De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindhoven en de invoering private kwaliteitstoets?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindhoven en de invoering private kwaliteitstoets?"— Transcript van de presentatie:

1 Eindhoven en de invoering private kwaliteitstoets?
Harrie Swinkels Donderdag 6 maart 2014

2 Vandaag Advies en vraagstelling Randvoorwaarden Huidige werkwijze
Feiten en cijfers Aanbevelingen Ervaringen en wat doen we nu in Eindhoven?

3 Advies gevraagd Over de veranderende rollen bouwbesluittoetsing en bouwtoezicht Haalbaarheid en gevolgen voor gemeente Eindhoven Wico Ankersmit Henry de Roo Paul Schram Bregje Kerssemakers (gemeente Eindhoven)

4 Vraagstelling ‘Draagt private kwaliteitsborging van de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop voldoende bij aan de doelstellingen uit het Raadsprogramma/Collegeakkoord "werken aan morgen“?’: Vermindering van de regeldruk en administratieve lasten Een efficiënte gemeentelijke organisatie Optimale kostendekkendheid en Verbeterde dienstverlening

5 Randvoorwaarden -1 Uitgangspunten voor deze oefenomgeving van private
kwaliteitsborging zijn: Duaal stelsel (privaat of publiek) Indien privaat: Bouwbesluit maakt geen onderdeel uit van de beschikking Omvat zowel technische toets als het toezicht op de naleving van de voorschriften van Bouwbesluit Inzet van verschillende instrumenten is mogelijk, waarbij de gecertificeerde Bouwbesluittoets een van die instrumenten is

6 Randvoorwaarden - 2 Onafhankelijk toezicht op private instellingen
Bij een gecertificeerde Bouwbesluittoets toetsen private partijen betrouwbaar een bouwplan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 Op basis van een BRL of erkenningsregeling met inhoudelijke en procedurele eisen aan toetser kunnen organisaties zich laten certificeren Eindgebruikers moeten zich met een verzekerde garantie kunnen laten indekken voor afwijkingen van het Bouwbesluit, waarbij de verzekering instaat voor het eindresultaat

7 Randvoorwaarden - 3 Randvoorwaarde is dat de gehele Bouwbesluittoets én het toezicht op de bouw door de gecertificeerde partij wordt uitgevoerd. Hiermee wordt kans op ruis tussen toetser en toezichthouder minder en wordt de verdeling in verantwoordelijkheden scherper

8 Werkwijze vergunningen

9 Werkwijze toezicht

10 Aantal aanvragen per categorie bouwkosten
} } 4% Gebaseerd op prognose, werkelijkheid wijkt fors af

11 Uren per aanvraag Uren exclusief brandweer

12 Bouwbesluit vs overig

13 Aanbevelingen - 1 Kom met een plan van aanpak mbt aanpak planologische en esthetische toetsing om de regeldruk en administratieve lasten verder te verlagen. Bij de keuze voor private toetsing en toezicht is proportionaliteit erg belangrijk. Adviseer bij aanvragen met een hoger risico op brandveiligheid een vooroverleg met de brandweer.

14 Aanbevelingen - 2 Communiceer duidelijk: kiezen voor het private spoor betekent niet alleen minder overheidsbemoeienis en meer invloed op het proces, maar ook dat de aanvrager dan voor een goede planvoorbereiding zich op de marktpartijen moet richten.

15 Aanbevelingen - 3 Stel een legestabel op met een zo evenwichtig mogelijke kostendekkendheid waarbij wordt uitgegaan van verschillende geschatte percentages met een keuze voor het private en het publieke spoor. Onderken de risico's van onderdekking en overdekking, doordat nu nog niet in te schatten is welk percentage aanvragers kiest voor het private spoor.

16 Aanbevelingen - 4 Sluit bij invoeren van het duale stelsel binnen de gemeente Eindhoven aan bij zowel de randvoorwaarden uit het document van het Actieteam Bouw en de Vereniging BWT Nederland. Organiseer bij de invoering van het duale stelsel vanuit de gemeente een vorm van inspectie die steekproefsgewijs controleert of de private partij zijn werk uitvoert conform het gekozen instrument.

17 Aanbevelingen - 5 Zorg bij keuze voor het private spoor, voordat dit wettelijk is geborgd, dat schriftelijk wordt vastgelegd dat de aanvrager de gemeente geen nalatigheid kan verwijten. Beschrijf de wijze waarop de gemeente het gebouw vrij geeft voor gebruik. De gemeente dient bij oplevering een bouwdossier te ontvangen met daarin de tekeningen en berekeningen.

18 Leermomenten VTH Duidelijke en duurzame afspraken (wanneer gegevens, borging kwaliteit, gewijzigde plannen) Grenzen bepalen wat partijen onder toetsing aan Bouwbesluit verstaan Proberen gezamenlijk op te trekken (medewerkers willen private partij controleren) Diversiteit in borging kwaliteit partijen Verantwoordelijkheden vast leggen Tot op heden weinig initiatieven

19 Vervolg leermomenten Effect economische crisis is thans veel groter dan private kwaliteitstoets (van 45 fte naar 33 fte) Grenzen aan verantwoorde bedrijfsvoering (financieel, menskracht en kwaliteit) Project Geen regels, tenzij… Vermindering gemeentelijke beleidsregels en regelgeving gaat traag Eigen verantwoordelijk pakken neemt toe, mede onder druk van handhaving (controle 18 jaar DHW)

20 Wat doen we nu - 1 Legesverordening 2014 is aangepast:
Goede aanvragers betalen het basistarief, slechte aanvragers betalen meer: “vrager betaalt” Tarief voor extra service (publieke spoor) Verdere aanscherping van methodiek dat betaald wordt voor de aangeboden diensten Digitaal aanvragen stimuleren Uitbreiding flitsvergunningen voor meer producten Duidelijke dienstverlening, minder kosten

21 Kostendekkendheid 2014 2014 2013 < € 5.000 43% 17%
< € % 17% > € en < € % 25% > € en < € % 46% > € en < € % 90% > € en < € % 100% > € > 100% > 100%

22 Uren per vergunning 2014 2013 < € 5.000 5,5 16
< € ,5 16 > € en < € > € en < € > € en < € > € en < €

23 Wat doen we nu - 2 Experiment Garantiewoningen Nieuwbouw, 8e tranche Chw Stichting Garantiewoning Grondgeboden eensgezinswoningen onder waarborgregeling niet preventief toetsen Uitwerking samen met andere gemeenten, Instituut Bouwkwaliteit, ministeries BZK en I&M en waarborginstellingen Geen regels tenzij én proeftuinen (welstand, parkeren en groen) verder doorzetten

24 Wat doen we nu - 3 Vragen aan Rijk; vragen aan minister Blok
Doorgaan met Chw en experimenten Doorgaan met schrappen wet- en regelgeving Ruimte lokale overheden voor goedkoper, sneller en beter Omgevingswet met minder plichten en meer ruimte Blijven meedoen met Doorbraakgemeenten

25 Wat doen we nu - 4 Samenwerkingsovereenkomst met Woonbedrijf
Pilots in 2014 (gebruik van ervaringen eerdere pilots) Parapluvergunning in 2015 Kwaliteitsborging bij opdrachtgever; criteria en eisen vooraf bepalen Controle kwaliteit / toezicht op de bouw Proces, inclusief melden en bouwklaar Procesbegeleiding Instituut Bouwkwaliteit Steun van minister Blok Voor de toekomst uitrol naar meer corporaties?


Download ppt "Eindhoven en de invoering private kwaliteitstoets?"

Verwante presentaties


Ads door Google