De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…
Vernieuwing CAR UWO Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…

2 Opzet bijeenkomst Presentatie Roelianne Wevers Presentatie Eveline Vat
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Opzet bijeenkomst Presentatie Roelianne Wevers Korte historische terugblik Stand van zaken Plan van aanpak en doelstelling Rol van de klankbordgroep Presentatie Eveline Vat Rol en positie van vakorganisaties in dit project Verhouding tot andere CAO-afspraken (CAO van de toekomst)

3 Waarom doen we dit eigenlijk?
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Waarom doen we dit eigenlijk? Beleidsplan Met de leden is afgesproken dat het CvA een nieuw model van arbeidsvoorwaardenvorming zal uitwerking dat beter tegemoet komt aan de wensen van de sector. Belangrijk uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden die concreet op geld waardeerbaar zijn zoveel mogelijk (op hoofdlijnen) centraal worden afgesproken. Afspraak CAO gemeenten Nieuw arbeidsvoorwaardenmodel Rechtspositie voor alle gemeenten, incl. de G4 Onderscheid CAR en UWO vervalt Lokaal maatwerk blijft mogelijk. Aandacht voor de positie van het GO en de OR,

4 Waarom vernieuwing Knelpunten in het systeem!
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Waarom vernieuwing Knelpunten in het systeem! Wirwar van lokale regelingen Door het systeem van gelaagdheid en het uitgangspunt van lokaal tenzij.. zijn er (soms grote) onderlinge lokale verschillen in arbeidsvoorwaarden. Niet efficiënt Veel lokaal overleg noodzakelijk Resultaat van lokaal overleg voldoet niet aan verwachtingen; centrale resultaat is minimum Haasje – over – effect Gemeenten concurreren met elkaar op arbeidsvoorwaarden en dat heeft een prijsopdrijvend effect voor de hele sector.

5 Hoe zijn die knelpunten ontstaan?
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Hoe zijn die knelpunten ontstaan? Decentralisatie arbeidsvoorwaardenoverleg (1993) De gedachte was destijds dat het primaat van de arbeidsvoorwaardenvorming bij het lokale overleg moest liggen, om goed aan te kunnen sluiten bij de lokale situatie. Gelaagde structuur Het systeem kent een gelaagdheid in de mate van gebondenheid aan centraal vastgestelde regelingen. De CAR/de UWO/model-verordeningen/lokale regelingen. Positie G4 Eigen positie; slechts op onderdelen gebonden aan de CAR.

6 Wat is er in de tussentijd gebeurd
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Wat is er in de tussentijd gebeurd Pilot gestart met hoofdstuk over salaris en bezoldiging. Afspraken in het LOGA over uitvoering project. Wetgevingsdeskundige ingeschakeld. Klankbordgroep van deskundigen geformeerd. Nieuw hoofdstuk geformuleerd.

7 Belemmeringen en hindernissen
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Belemmeringen en hindernissen Vernieuwd hoofdstuk 3 was begin 2009 gereed. Bonden hadden andere samenstelling en trapten op de rem. Bonden verwachtten grote weerstand bij de eigen achterban en konden gevolgen niet overzien. Resultaat: impasse!

8 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
En toen…. College voor Arbeidszaken heeft het vernieuwde hoofdstuk 3 onderdeel gemaakt van de inzet voor de CAO gemeenten Moeizame onderhandelingen vanwege slechte economische vooruitzichten . Resultaat: geen invoering van het vernieuwde hoofdstuk 3, maar wel concrete afspraken over het vervolg van het project.

9 Wat is er afgesproken in de CAO
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Wat is er afgesproken in de CAO In de CAO is afgesproken dat gedurende de looptijd van de CAO gewerkt wordt aan vereenvoudiging van de CAR UWO. Het resultaat hiervan vormt de basis voor het overleg dat in de volgende CAO zal leiden tot concrete afspraken voor de CAO van de toekomst. De introductie van een nieuw en vereenvoudigd hoofdstuk 3 over de bezoldiging, waarvoor al de nodige voorbereidingen zijn getrokken maakt onderdeel uit van de nieuwe CAO. Deze CAO afspraak bevestigt de afspraak uit de CAO , waarin staat dat LOGA-partijen willen komen tot een vereenvoudigde rechtspositieregeling voor alle gemeenten, inclusief de vier grote steden. Het onderscheid tussen de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt opgeheven.

10 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
Afspraken over aanpak Augustus 2010: afspraken in het LOGA over doel en uitgangspunten: Een arbeidsvoorwaardenregeling voor alle gemeenten inclusief de G4. Ruimte voor lokaal maatwerk. Car en Uwo worden geintegreerd. In hoofdstuk 3 wordt ook de model-bezoldigingsverordening opgenomen. Bestaande aansprakenniveau uit CAR en UWO is (zoveel als technisch mogelijk) het uitgangspunt.

