De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud overlopen Mededeling VVKSO specifieke vragen bij de gip.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud overlopen Mededeling VVKSO specifieke vragen bij de gip."— Transcript van de presentatie:

1

2 inhoud overlopen Mededeling VVKSO specifieke vragen bij de gip

3 waar vind ik informatie over de gip?
Mededeling van het VVKSO (M-VVKSO ) omzendbrief SO 64 (punt 8.1.1) besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 (art. 56)

4 wat staat er in de Mededeling?
welke vakken horen bij de gip wie beoordeelt de gip invulling van de gip wie begeleidt de gip verschillende fases van de gip evaluatie & deliberatie veel gestelde vragen

5 wat is de geïntegreerde proef?
procesgerichte evaluatievorm: of proces- èn productgericht evalueren! verplicht in bso, kso en tso band met studierichtingsprofiel vakoverschrijdend  je kan als school zelf veel invullen!

6 welke vakken horen bij de gip?
hangt af van gip-opdracht ook vakken uit basisvorming en complementair gedeelte (nieuw!) kunnen kan van leerling tot leerling verschillen Gip-opdracht /gip-doelstellingen -> cf. antwoord Sint-Niklaas ‘Nieuw’ is relatief

7 wie beoordeelt de gip? leraren die betrokken vakken onderwijzen
minstens één externe deskundige ook andere personeelsleden mogelijk (nieuw!) adviserend school bepaalt wie beoordeelt én mate van betrokkenheid ‘gip-jury’ is niet verplicht! Er hoeft geen eindgesprek met jury te zijn! Er is wel een eindproduct van de ll nodig. En er dient een gezamenlijk evaluatiemoment georganiseerd te worden met betrokken leraars en externe deskundige (n). ‘Nieuw’ is relatief Duidelijk communiceren aan leerlingen en ouders Betrokkenheid externe deskundigen -> haalbare rol Externen op de hoogte van evaluatiecriteria!

8 invulling van de gip vanuit studierichtingsprofiel + aangepast aan profiel leerling kan zowel gemeenschappelijk als individueel duidelijk en transparant vanaf begin schooljaar Externe deskundigen en lln. bij opgave betrekken Gemeenschappelijk: duidelijk afbakenen wat elke leerling doet Duidelijke communicatie over wat verwacht wordt, wanneer het verwacht wordt, bij wie de ll. met vragen terecht kan, hoe de gip geëvalueerd zal worden …

9 wie begeleidt de gip? geen reglementaire beperkingen
gip-mentor (school) als aanspreekpunt en coach continuïteit van procesbegeleiding (volgens afspraak) Zie slide 8: voor ‘andere personeelsleden’ beslissing schoolbestuur/directie nodig Procesbegeleiding garanderen

10 verschillende fases van de gip
voorbereidende fase planningsfase uitvoeringsfase afsluitende fase Afsluitende fase: bv, voorstelling eindresultaat (niet noodzakelijk verdediging!)

11 evaluatie gip school bepaalt evaluatiecriteria
procesevaluatie t.o. productevaluatie eindverslag of eindcijfer? duidelijke communicatie, evaluatiecriteria en rapportering naar alle betrokkenen vanaf het begin van het schooljaar Eindverslag of –cijfer: aangeven welke elementen leiden tot globaal oordeel (op basis gip-doelstellingen) Verantwoording in functie van latere deliberatie Duidelijke rapportering: dus liever niet verrekenen met vakresultaten op rapport

12 gip en deliberatie zeer belangrijk element deliberatiedossier
richtinggevend MAAR geen automatische gevolgen  kijken naar globale dossier motiveren in notulen delibererende klassenraad

13 Specifieke vragen bij de gip

14 tijdig indienen is deel van opdracht
Wat kan een school doen als een leerling deeltaken of het eindproduct van de gip niet of te laat indient? tijdig indienen is deel van opdracht manifest weigeren  nulquotering (onderdeel)  geen quotering beoordelen op basis van beschikbare informatie Beschikbare informatie: altijd aspect procesevaluatie Te laat indienen meenemen bij (eind)beoordeling Geen quotering: duidelijk communiceren dat dit verrekend wordt (afspraken best van bij begin schooljaar bekend gemaakt)

