek Act Do Transparantie-verslag Check Vaststellen dat volgens Handboek is gehandeld; afwijkingen rapporteren

11 Hoe is het toezicht geregeld?

12 Bureau Financieel Toezicht Accountants- organisatie Belastingdienst Autoriteit Financiële Markten Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit Commissie Kwaliteits- onderzoek

13 Bureau Financieel Toezicht Accountants- kantoor Raad van Toezicht Belastingdienst College Toetsing Kwaliteit Commissie Kwaliteits- onderzoek

14 Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme Bureau
Financieel Toezicht Wet Toezicht Accountantsorganisaties Autoriteit Financiële Markten Verordening op de periodieke Preventieve toetsing Raad van Toezicht Handhavingsconvenanten Belastingdienst Verordening op de kwaliteitstoetsing College Toetsing Kwaliteit Commissie Kwaliteits- onderzoek

15 Toetsingskader Autoriteit Financiële Markten Wet Toezicht
Accountantsorganisaties NV COS Besluit Toezicht Accountantsorganisaties VGC Verordening Accountantsorganisaties

16 Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme
Bureau Financieel Toezicht Toetsingskader Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme

17 Toetsingskader Commissie Kwaliteits- onderzoek College Toetsing
Raad van Toezicht Toetsingskader NV COS Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten VGC Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten

18 Tone at the top

19 Opbouw verantwoordelijkheid accountantsorganisatie
Bestuur Complianceofficer Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar Opdracht Externe accountant

20 Stadia in de rol van de CO

21 Competenties

22 Algemeen Integer en standvastig Onderzoekend en innovatief Analytisch
Beoordelingsvermogen Tactisch Onafhankelijk Zaken in een context kunnen zien Communicatief Effectief

23 Kennis en inzicht Risicomanagement Omgeving Moraal en ethiek
Bewustzijn van positie Ict

24 Praktijk Toepassing kennis Proportionaliteit Kritiek en weerstand
Aanspreekbaarheid Resultaatgerichtheid

25 Taken CO

26 Stelsel van kwaliteitsbeheersing
Met name Handboek met procedures e.d. Aanpassen procedures Instructies Opleggen sancties Plan Uitvoeren conform Handboek Act Do Transparantie-verslag Check Vaststellen dat volgens Handboek is gehandeld; afwijkingen rapporteren

27 Ontwikkeling in toezicht en transparantie
TREND hoog TRUST ME TELL ME Vertrouwen SHOW ME PROVE ME laag laag Transparantie hoog

28 Implementatie, een plan van aanpak

29 Jaarplan 1 Formele kant van de zaak Uitvoeren compliancescan
Formuleren strategie en beleid Starten bewustwordingstrajecten Gedegen cliënt- en opdrachtacceptatie Organisatie-eigen gedragscode Klokkenluidersregeling Sanctiebeleid

30 Jaarplan 2 Verdere implementatie compliance
Administratieve organisatie en interne beheersingsprocessen Beheersen risico’s Compliancetest medewerkers en vennoten Opleiden medewerkers met betrekking tot houding en gedrag

31 Jaarplan 3 Cultuurvraagstuk voorop
Medewerkers en eigenaren handelen intrinsiek als het gaat om compliance Profilering accountantsorganisatie Uitvoeren jaarlijkse compliancetest Toetsing en bijsturing beleid

32 Houd ik compliance beheersbaar?
Cliëntaanvaarding Opdrachtaanvaarding Organisatie-eigen gedragscode Het gesprek/discussie Ondersteunende waarborgen

33 Cliëntaanvaarding Past de cliënt in het geformuleerde beleid?
De integriteit van de cliënt De vertrekreden bij de vorige accountant Het onderzoek naar de cliënt Customer Due Diligence Verificatie KvK/Belastingdienst Aanvaarden algemene voorwaarden Klachten-/klokkenluidersregeling Interne gedragscode / VGC

34 Opdrachtaanvaarding Past de opdracht in het geformuleerde beleid?
Opdrachtbevestiging De samenloop met andere opdrachten Vereiste deskundigheid Voldoende resources aanwezig? Second opinion

35 De gedragscode Meer dan de VGC
Weerslag van discussie over waarden en normen Onderdelen kunnen zijn: Integriteit en kwaliteit Verantwoordelijkheid management Verantwoordelijkheid medewerkers Objectiviteit Geheimhouding Deskundigheid en zorgvuldigheid Onafhankelijkheid Omgang met elkaar

36 De discussie Doel: vergroten bewustzijn met betrekking tot compliancevraagstukken Het grootste leereffect Best practices Tone at the top Let op: maatschaps- en directieoverleggen

37 Ondersteunende waarborgen
Procedures, checklisten handboeken Cursussen en opleidingen Sanctiebeleid Klachtenregeling Klokkenluidersregeling


Download ppt "Compliance en toezicht in de accountantspraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google