De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Fonds voor de medische ongevallen. 2  Opdrachten  Toepassingsgebied  Vergoedingsvoorwaarden  Raad van bestuur Fonds voor de medische ongevallen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Fonds voor de medische ongevallen. 2  Opdrachten  Toepassingsgebied  Vergoedingsvoorwaarden  Raad van bestuur Fonds voor de medische ongevallen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Fonds voor de medische ongevallen

2 2  Opdrachten  Toepassingsgebied  Vergoedingsvoorwaarden  Raad van bestuur Fonds voor de medische ongevallen

3 3  Opdrachten Fonds voor de medische ongevallen

4 44 Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen Organisatie van de vergoeding van de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg of van hun rechthebbenden, binnen de grenzen van de artikelen 4 en 5 van de wet van 31 maart 2010

5 55 Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen * Adviezen verstrekken, op verzoek van de Minister of op eigen initiatief, over elke aangelegenheid in verband met de preventie of de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg * Statistieken opmaken over de vergoedingen toegekend krachtens de wet

6 66 Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen * Een jaarlijks activiteitenverslag opmaken en bezorgen aan de Minister, de Wetgevende Kamers en aan de Federale Commissie Rechten van de patiënt  analyse van statistische en financiële gegevens  aanbevelingen om schade te voorkomen  voorstelling van en toelichting bij adviezen van Fonds Geen persoonsgegevens.

7 77  Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, via het Fonds voor de medische ongevallen  Vordering tot schadevergoeding, ingesteld voor de hoven en rechtbanken Mogelijke pistes voor de slachtoffers

8 8 De procedure voor het Fonds is gratis voor de aanvrager Bijstand van een persoon naar keuze

9 9  Toepassingsgebied Fonds voor de medische ongevallen

10 10 Elke persoon die meent schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg of zijn rechthebbenden In wiens voordeel?

11 11 Schade als gevolg van gezondheidszorg, die door een zorgverlener is verstrekt in België ongeacht de nationaliteit of de woonplaats van de patiënt Voor welke schade?

12 12 De wet is van toepassing op schade door verstrekkingen van gezondheidszorg uitgevoerd vanaf 2 april 2010 Vanaf wanneer?

13 13  Schade als gevolg van een experiment Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon Welke schade wordt niet vergoed?

14 14  Schade als gevolg van een verstrekking van gezondheidszorg die wordt verricht met een esthetisch doel en niet terugbetaalbaar is krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Welke schade wordt niet vergoed?

15 15 Wanneer is een aanvraag niet ontvankelijk? De aanvrager heeft reeds een voorstel tot definitieve schadevergoeding aanvaard via minnelijke weg De aanvraag tot schadevergoeding maakt reeds het voorwerp uit van een definitieve rechterlijke uitspraak

16 16  Vergoedingsvoorwaarden Fonds voor de medische ongevallen

17 17 Het Fonds is ermee belast:  te bepalen of de schade als gevolg van gezondheidszorg al dan niet aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van een zorgverlener,  de ernst van de schade te beoordelen

18 18 De schade  Schade als gevolg van gezondheidszorg  Schade die haar oorzaak vindt in een verstrekking van gezondheidszorg en die voortvloeit uit a)een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid b)of een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener

19 19 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer de schade is veroorzaakt door een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, voor zover de schade voldoet aan één van de in artikel 5 bepaalde voorwaarden inzake ernst

20 20 Een ongeval dat verband houdt met een verstrekking van gezondheidszorg  dat geen aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener  dat niet voortvloeit uit de toestand van de patiënt  en dat voor de patiënt abnormale schade met zich meebrengt Een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

21 21 De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie Een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid Het therapeutisch falen en een verkeerde diagnose zonder fout zijn geen medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

22 22 Voorwaarden van ernst van de schade (art. 5) De schade is ernstig genoeg indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25% of meer 2° de patiënt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes maanden opeenvolgend of niet opeenvolgend over een periode van twaalf maanden

23 23 Voorwaarden van ernst van de schade (art. 5) De schade is ernstig genoeg indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 3° de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt 4° de patiënt is overleden

24 24 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer het Fonds oordeelt dat de schade is veroorzaakt door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener en wanneer deze zorgverlener of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid betwist, voor zover de schade voldoet aan een van de in artikel 5 bepaalde voorwaarden inzake ernst

25 25 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer het Fonds oordeelt of het vaststaat dat de schade is veroorzaakt door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener wiens burgerlijke aansprakelijkheid  niet gedekt is  of niet voldoende gedekt is door een verzekeringsovereenkomst Geen voorwaarde betreffende de ernst van de schade

26 26 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de zorgverlener die de schade veroorzaakte een voorstel tot vergoeding doet dat het Fonds kennelijk ontoereikend vindt Geen voorwaarde betreffende de ernst van de schade

27 27 Het advies en het voorstel tot vergoeding van het Fonds zijn niet bindend voor de aanvrager, de betrokken zorgverleners, hun verzekeraar of de rechter Als de rechter oordeelt dat de door het Fonds aan de aanvrager betaalde sommen niet verschuldigd zijn, kunnen ze niet worden teruggevorderd

28 28  Raad van bestuur Fonds voor de medische ongevallen

29 29 Raad van bestuur van het Fonds 1° vier leden die de overheid vertegenwoordigen 2° vier leden die de representatieve organisaties van alle werkgevers en de representatieve organisaties van zelfstandigen vertegenwoordigen 3° vier leden die de representatieve organisaties van alle werknemers vertegenwoordigen 4° vier leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen

30 30 Raad van bestuur van het Fonds 5° vijf leden die de beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen, waaronder minstens drie artsen 6° drie leden die de verzorgingsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder minstens een geneesheer-hygiënist 7° vier leden die de patiënten vertegenwoordigen 8° twee professoren of docenten, gespecialiseerd in medisch recht

31 31 Raad van bestuur van het Fonds De raad van bestuur en elk van de groepen erin vertegenwoordigd tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol.

32 32 Raad van bestuur van het Fonds  beschikt over alle bevoegdheden nodig voor het beheer van het Fonds

33 33 Raad van bestuur van het Fonds  kan aan de Minister voorstellen doen tot wijziging van de wetten en besluiten die gelden voor het Fonds of adviezen verstrekken over alle wetsvoorstellen of amendementen betreffende de wetgeving met de toepassing waarvan het belast is en die bij het parlement aanhangig zijn

34 34 Raad van bestuur van het Fonds  geeft zijn advies over elk voorontwerp van wet of ontwerp van reglementair besluit tot wijziging van de toe te passen wetten of verordeningen waarmee het Fonds belast is of betreffende de structuur van het Fonds (behoudens in spoedeisende gevallen)

35 35 Raad van bestuur van het Fonds  spreekt zich uit over de begroting van het Fonds en over het organigram van het personeel  oefent niet het dagelijks bestuur uit van het Fonds  behandelt niet zelf de aanvragen die worden voorgelegd aan het Fonds


Download ppt "1 Fonds voor de medische ongevallen. 2  Opdrachten  Toepassingsgebied  Vergoedingsvoorwaarden  Raad van bestuur Fonds voor de medische ongevallen."

Verwante presentaties


Ads door Google