15 nieuwe datum of meteen eindbeoordeling gip? evaluatoren beslissen
Wat gebeurt er als een leerling niet komt opdagen voor de voorstelling van het eindproduct? nieuwe datum of meteen eindbeoordeling gip? evaluatoren beslissen DKR neemt eindbeslissing over studiebewijs Geen nieuwe datum: voor dat onderdeel geen of nulquotering

16 Is een bijkomende proef voor de gip mogelijk?
belang procesevaluatie bij gip bijkomende proeven enkel bij lacunes normaal geen bijkomende proeven nodig

17 Kan een leerling die bist een vrijstelling krijgen voor de gip?
principe: geen vrijstelling mogelijk wél mogelijk: aanpassen gip-opdracht - deelaspect uitwerken - integratie niet-verworven onderdelen Geen vrijstelling: gip is geen vak

18 Mogen in de gip nieuwe (leerplan)doelstellingen aan bod komen?
school bepaalt gip-doelstellingen extra doelstellingen kunnen (wel letten op verhouding bij evaluatie) en dus basisdoelstellingen zijn doorslaggevend … Geen basisdoelstellingen enkel in gip (toch zeker bij individuele opgave)

19 eigen aan gip is vakoverstijgend karakter
Hoe rapporteer je over de gip (bv. als leerlingen tijdens de praktijkvakken ook aan de gip werken)? Dus aparte evaluatie gip en ‘praktijk’vak? BV Seminarie / stage … kan niet samenvallen met gip! Dubbel tellen kan ook niet! eigen aan gip is vakoverstijgend karakter gip apart onderdeel deliberatiedossier transparantie evaluatie  beter apart rapporteren Wijze van rapporteren op zich vrij, maar moet wel duidelijk en transparant In vb. inhoud praktijklessen zowel bij praktijkevaluatie als onderdeel gip

20 niet wettelijk bepaald hoe (zie slide 8) zo nauw mogelijk
Hoe nauw moeten externe deskundigen betrokken worden bij de (proces)evaluatie? niet wettelijk bepaald hoe (zie slide 8) zo nauw mogelijk minstens kennis van evaluatiecriteria betrokken bij proces (ev. vanop afstand) aanwezigheid op deliberatie: is een mogelijkheid. (zo nauw als haalbaar is?) Minstens op hoogte van evaluatiecriteria

21 tso: aard van de studierichting
Hoe vertaal je de verschillende leerlingen-profielen (bso, kso, tso) in de gip-opdracht? tso: aard van de studierichting doorstroming: sterk theoretisch onderbouwd kwalificatie: praktisch karakter, voldoende theoretisch onderbouwd (sterke onderlinge integratie) bso: klemtoon op realisatie, beperkt theoretisch onderbouwd Voorbeelden? Zeker ingaan op plaats theoretische bundel in bso Bso: ook visuele aspect (portfolio) Verwijzing pedagogische begeleiding

22 Kunnen stages deel uit maken van de GIP?
Jazeker, er is inhoudelijk grote overlapping mogelijk dus bv bepaalde vakoverschrijdende opdrachten (met integratie van kennis, vaardigheden en attitudes) op stage kunnen deel uitmaken van gip! Formeel blijft er een verschil dat duidelijk moet aangeven worden- GIP= evaluatievorm Ook inzake evaluatie is er een juridisch verschil Dus in tegenstelling tot vroeger advies van verbond!

23 nog vragen? Mededeling van 18 december 2012 over “De geïntegreerde proef in het voltijds secundair onderwijs” (M-VVKSO ) Inloggen via website vvkso


Download ppt "Inhoud overlopen Mededeling VVKSO specifieke vragen bij de gip."

Verwante presentaties


Ads door Google