De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europa en ik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europa en ik."— Transcript van de presentatie:

1 Europa en ik

2 De werknemer beter beschermd?
De Europese Unie

3 Werken in het buitenland

4 Peter wil in het buitenland gaan werken.

5

6

7 Het loopt niet precies zoals Peter het zich had voorgesteld.

8

9 Peter raakt zwaar gewond.

10 Wie gaat er nu voor Peter zorgen?

11 EU- en niet-EU-lidstaten binnen Schengen
Schengen-staten Niet-EU Oktober 2008

12 Wist je dat... Veel jongeren ernstige ongevallen opliepen terwijl ze in een ander land aan het werk waren? Bijvoorbeeld: Twee jonge migrantenwerknemers (21 en 27) kwamen om het leven nadat ze waren gegrepen door machines op een fruitkwekerij. Een werknemer van 22 liep een verbrijzelde ruggewervel en een gebroken bekken op na een val van 3,5 meter van een tijdelijk platform tussen twee rekken in een magazijn. Een negentienjarige arbeider kwam om toen hij werd verpletterd onder de stalen staven die hij aan het laden was. Een leerling-mecanicien van achttien overleed vier dagen nadat hij na een explosie in een vuurzee was terechtgekomen . Hij was een mengsel van benzine en diesel uit een vuilnisbak in een afvalolietank te gieten, toen de benzine ontplofte.

13 Wist je dat... jonge werknemers vaak kwetsbaarder zijn dan oudere? Dat komt doordat ze: minder ervaring hebben fysiek minder rijp zijn zich minder bewust zijn van gezondheids- en veiligheidskwesties. Ze kunnen ook meer gevaar lopen als werkgevers nalaten daar rekening mee te houden of niet zorgen voor aangepaste opleiding, toezicht en veiligheidsmaatregelen.

14 Wist je dat... er een Kaderrichtlijn: Gezondheid en veiligheid op het werk bestaat? Ze dient om werknemers in de hele EU beter te be-schermen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. De richtlijn geldt voor alle werknemers in de EU van privébedrijven en openbare instellingen of organisaties. Ze legt de basis voor een aantal ‘dochter richtlijnen’, bv. inzake het gebruik van werkinstrumenten, handenarbeid, gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkvloer, uitrusting voor persoonlijke bescherming, carcinogenen op het werk, afleesinstrumenten, de bouw, veiligheidsbebakening, zwangere vrouwen, lawaai, asbest, chemische en biologische stoffen, explosieve omgevingen enz.

15 Wist je dat... de EU ieder jaar een Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk organiseert? Deze jaarlijkse informatiecampagne wordt gesteund door alle lidstaten, door de Europese Commissie, door het Parlement, door de vakbonden en werkgeversfederaties. Het biedt de gelegenheid om ieder jaar te focussen op het belang een ander aspect van veiligheid en gezondheid op het werk . In 2007 was het thema ‘Vertil je niet!’, met aandacht voor spier- en skeletaandoeningen.

16 Wist je dat... de Arbeidstijdenrichtlijn een verzameling regels is inzake werkuren? Ze is opgesteld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. Sleutelelementen zijn : de beperking van de maximumduur van de werkweek tot 48 uur een minimumrustperiode van 11 uur binnen elke 24 uur. Hoewel de richtlijn voor alle lidstaten geldt, wordt ze niet in elk land op dezelfde manier toegepast. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid van een opt out (de keuze om niet mee te doen) voor de 48-urenwerkweek , terwijl in Frankrijk de maximale werkweek 35 uur is.

17 Wist je dat... de EU maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat werknemers in de hele EU gelijk worden behandeld? Deze maatregelen zijn: gelijke toegang tot de arbeidsmarkt – een EU-burger heeft het recht om in een andere lidstaat te beginnen werken onder dezelfde voorwaarden als de eigen burgers van die staat gelijke arbeidsvoorwaarden – een EU-burger die in een andere lidstaat werkt moet precies dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als zijn of haar collega’s die onderdanen zijn van die staat gelijke sociale en belastingvoordelen – een buitenlandse werknemer die EU-burger is heeft recht op dezelfde sociale en belastingsvoordelen als de binnenlandse werknemers.

18 Wist je dat... de Europese eengemaakte markt inging in januari 1993?
Dat hield in dat er vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal kwam in de hele EU. Het idee van een eengemaakte markt ontstond met de gemeenschappelijke markt in 1957 en de oprichting van een douane-unie in 1968.

19 Wist je dat... de Europese Eengemaakte Markt op vier vrijheden in de hele EU gebaseerd is? Vrij verkeer van goederen - bedrijven kunnen hun producten in alle lidstaten verkopen en consumenten kunnen kopen waar ze maar willen zonder daarvoor beboet te worden. Vrij verkeer van personen - burgers van de lidstaten mogen wonen en werken in iedere andere lidstaat en hun professionele kwalificaties moeten ook overal worden erkend. Vrij verkeer van kapitaal - geld en kapitaal kan vrij tussen de lidstaten bewegen en Europese burgers kunnen gebruik maken van de financiële diensten van elke lidstaat die ze verkiezen. Vrij verkeer van diensten - professionele dienstverlening zoals banken, verzekeringen, architectuur en reclame kan in iedere lidstaat overal in de EU worden aangeboden.


Download ppt "Europa en ik."

Verwante presentaties


Ads door Google