De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013
Informatiebijeenkomst dinsdag 11 juni 2013

2 Programma 19.30 uur opening Karien van Bijsterveldt
19.40 uur landschapsanalyse en gebiedsbestemmingen 19.55 uur milieueffectrapportage 20.10 uur planregels PAUZE vragen en antwoorden 22.00 uur EINDE

3 Landschapsanalyse en Gebiedsbestemmingen
19.40 – uur Laetitia ten Horn Landschapsanalyse en Gebiedsbestemmingen

4 plangebied 3.628 hectare

5 Buitengebied Zuid 2013 Een bestemmingsplan bestaat uit drie componenten: Verbeelding Planregels Toelichting Verbeelding (1) en Planregels (2) zijn juridisch bindend. Hieraan worden verzoeken formeel getoetst. Toelichting: onderbouwing gemaakte keuzes Planregels : hoe de gronden mogen worden gebruikt Verbeelding: kaart waarop alle bestemmingen zijn weergegeven

6 Verbeelding ½ Natuur ½ Agrarisch (+ waarden) 120 agrarische bedrijven 537 burgerwoningen 1700 personen werkzaam Beschermen Mogelijkheden

7 Toelichting Hoofdstuk 2 beschrijving landschap bestaande kenmerken
actuele waarden Hoofdstuk 4 onderbouwing gebiedsbestemmingen

8 bodem

9 landschapstypologie bos beekdal oude cultuurgronden jonge ontginningen landgoedstructuur buurtschap invloedssfeer weg recreatieplas

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Toelichting hoofdstuk 2
Actuele landschaps- en natuurwaarden: 1. Aardkundige waarden 2. Archeologische waarden 3. Cultuurhistorische waarden 4. Visueel-ruimtelijke landschapswaarden 5. Hydrologische waarden 6. Waardevolle flora en fauna

19 Verbeelding Natuur Agrarisch (met waarden) Systematiek bestemmingen
-bos -beekdal -landgoedstructuur Agrarisch (met waarden) -oude cultuurgronden -jonge ontginningen Systematiek bestemmingen -hoofdbestemming -dubbelbestemming – waarde -gebiedsaanduiding -functieaanduiding -bouwvlakken Regels -> Vergunningenstelsel

20 Toelichting hoofdstuk 4
Doelstellingen Onderbouwing gebiedsbestemmingen Bescherming (actuele) waarden Bieden mogelijkheden Vertaling provinciale Verordening ruimte 2012

21 Verordening ruimte 2012 In de Verordening ruimte staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. De regels zijn opgenomen in artikelen. Per onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op perceelniveau begrensd op een kaart. Hierdoor is duidelijk voor welke gebieden de regels gelden.

22 Verordening Ruimte 6 Kaarten

23 Stedelijke ontwikkeling
Artikel 3.3 Stedelijke ontwikkeling in zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling Artikel 3.4 Stedelijke ontwikkeling in gebied integratie stad-land Bestemmingsplan Geen stedelijke ontwikkelingen mogelijk

24 Ecologische hoofdstructuur
Artikel 4.2 Bescherming van de ecologische hoofdstructuur Bp stelt regels ter bescherming van de ecologische waarden en kenmerken en houdt daarbij rekening met de overige aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische Bestemmingsplan Bestemming Natuur of Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden -> vergunningenstelsel (beschermd actuele waarden in alle bestemmingen)

25 Ecologische hoofdstructuur
Artikel 4.3 Bescherming van het zoekgebied voor ecologische verbindingszone Bp strekt tot verwezenlijking, behoud en beheer van een evz waarbij dat zoekgebied minimaal 25 meter breed is en stelt regels tav -beperken ontwikkelingen (bebouwing) -aanbrengen verharde oppervlakken Bestemmingsplan gebiedsaanduiding – wetgevingszone- zoekgebied voor ecologische verbindingszone Geen uitbreiding bestaande bouwvlakken mogelijk

