De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs

2 Wat? ►Lange termijn: gezondheidsbevordering ►Activiteiten sturen van ►Onderwijsoverheid ►Commissie gezondheidsbevordering (Vlor)

3 Motor project: Commissie Gezondheidsbevordering (Vlor) ► Overlegplatform Expertise gezondheid Onderwijspartners

4 Missie In haar regeerakkoord beschouwt de Vlaamse Regering preventieve gezondheidszorg en – bevordering als één van haar prioriteiten.

5 Beleidsbrief ‘Onderwijs en Vorming’ (F. Vandenbroucke – 10.2005) ► Scholen moeten kinderen en jongeren aanzetten tot gezonde levensstijl ► Scholen = gezonde leeromgevingen ► Missie overgenomen in beleidsbrief van minister Van Deurzen

6 Protocol: Vlor ↔Vlaamse Onderwijsminister (nog geen protocol met minister Van Deurzen) Gezondheidscoördinator: De gezondheidscoördinator ontwikkelt een strategisch en operationeel plan dat aan scholen de mogelijkheid biedt om vanuit hun eigen context en behoeften een aantal concrete streefdoelen te bepalen een gezondheidsbeleid op maat van hun leerlingen te ontwikkelen.

7 Visie Van gezondheidseducatie naar gezondheidsbevordering

8 Wat is gezondheid? ► Toestand van optimaal fysiek, mentaal en sociaal welbevinden ► Meer dan afwezigheid van gebreken (volgens WHO) ► Aan de basis van eindtermen gezondheidseducatie in BO en SO

9 Gezondheidseducatie Kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes Ongezonde Gezondeleefgewoonten

10 Kiezen voor gezond gedrag Gezondheidseducatie

11 Gezondheidsbevordering Vertrekt vanuit alle facetten en determinanten van gezondheid Mensen in staat stellen controle te verwerven over determinanten van gezondheid Gezondheid verbeteren !

12 • Meerwaarde realiseren ► analyse en verandering van schoolcontext ► interventies op meerdere niveaus: leerling, klas, school, omgeving Gezondheidsbevordering

13 Gezondheidsbevordering: structurele maatregelen en afspraken ► Schoolactiviteiten ► Naschoolse activiteiten ► Veilige omgeving ► Hygiëne en sanitaire voorzieningen ► Afspraken schoolreglement ► Aanbod schoolmaaltijden, tussendoortjes

14 Gezondheidsmatrix

15 Gezondheidsbevordering Welbevinden, welzijn van leerlingen Gezond gedrag

16 Vermijden uitsluiting en discriminatie Bevorderen sociale cohesie Sociale dimensie Advies wordt voorbereid tegen juni 2011

17 Uitdagend toekomstbeeld ! ► 1 september 2007 : gezondheidsbeleid op scholen ► prioriteit eerste fase: ► Prioriteit tweede fase: geestelijke gezondheid ► Commissie Gezondheidsbevordering (Vlor) ondersteunt scholen Evenwichtige voeding - Beweging Geestelijke gezondheid

18 Kinderen en jongeren ontwikkelen levenslange gewoonten die passen bij een gezonde levensstijl

19 Visie Vlor ►Scholen maken zelf keuzes gezondheidsbeleid sluit aan bij hun leerlingen. ►Vlor (en partners) reiken instrumenten aan

20 ►Past aan ►Kiest methode ►Bepaalt tempo ►Kiest geschikte onderdelen School

21 Gezondheidsbeleid op scholen ► Ontwikkelen van beleid en visie ► Systematisch en planmatig werken ► Creëren van draagvlak

22 Aanknopingspunten • Ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) • Eindtermen (basisonderwijs) • Ontwikkelingsdoelen (buitengewoon basisonderwijs) • Vakoverschrijdende eindtermen (secundair onderwijs)

23 Ontwikkelingsdoelen kleuters ► Lichamelijke opvoeding ► Wereldoriëntatie

24 Ontwikkelingsdoelen BuBaO ►Wereldoriëntatie, domein mens en natuur ►Lichamelijke opvoeding ►Sociaal-emotionele ontwikkeling ►Dynamische affectieve ontwikkeling ►Sociale vaardigheden en competentie

25 Eindtermen BO ► Lichamelijke opvoeding ► Wereldoriëntatie ► Sociale vaardigheden

26 Nieuwe VOET SO ► Zie presentatie nieuwe VOET

27 Integraal schoolwerkplan bevat: ► Gezondheidsbeleid ►Andere beleidsaccenten: ►Milieubeleid ►Zorgbeleid (GOK): werken aan GOK = werken aan gezondheidsbeleid

28 Gezondheidsbeleid ↕ Wettelijke verplichtingen ► Integratie tussen beide mogelijk ► Infrastructuur ► hygiëne ► inrichting klaslokalen

29 Infrastructuurkredieten zijn voorzien in komende meerjarenbegroting!

30 Gezondheidsbeleid vraagt procesmatige aanpak! ► Participatie van ► Leerkrachten voorbeeldrol! ► Ouders ► Leerlingen ► schept verantwoordelijkheid ► Simultane acties op niveau van ► Klas ► School ► Omgeving

31 Samenwerken! ► CLB (vraaggestuurd!) multidisciplinaire aanpak! ► Pedagogische begeleidingsdiensten ► Ouderkoepelorganisatie en Vlaamse Scholierenkoepel ► LOGO (ondersteund door VIG) ► Andere: NICE, SVS, …

32 ► Vlor vraagt buitenschoolse organisaties om aangepast didactisch materiaal te ontwikkelen. ► Scholen maken hun specifieke noden kenbaar!

33 Huidige situatie ► School brengt eigen situatie in kaart (meetinstrument ter beschikking via website) ► VIG: indicatorenbevraging over voedings- en bewegingsbeleid op scholen ► Health Behaviour in School-aged children (WHO)

34 Conclusies over voeding en beweging Overheid kan beleid bijsturen!

35 ► Positieve aanpak! (accent ligt niet op ziektebeelden, probleemgedrag) Communicatie ?

36 ► Commissie Gezondheidsbevordering ► Gezondheidscoördinator ► Departement Onderwijs • Website • Omzendbrieven minister onderwijs en volksgezondheid tekenen samen! • Mailings naar scholen, LOGO’s

37 Strategische en operationele doelstellingen Planning voor scholen

38 ► Sensibiliseren ► Analyseren bestaande situatie ► Gezondheids- beleidsplan met concrete streefdoelen ► Evaluatie plan ► Uitvoeren plan ►Wedstrijd 100 voorbeelden ► Website reikt instrumenten aan ► Vraaggestuurd: ondersteunen door begeleiders ►Aanbod trajectbegeleiding ►Aanbod preventie- Programma’s SCHOOL

39 ► Analyseren bestaande situatie ► Uitvoeren beleid ► Evaluatie ► Bijsturen ► Nieuw plan ► Schooljaar 2006 – 2007 ► Vanaf Sept 2007 ► Okt 2009 ► Nov – dec 2009 ► 2010-2014 SCHOOL

40 Planning 2010-2011 • Advies inzake • -gelijke kansen voor gezondheid • -geestelijke gezondheidsbevordering In juni 2011 op www.vlor.bewww.vlor.be • Discussies over hoe deze thema’s concreet aanpakken in het onderwijs worden verder gezet in schooljaar 2012_13 • Geen coördinator meer in schooljaar 2012_13!


Download ppt "Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google