De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000 ontwerp-beheerplan Norgerholt. Overzicht •Introductie •Natura 2000: Europese natuurgebieden •Aanwijzingsprocedure •Opstellen beheerplan 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000 ontwerp-beheerplan Norgerholt. Overzicht •Introductie •Natura 2000: Europese natuurgebieden •Aanwijzingsprocedure •Opstellen beheerplan 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000 ontwerp-beheerplan Norgerholt

2 Overzicht •Introductie •Natura 2000: Europese natuurgebieden •Aanwijzingsprocedure •Opstellen beheerplan 2008 – 2011 •Van ijstijden tot markebezit •Geologie en archeologie •Bosontwikkeling •“Oerbos” en Natuurmonument •Bodem en water •Vegetatie, planten en dieren •Beleid en beheer •Natura 2000 doelstelling •Habitattype Beuken-eikenbos met hulst •Visie op de toekomst •Gevolgen voor de landbouw •Waterhuishouding •Stikstof (ammoniak) •Overige sociaal-economische gevolgen •Recreatie en toerisme •Wonen en verkeer •Conclusies

3 Introductie •Natura 2000 –Netwerk Europese natuurgebieden –Aanwijzing in kader NB-wet gepubliceerd –ontwerp in 2007 –definitief in 2011 •Beheerplan –Opstellen –concept in 2008-2009 (BügelHajema) –advies aan Minister, september 2009 –ontwerp in 2010-2011 –Vaststellen –instemming Minister –instemming gemeente en waterschap –besluit GS –tervisie legging –definitief besluit

4 Van ijstijden tot markebezit 10.000 VC2.750 VC 100 NC2.000 NC

5 Van ijstijden tot markebezit •Mogelijk geplant op landbouwgrond (ca. 9e eeuw) •1e schriftelijke vermelding: 1595 •1650: Grote houtverkoop •Aanleg Telgenkamp (Holtkamp) •Vanaf ca. 1800 ook fijnspar, larix e.a. •1843: Markescheiding •1852: Grote houtverkoop •Gevolgd door aanplant •1878-1885: Grondwerk in Telgenkamp •1945: kap fijnsparrenopstand •1950: laatste aankoop eikentelgen •1962: verkoop aan Natuurmonmenten

6 Van ijstijden tot markebezit 1812 1953

7 “Oerbos”en Natuurmonument Bodem: dik humusdek op sterk lemig, zeer fijn zand; keileem op 1,6 - 0,8 m 11 m 9 m Hoogte 11 - 9 m

8 “Oerbos” en Natuurmonument Variatie in –dikte humuslaag –hoogteligging –diepte keileemlaag –vochttoestand  Variatie in vegetatie Kenmerkende flora (bloemplanten) langs wegen en paden Kenmerkende bramen Veel broedvogels Vleermuizen

9 Bosmuur Relict? Aangevoerd? Ondersoort? Karakteristiek!

10 “Oerbos” en Natuurmonument •Beleid –Beschermd door boermarken (Drents landrecht) –Streek- en bestemmingsplan (provincie en gemeente) –Bosreservaat en A-locatie bos (rijk) –Natura 2000 - habitatrichtlijn (Europa) •Beheer –Vrijwel “niets doen” –Natuurlijke ontwikkeling –Van gebruiksbos naar “oerbos” –Beheer bosranden en bermen

11 Natura 2000 doelstelling •Habitattype: –Beuken-eikenbos met hulst •behoud oppervlakte •verbetering kwaliteit bosranden •Visie op de toekomst •Voortzetting “niets doen” beheer •Beheer bermen en paden •Buffering van bosranden •Belang voor recreatie en toerisme

12 Gevolgen voor de landbouw stikstof water

13 Gevolgen voor de landbouw Hydrologische beschermingszone Bij voornemen tot diepe drainage of beregening uit grondwater: nader onderzoek via vergunningprocedure

14 Gevolgen voor de landbouw •4 aanliggende eigenaren •Weinig bedrijven in directe omgeving • Ammoniak uitstoot verminderen • Geeft ruimte voor uitbreiding • Nieuwe berekeningen • Programmatische aanpak (PAS)

15 Overige sociaal-economische gevolgen •Recreatie en toerisme •Wonen en verkeer •Overige activiteiten

16 Conclusies •Beheer •Vergunning- verlening –landbouw –toerisme •Monitoring en onderzoek •Kosten


Download ppt "Natura 2000 ontwerp-beheerplan Norgerholt. Overzicht •Introductie •Natura 2000: Europese natuurgebieden •Aanwijzingsprocedure •Opstellen beheerplan 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google