26 Ecologische hoofdstructuur
Artikel 4.4 Bescherming van de attentiegebieden ehs Bp wijst geen bestemmingen aan of stelt geen regels vast die fysieke ingrepen mogelijk maken met een negatief effect op de waterhuishouding van de hierbinnen gelegen ecologische hoofdstructuur. Stelt regels ten aanzien van: -verzetten grond - aanleg drainage - verlagen grondwaterstand - buiten agr. bouwblok aanbrengen van verharde oppervlakten Bestemmingsplan dubbelbestemming Waarde – Attentiegebied ecologische hoofdstructuur -> beschermd via vergunningenstelsel

27 Water Artikel 5.2 Bescherming regionale waterbergingsgebieden Bp strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied: a. bepaalt dat bebouwing ten dienste van waterberging tot een hoogte van ten hoogste 2 meter is toegestaan; b. stelt beperkingen aan het ophogen van gronden en het aanbrengen of wijzigen van kaden. Bestemmingsplan dubbelbestemming Waterstaat – Waterbergingsgebieden of dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering -> beschermd via aanlegvergunning

28 Water Artikel 5.5 Bescherming van beschermingszones voor grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening Bp gelegen in waterwingebied strekt uitsluitend tot instandhouding van de openbare drinkwatervoorziening, mede-bestemming natuur of bos is toegestaan Bestemmingsplan gebiedsaanduiding milieuzone - waterwingebied Uit Bp gelegen in 25-jaarszone kwetsbaar blijkt dat risico’s voor kwaliteit van grondwater geheel of nagenoeg geheel gelijk blijven gebiedsaanduiding milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

29 Water Artikel 5.7 Bescherming van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen Bp strekt mede tot de verwezenlijking en behoud, beheer en herstel van watersystemen waarbij zoekgebied breedte heeft van tenminste 25 meter aan weerszijden van de waterloop . Bp stelt: - beperkingen aan ontwikkelingen mn aan bebouwing – regels tav aanbrengen verharde oppervlakten – regels tav ophogen gronden Bestemmingsplan gebiedsaanduiding – wetgevingszone – zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen

30 Groenblauwe mantel Artikel 6.3 Bescherming en ontwikkeling van de groenblauwe mantel en beheergebied ecologische hoofdstructuur Bp gelegen in de groenblauwe mantel stelt regels ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en hydrologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Bestemmingsplan Bestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden -> vergunningenstelsel (bescherming actuele waarden)

31 Aardkunde en cultuurhistorie
Artikel 7.2 Bescherming van de aardkundig waardevolle gebieden Bp gelegen in aardkundig waardevol gebied stelt regels ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Bestemmingsplan dubbelbestemming Waarde – Aardkundig waardevol gebied -> beschermd via vergunningenstelsel

32 Aardkunde en cultuurhistorie
Artikel 7.4 Bescherming van de cultuurhistorische vlakken Een bestemmingsplan dat is gelegen in een gebied met cultuurhistorische vlakken stelt regels ter bescherming van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden Bestemmingsplan -provinciale cultuurhistorische vlakken en -gemeentelijke waardevolle cultuurhistorische vlakken dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie -> beschermd via vergunningenstelsel

33 Aardkunde en cultuurhistorie
Artikel 7.8 Bescherming van complexen van cultuurhistorisch belang Bp dat betrekking heeft op complex van cultuurhistorisch belang neemt geldende bestemming en regels in acht. Bestemmingsplan -provinciale complexen van cultuurhistorisch belang en -gemeentelijke cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet beschermd op grond van Monumentenwet 1988 of Erfgoed verordening Breda 2011 dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie -> beschermd via vergunningenstelsel

34 Agrarisch gebied Artikel 8.2 Ontwikkelingsperspectief voor de agrarische gebieden Bp gelegen in agrarisch gebied maakt onderscheid tussen agrarische economie (agrarische sector als economische drager) en plattelandseconomie (nieuwe economische dragers). Bestemmingsplan Agrarisch -> koers plattelandseconomie

35 Intensieve veehouderij
Artikel 9.3 Regels voor verwevingsgebieden Een bestemmingsplan dat is gelegen in een verwevingsgebied bepaalt dat nieuwvestiging niet is toegestaan, hervestiging van en omschakeling naar intensieve veehouderij is toegestaan op een duurzame locatie en uitbreiding tot maximaal 1,5 ha. Bestemmingsplan gebiedsaanduiding reconstructiewetzone – verwevingsgebied ruimte geboden aan de bestaande intensieve veehouderijbedrijven geen nieuwvestiging, hervestiging en omschakeling mogelijk

