De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwalificatiedossiers m.i.v / 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwalificatiedossiers m.i.v / 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Kwalificatiedossiers m.i.v. 2015 / 2016
Landstede 14 april 2014

2 De start: Focus op Vakmanschap (februari ‘11)
Herziening kwalificatiestructuur Intensivering onderwijs (meer lessen) Inkorting niveau 4 (inkorten en deelnemer op juist niveau) 30+ maatregel Doelmatige leerwegen (bol en bbl; geen deeltijd bol) Modernisering bekostiging (o.a. cascademodel)

3 Brief minister 15 juli 2013 Herziene kwalificatiedossiers uiterlijk per 1 juli 2014 vaststellen (indiening bij SBB ). Per 1 augustus 2015 vrijwillige start implementatie van de herziene kwalificatiedossiers. Verplichte invoering 1 augustus 2016.

4 Wat wordt ingevoerd per 14-15
De wetswijziging doelmatige leerwegen wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. Dit betreft onderdelen van Focus op Vakmanschap Intensivering onderwijstijd Inkorting niveau 4 Entree-opleidingen Bekostigingssystematiek (15-16)

5 Kwalificatiedossiers herzien
Wat kan beter in kd’s (OCW): Minder dossiers en kwalificaties (crebo’s) Niveau 4 dossiers breder opzetten Eenvoudiger en transparanter Kennis en vaardigheden herkenbaar en duidelijk beschreven Niveau 1 -> samenvoeging alle niveau 1 kwalificaties + AKA

6 Speelveld ‘wie doet wat’ bij ontwikkeling dossiers
Kenniscentrum: ontwikkelen en onderhouden de kwalificatiedossiers met en voor sociale partners en mbo-onderwijs SBB is eindverantwoordelijk en heeft regie op de ontwikkeling kwalificatiedossiers (toetsingskamer) De minister van OCW stelt de dossiers vast Meer info:

7 Wie doen wat binnen Calibris
Gremium Rol/taak Status/bevoegdheid Bestuur Calibris Beleid (waaronder herziening kwalificatiestructuur binnen kaders SBB) Vaststellend en doorgeleidend Paritaire Commissie Verantwoordelijk voor gehele proces van herziening KS binnen kaders SBB; samenhang, structuur, vorm en inhoud Adviserend aan bestuur Besluitvormend Sub-paritaire commissies AG, Zorg, Welzijn en Sport Gericht op structuur en inhouden en samenhang kerntaken, werkprocessen Adviserend aan Paritaire Commissie Werkgroepen per (cluster van) dossier(s) Input op inhouden en uitvoerbaarheid Adviserend aan sub- paritaire commissies

8 Structuur kwalificatiedossiers

9 Beroepsgerichte basis (minimaal 35%)
Opleidingstijd (SBU) Keuzedelen 15% Profiel (maximaal 35%) Beroepsgerichte basis (minimaal 35%) Generieke basis ta, re, lb, (En - n4)

10 Trends en ontwikkelingen
Stelselwijzigingen Aanbodgericht naar vraaggericht Wijkgericht werken ‘Zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ Afstemming formele en informele zorg Participatie staat centraal Technologie en sociale media steeds belangrijker Welzijn nieuwe stijl

11 Sport en Bewegen Profiel Sport- en bewegingsleider
Keuzedelen Profiel Sport- en bewegingsleider Coördinator buurt, onderwijs en sport Coördinator sport, be-wegen en gezondheid Coördinator sport en bewegings-agogie Coördinator sportinstruc-tie, training en coaching Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

12 Entree AKA + ZH + 16 andere kd’s Eén brede basis met negen profielen
1. Assistent logistiek 2. Assistent dienstverlening en zorg 3. Assistent procestechniek 4. Assistent bouwen en wonen 5. Assistent (groene) verkoop/retail  6. Assistent mobiliteitsbranche 7. Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie 8. Assistent plant en (groene) leefomgeving  9. Assistent installatie- en constructietechniek

13 Assistent dienstverlening en zorg
Naast zorg en welzijn zijn beroepscontexten ‘toegevoegd’: Uiterlijke verzorging Schoonmaak Facilitaire dienstverlening