11 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
Werkwijze Projectteam vanuit het College voor Arbeidszaken doet de inhoudelijke voorbereiding. Afstemming met achterban via klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten Zeswekelijks overleg met de bonden. Vier tot zes nieuwe hoofdstukken aftikken in het komende CAO overleg. Op onderdelen kan er uitruil met andere CAO onderwerpen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld het begrip bezoldiging of overgangsrecht)

12 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
Volgorde der dingen….. Hoofdstuk 3 is in concept klaar en daarover is met de (voormalige) klankbordgroep uitvoering van gedachten gewisseld. Over hoofdstuk 3 vindt nu overleg plaats met de bonden. Tegelijkertijd worden er voorbereidingen getroffen voor vereenvoudiging van hoofdstuk 8 (ontslag) en hoofdstuk 16 (disciplinaire maatregelen). Vervolgens komen de hoofdstukken 6 (vakantie en verlof), 2 (aanstelling en overeenkomst), 4 (werktijden), 4a (uitwisselen van arbeidsvoorwaarden) aan de orde. Volgorde kan veranderen afhankelijk van externe omstandigheden.

13 Hoe komt vernieuwing materieel tot stand?
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Hoe komt vernieuwing materieel tot stand? Aanpak per hoofdstuk. Inhoud nieuwe hoofdstuk bepalen. Onderwerpen toevoegen/schrappen/verplaatsen. Checken digitaal bestand. CvA houdt opmerkingen over en fouten in de verschillende CAR UWO hoofdstukken bij in een bestand. Deze signalen komen van collega’s, maar ook opmerkingen van gemeenten worden geregistreerd. Teksten herschrijven.

14 Betrokkenheid gemeenten
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Betrokkenheid gemeenten Informatiebijeenkomsten Veel reacties n.a.v. oproep om deel te nemen aan de klankbordgroep. Daarom besloten om voor alle belangstellende een informatieochtend te houden. Idee is om dit periodiek te organiseren (twee keer per jaar). Klankbordgroep Alle geregistreerde belangstellen ontvangen na de informatiebijeenkomst per het verzoek met de keuze voor deelname klankbordgroep of bijwonen informatiebijeenkomsten. Bij te grote belangstelling maakt CvA een selectie. Klankbordgroep grote vier gemeenten

15 Functie van de klankbordgroep
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Functie van de klankbordgroep Input leveren Lokale regelingen. Ervaring van knelpunten. Vragen uitzetten in netwerken of binnen eigen organisatie. Meedenken en meelezen Meedenken over – varianten in – oplossingen voor knelpunten. Meelezen met nieuwe teksten. Uitdragen Belang van dit project binnen eigen organisatie en netwerk uitdragen.

16 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
Profiel ☺ Deskundigheid op het terrein van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Deskundigheid op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming binnen de gemeentelijke sector. Affiniteit met regelgeving. Sectorbelang kunnen onderscheiden van lokaal belang. Oog voor werkgeversbelangen.

17 Zie ik mijn inbreng terug in het eindresultaat?
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Zie ik mijn inbreng terug in het eindresultaat? In het LOGA moet overeenstemming bereikt worden over een voorstel tot vernieuwing van een CAR UWO hoofdstuk. Door het overleg in het LOGA kan het eindresultaat er uiteindelijk heel anders uitzien dan de inzet van het College voor Arbeidszaken.

18 Zie ik dan mijn inbreng terug in de inzet voor het LOGA-overleg?
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Zie ik dan mijn inbreng terug in de inzet voor het LOGA-overleg? Diversiteit in lokale regelingen De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn soms groot. Keuzes zijn daarom noodzakelijk. Keuzes moeten passen binnen het plan van aanpak Verschillende wensen Gehechtheid aan eigen regelingen is begrijpelijk, maar wensen zijn verschillend. Keuzes worden gemaakt op basis van plan van aanpak van het project. Huidige aansprakenniveau CAR UWO is het uitgangspunt

19 Ik wil graag betrokken worden bij het ontwerpen van teksten, kan dat?
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Ik wil graag betrokken worden bij het ontwerpen van teksten, kan dat? Suggesties zijn welkom Best practices toezenden. Meelezen is gewenst Discrepantie schrijver en lezer Interpretatiediscussies Voortgangsbewaking is noodzakelijk Over teksten en taalgebruik raak je bijna niet uitgediscussieerd.

20 Tijdsbesteding klankbordgroep
Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010 Tijdsbesteding klankbordgroep Ongeveer eenmaal per zes weken een bijeenkomst in Den Haag; een dagdeel. Voorbereiding van de bijeenkomst. Verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie.

21 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
Hoe meld ik mij aan? Vanwege het aantal aanmeldingen en vragen deze informatiebijeenkomst Na de bijeenkomst krijgt elke belangstellende/ deelnemer per bericht. Te veel aanmeldingen voor de klankbordgroep dan selectie.

22 Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010
Vragen…


Download ppt "Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…"

Verwante presentaties


Ads door Google