36 Bevordering ruimtelijke kwaliteit
Artikel 2.2 Kwaliteitsverbetering landschap Bij ontwikkelingen zorgt initiatiefnemer voor investering in landschap. Uitgangspunt is realisering van fysieke prestatie op projectlocatie. Bestemmingsplan Landschapsinvesteringsregeling Breda in bijlage Planregels Verplichting tot aanplant landschapselementen Regionale regeling West-Brabant Categorie 1 geen (extra) kwaliteitsverbetering -> ontwikkeling nauwelijks / geen invloed op landschap Categorie 2 goede landschappelijke inpassing -> ontwikkeling relatief weinig invloed op landschap of van nature aan buitengebied gebonden Categorie 3 bijdrage landschap gerelateerd aan omvang ontwikkeling -> ontwikkeling mogelijk via wijzigingsplan / herziening bp en heeft beduidende invloed op omgeving

37 Verbeelding Wonen Verkeer Bedrijf Bedrijventerrein Cultuur en ontspanning Detailhandel Horeca Kantoor Maatschappelijk Recreatie Sport Water

38 Milieueffectrapportage
Bastian van Dijck Milieueffectrapportage

39 Milieueffectrapport Informatie over milieueffectrapport
Maar eerst: introductie m.e.r.-regelgeving

40 M.e.r. = milieueffectrapportage
Procedure om milieubelang volwaardig (en vroegtijdig) in plan- en besluitvorming te betrekken Wet Milieubeheer (Wm) Besluit milieueffectrapportage (Bmer) Handreikingen Ministerie I&M Procedures (m.e.r.) en producten (MER)

41 Typen M.e.r.-procedures M.e.r. <=> m.e.r.-beoordeling
m.e.r.-beoordeling <=> vorm vrije m.e.r.-beoordeling Plan-m.e.r <=> Besluit/project m.e.r.

42 Typen M.e.r.-procedures

43 BP Buitengebied Zuid vs m.e.r. (uitbreiding) veehouderij
(Vigerende) uitbreidingsmogelijkheden 35 bedrijven, tot max. 1,5 ha Fokken, mesten, houden vee (C/D14) Meer dan aantallen D-lijst => m.e.r.-beoordeling bij vergunningstraject => bestemmingsplan kaderstellend => plan-m.e.r.

44 BP Buitengebied Zuid vs m.e.r. (uitbreiding) glastuinbouw
(Vigerende) uitbreidingsmogelijkheden ca 23 bedrijven, tot max. 3 ha glas Landinrichtingsproject (D9) Minder dan 50 ha uitbreiding => (Vormvrije) m.e.r.-beoordeling

45 BP Buitengebied Zuid vs m.e.r. passende beoordeling => m.e.r.
Op voorhand significante effecten op Natura 2000-gebied niet uit te sluiten Passende beoordeling => plan-m.e.r.

46 BP Buitengebied Zuid vs m.e.r. Conclusie
Veehouderij => plan-m.e.r. Glastuinbouw => vormvrije m.e.r.-beoordeling Passende beoordeling => plan-m.e.r. => Besluit gemeente => plan-m.e.r. voor geheel => pragmatische opzet en aanpak gericht op wezenlijke effecten voor zover van belang voor besluitvorming gebruik makend van vigerend BP Zuid, BP/MER Noord

47 Plan-m.e.r. : procedure Kennisgeving (publicatie) jan 2013
Inspraak + Raadpleging feb op basis van Notitie Reikwijdte en detailniveau geen advies commissie m.e.r. (gebruik advies Noord) Opstellen plan-MER april 2013 Inspraak plan-MER (samen met voorontwerp-BP) Toetsing commissie m.e.r Opnemen resultaten plan-m.e.r. in BP

48 Plan-MER: conclusies Landschap - Cultuurhistorie/archeologie 0/-
=> Op basis van maximale invulling planologische ontwikkelingsmogelijkheden Landschap - Cultuurhistorie/archeologie 0/- Bodem 0 Water -/-- Natuur -/-- Verkeer / Hinder - Veiligheid / Gezondheid 0/-

