De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkhervatting bij/na borstca?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkhervatting bij/na borstca?"— Transcript van de presentatie:

1 Werkhervatting bij/na borstca?
Focus = (borst)kanker bij werknemer (?) Concept “adviserend geneesheer” Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk Specifiek (borst)kanker In volle (r)evolutie Wat mogen wij verwachten?

2 Adviserend geneesheer Controle
Uitkeringsrecht = toetsbaar Medisch (?) of toch sterk gemedicaliseerd criterium Alleen beginattest en dan … Repetitieve momenten van toetsing Gemotiveerde beslissing proactief Door “specialist in de verzekeringsgeneeskunde” Zijn( haar) beslissing is bindend en toetsbaar Criterium = 66% in art 100§1 van de wet Bij (borst)kanker is controle dikwijls niet aan de orde in de beginfase De patiënt ervaart toch dikwijls controle als bedreigend, zelfs krenkend in gevallen van bvb (borst)kanker

3 Evaluatie arbeidsongeschiktheid
loontrekkenden 0d-14d -1md 6maand 1JAAR Invaliditeit + GRI Deeltijds werken Eigen werk Algemene arbeidsmarkt

4 De adviserend geneesheer
Vrees voor herval Chronisch verloop spoedig herstel ! Huisarts Specialist Controlegeneesheer arbeidsgeneesheer Ziekenfonds werkgever De adviserend geneesheer RIZIV (GRI) Specialist 2 De Arbeidsrechtbank

5 Evaluatie controle Criterium Onvermogen Wetenschap Rechtvaardiging
Objectief Statisch Procedure Professioneel Arts centraal

6 Studie borstca (2007) Dr Annemie Knops
Populatie : 141 patiënten curatieve ingreep > 5 jaar voor einde beroepscarrière niet : man, relaps, overlijden, AO Enquête : respons >70% !!! vraag naar algemene gegevens, werk- gegevens, gezondheidstoestand (voor en na) en oncologische behandeling

7 Resultaten RTW borstkanker
Werkhervatting : Hervat/RVA : 59,5% Niet hervat : 20% Hervat / gestopt : 11,5% Andere : 2% Reden : Spontaan : 56,5% Geen : 31% Opgelegd : 12,5% Beïnvloed door : Financieel : 34% Thuis : 29% Adviserend GH:19% Sociaal : 16,5% Specialist : 12% Werkgever : 8% Werkgebonden : 8% Medisch : 7% Huisarts : 5%

8 Werkhervatting studiepopulatie

9 Correlatie analyse Negatief en significant (p<0,5)
Chemotherapie Vermoeidheid Lymfoedeem Depressie Fysiek belastend werk (p<0,1) Positief en significant (p<0,5) Tewerkstelling vóór ziekte

10 Het strikt medische is voorwaarde maar uiteindelijk dikwijls niet bepalend

11 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Art. 153. De adviserend geneesheren zien eveneens toe op de socio-professionele reïntegratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Daartoe nemen zij alle nuttige maatregelen en contacteren zij, met het akkoord van de gerechtigde, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die kan bijdragen tot zijn beroepsherinschakeling. De adviserend geneesheer neemt deel aan het in artikel 109bis bedoelde traject van beroepsherscholing, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden. (Van toepassing op: 10/01/ )

12 Interventie begeleiding
Doel/hulp Mogelijkheden/kracht Dialoog /participatie Motivering /commitment Subjectief/empatisch Dynamisch/maatwerk Resultaat/terugval Multidisciplinair Patiënt centraal

13 Interventie begeleiding cfr art 153
Evaluatie controle 100§1 Interventie begeleiding cfr art 153 Criterium Onvermogen Wetenschap Rechtvaardiging Objectief Statisch Procedure Professioneel Arts centraal Doel Mogelijkheden Dialoog Motivering Subjectief Dynamisch Resultaat Multidisciplinair Patiënt centraal

14 objectief medische evolutie
Art 153 introduceert het interventiemodel nog te veel theorie ? kritieke factor = tijd 3 tot 6 maand IIIIIII WH objectief medische evolutie Randvoorwaarden Begeleiding

15 Actief worden & blijven tijdens ziekte mogelijkheden reeds maximaal benutten!
Binnen art 100§2 van de wet Medische voorwaarde: meer dan 50% ongeschikt “van medisch oogpunt uit” Volumebeperking? Werkrooster vóór de ongeschiktheid Werkrooster bij hervatting in deeltijd Per week / per dag Ook rekening houden met verminderd rendement Flexibiliteit gevraagd = waar ligt de grens? De adviserend geneesheer beoordeelt Bij RTW met een tijdscontingent plan maximaal flexiebel Tijdens actieve behandelingsperiode reeds mogelijk (bvb chemo) Administratieve belasting Vooraf toelating … maar dit valt weg ( preview nabije toekomst) Onbezoldigde arbeid vzw = 1 x per jaar verklaring volstaat Stage in het kader van bvb studie Regulier werk = per maand formulier prestaties en vergoeding berekening uitkering Voor louter vrijwilligerswerk is er zelfs geen toestemming nodig (wet op vrijwilligerswerk)