14 Dienstverlening … n. 2 Profiel Medewerker facilitaire dienstverlening
  Keuzedelen   Profiel Medewerker facilitaire dienstverlening   Profiel Helpende Zorg en Welzijn Medewerker sport en recreatie Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 2

15 Verzorgende-IG Keuzedelen Profiel VVT GHZ GGZ KZ Beroepsgerichte basis
Keuzedelen Profiel VVT GHZ GGZ KZ Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 3   

16 Mbo-Verpleegkundige Keuzedelen Profiel ZH VVT GGZ GHZ
Keuzedelen Profiel ZH VVT GGZ GHZ Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 4   

17 Pedagogisch werk Keuzedelen Profiel Pedagogisch medewerker
Keuzedelen Profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Onderwijsassistent Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

18 Sociaal werk Profiel Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Keuzedelen Profiel Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-cultureel werker Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 4

19 Maatschappelijke Zorg
Keuzedelen Profiel Begeleider GHZ Begeleider specifieke doel-groepen Persoonlijk begeleider GHZ Agogisch mede-werker GGZ Thuis-begeleider begeleider specifieke doelgroepen Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

20 Veranderingen in het KD
Nieuwe en geactualiseerde BCP’s BCP Agogisch medewerker GGZ BCP Thuisbegeleider Geactualiseerd BCP Gehandicaptenzorg Addendum begeleider specifieke doelgroepen bij beroepscompetentieprofielen Activiteitenbegeleider en Woonbegeleider (voor maatschappelijke opvang, justitiële inrichtingen en verpleeg- en verzorgingshuizen)

21 Beroepscontexten MZ KD-deel Beroepscontexten MZ Basis Ambulant, intramuraal, semimuraal in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in: GHZ, GGZ, VVT en MO, welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, ziekenhuizen Profiel MZ 3 GHZ Alle leeftijden met een of meer beperkingen in GHZ Profiel MZ 3 BSD Alle leeftijden psychiatrisch en psycho-geriatrisch (chronische) ziekten Profiel MZ 4 GHZ Alle leeftijden met een of meerdere beperkingen in GHZ Profiel MZ 4 GGZ Alle leeftijden met psychische en/of psychiatrische ziektebeelden/stoornissen en/of verslaving Profiel MZ 4 TB Individuele volwassen cliënt en directe omgeving Profiel MZ 4 PB SD Alle leeftijden met meervoudige problematiek

22 Kerntaken Maatschappelijke Zorg
Titels Basis kt 1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Basis kt 2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid Profiel MZ 3 GHZ kt 1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg Profiel MZ 3 SD kt 1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen Profiel MZ 4 GHZ kt 1 Profiel MZ 4 GGZ kt 1 Bieden van ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg Profiel MZ 4 TB kt 1 Bieden van specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding Profiel MZ 4 SD kt 1

23 Verpleegtechnisch handelen
MZ 3 GHZ en MZ 4 GHZ hebben werkproces Verpleegtechnisch handelen De verpleegtechnische handelingen: medicijnen checken (dosering etc.), registreren, distribueren; medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen; eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken. Overige verpleegtechnische handelingen in keuzedeel

24 Keuzedelen (3-jarig traject)
Keuzedeel X (240 sbu) Keuzedeel X (720 sbu) Keuzedeel X (480 sbu)

25 Voorbeelden van keuzedelen
VZ-IG Mbo-VP MZ Ondernemerschap (bovensectoraal) (480) X Diversiteit (480) X (4) Zorg en Technologie, niveau 3 en 4 (480) Veiligheid en Vakmanschap (720) Mensen met niet aangeboren hersenletsel (240) Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (240) X (ghz) Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (240) X (ghz4) Verplegende handelingen (n ; n ) Arbeidsparticipatie (720) Jeugdzorg (720)

26 Voorbeelden van keuzedelen
PW SW Zorg en Technologie, niveau 2 (240) X Facilitaire dienstverlening (240) Sport & Recreatie (240) Ondernemerschap (bovensectoraal) (480) Jeugdzorg (720) Diversiteit (480) X (4) VVE (720) X (3) Doorstroom PABO Arbeidsparticipatie (720)

27 Nog vragen: Informatie op www.calibris.nl
Hanny Vroom – Atie Beverdam –


Download ppt "Kwalificatiedossiers m.i.v / 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google