49 Stikstof vs Natura2000 Uitbreiding agrarische bedrijven en glastuinbouw Toename uitstoot en depositie stikstof Significant negatief effect op Natura2000 Juridisch onuitvoerbaar plan Oplossing: Uitbreiding mogelijk mits stikstofneutraal

50 Toetsingsadvies Commissie m.e.r.
Concept advies d.d. 31 mei Aanvulling gevraagd: Effecten teeltondersteunende voorzieningen (nader te bepalen in welke vorm: aanvulling op het MER of aanvulling in toelichting BP) Geldt ook voor Zuid Daarnaast antwoorden op vragen cie mer op het MER Noord ook te verwerken in MER Zuid (voor zover relevant)

51 Ad Neele Planregels

52 Buitengebied Zuid 2013 Het bestemmingsplan
Plan is hoofdzakelijk conserverend van aard Bestaande functies en de bestaande waarden worden vastgelegd en daar waar nodig beschermd via planregels zoals een vergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden geen bouwwerken zijnde (vroeger aanlegvergunning) . Daar waar mogelijk zijn aan bestaande bedrijven of functies ontwikkelingsmogelijkheden geboden.

53 Algemeen Bij opstellen plan rekening gehouden met:
Verordening ruimte zoals die in maart 2011 in werking is getreden en inmiddels al op onderdelen is gewijzigd Natuurbeschermingswet voor wat betreft de Natura 2000 gebieden Milieueffectrapportage en daarin opgenomen passende beoordeling Uitspraak Raad van State uit 2011 inzake BP Buitengebied Zuid

54 Algemeen Planregels Uitgangspunt voor dit plan is BP Buitengebied Noord dat inmiddels als ontwerp ter inzage heeft gelegen Uit de praktijk is gebleken dat het merendeel van de daarin opgenomen regelingen goed aansluiten op de praktijk. Raad van State heeft het merendeel ook akkoord bevonden Te denken valt hierbij aan: Regeling voor nevenactiviteiten en verbrede landbouw Regeling voor recreatieve voorzieningen Wijzigingen van de agrarische bestemming in Wonen of Bedrijf Omgevingsvergunningenstelsel voor werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning)

55 Verordening Ruimte INHOUDELIJK
Verordening regelt de zaken die het provinciaal belang aangaan Verordening geeft de voorwaarden waaronder die onderwerpen in plannen kunnen en mogen worden opgenomen Verordening vooral gericht op het buitengebied Verantwoording gemaakte keuzes in toelichting plan Voor stedelijk gebied met name gericht op woningbouw , bedrijventerreinen, kantoren en bovenregionale detailhandels- en leisurevoorzieningen; gekoppeld aan Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) - Ervaring met de uitwerking hiervan in het BP Buitengebied Noord

56 Verordening ruimte Geeft regels voor zaken welke een provinciaal belang kennen met de volgende onderwerpen: Bevordering ruimtelijke kwaliteit Stedelijke ontwikkeling Ecologische hoofdstructuur Water Groenblauwe mantel Aardkunde en cultuurhistorie Agrarisch gebied  Intensieve veehouderij Glastuinbouw Niet agrarische ruimtelijke ontwikkelingen (ook wonen) Regionaal ruimtelijk overleg.

57 Verordening ruimte De Verordening ruimte geeft classificatie aan gebieden binnen plangebied Voornaamste zijn de gebiedsaanduidingen Agrarisch gebied, Groenblauwe Mantel en Ecologische hoofdstructuur Deze zijn vertaald naar diverse bestemmingen die in het plan zijn opgenomen met de daarbij behorende regels Agrarisch gebied = Agrarisch Groenblauwe mantel = Agrarisch met waarden -landschapswaarden EHS = Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden of Natuur

58 Ruimtelijke kwaliteit
Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied moet bijdragen aan het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de omgeving, met name ook gericht op zorgvuldig ruimtegebruik. Regeling BP - Bouw- en bestemmingsvlakken op maat - Bij Wonen en Bedrijf binnen bestemmingsvlakken bouwvlakken opgenomen voor de hoofdgebouwen

