De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het jaar van de kleuter “Goed begonnen is half gewonnen” www.jaarvandekleuter.be Contactvergadering ankerfiguren kansenbevordering 31 januari 08 PVOC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het jaar van de kleuter “Goed begonnen is half gewonnen” www.jaarvandekleuter.be Contactvergadering ankerfiguren kansenbevordering 31 januari 08 PVOC."— Transcript van de presentatie:

1 Het jaar van de kleuter “Goed begonnen is half gewonnen” www.jaarvandekleuter.be Contactvergadering ankerfiguren kansenbevordering 31 januari 08 PVOC

2 Startdag zorg+ (Leuven 11/12/2007) organisator AgODi Minister Frank Vandenbroucke aan het woord :  Pleidooi voor het belang van het kleuteronderwijs  onze 15-jarigen profileren zich heel goed (in vergelijking met andere landen) Reden : aanvang van het onderwijs - Extra middelen voor kleuterparticipatie (zorg+)

3  Visie van de minister op kleuteronderwijs - Binnen het kleuteronderwijs, afstappen van het zich focussen op de 3° kleuterklas, maar op de startjaren van het kleuteronderwijs. - PRIORITEIT voor Taal - De start van de kleuter op school – 1°kleuter – geen bewaarschool, – opteren om langs het pedagogisch didactisch handelen kinderen meer ontwikkelingskansen te geven

4 Voor het opnemen van initiatieven en samenwerkingsverbanden LOP K&G SCHOOL( zorg+ begeleiding) STAD/GEMEENTE en CLB  Welke kleuters blijven thuis, alhoewel ze beter naar school kunnen komen  Hoe informeren over instapmomenten ?  Hoe kunnen we ouders beter betrekken bij het schoolgebeuren  Registreren van aanwezigheden  Hoe het onregelmatig schoollopen of te laat op school aankomen verbeteren  Taalstimulering via de school naar huis

5 Materialen  Afwezigheden in het kleuteronderwijs: registratieformulier  Nieuwsflash – www.ond.vlaanderen.be/jaarvandekleuter. www.ond.vlaanderen.be/jaarvan  XTR Strong : www.klasse.be/xtrstrong maandelijkse e-brief :www.klasse.be/xtrstrong instapbrief voor anderstalige ouders, kijklijst voor het oudercontact, prentenboek voor instappende kleuters dagboek van een kansarme papa…

6  Boekjes: verhalen  Wannes gaat naar school - nuttig boekje voor betrokkenheid van ouders bij het school-gebeuren te verhogen. (boekje + CD en handleiding ) Schoolopbouwwerk Heusden-Zolder  Als ik niet op school ben (Patrick Vanspauwen) ( Handleiding en werkvormen te verkrijgen )  Verteltassen: Boekje dat uitgewerkt wordt in samenwerking met de ouders. ( verteltassen worden uitgeleend uit de klas naar huis,waardoor taal nog eens ondersteund wordt en de betrokkenheid verhoogd wordt)

7 AFWEZIG ZIJN OF NIET SCHOOLLOPEN  School stelt niet enkel kwantitatieve vraag : hoeveel niet op school, ook kwalitatieve vraag : reden van afwezig zijn ?  Het missen van informatie over : wat gebeurt er in de kleuterklas...onwetendheid (bvb. Ouders allochtone kinderen)  Informatie aan de ouders i.v.m. al dan niet zindelijk zijn, dragen van pamper toegestaan ?  Het moeilijk loslaten van kind door alleenstaande moeder, (niet-werkende)

8 VERVOLG OP STARTDAG ZORG+ Provinciaal info-dagen zullen georganiseerd worden waarbij praktijkvoorbeelden vanuit de provincie zullen voorgesteld worden. (Wie zich geroepen voelt om voorbeelden van werkvormen naar voor te brengen kan zich hiervoor opgeven) Datum : Blankenberge : dindsdag 8 april (Wachtebeke 17 april, Antwepren 7 april, Leuven 14 april, Hasselt 16 april.)

9 Impulsplan  Efficiënte gegevensverzameling  Sterke ondersteuning van de kleuterschool : ZOmerklassen, Zorg+, GOK+, 2e lijnsondersteuning  Wegwerken van financiële drempels  Opdracht voor de CLB’s  Opdracht voor de LOP’s  Sensibilisering (bvb. filmpjes) Layout Edwin Kindermans Kleuterparticipatie

10 Enkele cijfers  2,5 % van de kleuters niet ingeschreven (5000 op 200 000 kleuters)  Van de 2,5 en 3 jarigen participeren gemiddeld 16,4% niet aan kleuteronderwijs  Van de 4 jarigen is dit gemiddeld slechts 1%  Sociale achtergrond (lage beroepsstatus)  Alleenstaande moeders  jongens