16 ZIV +Progressieve werkhervatting
gedeeltelijk hervatten is mogelijk (vooraf ) toelating adv. gen. => 14 dagen na volledige stopzetting van medisch oogpunt uit minstens 50 % ruim : alle werk/herscholing/onbezoldigd werk voor zelfstandigen sterk gelijkend en toch verschil ! Aparte regeling voor vrijwilligerswerk Voor iedere partij vrijblijvend SOMS GEBREK AAN FLEXIBILITEIT UURROOSTER // VOLUME // ONDERBROKEN TEWERKSTELLING OMWILLE VAN THERAPIE

17 Reclassering Convenant ZF-VDAB-GTB - RIZIV
Aansluiting wordt beoogd bij een inclusief tewerkstellings- en beleid en participatiebeleid Ruime doelgroep (> vroeger Vlaams Fonds ) Ook begeleiding voor wie nog werkgever heeft Dus ontslag is geen vereiste meer voor VDAB-GTB-begeleiding Ook ondersteuning met BTOM en VOP Beroepsoriënteringsonderzoek tot herscholing

18 Herscholing Herscholing kan via een “deeltijdse hervatting” art 100§2
Geen “wettelijk vermoeden” en geen ZIV financiering ! Kan onderdeel zijn van socialiseringstraject Herscholing ZIV = een RTW doelgericht traject De adv geneesheer stelt indicatie : belang/kans? Nood aan een beroepsoriënterend onderzoek? Kans? Opstellen van programma Ultieme goedkeuring RIZIV = kosten, stimulerende premie, wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid Start herscholing en opvolging Natraject van 6 maand ZIV = uitlooprecht + sollicitatiesteun Nieuwe verworven vaardigheid verruimt beroepscategorie Nu verkorte procedure = zou vlotter moeten kunnen verlopen

19 Knelpunten gedefiniëerd
De patiënt is grotendeels zijn eigen advocaat De behandelende arts helpt als go-between Arbeidsongeschiktheid is “cortisone” Het systeem focust medisch + of -66% De arbeidsgeneesheer ziet patiënt nauwelijks (?) Hervattingsonderzoek = afsluiting = moment in plaats van eindpunt van een traject. Te doen: Actief beleid om werk te behouden doorheen het ziektetraject = belangrijk voor de doelgroep B-Ca Inclusief multidisciplinair disability managment adviserend geneesheer / arbeidsgeneesheer / onco-revalidatie / HR en bedrijf / … Dit actief beleid doortrekken naar werklozen VDAB, GTB, VOP,BTOM

20 Gemeenschappelijk doel !?
maximaal herstel zoveel mogelijk schade beperken tot en met werkhervatting indien mogelijk de subjectieve en objectieve arbeidsongeschiktheid doen samenvallen zodat reële werkhervatting maximale kans maakt

21 Actief worden & blijven = een zorgpad
De behandelende artsen introduceren RTW bij hun consultatie pro-actief De arbeidsgeneesheer speelt een prominente rol tov werkgever door het opstellen van een concreet RTW-plan + bemiddeling bij werkgever De werkgever kan zich ook goed informeren bij werkgeversorganisatie en ziekenfonds -- onbekend is onbemind Eens een RTW-plan opgesteld zal de adviserend geneesheer zich soepel opstellen om dit maximaal te ondersteunen tot aan de volledige RTW toe Bij stagnatie of ruim overschrijden van de planning kan iedere actief betrokken partij herevalueren met de nodige menselijkheid en zonder culpabiliseren en met nog wat elasticiteit waar mogelijk

22 Regeltjes en wetten zijn belangrijk voor betrokken professionelen Oog in oog met de patiënt is het toch altijd anders =?> RTW Het biotoop van de street level bureaucrat (Michael Lipski)

23 In transitie: welke richting gaat het uit?
Werkgever-Werknemer-Maatschappij : => Bewustzijn dat er nood is aan een meer actief en succesvol RTW-beleid, een win-win situatie opzoeken met inzetten op mogelijkheden =>De belangen van alle betrokken partijen zouden RTW expliciet € moeten stimuleren en zeker niet afremmen Behandelende sector : => van focus op “ongeschiktheid “naar focus op de “geschiktheid.” meer naar “fit note” dan “sick note”. Revalidatie inclusief RTW. Arbeidsgen en Adv gen: Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden multidisciplinair ivm RTW Guidelines, procedures, communicatie … RTW ondersteuning In limburg zijn wij gestart! Dus: RTW-coaching integreren in alle bestaande diensten en structuren En de “controle”? -De medische respectvolle evaluatie en controle blijft belangrijk als sluitstuk en toets Patiëntenvertegenwoordiging kan/moet/zal meer betrokken worden bvb zoals nu reeds via observatorium chronische zieken Nationaal en regionaal worden de structuren en samenwerkingsverbanden onder de loupe genomen: werkgroepen RIZIV, NIC-ministeries, convenanten, informatieplatformen etc… De werkgever zal de utopische uitwisselbare werknemer niet lang meer plukken uit een onbeperkt reservoir “verse gezonde blanke jongelingen” . En invoeren van arbeidskrachten? Is dat dan de enige oplossing die wij zouden bieden.

24 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Werkhervatting bij/na borstca?"

Verwante presentaties


Ads door Google