59 Kwaliteitsverbetering landschap
Heeft betrekking op: Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkeling Investeringen in het landschap verplicht Sloop (m.u.v. cultuurhistorisch waardevolle gebouwen) Verwijderen verhardingen Herstel cultuurhistorisch waardevolle bebouwing Landschappelijke inpassing (op locatie) Bijdrage in Groenfonds Regeling BP: Daar waar nodig meegenomen in het plan per nieuwe ontwikkeling en gekoppeld aan landschapsinvesteringsregeling Voorkeur voor landschappelijke inpassing op locatie Gebaseerd op een, in overleg met de provincie, regionaal opgestelde regeling

60 Kwaliteitsverbetering landschap
Uitgangspunten Landschapsinvesteringsregeling Landschapsinvestering gekoppeld aan ontwikkeling Ontwikkelingen benoemd waarvoor geen kwaliteitsverbetering noodzakelijk is; betreft met name zaken die rechtstreeks op basis van het bestemmingsplan worden toegestaan zoals uitbreiding van burgerwoningen naar 750 m3 Minimale inpassing bepaald aan de hand van de vergroting van het bouwvlak ( 2 x de langste zijde + 1 x de kortste zijde x 3) Indien ter plaatse geen inpassing mogelijk is storting in Groenfonds verplicht; omrekening inpassing naar bijdrage in regeling opgenomen Ingrijpende ontwikkelingen maatwerk; uitgangspunt investering van 20% van de waardevermeerdering gronden

61 Stedelijke ontwikkeling
Regeling Verordening In Verordening begrenzing van bestaand stedelijk gebied, zoekgebieden verstedelijking en integratie stad-land opgenomen Regels voor woningbouwontwikkelingen, nieuwe en bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties en bovenregionale detailhandels- en leisurevoorzieningen en windturbines Regeling BP In bestemmingsplan geen uitvoering gekregen. Maatwerk bij plannen. Wel drie bestaande windturbines verhoogd t.b.v. meer vermogen

62 Ecologische hoofdstructuur
Regeling VR Een bestemmingsplan binnen de ecologische hoofdstructuur strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken en stelt regels ter bescherming van deze waarden en kenmerken . Regeling BP Bescherming gekregen via de toegekende bestemmingen en de daaraan gekoppelde regels

63 Water Regeling Vr Regeling BP
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een regionaal waterbergingsgebied en reserveringsgebied strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied. Verder regels opgenomen inzake aanwijzen en bescherming van zones voor grondwaterwinning, drinkwatervoorziening , behoud en herstel van watersystemen, primaire waterkeringen. Regeling BP De betreffende gebieden hebben de vereiste bescherming gekregen via de bestemmingen, aanduidingen op de verbeelding en de bijbehorende regels

64 Agrarisch gebied/Groenblauwe mantel
Regeling Vr Een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de wet, dat is gelegen in een agrarisch gebied wijst op zodanige wijze de bestemmingen van de in dat gebied begrepen grond aan dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening een onderscheid wordt gemaakt tussen de ontwikkeling van een gemengde plattelandseconomie of de ontwikkeling van een in hoofdzaak agrarische economie Een bestemmingsplan binnen de Groenblauwe mantel strekt tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken en stelt regels ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en hydrologische waarden en kenmerken.

65 Agrarisch gebied/Groenblauwe mantel
Mogelijkheden en beperkingen: Geen nieuwvestiging, afwijking mogelijk onder voorwaarden Hervestiging/omschakeling op bestaand bouwvlak Bebouwing concentreren in bouwvlak Uitbreiding bouwvlak grondgebonden bedrijf mogelijk Teeltondersteuning permanent max m2 kas binnen bouwvlak Voorzieningen voor duurzame energieopwekking Bij niet grondgebonden extra: Uitbreiding bouwvlak tot max 1,5 ha met afwijking o.v.