11 Betere ondersteuning van de school  Verbetering systeem zomerklassen  Uren zorg op niveau SG (Zorg+)  GOK+ voor scholen met veel GOK-lln  2 de lijnsondersteuning voor kleuteronderwijzers 20 miljoen euro voor alle maatregelen Layout Edwin Kindermans Kleuterparticipatie

12 Zorg+  Extra puntenenveloppe zorg voor SG op basis van aantal kleuters per SG  Actief beleid uitwerken: • Contacten met gezinnen en externe organisaties • Alertheid voor niet-ingeschreven kleuters(Kind en Gezin) • Alertheid voor (veelvuldige) afwezigheid van kleuters • … Layout Edwin Kindermans Kleuterparticipatie

13 GOK+  Aanvullende LT-en voor scholen met 40% of meer GOK-lln op 01/02/2005  Aanwending van de LT-en enkel in K.O.  3768 LT-en of 157 ambten in 299 scholen  Maximale ondersteuning en begeleiding van onderwijskansarme kleuters:  Hogere eisen voor de school  Grotere draagkracht nodig Layout Edwin Kindermans Kleuterparticipatie

14 2 de –lijns ondersteuning  In LOP-gebieden met 25% of meer GOK- lln: Menen en Middelkerke-Oostende (evt. De Panne, Nieuwpoort, Koksijde)  Vercruysse Marie-Anne en Karl Vanhuyse (VSKO) Layout Edwin Kindermans Kleuterparticipatie

15 Inhoud 2e lijnsondersteuning  Taalvaardigheid (anderstaligheid)  Ouderparticipatie en diversiteit  Kansarmoede en taal  Gericht op pedagogisch didactisch handelen (concrete klaspraktijk)

16 Rol van het CLB CLB’s hebben sowieso belangrijke opdracht in het kleuteronderwijs  Werken aan sensibilisatie ivm het belang van kleuteronderwijs  School ondersteunen bij preventieve maatregelen  Opvolging en begeleiding onregelmatige aanwezigheden :

17  Afwezigheidsregistratie en signaaldetectie  Opvolging en begeleiding van kleuters die onregelmatig naar school komen  Aanklampend en motiverend werken  Evt. verwijzen naar externe organisaties (draaischijffunctie)

18 Concreet  CLB-aanbod in bijzondere bepalingen onder verzekerd aanbod schoolondersteuning  Contacten met zorg+ coördinatoren (evt via één contactpersoon in CLB)  Nadruk op preventieve aanpak : positieve van kleuterschool +ouderbetrokkenheid  Registratie  MDO - voldoende aandacht voor o.m.taalontwikkeling Ondersteuning van collega’s: met info over taal, taalontwikkeling

19 Materiaal departement  Kijk-en infoboekje voor ouders : ‘startersboek naar de kleuterklas’.  Informatiemap ivm kleuterparticipatie (leerkrachten)  Video/dvd over één dag kleuterschool (gebruik in kleuterschool) www.klasse.be/leraren/reportage.php?id= 7764  Brochure/folder voor CLB (eind februari) over de rol van CLB in kleuterparticipatie

20 Tot slot  2,5 jarigen kunnen ook nog terecht in kinderopvang  Accent op kansarme gezinnen  Accent op motiveren en activeren

21 Zomerklassen  Voorbeeld  School telt 120 kleuters op 1/2/2007  Op 3/9/2007: 115 kleuters: geen herberekening mogelijk  Op 5/11/2007: 127 kleuters. Herberekening mogelijk Aantal kleuters meer dan op de teldag: 7  7 x 0,8 = 5,6  Afgerond: 5 Lestijden

22 Zomerklassen  Hoe herberekenen? B)Tweede en volgende herberekening in de loop van een schooljaar  Aantal kleuters meer dan kleuters op de teldag voor berekening LT volgens de schalen  Vermenigvuldigen met 0,8  Getal afronden naar beneden  Van dit getal reeds eerder opgestarte lestijden zomerklas aftrekken  De rest is het bijkomend aantal LT zomerklas

23 Zomerklassen  Voorbeeld (vervolg)  School telt 120 kleuters op 1/2/2007  Op 5/11/2007: 127 kleuters, 5 LT zomerklas (zie vb. 1)  Op 7/1/2008: 140 kleuters  20 x 0,8 = 16  Er waren er reeds 5 ingericht op 5/11 Bijkomend aantal LT 16 – 5 = 11 LT vanaf 3/1/2008


Download ppt "Het jaar van de kleuter “Goed begonnen is half gewonnen” www.jaarvandekleuter.be Contactvergadering ankerfiguren kansenbevordering 31 januari 08 PVOC."

Verwante presentaties


Ads door Google