66 Agrarisch gebied/Groenblauwe mantel
Provincie geeft geen beleid meer in het kader tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen Veel beleidsvrijheid gemeente maar wel rekening houden met: Wensen vanuit agrarische bedrijven Recht doen aan eventuele waarden

67 Agrarische activiteiten
Regeling BP algemeen Er wordt uitgegaan van de systemathiek van een gemengde plattelandseconomie Er wordt geen nieuwvestiging van bedrijven toegestaan ; Omschakeling rechtstreeks mogelijk m.u.v. veehouderijen en glastuinbouwbedrijven (Natura 2000) Bouwvlakken op maat in plan, uitbreiding op basis van wijzigingsbevoegdheid naar maximum (uitgangspunt vigerend bestemmingsplan) Uitbreiding bestaande bedrijven mogelijk tot bouwvlak 1,5 ha; uitzonderingen: glastuinbouw maximaal 3,5 solitair ; met 1,5 ha voor permanente teeltondersteunende voorzieningen niet zijnde kassen of tunnels

68 Intensieve veehouderij
Regeling Vr Binnen extensiveringsgebied : Geen nieuwvestiging, uitbreiding, hervestiging van en omschakeling naar; binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden bouwblokken voor intensieve veehouderij maximaal de omvang hebben zoals toegekend in vigerende plannen van ná 17 juli 1992 en vóór 22 april 2005 alsmede de bouwrechten; in alle andere gevallen eenmalig een uitbreidingsruimte van maximaal 15% kan worden toegekend; vormverandering van een bouwblok voor intensieve veehouderij niet is toegestaan.

69 Intensieve veehouderij
Binnen verwevingsgebied: Nieuwvestiging intensieve veehouderij niet is toegestaan; Hervestiging van en omschakeling naar intensieve veehouderij binnen een bestaand bouwblok op een duurzame locatie; binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden; uitbreiding van bouwblokken voor intensieve veehouderij is toegestaan tot ten hoogste 1,5 ha op duurzame locatie; de bouw van een voorziening voor het opwekken van duurzame energie door biomassavergisting voor een bestaand agrarisch bedrijf is toegestaan.

70 Intensieve veehouderij
Regeling BP Mogelijkheden beïnvloed door twee componenten Verordening ruimte Natuurbeschermingswet voor alle veehouderijen in relatie tot Natura 2000 gebied Niet langer omschakeling mogelijk gemaakt Uitbreiding met dieren alleen nog bestaande bedrijven binnen verwevingsgebied tot 1,5 ha mits stikstofneutraal wordt gebouwd Bestaande bedrijven met aanduiding op verbeelding aangegeven

71 Overige veehouderijen
Regeling BP Ook hier geen omschakeling meer rechtstreeks mogelijk vanwege toename stikstofdepositie Alleen uitbreiding van bestaande bedrijven of omschakeling mogelijk tot een bouwvlak van maximaal 1,5 ha Vereiste van stikstofneutraal t.o.v. bestaande situatie Bestaande veehouderij edrijven met aanduiding op verbeelding aangegeven

72 Glastuinbouw Regeling Vr
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een vestigingsgebied glastuinbouw bepaalt dat nieuwvestiging van en omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf zijn toegestaan binnen daartoe aangewezen gedeelten van het vestigingsgebied Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten een van de aangewezen gebieden bepaalt dat uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven is toegestaan tot ten hoogste 3 hectare netto glas.

73 Glastuinbouw Regeling BP
Binnen plangebied geen vestigingsgebied glastuinbouw aangewezen Buiten vestigingsgebied alleen bestaande (solitaire) bedrijven die mogen uitbreiden, dus geen nieuwvestiging Bouwvlakken maximaal 3,5 ha met maximaal 3 ha glasopstand Beperkingen bij uitbreiding Natuurbeschermingswet in relatie tot Natura 2000 gebied Voorwaarde van stikstofneutraal bouwen Betekent geen uitbreiding van de ketelcapaciteit noodzakelijk of gebruik andere vorm van energie

74 Teeltondersteunende voorzieningen
Beperkte regeling in VR Permanente voorzieningen binnen bouwvlak Kassen maximaal 5000 m2 Regeling BP Uitbreiding bouwvlak binnen A en AL mogelijk met extra 1,5 ha voor teeltondersteunende voorzieningen niet zijn de kassen of tunnels Tijdelijke voorzieningen buiten bouwvlak; binnen A en AL altijd en onbeperkt en binnen ALN alleen met omgevingsvergunning en afhankelijk van omgevingskwaliteiten

75 Niet agrarische activiteiten
Regeling Vr Verordening geeft ook regels voor: Wonen Ruimte voor ruimte kavels Nieuwbouw woningen in zoekgebied stedelijke ontwikkeling Regels voor nieuwe landgoederen Regels voor niet agrarische ontwikkelingen en uitbreiding Op VAB en niet groter dan 5000 m2 onder voorwaarden Bebouwingsmogelijkheden passend binnen omgeving

76 Niet agrarische activiteiten
agrarisch technische hulpbedrijven en agrarisch verwante In een VAB Bestemmingsvlak niet groter dan 1,5 ha Horeca en maatschappelijke voorzieningen Recreatiewoningen Geen nieuwe solitaire recreatiewoningen Eenmalige vergroting van 10% Op VAB meerdere mits niet groter dan 1,5 ha en geen grootschalige voorziening

77 Niet agrarische activiteiten
Dagrecreatie Op VAB niet meer dan 1,5 ha ebn niet grootschalig (meer dan bezoekers/jaar Kleinschalige vrijetijdsvoorzieningen Op VAB beperkt publieksaantrekkend Lawaaisporten Niet toegestaan, wel in zoekgebied verstedelijking Windturbines Ten minste 25 meter hoog Tenminste 8 in lijn geclusterd Groenblauwe mantel met positieve bijdrage landschap

78 Niet agrarische activiteiten
Regeling BP Groot aantal genoemde zaken geen uitvoering gekregen in bestemmingsplan Nieuwe horecabedrijven: Indien initiatief en acceptabel toestaan via maatwerk. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen: Bij voorkeur in het bestaand stedelijk gebied vanwege de impact van dit soort voorzieningen op de omgeving. Dagrecreatieve bedrijven: Vooralsnog geen nieuwe bedrijven mogelijk gemaakt. Eventueel initiatief via maatwerk. Ruimte voor Ruimte Vanwege specifieke voorwaarden alleen via maatwerk

79 Wonen Wonen Van 600 m3 maximaal naar 750 m3
Bijgebouwen van 75 naar 100 m2 Huisvesting seizoensarbeiders Kan nu ook meer dan 40 personen huisvesten mits dat uit bedrijfsbelang noodzakelijk is (grootte bedrijf bepalend) Te bepalen op basis van een advies van de AAB Vooralsnog geen maximum opgenomen; afhankelijk van behoefte

80 Diversen Paardenbakken Zowel binnen als buiten bouwvlakken
Aansluitend aan bouwvlak (cirkel 50 meter) binnen bestemmingen A en AWL mogelijk Niet groter dan 800 m2 Buiten bouwvlak landschappelijke inpassing verplicht Buiten bouwvlak geen lichtmasten toegestaan Wijzigingsbevoegdheid voor vergroten bestemmingsvlakken Wonen of Bedrijf voor paardenbakken ook mogelijk Carnavalsbouwplaatsen Op of aansluitend aan bouw- of bestemmingsvlak Maximale instandhouding maximaal 6 maanden Niet hoger dan 10 meter Gebruik maken van bestaande gebouwen ook toegestaan

81 Aardkunde en cultuurhistorie
Regeling Vr Via verordening aanwijzing van vlakken met deze waarden Bestemmingsplan moet regels geven ter bescherming Regeling Bp De aardkundige waarden en cultuurhistorie hebben hun regeling en bescherming gekregen via een aanduiding op de verbeelding gekoppeld aan het in het plan opgenomen vergunningenstelsel voor werken , geen bouwwerken zijnde, en overige werkzaamheden

82 Vervolg procedure Na termijn inspraak en vooroverleg verwerken reacties in ontwerp (na zomervakantie) Bespreking reacties en ontwerp in cie Ruimte (4e kw 2013) Ontwerp ter inzage 6 weken Zienswijze bij gemeenteraad Vaststelling door raad na advisering cie Ruimte (2e kw.2014) Na vaststelling 6 weken ter inzage Beroep voor belanghebbenden bij AbRvS Na uitspraak plan onherroepelijk

83 PAUZE


Download ppt "Conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google